Жаңартылған оқу бағдарлама негізіндегі «Дүние жүзі тарихы» пәні бойынша 11-сыныпқа (ЖМБ) арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспары (жылына 68 сағат)

Жаңартылған оқу бағдарлама негізіндегі «Дүние жүзі тарихы» пәні бойынша 11-сыныпқа (ЖМБ) арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспары
(жылына 68 сағат)

Бөлімдер Тақырыптыр Сағат саны Оқу мақсаттары
I тоқсан (16 с.)
1- бөлім. Өркениет: даму ерекшелік тері
бөлімше Экономикал ық
жүйелердің тарихи типтері: өзгеріс пен сабақтастық Экономика және экономикалық
жүйелердің типтері 1 мемлекеттердің экономикалық даму ерекшеліктерін талдау үшін
«экономика» және «экономикалық жүйе» ұғымдарын қолдану;
экономикалық жүйелердің тарихи типтерінің белгілерін түсіндіре отырып
оларды жіктеу
Дәстүрлі (аграрлық) экономика 1 мемлекеттердің мысалында экономиканың дәстүрлі (аграрлы) түріне тән белгілерін анықтау;
экономикалық жүйелердің түрлері туралы білімдерін пайдалана отырып, экономикалық дамудың ерекшеліктерін түсіндіру
Нарықтық экономика 2 экономикалық жүйелердің түрлері туралы білімдерін пайдалана отырып, экономикалық дамудың ерекшелітерін түсіндіру;
елдердің мысалында нарықтық экономикаға тән белгілерді анықтау
Жоспарлы (социалистік) экономика 2 11.1.1.4 экономикалық жүйелердің түрлері туралы білімдерін пайдалана отырып, экономикалық дамудың ерекшеліктерін түсіндіру;
11.1.1.6 мемлекеттердің мысалында жоспарлы (социалистік) экономикаға тән белгілерін анықтау
Экономиканың аралас түрі 2 11.1.1.4 экономикалық жүйелердің түрлері туралы білімдерін пайдалана отырып, экономикалық дамудың ерекшеліктерін түсіндіру;
11.1.1.7 экономиканың аралас түріне тән белгілерді анықтай отырып, оған көшудің себептерін зерттеу
1-бөлім. Өркениет: даму ерекшелік тері
1.2.бөлімше Мемлекеттің экономикал Табиғи- географиялық факторларға қарай мемлекеттердің шаруашылық
мамандандырылу ы 1 11.1.2.1 мемлекеттер мен аймақтардың шаруашылық мамандануының қалыптасуындағы табиғи-географиялық фактордың рөлін негіздеу

ық дамуына табиғи- географиялы қ фактордың әсері Мемлекеттердің экономикалық
дамуындағы табиғи- географиялық шектеуші
факторларға төтеп берудің тарихи мысалдары 2 экономиканың дамуындағы табиғи-географиялық шектеуші факторларға төтеп берудің амалдарын зерттеу;
қазіргі заман тарихында шектеуші табиғи-географиялық факторлар жағдайындағы мемлекеттердің сәтті экономикалық дамуының мысалдарын тұжырымдау
1-бөлім. Өркениет: даму ерекшелік тері
1.3.бөлімше Қазіргі кезеңде әлем елдерінің экономикал ық даму
деңгейі
бойынша жіктелуі Мемлекеттердің экономикалық
даму деңгейі
бойынша жіктелуі 2 мемлекеттер мен аймақтардың әркелкі экономикалық дамуының тарихи алғышарттарын анықтау;
алғышарттардыңнегізінде мемлекеттерді экономикалық даму деңгейі
бойынша жіктеу
Жекелеген мемлекеттер мен аймақтардың кедейшілікке
және экономикалық артта қалушылыққа төтеп беру
жолдары 2 мемлекеттердің кедейшілік мәселесін шешуге бағытталған іс-әрекетін зерттеп, оның тиімділігін анықтау;
мемлекеттер мен аймақтардың кедейшілік пен экономикалық артта қалушылыққа төтеп берудегі халықаралық ұйымдардың рөлін бағалау;
дамушы елдердің әлеуметтік- экономикалық артта қалушылыққа төтеп берудің ықтимал жолдарын болжау
Тоқсандық жиынтық бағалау
(ТЖБ) 1 I тоқсан бойынша оқу мақсаттары
II тоқсан (16 с.)
2- бөлім. Саяси- құқықтық процестер
бөлімше
Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам Құқықтық мемлекет түсінігі 1 мемлекеттердің саяси-құқықтық жүйесінің дамуының қазіргі тенденцияларын түсіндіру үшін «құқықтық мемлекет» ұғымын қолдану;
құқықтық мемлекеттің қалыптасуының алғышарттарын зерттеу
Құқықтық мемлекет принциптерінің жүзеге
асырылуының тарихи тәжірибесі 2 мемлекеттердің мысалында құқықтық мемлекеттің қалыптасу жолдарын талдау;
мемлекеттердің мысалында құқықтық мемлекет принципте рініңжүзеге асу ерекшеліктерін салыстыру;
қазіргі кездегі адам құқықтарының Жалпы Декларациясының маңызын негіздеу
Азаматтық қоғам түсінігі және
жалпы сипаттамасы 2 мемлекеттердің саяси-құқықтық жүйесінің дамуының қазіргі тенденцияларын түсіндіру үшін
«азаматтық қоғам» ұғымын қолдану;
құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамның құрылуының тарихи байланысын анықтау

Азаматтық қоғамдағы
үкіметтік емес ұйымдар 2 азаматтық қоғамның қалыптасуы мен дамуында үкіметтік емес ұйымдардың рөлін анықтау;
мемлекеттердегі үкіметтік емес ұйымдардың қызметін бағалау
2-бөлім Саяси- құқықтық процестер
2.2. бөлімше
Әлемнің қазіргі саяси жүйесі Әлемнің саяси
жүйесінің өзгеруі 2 Ялта-Потсдам халықаралық қатынастар жүйесінің ыдырау себептерін талдау;
әлемнің биполярлы жүйесінің ерекшеліктерін сипаттау
Әлем құрылысының
постбиполярлық жүйесі 2 қазіргі кездегі халықаралық қатынастарды сипаттау үшін
«постбиполярлық жүйе», «көпвекторлы саясат», «бір полярлы әлем» ұғымдарын қолдану;
тарихи оқиғалар, процестер мен құбылыстарды талдау негізінде қазіргі кездегі халықаралық қатынастардың даму тенденцияларын сипаттау
2-бөлім. Саяси- құқықтық процестер
2.3. бөлімше
Қазіргі кездегі
бейбітшілік пен
қауіпсіздікті сақтау мәселесі Халықаралық қауіпсіздікке төнген қазіргі кездегі қауіп- қатерлер 2 тарихи оқиғалар мен процестерді түсіндіру үшін «сепаратизм», «терроризм»,
«фундаментализм», «экстремизм»,
«миграция», «босқын» терминдерін қолдану;
сепаратизм, экстремизм және халықаралық терроризмнің таралу себептері мен салдарларын анықтау;
халықаралық қауіпсіздік жүйесінің дамуының ықтимал нұсқаларын болжау
Бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтауда мемлекеттердің бірлескен әрекеттері 2 11.2.2.4 тарихи оқиғалар, процестер мен құбылыстарды талдау негізінде қазіргі кездегі халықаралық қатынастардың даму тенденцияларын сипаттау;
бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтауға бағытталған халықаралық ұйымдардың қызметін талдау;
қауіпсіз әлем дамуының ықтимал жолдарын болжау
Тоқсандық жиынтық бағалау
(ТЖБ) 1 II тоқсан бойынша оқу мақсаттары
III тоқсан (20 с.)
3- бөлім. Қоғамдық- саяси ойдың дамуы
бөлімше Жаңа заман және қазіргі кездегі қоғамдық
ойдың эволюциясы Жаңа заман және қазіргі кездегі қоғамдық ойдың дамуының негізгі бағыттары 2 қоғамдық ойдың дамуын түсіндіру үшін «либерализм», «ұлтшылдық»,
«социал-демокра тия», «марксизм»,
«экзистенциализм», прагматизм»,
«позитивизм» түсініктерін қолдану;
қоғамдық-саяси ойдың дамуы үшін Ағартушылық дәуір идеяларының маңыздылығын бағалау;
XIX-XX ғасырлардағы қоғамдық құрылыс туралы философиялық ойдың даму ерекшеліктерін зерттеу

3-бөлім.
Қоғамдық- саяси ойдың дамуы
3.2. бөлімше
ХХ
ғасырдағы бостандық пен
әділеттілік үшін күресушілер М. Ганди және оның бейбіт жолмен
қарсыласу идеясы 2 Үндістанның қоғамдық-саяси даму идеологиясы ретінде «гандизм» ұғымын түсіндіру;
Үндістанның ұлттық тәуелсіздікке жетудегі бейбіт жолмен қарсыласу идеяларының маңыздылығын анықтау;
қоғамдық-саяси өмірдегі тұлғаның рөлі жайлы қорытындылар жасау
Мартин Лютер Кингтің ұлы арманы 2 қоғамдық-саяси өмірдегі тұлғаның рөлі жайлы қорытындылар жасау;
АҚШ-тағы тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін «нәсілдік кемсітушілік»,
«сегрегация» ұғымдарын қолдану;
азаматтық құқықтар үшін күресте
тұлғаның белсенді азаматтық позициясының маңыздылығын бағалау
Н. Мандела – апартеидке қарсы күресуші 2 11.3.2.3 қоғамдық-саяси өмірдегі тұлғаның рөлі жайлы қорытындылар жасау;
азаматтық құқықтар үшін күресте тұлғаның белсенді азамат- тық позициясының маңыздылығын бағалау;
Оңтүстік Африка Республикасындағы тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін «апартеид» ұғымын қолдану
3-бөлім. Қоғамдық- саяси ойдың дамуы
3.3. бөлімше
ХХ
ғасырдағы – ХХI
ғасырдың. басындағы көрнекті саясаткер- реформатор лар Мұстафа Кемал Ататүрік –Түрік Республикасының негізін қалаушы 2 мемлекет тарихының өтпелі кезеңдеріндегі реформалардың маңыздылығын бағалау;
тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін
«этатизм», «зайырлы мемлекет» ұғымдарын қолдану;
мемлекет тарихындағы тұлғаның рөлі жайлы қорытын- дылар жасау
Франклин Делано Рузвельт және оның «жаңа
бағыты» 2 мемлекет тарихындағы тұлғаның рөлі жайлы қорытындылар жасау;
бейбіт және соғыс кезеңіндегі
Ф. Рузвельттің ішкі және сыртқы саясатының ерекшеліктерін анықтау
Шарль де Голль: Франция ұлылығының қайта жаңғыруы 1 11.3.3.3 мемлекет тарихындағы тұлғаның рөлі жайлы қорытындылар жасау;
Франциядағы әлеуметтік-саяси процестерді түсіндіру үшін «голлизм» ұғымын қолдану;
Ш. Голль қызметінің мысалында мықты президенттік билік институтының маңыздылығын дәлелдеу
Дэн Сяопин – көрнекті Қытай реформаторы 2 11.3.3.1 мемлекет тарихының өтпелі кезеңдеріндегі реформалардың маңыздылығын бағалау;
11.3.3.3 мемлекет тарихындағы тұлғаның рөлі жайлы қорытындылар жасау;

әлеуметтік-экономикалық процестерді түсіндіру үшін «қытайлық ерекшелігі бар социализм» ұғымын қолдану;
ҚХР мысалында жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшу себептерін талдау
Ли Куан Ю и Махатхир Мохаммад:
«үшінші әлемнен бірінші әлемге» 2 11.3.3.1 мемлекет тарихының өтпелі кезеңдеріндегі реформалардың маңыздылығын бағалау;
11.3.3.3 мемлекет тарихындағы тұлғаның рөлі жайлы қорытындылар жасау
тарихи оқиғаларды талдау негізінде Оңтүстік-Шығыс Азиядағы
«экономикалық ғажайып» факторларын тұжырымдау;
Сингапур және Малайзия мысалында мемлекет модернизациясының ерекшеліктерін салыстыру
Н. Назарбаев және модернизацияның қазақстандық моделі 2 11.3.3.3 мемлекет тарихындағы тұлғаның рөлі жайлы қорытындылар жасау;
қазақстандық модернизация үлгісін құрастыру және жүзеге асырудағы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің рөлін бағалау;
«Қазақстан — 2030», «Қазақстан — 2050» стратегияларының мысалында мемлекет дамуын ұзақ мерзімді жоспарлау қажеттілігін дәлелдеу;
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясын ұсыну өзектілігін негіздеу
Тоқсандық жиынтық бағалау
(ТЖБ) 1 III тоқсан бойынша оқу мақсаттары
IV четверть (16 ч.)
4- бөлім. Білім мен ғылымның дамуы
бөлімше
Білім алу бүкіл
адамзаттық құндылық ретінде Жазу мен кітап бастыру – адамзаттың ұлы жетістіктері 2 -тарихи даму контекстіндегі әлем халықтарының жазу түрлерін жіктеу;
-адамзат өркениетінің дамуындағы жазу мен кітап бастыру ісінің маңыздылығын анықтау
Мектептегі білім беру: ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін 2 — адамзат тарихы контекстінде мектептегі білім берудің дамуындағы өзгерістер мен сабақтастықтарды сипаттау;
— мемлекеттердің әлеуметтік- экономикалық дамуындағы білім берудің рөлін талдау;
— мектептегі білім берудің заманауи үлгілерін, оның ерекшеліктері мен артықшылықтарын анықтай отырып
салыстыру

Жоғары білім жүйесі: тарих пен қазіргі заман 3 жоғары оқу орындарының пайда болу тарихын, олардың ортақ даму тенденцияларын анықтай отырып зерттеу;
ағартушылық пен ғылымды өрістетудегі алғашқы университеттердің рөлін талдау;
тарихи даму контекстінде жоғары білім беру жүйесінің дамуындағы өзгерістер мен сабақтастықтарды анықтау;
заманауи жоғары білім беру үлгілерін салыстырып, артықшылықтары мен ерекшеліктерін анықтау
4-бөлім. Білім мен ғылымның дамуы
4.2. бөлімше Ғылыми- техникалық прогресс Ғылыми- техникалық прогресстің тарихи кезеңдері 2 мемлекетердің әлеуметтік- экономикалық дамуын талдау үшін
«өнеркәсіп революциясы», «ғылыми- техникалық революция» ұғымдарын қолдану;
мемлекеттердегі өнеркәсіп революциясының ерекшеліктерін анықтап, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау;

қазіргі кездегі өркениеттің дамуындағы ғылыми-техникалық революцияның маңыздылығын бағалау;
Ғылыми- техникалық прогресс және қазіргі заманның жаһандық проблемалары 2 -әлеуметтік-экономикалық процестердің ерекшеліктерін түсіндіру үшін «ғылыми-техникалық прогресс» ұғымын қолдану;
-қазіргі заманның жаһандық мәселелерінің туындауына ғылыми- техникалық прогресстің әсерін зерттеу;
-қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешудегі ғылыми-техникалық прогрестің дамуының ықтимал жолдарын болжау
4-бөлім
Білім мен ғылымның дамуы
4.3. бөлімше Қазіргі кездегі ақпараттық технологиялар 2 — қоғамның дамуына ақпараттық технологиялардың әсерін зерттеу;
— адамзат өркениетінің дамуы үшін ақпараттық технологиялар саласындағы жетістіктердің ықтимал салдарын болжау

Қазіргі заманғы ғылыми технологиял ар Қазіргі заманғы ғылымның перспективті салалары 2 — робототехника және космонавтиканың мемлекеттердің бәсекеге қабілетті дәрежесіне әсерін зерттеу;
— ғылымның заманауи тенденция ларының дамуын түсіндіру үшін «гендік инженерия», «нанотехнология»,
«энергияның балама көздері» ұғымдарын қолдану;
— жаңа ғылыми бағыттар жетістіктерінің әлеуметтік-экономикалық дамуға әсерін талдау;
— қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу үшін ғылым мен техниканың заманауи түрлері дамуының маңызын түсіндіру
Тоқсандық жиынтық бағалау
(ТЖБ) 1 IV тоқсан бойынша оқу мақсаттары
Барлығы жылына: 68 с.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *