Жаңа бағдарлама Информатика 9 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспарлау Обновленка

9-сынып
№ Сабақтың тақырыбы с/с Оқу мақсаты Сыныбы ескерту
9 а 9 б 9 ә
І тоқсан. Ақпаратпен жұмыс
Ақпараттыңқасиеттері 1 9.2.1.1 ақпараттыңқасиеттерінанықтау (өзектілігі, нақтылығы, анықтығы, құндылығы);
9.4.1.1 компьютердіұзақуақытбойықолдануғабайланыстықауіптердісынапбағалау
Құжаттарменбірлескенжұмыс 1 9.1.3.1 бұлттытехнологиялардықолданаотырып, құжаттарменбірлесежұмысістеудіұйымдастыру
Желілік этикет 1 9.4.2.1 желідежұмысістеубарысындаэтикалықжәнеқұқықтықнормалардыңбұзылусалдарытуралы ой қорытыпайту
Компьютердітаңдау
Компьютердіңконфигурациясы 1 9.1.1.1 компьютердіңміндетінеқарайконфигурациясынтаңдау
Программалыққамтамасызетудітаңдау 1 9.1.2.1 қолданушыныңқажеттілігінебайланыстыпрограммалыққамтамасызетудітаңдау
«Компьютер бағасыныңесебі»
БЖБ №1 «Ақпаратпен жұмыс және компьютерді таңдау» 1 9.1.1.1 компьютердіңміндетінеқарайконфигурациясынтаңдау;
9.1.2.1 қолданушыныңқажеттілігінебайланыстыпрограммалыққамтамасызетудітаңдау;
9.3.1.1 электрондыкестедепроцесстердіңмоделін (физикалық, биологиялық, экономикалық) өңдеужәнезерттеу
Тоқсан бойыншы жиынтық бағалау №1 1
2-тоқсан.Мәліметтерқоры
Мәліметтерқоры 9.2.2.1 мәліметтерқоры, жазба, өрістерминдерінтүсіндіру

Электрондыкестелердемәліметтерқорынқұру 9.2.2.2 электрондыкестедемәліметтерқорынқұру
Ақпараттыіздеуәдістері 9.2.2.3 мәліметтердііздеуді, сұрыптаудыжәнесүзгілеудіжүзегеасыру
Мәліметтердісұрыптаужәнесүзу 9.2.2.3 мәліметтердііздеуді, сұрыптаудыжәнесүзгілеудіжүзегеасыру
Мәліметтерқорыменжұмысістеу
БЖБ №2 «Мәліметтер қоры» 9.2.2.2 электрондыкестедемәліметтерқорынқұру;
9.2.2.3 мәліметтердііздеуді, сұрыптаудыжәнесүзгілеудіжүзегеасыру
Тоқсан бойыншы жиынтық бағалау №2
3-тоқсан. Деректер ауқымы
Бірөлшемді массив 9.3.3.1 программаныөңдеудіңкіріктірілгенортасындабірөлшемдімассивтіқолданаотырыппрограмманықұрастыру
Берілгенқасиеттерібойыншаэлементтердііздеу 9.3.3.1 программаныөңдеудіңкіріктірілгенортасындабірөлшемдімассивтіқолданаотырыппрограмманықұрастыру
Элементтердіңорындарынауыстыру 9.3.3.1 программаныөңдеудіңкіріктірілгенортасындабірөлшемдімассивтіқолданаотырыппрограмманықұрастыру
Сұрыптау 9.3.3.1 программаныөңдеудіңкіріктірілгенортасындабірөлшемдімассивтіқолданаотырыппрограмманықұрастыру
Элементтіөшіружәнеқою
БЖБ №2 «Деректер ауқымы» 9.3.3.1 программаныөңдеудіңкіріктірілгенортасындабірөлшемдімассивтіқолданаотырыппрограмманықұрастыру
Тоқсан бойыншы жиынтық бағалау №3
4 тоқсан.Процесстердіэлектрондыкестелердемодельдеу
Мәселеніанықтаужәнеталдау 9.3.1.1 электрондыкестедепроцесстердіңмоделін (физикалық, биологиялық, экономикалықжәнетағыбасқа) өңдеужәнезерттеу
Шешімді табу
БЖБ №2 «Процесстердіэлектрондыкестелердемодельдеу» 9.3.1.1 электрондыкестедепроцесстердіңмоделін (физикалық, биологиялық, экономикалық) өңдеужәнезерттеу;
9.2.2.2 электрондыкестедемәліметтерқорынқұру;
9.2.2.3 мәліметтердііздеуді, сұрыптаудыжәнесүзгілеудіжүзегеасыру;
9.3.2.1 есептіәртүрліәдістерменшығару, әрқайсысынсипаттаужәнесәйкесінтаңдапалу;
9.3.2.2 қойылғанесептіңнәтижесінбағалау;
9.1.3.1 бұлттытехнологиялардықолданаотырып, құжаттарменбірлесежұмысістеудіұйымдастыру
Тоқсан бойыншы жиынтық бағалау №4
Жобанықорғау 9.1.3.1 бұлттытехнологиялардықолданаотырып, құжаттарменбірлесежұмысістеудіұйымдастыру;
9.4.1.1 компьютердіұзақуақытбойықолдануғабайланыстықауіптердісынапбағалау

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *