СОР ЖБ Қазақстан тарихы 8 сынып

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
Қазақстан тарихы
8-сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 8-сынып оқушыларына «Қазақстна тарихы» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған.
Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге оқушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта оқушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
ЖОБА
Мазмұны
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………………..4
«Қазақ-жоңғар соғыстары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………..4
«ХУІИ ғасырдағы Қазақ хандығы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………..7
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………….10
«XVШ ғасырдағы Қазақстан мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………..10
«Отарлау және ұлт-азаттық күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………..13
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………….16
«Отарлау және ұлт-азаттық күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………..16
«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………19
«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………22
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………….26
«XIV-XX ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 26
3
ЖОБА
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Қазақ-жоңғар соғыстары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырыптар
Жоңғар басқыншылығына қарсы Отан соғысының басталуы. Біртұтас халық жасағының ұйымдастырылуы
Оқу мақсаты
7.4.1.1 Жоңғар шапқыншылығының қазақ халқының шаруашылығына тигізген зардаптарын анықтау
7.3.1.2 Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын талдау
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Жоңғар шапқыншылығының шаруашылыққа тигізген зардабын сипттайды
• Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын бағалайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
1. Қазақ халқының шаруашылығына жоңғар шапқыншылығының тигізген зардаптарын сипаттап, дәлелдер келтіріңіз.
2. «ХУТТ-ХУТТТ ғасырлардағы қазақ хадығының ішкі жағдайы» тақырыбында 100-150 сөзден тұратын эссе жазыңыз.
Эссе критерийлері:
> Қазақ хандыгыныц ішкі жагдайы туралы кемінде 3 дерек келтіру;
> Жоцгар шащыншылыгына қарсы күресте халықтыц бірігуі туралы кемінде 2 дерек келтіру;
> Қазақ хандыгыныц дамуына үлес қосқан хандардыц іс-әрекеттеріне бага беру;
> Қазақ хандыгыныц дамуына үлес қосқан батырлардыц іс-әрекеттеріне бага беру.
4
ЖОБА

Бағалау критерийі Тапсырм а № Дескриптор Балл
Білім алушы
Жоңғар шапқыншыл ығының шаруашылы ққа тигізген зардабын сипттайды 1 жоңғар шапқыншылығының шаруашылыққа тигізген 1-зардабын сипаттайды; 1
жоңғар шапқыншылығының шаруашылыққа тигізген 2-зардабын сипаттайды; 1
жоңғар шапқыншылығының шаруашылыққа тигізген 3-зардабын сипаттайды; 1
Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын бағалайды 2 қазақ хандығының ішкі жағдайы туралы 1- дерек келтіреді; 1
қазақ хандығының ішкі жағдайы туралы 2- дерек келтіреді; 1
қазақ хандығының ішкі жағдайы туралы 3- дерек келтіреді; 1
жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте халықтың бірігуі туралы 1- дерек келтіреді 1
жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте халықтың бірігуі туралы 2- дерек келтіреді 1
қазақ хандығының дамуына үлес қосқан хандардың іс-әрекеттеріне баға береді; 1
қазақ хандығының дамуына үлес қосқан батырлардың іс-әрекеттеріне баға береді. 1
Жалпы балл 10
5
ЖОБА
«Қазақ-жоңғар соғыстары» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні___________________________________________________
Бағалау критерийі
Оқу жетістігі деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Жоңғар шапқыншылығының шаруашылыққа тигізген зардабын сипттайды
Жоңғар шапқыншылығының зардабын анықтауда қиналады
Жоңғар шапқыншылығының шаруашылыққа тигізген 1/2/3/зардабын сипаттауда қателіктер жібереді
Жоңғар шапқыншылығының шаруашылыққа тигізген зардабын дұрыс сипттайды
Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын бағалайды
Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайына баға беруде қиналады
Қазақ хандығының ішкі жағдайы туралы 1/2/3 дерек келтіруде, жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте халықтың бірігуі туралы 1/2 дерек келтіруде, қазақ хандығының дамуына үлес қосқан хандар мен батырлардың іс-әрекеттеріне баға беруде қателіктер жібереді
Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын бағалайды
6
ЖОБА
«XVIII ғасырдағы Қазақ хандығы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Қазақ хандығының Ресей империясына қосылуының басталуы. Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты
Оқу мақсаты
7.3.2.2 Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін анықтау
7.3.1.2 Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын талдау
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін сипаттайды
• Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайына баға береді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
1. Қазақ жерінің Ресей империясының қосылу барысын ретімен орналастырыңыз.
Ресеи тгтператрнцасы Анна С.Қундагулы ыен
ИоанноЕна Кіші жузді Ресен Қ.Қошгайұлы Петербургке
қол астына алу гуралы Кіші жүз қааақтарьш Ресеидін
грамотага қол қойды кол астына оту туралы өтінші
г л хатты тапсьфады Г ^
И.К.Кириллов қаіпыс больш орныш А.Н.Татишев Орынбор елкесінщ жаңа глгбернаторы болып тагайыңлалады
ө
Сенагтьщ обер-хатшысы И.К.Кнрнллов баскартан «Қырғыл-қайсак экспеднциясы» келеді
0
Әоілхайыр ханнан з;эне казак сұлландарынан ант қабылдау ушін Кдаакстанға Ресей сырткы істер кокшс снлсының іілыэші А.П.ТевкелеЕ бастаган елшілер келеді
в
Дұрыс жауапты ретімен орналастырыңыз.
2. Абылай ханның ішкі және сыртқы саясатына талдау жасаңыз.
Абылай ханның ішкі саясатының бағыттары_______
Абылай ханның сыртқы саясатының бағыттары_______
1
2
Ханның саясатының тиімділігіне баға беріңіз
7
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсыр ма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін сипаттайды 1 Ресей империясының қазақ жерін жаулауы бойынша 1-оқиғаны анықтайды; 1
Ресей империясының қазақ жерін жаулауы бойынша 2- оқиғаны анықтайды; 1
Ресей империясының қазақ жерін жаулауы бойынша 3-оқиғаны анықтайды; 1
Ресей империясының қазақ жерін жаулауы бойынша 4- оқиғаны дұрыс анықтайды; 1
Ресей империясының қазақ жерін жаулауы бойынша 5- оқиғаны анықтайды; 1
Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайына баға береді 2 Абылай ханның ішкі саясаттағы 1 -бағытын сипаттайды; 1
Абылай ханның ішкі саясаттағы 2 -бағытын сипаттайды; 1
Абылай ханның сыртқы саясаттағы 1 -бағытын сипаттайды; 1
Абылай ханның сыртқы саясаттағы 2 -бағытын сипаттайды; 1
Абылай ханның саясатының тиімділігіне баға береді. 1
Жалпы балл 10
8
ЖОБА
«XVIII ғасырдағы Қазақ хандығы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні______________________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін сипаттайды Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін сипаттауда қиналады □ Қазақ жерінің Ресей империясының қосылу барысын ретімен орналастыруда қателіктер жібереді □ Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін сипаттайды □
Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайына баға береді Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайына баға беруде қиналады □ Абылай ханның ішкі 1/2 және сыртқы 1/2 саясатының бағыттарын талдауда, 1/2 саясатының бағыттарына баға беруде қателіктер жібереді | | Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайына баға береді □
9
ЖОБА
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «XVIII ғасырдағы Қазақстан мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
XVIII ғасырдағы халық ауыз әдебиеті
XVIII ғасырдағы қазақтардың материалдық мәдениеті
Оқу мақсаты
7.2.1.1 Салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың құндылықтары мен маңыздылығын анықтау
7.2.2.4 Қолданбалы өнердің жетістіктерін бағалау
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың құндылықтары мен маңыздылығын сипаттайды
• Қолданбалы өнердің жетістіктеріне баға береді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
20 мин
Тапсырма
1. Салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды сипаттап, құндылығы мен маңыздылығын анықтаңыз.
Салт-дәстүрлер мен әдет-гүрып Сипаттама Қүндылыгы мен маңызы
Ерулік
Жылу жинау
Асар
2. «XVIII ғасыр қазақ халқының қолданбалы өнерінің гүлденген дәуірі» тақырыбына, ПТМС формуласын қолданып, талдау жасаңыз.
Позиция «XVIII ғасыр қазақ халқының қолданбалы өнерінің гүлденген дәуірі деп санауға болады/болмайды?»
Түсіндіру (себебі…)
Мысал (мұны мынадай мысал арцылы дәлелдей аламын….)
Салдар (қорытынды жасаймын….)
10
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың құндылықтары мен маңыздылығын сипаттайды 1 ерулік әдет-ғұрпының сипаттамасын жазады; 1
еруліктің маңыздылығы мен құндылығын жазады; 1
жылу жинау әдет-ғұрпының сипаттамасын жазады; 1
жылу жинаудың маңыздылығы мен құндылығын жазады; 1
асардың сипаттамасын жазады; 1
асардың маңыздылығы мен құндылығын жазады; 1
Қолданбалы өнердің жетістіктеріне баға береді 2 тақырып бойынша өз позициясын таңдайды; 1
өзі таңдаған позициясының себебін жан-жақты түсіндіреді; 1
мысал келтіреді; 1
қорытынды ой жазады. 1
Жалпы балл 10
11
ЖОБА
«XVIII ғасырдағы Қазақстанның мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні_________________________________________________
Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың құндылықтары мен маңыздылығын сипаттайды
Салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың құндылықтары мен маңыздылығын сипаттауда қиналады
Ерулік/жылу жинау/асар/ ұғымдарына сипаттама беруде, маңыздылығы мен құндылығын сипаттауда қателіктер жібереді
Салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың құндылықтары мен маңыздылығын сипаттайды
Қолданбалы өнердің
жетістіктеріне баға
береді
Қолданбалы өнердің жетістіктеріне баға беруде қиналды
Тақырып бойынша өз позициясын таңдауда, өзі таңдаған позициясының себебін жан-жақты түсіндіруде, мысалдар келтіруде, қорытынды ой жазуда қиналады
Қолданбалы өнердің жетістіктеріне баға береді
12
ЖОБА
«Отарлау және ұлт-азаттық күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс. 1836-1838 жылдардағы Бөкей Ордасындағы қазақтардың көтерілісі. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс
Оқу мақсаты 7.3.1.5 Халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресінің себеп-салдарын анықтау 7.3.1.6 Ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының рөліне баға беру
Бағалау критерийі Білім алушы • Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күрестің себеп-салдарын сипаттайды • Ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының рөлін бағалайды
Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 мин
Тапсырма 1. XVIII-XIX ғасырларда болған ұлт-азаттық көтерілістердің ортақ себептері мен салдарын сипаттаңыз.
Ұлт-азаттық көтерілістердіц ортақ себептері
1 2
Ұлт-азаттық көтерілістердіц ортақ салдары
1 2
2. «XVIII-XIX ғасырлардағы ұлт-азаттық көтеріліс жетекшілерінің рөлі» тақырыбында эссе жазыңыз. Өз еркіңіз бойынша бір көтеріліс жетекшісін таңдаңыз. Исатай Тайманұлы/Махамбет Өтемісұлы/ Сырым Датұлы/Кенесары Қасымұлы Эссе критерийлері: Түлганыц көтеріліс барысындагы іс-әрекетін сипаттау; Түлганыц ерлігі туралы кемінде екі дәлел келтіру; Көтерілістіц нәтижесін жазу; Көтерілістіц тарихи мацызын жазу; Тұлғаныц көтерілістегі рөліне бага беру.
13
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күрестің себеп-салдарын сипаттайды 1 көтерілістердің ортақ 1- себебін көрсетеді; 1
көтерілістердің ортақ 2- себебін көрсетеді; 1
көтерілістердің ортақ 1- салдарын көрсетеді; 1
көтерілістердің ортақ 2- салдарын көрсетеді; 1
Ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының рөлін анықтайды 2 тұлғаның көтеріліс барысындағы іс-әрекетін сипаттайды; 1
тұлғаның ерлігі туралы 1-дәлел келтіреді; 1
тұлғаның ерлігі туралы 2- дәлел келтіреді; 1
көтерілістің нәтижесін жазады; 1
көтерілістің тарихи маңызын жазады; 1
тұлғаның көтерілістегі рөліне баға береді; 1
Жалпы балл 10
14
ЖОБА
«Отарлау және ұлт-азаттық күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Критериалды
бағалау
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күрестің себеп-салдарын сипаттайды
Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күрестің себеп-салдарын сипаттауда қиналады
Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күрестің 1/2 себептерін және 1/2 салдарын сипаттауда қателіктер жібереді
Отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күрестің себеп-салдарын сипаттайды
Ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының рөлін анықтайды
Ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының рөлін анықтауда қиналады
Тұлғаның көтеріліс барысындағы іс-әрекетін сипаттауда, ерлігі туралы 1/2дәлелдер келтіруде, көтерілістің нәтижесін/ тарихи маңызын жазуда. тұлғаның көтерілістегі рөліне баға беруде қателіктер жібереді
Ұлт-азаттық көтеріліс ■ібасшыларының рөлін анықтайды
15
ЖОБА
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Отарлау және ұлт-азаттық күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
ХІХ ғасырдың 40-60 жылдарындағы қазақтардың ортаазиялық хандықтармен қарым-қатынастары. Қазақстанның Ресей империясына қосылуының аяқталуы_______________________________
Оқу мақсаты
7.3.1.5 Халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресінің себеп-салдарын анықтау
7.3.2.2 Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін анықтау__________________________________________________________
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресінің себеп-салдарын сипаттайды
• Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін _______түсіндіреді__________________________________________________
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
1. Көтерілістердің себеп-салдарын анықтаңыз.
Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған көтеріліс:
Себептері:
Салдары:
2. Қазақ хандығының Ресейге қосылуы салдарынан орын алған өзгерістерді сипаттап, кестені толтырыңыз.
Салалар Өзгерістер
Әлеуметтік
Экономикалық
Саяси
Мәдени
3. Х^Ш ғасырдағы Қазақ хандығының сыртқы саясатындағы жағымды және жағымсыз өзгерістерді сипаттаңыз.
Жагымды өзгерістер Жагымсыз өзгерістер

16
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсыр Дескриптор Балл
ма № Білім алушы
Халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресінің 1 Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған көтерілістің себебін анықтайды; 1
себеп-салдарын сипаттайды Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған көтерілістің салдарын анықтайды; 1
Есет Көтібарұлы бастаған көтерілістің себебін анықтайды; 1
Есет Көтібарұлы бастаған көтерілістің салдарын анықтайды; 1
Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін 2 Ресейге қосылу салдарынан орын алған әлеуметтік өзгерісті анықтайды; 1
түсіндіреді Ресейге қосылу салдарынан орын алған экономикалық өзгерісті анықтайды; 1
Ресейге қосылу салдарынан орын алған саяси өзгерісті анықтайды; 1
Ресейге қосылу салдарынан орын алған мәдени өзгерісті анықтайды; 1
қазақ хандығының сыртқы саясатындағы жағымды өзгерісті сипаттайды; 1
3 қазақ хандығының сыртқы саясатындағы жағымсыз өзгерісті сипаттайды. 1
Жалпы балл 10
17
ЖОБА
«Отарлау және ұлт-азаттық күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні______________________________________________________
Критериалды бағалау
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Халықтың отаршыілдыіққ
қарсы ұлт-азаттық күресінің себеп-салдарын сипаттайды
;аХалықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресінің себеп-салдарын сипаттауда қиналады
Жанқожа Нұрмұхамедұлы және Есет Көтібарұлы бастаған көтерілістің себебін, салдарын анықтауда қателіктер жібереді
Халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт азаттық күресінің себеп-салдарын сипаттайды
Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін түсіндіреді
Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін түсіндіруде қиналады
Ресейге қосылу салдарынан орын алған
әлеуметтік/экономикалық/саяси/ мәдени өзгерісті анықтауда, қазақ хандығының сыртқы саясатындағы жағымды/жағымсыз өзгері стерді
сипаттауда қателіктер жібереді
Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін түсіндіреді
18
ЖОБА
«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік-аумақтық реформалар. Қазақстандағы жаппай отаршылдық қоныс аудару саяясаты
Оқу мақсаты
7.3.1.4 Патша үкіметі реформалары нәтижесіндегі әкімшілік-аумақтық өзгерістерді түсіндіру
7.1.2.1 Дәстүрлі қазақ қоғамындағы өзгерістерді өткен тарихи кезеңдермен салыстыру арқылы анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Патша үкіметі реформалары нәтижесіндегі әкімшілік-аумақтық өзгерістерді сипаттайды
• Қазақ қоғамындағы өзгерістерді өткен тарихи кезеңдермен салыстыру арқылы түсіндіреді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну Қолдану
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
1. Тарихи фактілердің «ақиқат» не «жалған» екеніндігін анықтаңыз.
№ Тарихи фактілер Ақиқат Жалган
1 1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформаны М.Сперанский дайындады
2 1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформа бойынша Батыс Сібір генерал-губернаторлығына Орал, Семей облыстары енді
3 1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформа бойынша облысты әскери губернаторлар басқарды
4 Бөкей ордасы Астрахан губерниясының құрамына қосылды
2. 1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформаға дейінгі және реформадан кейінгі қазақ қоғамындағы өзгерістерді салыстырыңыз.
Дәстүрлі цазац цогамыныц ерекшеліктері 1867-1868 жылғы әкімшілік реформадан кейінгі өзгерістер
Қазақ халқының өмір сүру салты
Мәдениеті
Әлеуметтік құрамы
19
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсырм а № Дескриптор Балл
Білім алушы
Патша үкіметі реформалары нәтижесіндегі әкімшілік-аумақтық өзгерістерді сипаттайды 1 1- фактінің жалған/ ақиқат екендігін анықтайды; 1
2- фактінің жалған/ ақиқат екендігін анықтайды; 1
3 -фактінің жалған/ ақиқат екендігін анықтайды; 1
4 -фактінің жалған/ ақиқат екендігін анықтайды; 1
Қазақ қоғамындағы өзгерістерді өткен тарихи кезеңдермен салыстыру арқылы түсіндіреді 2 дәстүрлі қазақ қоғамындағы халықтың өмір сүру салтын сипаттайды; 1
реформадан кейінгі қазақ халқының өмір сүру салтын сипаттайды; 1
дәстүрлі қазақ қоғамындағы халықтың мәдениетін сипаттайды; 1
реформадан кейінгі қазақ халқының мәдениетін сипаттайды; 1
дәстүрлі қазақ қоғамындағы халықтың әлеуметтік құрамын сипаттайды; 1
реформадан кейінгі қазақ халқының әлеуметтік құрамын сипаттайды. 1
Жалпы балл 10
20
ЖОБА
«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні___________________________________________
Критериалды
бағалау
Төмен
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Орта
Жоғары
Патша үкімет:
реформалары нәтижесіндегі әкімшілік-аумақтық өзгерістерді сипаттайды
іПатша үкіметі реформалары
нәтижесіндегі әкімшілік-аумақтық өзгерістерді анықтауда қиналады
1/2/3/4 тарихи фактілердің ақиқат/жалған екендігін анықтауда қателіктер жібереді
Патша үкіметі нәтижесіндегі аумақтық сипаттайды
реформалары
әкімшілік-
өзгерістерді
Қазақ қоғамындағы
өзгерістерді өткен тарихи кезеңдермен салыстыру арқылы түсіндіреді
Қазақ қоғамындағы өзгерістерді өткен тарихи кезеңдермен
салыстыру арқылы түсіндіруде қиналады
Дәстүрлі қазақ қоғамындағы/ реформадан кейінгі халықтың өмір сүру салтын/мәдениетін/әлеуметтік құрамын түсіндіруде қателіктер жібереді
Қазақ қоғамындағы өзгерістерді өткен тарихи кезеңдермен салыстыру арқылы түсіндіреді
21
ЖОБА
«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Қазақстанда капиталистік қатынастардың дамуы. Жәрмеңке саудасының дамуы
Оқу мақсаты
7.4.2.1 Капиталистік қатынастардың экономикаға ықпалын анықтау
7.4.2.2 Сауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген өзгерістерін анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Капиталистік қатынастардың экономикаға ықпалын сипаттайды
• Сауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген өзгерістерін көрсетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
1.Тау-кен өндірісіне жұмысқа жалданған қазақ-орыс еңбекшілерінің атауын көрсетіңіз.
A) батырақтар
B) жатақтар
C) босқындар Б) еріктілер
2. ХІХ ғасырда Қазақстанда жәрмеңкенің басты дамыған өңірін көрсетіңіз.
A) Ақмола облысы
B) Семей облысы
C) Өскемен уезі ^) Петропавл уезі
3. Ресеймен сауда жүйесіндегі қазақтардың негізгі тауарын анықтаңыз.
A) астық
B) жер
C) жүн Б) мал
4. Іле су жолымен алғаш рет Қытайға тауар апарып сатқан көпесті көрсетіңіз.
A) С.Мадатов
B) М.Ниязов
C) Мехти Рафаилов
Б) Вали Ахун Юлдашев
5. Қазақ жеріндегі капиталистік қатынастардың жағымды және жағымсыз жақтарын, суреттер арқылы анықтаңыз.________________________________________________________________
22
ЖОБА
Алғышқы Қарағанды көмір шахталары
Жалдамалы әйелдердің ауыр еңбегі
Жагымды жағы Жағымсыз жағы

6. Жәрмеңкелердің сауданың дамуына қосқан үлесін анықтаңыз.
Жәрмецкелердіц атауы Жәрмецкеніц қосқан үлесі

23
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсыр ма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Капиталистік қатынастардың экономикаға ықпалын сипаттайды 1-4 тау-кен өндірісіне жұмысқа жалданған қазақ-орыс еңбекшілерінің атауын көрсетеді; 1
ХІХ ғасырда Қазақстанда жәрмеңкенің басты дамыған өңірін көрсетеді; 1
Ресеймен сауда жүйесіндегі қазақтардың негізгі тауарын анықтайды; 1
Іле су жолымен алғаш рет Қытайға тауар апарып сатқан көпесті көрсетеді; 1
5 Қазақ жеріндегі капиталистік қатынастардың дамуының жағымды жағын сипаттайды; 1
Қазақ жеріндегі капиталистік қатынастардың дамуының жағымсыз жағын сипаттайды; 1
Сауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген өзгерістерін көрсетеді 6 сауданың дамуына үлес қосқан 1-жәрмеңкені анықтайды; 1
сауданың дамуына үлес қосқан 2-жәрмеңкені анықтайды; 1
1-жәрмеңкенің сауданың дамуына қосқан үлесін анықтайды; 1
2-жәрмеңкенің сауданың дамуына қосқан үлесін анықтайды. 1
Жалпы балл 10
24
ЖОБА
«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні______________________________________________
Критериалды бағалау Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Капиталистік қатынастардың экономикаға ықпалын сипаттайды Капиталистік қатынастардың экономикаға ықпалын сипаттауда қиналады Тау-кен өндірісіне жұмысқа жалданған қазақ-орыс еңбекшілерінің атауын/ ХІХ ғасырда Қазақстанда жәрмеңкенің басты дамыған өңірін/ Ресеймен сауда жүйесіндегі қазақтардың негізгі тауарын/ Іле су жолымен алғаш рет Қытайға тауар апарып сатқан көпесті көрсетуде қателіктер Капиталистік қатынастардың экономикаға ықпалын сипаттайды
жібереді
Сауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген өзгерістерін көрсетеді Сауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген өзгерістерін көрсетуде қиналады Қазақ жеріндегі капиталистік қатынастардың дамуының жағымды/жағымсыз жақтарын сипаттауда, сауданың дамуына үлес қосқан 1/2 жәрмеңкені анықтауда, 1/2 жәрмеңкенің сауданың дамуына қосқан үлесін көрсетуде қателіктер жібереді. Сауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген өзгерістерін көрсетеді

25
ЖОБА
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«XIХ-XX ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып ХІХ ғасырдағы мәдениеттің дамуы
Оқу мақсаты 7.2.3.2 ХІХғ. ІІ жартысындағы білім беру мен ағарту ісінің даму ерекшеліктерін түсіндіру 7.2.2.1 Халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері туындыларының тарихи дереккөзі ретінде құндылығын бағалау
Бағалау критерийі Білім алушы • Білім беру мен ағарту ісінің даму ерекшеліктерін анықтайды • Халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері туындыларының тарихи дереккөзі ретінде құндылығына баға береді
Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма 1. Білім беру мен ағарту саласының ерекшелігін анықтаңыз.
ХІХгасырдыц ІІ жартысындагы білім беру мен агарту саласының ерекшелігі
a. b. c. ё. е.
2. ХІХ ғасырдағы қазақ халқының ауыз әдбиеті мен музыка өнері туралы ойыңызды ПТМС формуласы арқылы пікіріңізді білдіріңіз. Позиция «ХІХ ғасырдағы қазақ халқының ауыз әдебиеті мен музыка өнері тарихи дерек көзі ретінде құндылығы жоғары /құндылығы төмен» Түсіндіру (себебі…) Мысал (мұны мынадай 2 мысал арқылы дәлелдей аламын….) Салдар (қорытынды жасаймын….)
26
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсы Дескриптор Балл
рма № Білім алушы
Білім беру мен ағарту ісінің даму ерекшеліктерін 1 білім беру мен ағарту саласының 1-ерекшелігін жазады; 1
анықтайды білім беру мен ағарту саласының 2-ерекшелігін жазады; 1
білім беру мен ағарту саласының 3-ерекшелігін жазады; 1
білім беру мен ағарту саласының 4-ерекшелігін жазады; 1
білім беру мен ағарту саласының 5-ерекшелігін жазады; 1
тақырыпқа қатысты өз позициясын анықтайды; 1
Халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері өзі таңдаған позициясының себебін жан-жақты түсіндіреді; 1
туындыларының тарихи 2 ойын нақтылау үшін 1 -дәлел келтіреді; 1
дереккөзі ретінде құндылығына баға береді ойын нақтылау үшін 2 -дәлел келтіреді; 1
қорытынды жасайды. 1
Жалпы балл 10
27
ЖОБА
«ХІХ-ХХ ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне
қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Критериалды бағалау Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Білім беру мен ағарту ісінің даму Білім беру мен ағарту ісінің даму Білім беру және ағарту Білім беру мен ағарту ісінің
ерекшеліктерін анықтайды ерекшеліктерін анықтауда қиналады саласының 1/2/3/4/5 даму ерекшеліктерін
ерекшеліктерін анықтауда қателіктер жібереді анықтайды

Халық ауыз әдебиеті мен Халық ауыз әдебиеті мен музыка Өзінің позициясын айтуда/ Халық ауыз әдебиеті мен
музыка өнері туындыларының өнері туындыларының тарихи түсіндіруде /1 / 2 дәлел келтіруде/ музыка өнері
тарихи дереккөзі ретінде құндылығына баға береді дереккөзі ретінде құндылығына баға беруде қиналады қорытынды жасауда қателіктер жібереді туындыларының тарихи дереккөзі ретінде құндылығына баға береді

28
ЖОБА
29

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *