Жаңа бағдарлама Көркем еңбек 4 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспарлау Обновленка

«Көркем еңбек» пәнінең күнтізбелік – тақырыптық жоспар (4 сынып)

«Көркем еңбек» пәнінең 4 сыныпқа арналған күнтізбелік – тақырыптық жоспар «Көркем еңбек» пәнінің оқу бағдарламасы және 4 сынып оқу жоспары негізінде құрастырылды, және бұл КТЖ ұсыныс ретінде беріледі. Мұғалімдер,өздері қолданатың ОӘК-ге және мектептегі материалдық техникалық базаға байланысты КТЖ-ға өзгерістер мен толықтырулар еңгізулеріне болады.

Пәннің оқу жүктемесі аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат.

№ Сабақ Ортақ тақырып Сабақ тақырыбы
Бөлімше Оқу мақсаттары Сағат саны Өткізу күні
1 тоқсан

1 1 МеніңОтаным — Қазақстан Туғанжердіңсұлулығы 1.3 Шығармашылықидеялардыдамыту 4.1.3.1 Әртүрліорындаутехникасынүйлестіреотырыпшығармашылықидеялары мен сезімдерін (көңіл-күйі, мінезі) көрсету

2 2 Туғанжердіңсұлулығы 2 3.3 Шығармашылықжұмыстыталқылаужәнебағалау
4.3.3.1 Шығармашылық жұмысты жақсартуға ұсыныс жасап, критерийлерге сәйкес жұмысты бағалау

3 3 Қазақтыңұлттықкиімі 1 1.2 Өнер, мәдениетжәнедәстүрлердібілужәнетүсіну 4.1.2.2 Қазақхалқыныңжәнеәлемхалықтарыныңқолданбалыөнерініңұлттықерекшеліктерінанықтаужәнесуреттеу

2.3 Дайындаутехнологиялары 4.2.3.4 Шығармашылықжұмыстардыдайындаубарысындақазақұлттықмәдениетініңэлементтерінқолдану

4 4 Қазақтыңұлттықкиімі 2 2.3 Дайындаутехнологиялары
4.2.3.1 Тиімдітәсілдерменанықталғанматериалдардыжәнекомпоненттердінақтылықтысақтайотырыпөлшеу, белгілеу, қию, формасынкелтіру, жинақтау, қосужәнебіріктіру

5 5 Адами құндылықтар Отбасығадегенмахаббат 3.2.Өнердегі тәсілдердіталдау 4.3.2.1 Арнайытерминдердіқолданаотырыпөнердіңәртүрлітуындыларыныңнегізгімәнерлеуқұралдары мен материалдарынсалыстыружәнеайырмашылығынкөрсету

6 6 Досыңаарналғансыйлық 2.3 Дайындаутехнологиялары
4.2.3.2. Әртүрлітәсілдермен, жәнеүйлестірілгенматериалдармен (ермексаз, қолданыстаншыққан, қағазматериалдары) көлемдіпішіндержасау

7 7 Үлкендергеқұрмет 1.2 Өнер, мәдениет, дәстүрлердібілужәнетүсіну 4.1.2.1 Отандықжәнеәлемдікөнердіңәртүрлішығармаларынбілужәнеолардыңерекшеліктерін (жанры, орындаутехникасы, көңіл-күйі) түсіндіру

8 8 Жан-жануарларғадегенмейірімділік 2.2 Шығармашылықжұмыстыорындауматериалдары мен техникалары

1.3 Шығармашылықидеялардыдамыту 4.2.2.1 Әртүрліәдістер мен тәсілдердіпайдаланып, өзідігіментаңдалғанматериалдарды (табиғижәнежасанды) жәнеқұралдардықолданып, эксперимент жүргізу

4.1.3.1 Орындаутехникасыннегіздептаңдайотырыпшығармашылықидеялар мен сезімдерін (көңіл-күйі, мінезі) көрсету

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *