Сынып: 11 Пән: «Физика» Бағыты: ҚГБ Тілі: қазақ Аптасына саған саны: 2

Сынып: 11 Пән: «Физика» Бағыты: ҚГБ Тілі: қазақ
Аптасына саған саны: 2

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары Сағат саны
1-тоқсан (8 апта * 2 сағат = 16 сағат = 12 сағат + 4 сағат резерв)
Механикалық тербелістер
Гармоникалық тербелістер 11.4.1.1 — эксперименттік, аналитикалық және графиктік тәсілмен гармоникалық тербелісті (х(t), v(t), a(t)) зерттеу 1
Электромагниттік тербелістер
Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер — еркін және еріксіз тербелістердің пайда болу шарттарын сипаттау;
— механикалық тербелістер мен электромагниттік тербелістерді сәйкестендіру 2

Айнымалы ток Айнымалы ток генераторы 11.4.3.1 — генератор моделін қолданып, айнымалы ток генераторының жұмыс істеу принципін зерттеу 1
Еріксіз электромагниттік тербелістер. Айнымалы ток 11.4.3.2 — физикалық шамаларды (период, жиілік, кернеу, ток күші мен электр қозғаушы күшінің максималды және әсерлік мәндері) қолданып, айнымалы токты сипаттау 2

Айнымалы ток тізбегіндегі резонанс — резонанс шартын түсіндіру және оның қолданылуына мысал келтіру;
— резонанстық жиілікті есептеу 2
Электр энергиясын өндіру, тасымалдау және қолдану, трансформатор 11.4.3.5 — электр энергиясын тасымалдау үшін жоғары кернеудегі айнымалы токтың экономикалық артықшылықтарын түсіндіру 1
№ 1 Зертханалық жұмыс: «Трансформатор орамасындағы орам санын анықтау» 11.4.3.6 — трансформатор орамасындағы орам санын эксперимент арқылы анықтау 1

Қазақстандағы және дүние жүзіндегі электр энергиясын өндіру және қолдану 11.4.3.7 — Қазақстандағы электр энергиясы көздерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау 1
Физикалық практикум 4
Тоқсандық жиынтық бағалау 1
2-тоқсан (8 апта * 2 апта = 16 сағат)

Электромагниттік толқындар Электромагниттік
толқындардың жұтылуы мен шығарылуы 11.5.1.1 — электромагниттік толқындардың пайда болу шарттарын түсіндіру және олардың қасиеттерін сипаттау 1

Радиобайланыс — жоғары жиілікті электромагниттік тербелістердің модуляциясы (АМ және FM) мен детектрленуін сипаттау;
— радиоқабылдағыштың жұмыс істеу принципін түсіндіру 2
Аналогты-сандық
түрлендірулер. Байланыс арналары 11.5.1.4 — аналогтықпен салыстырғанда сандық форматтағы сигналды берудің артықшылықтарын түсіндіру 2
Байланыс құралдары 11.5.1.5 — байланыс құралдарын жүйелеу және оларды жетілдірудің жолдарын ұсыну 1
Жарықтың интерференциясы
Жарықтың дифракциясы 11.6.1.1 – жарық толқындарының интерференциясы және дифракциясы пайда болуын шарттарын сипаттау 2
Дифракциялық торлар 2
№ 2 Зертханалық жұмыс:
Толқындық оптика “Дифракциялық тордың көмегімен жарықтың
толқын ұзындығын 11.6.1.2 – дифракциялық торды толқын ұзындығын анықтау үшін қолдану
анықтау»
Жарықтың поляризациясы 2
№ 3 Зертханалық жұмыс:
«Жарықтың 11.6.1.3 — жарықтың поляризация құбылысын эксперимент арқылы зерттеу
поляризациясын бақылау»

Геометриялық оптика Геометриялық оптика заңдары — шынының сыну көрсеткішін эксперименттік жолмен анықтау;
— жарық сигналдарын тасымалдауда оптоталшықты технологияның артықшылығын түсіндіру 2
Оптикалық құралдар 11.6.2.3 — телескоп, микроскоп және лупадағы сәуленің жолын салу және түсіндіру 1

Тоқсандық жиынтық бағалау 1
3-тоқсан (10 апта * 2 сағат = 20 сағат = 19 сағат + 1 сағат резерв)

Кванттық физика Жарықтың корпускулярлық- толқындық табиғатының
біртұтастығы
11.7.1.1 — электромагнитік сәулеленудің корпускулярлық-толқындық табиғатынын дәлелдейтін мысалдар келтіру (элементар бөлшектердің толқындық табиғаты) 1
Спектрлік талдау 11.7.1.2 — спектрлік талдау әдісін және оның қолданылуын сипаттау 1
Электромагниттік сәулелену шкаласы 11.7.1.3 — электромагниттік сәулеленуді, олардың пайда болу табиғаты мен затпен әрекеттесуіне қарай ажырату 1
Фотоэффектіні қолдану 11.7.1.4 — фотоэффектінің табиғатын түсіндіру және оны қолдануға мысалдар келтіру 1
Жарықтың химиялық әсері 11.7.1.5 — фотосинтез және фотография үдерісін мысалға келтіре отырып, жарықтың химиялық әсерін сипаттау 1
Рентгендік сәулелену 11.7.1.6 — компьютерлік және магниттік-резонанстық томографияны салыстыру 1
Лазерлер. — лазер құрылғысының әсері мен қолданылуын түсіндіру;
— голографияның даму кезеңдерін талқылау 2

Атом
ядросының физикасы Табиғи
радиоактивтілік.
Радиоактивті ыдырау заңы
11.7.2.1- табиғи радиоактивті ыдырау құбылысын (a, b және g) және жартылай ыдырау периоды терминін түсіндіру 2
№4 Зертханалық жұмыс: «Жартылай ыдырау периодын анықтау»
11.7.2.2 — графикалық тәсіл арқылы жартылай ыдырау периодын анықтау 1
Ядролық реакциялар.
Ауыр ядролардың бөлінуі. Тізбекті ядролық реакция
11. 7.2. 3 — ядролық ыдырау және синтез процестерін түсіндіру 1
Радиоактивті сәулелердің
биологиялық әсері. — a, b және g сәулелердің иондалу және өтімділік қабілеттерін түсіндіру;
— радиоактивті материалдарды өңдеуді, қолдануды, сақтауды және олармен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік ережелерін сипаттау 2

Радиациядан қорғану
Ядролық реактор. Ядролық энергетика — ядролық реакторлардың құрылысы мен жұмыс істеу принципін сипаттау;
— ядролық энергетиканың даму кезеңдерін талқылау 2

Нанотехнолог ия және наноматериал дар Нанотехнологияны ң негізгі
жетістіктері, өзекті мәселелер және даму кезеңдері. Наноматериалдар
11.8.1.1 — наноматериалдардың физикалық қасиеттерін және оларды алудың жолдарын, қолдануын түсіндіру 2
Физикалық практикум 1
Тоқсандық жиынтық бағалау 1
4-тоқсан (8 апта * 2 сағат = 16 сағат = 9 сағат + 7 сағат резерв)

Космология Жұлдыздар әлемі. Жұлдыздық шамалар. 11.9.1.1 — жұлдыздардың жарықтылығы бойынша жіктелетінін, көрінерлік жұлдыздық шамамен және абсолют жұлдыздық шамамен сипатталатынын түсіндіру 1
Жұлдыздардың классификациясы — жұлдыздар эволюциясын түсіндіру үшін Герцшпрунг-Рассел диаграммасын қолдану;
— қара құрдымдар, нейтронды жұлдыздар және аса жаңа жұлдыздардың қасиеттерін сипаттау 2
Қашықтықты анықтау 11.9.1.4 — ара қашықтықты анықтау үшін қолданылатын «жаңа тәсілдер» әдісін пайдалануды сипаттау 1
Күңгірт энергия. Әлемнің үдеуі мен ұлғаюы — Әлемнің ұлғаюы мен күңгірт энергия туралы пікірталасты талқылау;
— берілген астрономиялық бақылауларға сүйене отырып әлемнің ұлғаюы туралы болжамды талқылау 2
Үлкен жарылыс теориясы. Қызыл ығысу — Хаббл заңын қолданып, Әлемнің жасын бағалай алу;
— микротолқынды фондық сәулелену туралы ақпаратты қолданып, Үлкен Жарылыс теориясын түсіндіру 2
Физикалық практикум 7
Тоқсандық жиынтық бағалау 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *