Сынып: 11 Пән: «Физика» Бағыты: ЖМБ Тілі: қазақ Аптасына сағат саны: 4

Сынып: 11 Пән: «Физика» Бағыты: ЖМБ Тілі: қазақ
Аптасына сағат саны: 4

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары Сағат саны
1-тоқсан (8 апта * 4 сағат = 32 сағат)
Механикал ық тербелістер Гармоникалық тербелістердің теңдеулері мен графиктері 11.4.1.1 — эксперименттік, аналитикалық және графиктік тәсілмен гармоникалық тербелісті (х(t), v(t), a(t)) зерттеу 3

Электромаг ниттік тербелістер Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер
Механикалық тербелістер мен электромагниттік тербелістер арасындағы ұқсастық
— еркін және еріксіз тербелістердің пайда болу шарттарын сипаттау
— механикалық тербелістер мен электромагниттік тербелістерді сәйкестендіру;
— компьютерлік моделдеу арқылы заряд пен ток күшінің уақытқа тәуелді графиктерін зерттеу 4

Айнымалы ток
Айнымалы ток генераторы
11.4.3.1 — генератор моделін қолданып, айнымалы ток генераторының жұмыс істеу принципін зерттеу 3

Еріксіз электромагниттік тербелістер. Айнымалы ток — физикалық шамаларды (период, жиілік, кернеу, ток күші мен электр қозғаушы күшінің максималды және әсерлік мәндері) қолданып, айнымалы токты сипаттау;
— синусоидалы айнымалы ток немесе кернеуді гармоникалық функция түрінде көрсете алу 3
Айнымалы ток тізбегінде активті және реактивті кедергі — айнымалы ток тізбегінде тек активті жүктеме кезінде(резистор) фаза ығысуын сипаттау;
— айнымалы ток тізбегінде реактивті жүктемелер кезінде (катушка, конденсатор) 3

фаза ығысуын сипаттау
Активті және реактивті кедергілерден тұратын айнымалы токтың
тізбектелген электр тізбегі үшін Ом заңы

11.4.3.6 — R, L, C -дан тұратын айнымалы токтың тізбектелген электр тізбегін есептеу 4
Айнымалы ток тізбегіндегі қуат — айнымалы токтың активті және реактивті қуат ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру;
— векторлық диаграмма салу арқылы қуат коэффициентін анықтау 3

Электр тізбегіндегі кернеу резонансы
— резонанс шартын түсіндіру және оның қолданылуына мысал келтіру;
— Резонанстық жиілікті есептеу 2
Электр энергиясын өндіру, тасымалдау және қолдану, трансформатор — қуат формуласының негізінде трансформатордың жұмыс істеу принципін талдау;
— электр энергиясын тасымалдау үшін жоғары кернеудегі айнымалы токтың экономикалық артықшылықтарын түсіндіру 2
№ 1 Зертханалық жұмыс. «Трансформатор
орамасындағы орам санын анықтау»
11.4.3.13 — трансформатор орамасындағы орам санын эксперимент арқылы анықтау 2
Қазақстандағы және дүние жүзіндегі электр
энергиясын өндіру және қолдану
11.4.3.14 — Қазақстандағы электр энергиясы көздерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау 2
Тоқсандық жиынтық бағалау 1
2 тоқсан (8 апта * 4 сағат = 32 сағат = 21 сағат+11 сағат резерв)

Толқындық қозғалыс Серпімді механикалық толқындар. Бойлық және тұрғын толқындардың теңдеуі — ауадағы тұрғын дыбыс толқындарының пайда болуын зерттеу;
— графикалық әдісті қолданып түйіндер мен шоғырларды анықтау және тұрғын толқындардың пайда болуын түсіндіру 2

№ 2 Зертханалық жұмыс “Ауадағы дыбыс жылдамдығын анықтау»
Механикалық
толқындардың таралуы.
Механикалық толқындардың интерференциясы

11.5.1.3 — судың бетінде екі көзде пайда болған интерференцияны зерттеу 1

Электромаг ниттік толқындар Гюйгенс принципі.
Механикалық толқындардың дифракциясы
11.5.1.4 — Гюйгенс принципін және механикалық толқындарда дифракциялық көріністі бақылаудың шарттарын түсіндіру 1
Электромагниттік
толқындардың жұтылуы мен шығарылуы 11.5.2.1 — электромагниттік толқындардың пайда болу шарттарын түсіндіру және олардың қасиеттерін сипаттау 1
Радиобайланыс.
Детекторлы
радиоқабылдағыш — жоғары жиілікті электромагниттік тербелістердің модуляциясы мен детекторлауды сипаттау;
— амплитудалық (АМ) және жиіліктік (FM) модуляцияны ажырату;
— детекторлы радиоқабылдағыштың жұмыс істеу принципін түсіндіру 3
Аналогты-сандық
түрлендірулер. Байланыс арналары 11.5.2.5 — аналогтықпен салыстырғанда сандық форматтағы сигналды берудің артықшылықтарын түсіндіру 1
Байланыс құралдары 11.5.2.6 — байланыс құралдарын жүйелеу және оларды жетілдірудің жолдарын ұсыну 1

Толқындық оптика Жарықтың электромагниттік табиғаты. Жарықтың жылдамдығы
11.6.1.1 — жарық жылдамдығын анықтаудың зертханалық және астрономиялық әдістерін түсіндіру 1

Жарықтың дисперсиясы.
Жарықтың интерференциясы — призма арқылы өткен кездегі ақ жарықтың жіктелуін түсіндіру;
— механикалық және жарық толқындарының интерференциялық көріністеріне салыстырмалы талдау жүргізу;
— жұқа пленкаға түскен және шағылған жарықтардан пайда болған интерференциялық максимумдар мен минимумдарды бақылау шарттарын анықтау 3
Жарықтың дифракциясы. Дифракциялық торлар 11.6.1.5 — Френель теориясын қолданып, қылдан, саңылаулардан, дөңгелек саңылаудан пайда болған дифракциялық көріністерді түсіндіру 2

№ 3 Зертханалық жұмыс «Дифракциялық тордың көмегімен жарықтың
толқын ұзындығын анықтау»
11.6.1.6 — жарықтың толқын ұзындығын дифракциялық тордың көмегімен эксперимент арқылы анықтау 2
Жарықтың поляризациясы.
№ 4 Зертханалық жұмыс «Жарықтың интерференциясын,
дифракциясын және поляризациясын бақылау »
11.6.1.7 — жарықтың интерференция, дифракция және поляризация құбылысын талдай отырып, эксперимент арқылы жарықтың электромагниттік табиғатын дәлелдеу 2
Физ.практикум 11
Тоқсандық жиынтық бағалау 1
3 тоқсан (10 апта * 4 сағат = 40 сағат)

Геометриял ық оптика Салыстырм алы
теорияның элементтері Гюйгенс принципі.
Жарықтың шағылу заңы 11.6.2.1 — Гюйгенс принципінің көмегімен жарықтың шағылу заңын түсіндіру 1

Жазық және сфералық айналар
11.6.2.2 — сфералық айнадағы сәуленің жолын салу және сфералық айнаның формуласын есептер шығаруда қолдану 1
Жарықтың сыну заңы 11.6.2.3 — Гюйгенс принципінің көмегімен жарықтың сыну заңын түсіндіру 1

Толық ішкі шағылу 11.6.2.4 — жарық сигналдарын тасымалдауда оптоталшықты технологияның артықшылығын түсіндіру 1
№ 5 Зертханалық жұмыс «Шынының сыну көрсеткішін анықтау»
11.6.2.5 — шынының сыну көрсеткішін эксперименттік жолмен анықтау және экспериментті жақсартудың жолдарын ұсыну 2
Линзалар жүйесінде кескін салу. Жұқа линза
формуласы. Оптикалық — линзалар жүйесінде сәулелердің жолын салу;
— әртүрлі радиустағы екі сфералық беттен тұратын жұқа линзаның формуласын есептер шығаруда қолдану; 4

құралдар 11.6.2.8 — телескоп, микроскоп және лупадағы сәуленің жолын салу және түсіндіру
Салыстырмалы теорияның постулаттары.
Лоренц түрлендірулері — Галилейдің салыстырмалы принципі мен Эйнштейннің салыстырмалы принципін сәйкестендіру;
— Эйнштейн постулаттары мен Лоренц түрлендірулерін есептер шығаруда қолдана отырып, релятивистік эффектіні түсіндіру 2
Энергия. Релятивистік динамикадағы импульс
және масса. Материалдық дене үшін энергия мен массаның байланыс заңы
11.7.1.3 — зарядталған бөлшектердің үдеткіштерінің жұмыс істеу принципін, оларда орын алатын релятивистік эффектіні ескере отырып түсіндіру 1

Атомдық және кванттық физика
Сәулеленудің түрлері
11.8.1.1 — сәулеленудің көздері мен түрлерін топтастыру 1
Спектрлер. Спектрлік құралдар. Спектрлік анализ 11.8.1.2 — спектрлік құралдардың жұмыс істеу принципін және олардың қолданылуын сипаттау 1
Инфракызыл және ультракүлгін сәулелену.
Рентген сәулелері. Электромагниттік сәулелену шкаласы
11.8.1.3 — электромагниттік сәулелену, олардың табиғатта пайда болуы мен затпен өзара әрекеттесуін ажырату 1
Жылулық сәулелену. Стефан –Больцман және Вин заңдары. Ультракүлгін апаты.
Планк формуласы.
Фотондар. Фотоэффект
11.8.1.4 — — Стефан-Больцман, Вин заңдарын және Планк формуласын ультракүлгін апаттын негіздеу және абсолют қара дененің жылулық сәулеленуін сипаттау үшін қолдану 1

Фотоэффектіні қолдану — фотоэффектінің табиғатын түсіндіру және оны қолдануға мысалдар келтіру;
— фотоэффектінің заңдары мен Эйнштейн теңдеуін есеп шығаруда қолдану 2
Жарық қысымы 11.8.1.7 — жарықтың кванттық теориясы негізінде жарық қысымының табиғатын түсіндіру 1

Жарықтың химиялық әсері 11.8.1.8 — фотосинтез және фотография үдерісін мысалға келтіре отырып, жарықтың химиялық әсерін сипаттау 1

Рентгендік сәулелену

11.8.1.9 — компьютерлік және магниттік-резонанстық томографияны салыстыру 1
Жарықтың корпускулярлық-
толқындық табиғатының біртұтастығы — электромагниттік сәулеленудің корпускулярлық-толқындық табиғатынын дәлелдейтін мысалдар келтіру;
— жарықтың корпускулярлық -толқындық теориясын пайдаланып, табиғат заңдарының ғылыми даму тарихы туралы пікір айту 1
Альфа бөлшектің шашырауы бойынша Резерфорд тәжірибесі. Бор постулаттары. Франк және Герц тәжірибелері
— атомның планетарлық моделін альфа бөлшектің ыдырауы бойынша Резерфорд тәжірибесіне сүйене отырып негіздеу;
— Бор постулаттарына сүйеніп атомның орнықты күйінің шартын түсіндіру 1
№ 6 Зертханалық жұмыс «Сәулеленудің тұтас және сызықтық спектрлерін
бақылау»
11.8.1.14 — сутегі атомының энергетикалық құрылымына сүйене отырып, сызықтық спектрдің табиғатын түсіндіру; 2
Сызықты емес оптика туралы түсінік. Лазерлер — лазер құрылғысын және әсер ету принципін түсіндіру;
— голографияның даму кезеңдерін талқылау 1
Бөлшектің толқындық қасиеттері. Бор теориясының
қиыншылығы. де Бройль толқындары — элементар бөлшектердің толқындық табиғатының пайда болуы мен практикада қолданылуына мысалдар келтіру;
— де Бройль толқын ұзындығының формуласын есептер шығаруда қолдану;
— де Бройль болжамын түсіндіру 2
Атом
ядросның физикасы
Табиғи радиоактивтілік. Радиоактивті ыдырау заңы 11.8.2.1 — радиоактивті ыдырау заңы негізінде ядролық қалдықтармен аймақтың зақымдануының ұзаққа созылу себептерін түсіндіру;
11. 8.2.2 — радиоактивті ыдыраудың формуласын есептер шығаруда қолдану 2

Атомдық ядро. Ядроның нуклондық моделі.
Изотоптар.
Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы
11. 8.2.3 — атомдық ядроның байланыс энергиясын есептеу және меншікті байланыс энергиясының ядроның массалық санына тәуелділігін түсіндіру 1
Ядролық реакциялар.
Жасанды радиоактивтілік. Ауыр ядролардық бөлінуі. Тізбекті ядролық реакция.
Сындық масса
11. 8.2.4 — ядролық реакцияны жазу кезінде массалық және зарядтық санның сақталу заңын қолдану;
11.8.2.5 — ядролық синтездің және табиғи радиоактивтіліктің табиғатын түсіну 1
№ 7 Зертханалық жұмыс «Дайын сурет бойынша зарядталған бөлшектердің тректерін оқып үйрену»
11. 8.2.6 — магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалыс сипатын түсіндіру 1
Радиоактивті сәулелердің биологиялық әсері.
Радиациядан қорғану 11. 8.2.7 — , және
сәулелерінің табиғатын, қасиеттерін және биологиялық әсерін түсіндіру 1
Ядролық реактор. Ядролық энергетика. Термоядролық реакциялар
11. 8.2.8 — ядролық реакторлардың құрылысы мен жұмыс істеу принципін сипаттау;
11. 8.2.9 — ядролық энергетиканың даму кезеңдерін талқылау 2
Нанотехно логия және наноматери алдар Нанотехнологияның негізгі жетістіктері, өзекті мәселелер және даму кезеңдері.
Наноматериалдар
— наноматериалдардың физикалық қасиеттерін және оларды алудың жолдарын түсіндіру;
— нанотехнологияның қолданылуын талқылау 2
Тоқсандық жиынтық бағалау 1
4 –тоқсан (8 апта * 4 сағат = 32 сағат = 15 сағат+15 резерв)

Космология Жұлдыздар әлемі. Жұлдызға дейінгі қашықтық. Айнымалы жұлдыздар — жұлдыздардың басты спектрлік класын сипаттау;
— көрінерлік жұлдыздық шама және абсолют жұлдыздық шама ұғымдарын ажырату; 2

11.10.1.3 — көрінерлік және абсолют жұлдыздық шаманы анықтау үшін формулаларды қолдану
Күн-Жер байланыстары 11.10.1.4 — Күннің сәулеленуін сипаттау үшін Стефан-Больцман және Винн заңдарын қолдану 3
Жұлдыздардың планеталық жүйелері. Жер топтарындағы планеталар және гигант- планеталар. Күн жүйесіндегі кіші денелер — Жұлдыздар эволюциясын түсіндіру үшін Герцшпрунг-Рассел диаграммасын қолдану;
— қара құрдымдар, нейтронды жұлдыздар және аса жаңа жұлдыздардың қасиеттерін сипаттау 2
Біздің Галактика. Басқа Галактикалардың ашылуы. Квазарлар 11.10.1.7 — ара қашықтықты анықтау үшін, «қарапайым май шамдар» әдісін пайдалануды сипаттау 1
Үлкен жарылыс теориясы. Қызыл ығысу және Галактикаға дейінгі
қашықтықты анықтау. Әлемнің кеңейуі
— Әлемнің жеделдеуi мен қара энергия туралы пікірталасты талқылау;
— берілген астрономиялық бақылауларға сүйене отырып, Әлемнің жеделдеуi туралы болжамды талқылау 4
Әлемнің эволюциясының негізгі кезеңдері. Әлемнің моделдері. Өмір және Әлем туралы ойлар
Адамзаттың космостық болашағы және космосты игеру
— Хаббл заңын қолданып, Әлемнің жасын бағалай алу;
— микротолқынды фондық сәулелену туралы ақпаратты қолданып, Үлкен Жарылыс теориясын түсіндіру 2
Физикалық практикум 15
Тоқсандық жиынтық бағалау 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *