СОР ЖБ БЖБ Информатика 10 сынып ЖМБ

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар Информатика 10 сынып
(жаратылыстану-математикалық бағыт)

МАЗМҰНЫ
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………4
«Компьютерлік желілер және ақпараттық қауіпсіздік» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 4 «Деректерді ұсыну» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………8
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………..12
«Алгоритмдеу және программалау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…….12
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………..16
«Веб-жобалау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………….16
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………..20
«Ақпараттық жүйелер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………20
3
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Компьютерлік желілер және ақпараттық қауіпсіздік» бөлімі бойынша жиынтық
бағалау
Оқу мақсаты 10.6.1.2 ІР-мекен-жайының мақсатын және көрсетілуін
түсіндіру
10.6.1.3 Домендік атаулардың жүйесінің ^N8) мақсатын түсіндіру
Бағалау критерийі Білім алушы
• ІР-адресті, оның бөліктері мен классын анықтайды
• ІР-адрес пен домендік атауды ажыратады
• БК8 мақсаты мен оның жұмыс жасау принципін сипаттайды
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырмалар
1. Суретте жергілікті желінің (ҒАК) физикалық топологиясы көрсетілген. ^А^ сегменттерге бөлінген.
Келесі құрылғылар үшін сәйкес келетін ІР-адрес ұсыныңыз: а) А арқылы белгіленген Коиіегі үшін
Ъ) В арқылы белгіленген Коиіегі үшін
с) С арқылы белгіленген компьютердің желілік картасы үшін
2. ІР-адрес — бұл 32-разрядты сан, мысалы: 205.123.4.192
4
ІР-адрестің бір бөлігі желі нөмірі үшін, ал бір бөлігі хост нөмірі үшін қолданылады.
Келесі ұғымдарды түсіндіріңіз:
Желі нөмірі:_____________________________________________________________________________
Хост нөмірі:_____________________________________________________________________________
3. ІР-адрестердің көпшілігі үш кластың біріне тиісті болып табылады:
• егер 32-биттік адрес 0-ші биттен басталса, онда бұл А класстың адресі.
• егер 32-биттік адрес 10-ші биттен басталса, онда бұл В класстың адресі.
• егер 32-биттік адрес 110-ші биттен басталса, онда бұл С класстың адресі.
ІР-адрес қай классқа жататынын анықтау жолын сипаттаңыз.
4. Бірінші бағанда берілген мәліметтер ЦКЬ, домендік атау немесе ІР-адрестің қайсысына жататынын анықтаңыз, жалауша белгісін қойыңыз._________________________________________
ҒКЬ Домендік атау ІР-адрес
һйрз://1екІ8Іі.ог§
210.55.250.178
1екІ8Іі.ог§
5. Бошаіп Каше 8егүег (БК8) мақсатын сипаттаңыз.
6. Пайдаланушы браузерде веб-адресті енгізгенде сұралған веб-сайт экранда көрінеді. Компьютердің өзіне қажетті ақпаратты алу барысын түсіндіріңіз. Өз жауабыңызға келесі ұғымдарды қосыңыз: ІР-адрес, ^Р^, сүралган бет және РЫ8 сервері.
5
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
ІР-адресті, оның бөліктері мен классын анықтайды 1 А белгісіндегі құрылғының ІР-адресін анықтайды; 1
В белгісіндегі құрылғының ІР-адресін анықтайды; 1
С белгісіндегі құрылғының ІР-адресін анықтайды; 1
2 желі нөмірі ұғымын сипаттайды; 1
хост нөмірі ұғымын сипаттайды; 1
3 ІР-адрес класын анықтау жолын ситаппайды; 1
ІР-адрес пен домендік атауды ажыратады 4 ИКЬ анықтайды; 1
домендік атауды анықтайды; 1
ІР-адресті анықтайды; 1
^N8 мақсаты мен оның жұмыс жасау принципін сипаттайды 5 БК8 мақсатын сипаттайды; 1
6 ІР-адрес ұғымын қолданады; 1
ИКЬ ұғымын қолданады; 1
сұралған бет ұғымын қолданады; 1
^N8 сервері ұғымын қолданады. 1
Барлығы: 14
6
«Компьютерлік желілер және ақпараттық қауіпсіздік» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат
беруге арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
ІР-адресті, оның бөліктері мен классын анықтайды ІР-адресті, оның бөліктері классын анықтауда қиналады мен А /В /С белгісіндегі құрылғының адресін анықтауда / желі /хост нөм анықтауда / ІР-адрес класын аны* жолын сипаттауда қателіктер жібере ІР- ірін тау ді ІР-адресті, оның бөліктері классын дұрыс анықтайды мен
ІР-адрес пен домендік атауды ажыратады ІР-адрес пен домендік ата ажыратуға қиналады уды ЦКЬ /домендік атауды / ІР-адр анықтауда қателік жібереді есті ІР-адрес пен домендік ата дұрыс ажыратады уды
^N8 мақсаты мен оның жұмыс жасау принципін сипаттайды ^N8 мақсаты мен оның жұ жасау принципін сипаттг қиналады мыс уға БК8 мақсатын сипаттауда / ІР-адр ЦКЬ / Сұралған бет / ^N8 сер ұғымын қолдануда қателік жібереді ес / вері ^N8 мақсаты мен оның жұ жасау принципін дұ сипаттайды мыс рыс
7
«Деректерді ұсыну» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 10.2.1.1 Ондық жүйедегі бүтін сандарды екілік, сегіздік,
он алтылық санау жүйесіне және кері аудару
10.2.2.2 Берілген логикалық элементтер үшін ақиқат
кестесін құру
10.2.2.4 Логикалық өрнекті логикалық сызбаға өзгерту немесе керісінше
Бағалау критерийі Білім алушы
• Ондық санау жүйесіндегі бүтін санды басқа санау жүйелеріне және керісінше аударады
• Логикалық элементтер үшін ақиқат кестесін құрады
• Логикалық өрнекті сызбаға және керісінше түрлендіреді
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырмалар
1. Хы=129 ондық санау жүйесінде берілген бүтін санды басқа санау жүйелеріне аударыңыз. Есептің шешу жолын көрсетіңіз.
Екілік санау жүйесіне
Сегіздік санау жүйесіне
2. Х16=В4 он алтылық санау жүйесінде берілген санды ондық санау жүйесіне аударыңыз. Есептің шешу жолын көрсетіңіз.
3. (А+В).А логикалық өрнегін сызбаға тұрлендіріңіз.
8
4. 1-суреттен логикалық сызба берілген. Сызбаны логикалық өрнекке түрлендіріңіз.
5. 1-суретте берілген логикалық сызба үшін ақиқат кестесін құрыңыз.
А В С 0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
6. (А+В).А логикалық өрнегінің ақиқат кестесін толтырыңыз.
А В С А+В (А+В) (А+В).А
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Ондық санау жүйесіндегі бүтін санды басқа санау жүйелеріне және керісінше аударады 1 Ондық жүйеде берілген санды екілік санау жүйесіне аудару тәсілін көрсетеді; 1
есептің нәтижесін дұрыс есептейді; 1
ондық жүйеде берілген санды сегіздік санау жүйесіне аудару тәсілін көрсетеді; 1
есептің нәтижесін дұрыс есептейді; 1
2 он алтылық жүйеде берілген санды ондық жүйеге аудару тәсілін көрсетеді; 1
9
есептің нәтижесін дұрыс есептейді; 1
Логикалық өрнекті сызбаға және керісінше түрлендіреді 3 логикалық өрнектегі дизъюнкция, инверсия амалдарын логикалық сызбаға түрлендіреді; 1
логикалық өрнектегі конъюнкция амалын логикалық сызбаға түрлендіреді; 1
4 логикалық сызбадағы бірінші амалды өрнекке түрлендіреді; 1
логикалық сызбадағы екінші амалды өрнекке түрлендіреді; 1
Логикалық элементтер үшін ақиқат кестесін құрады 5 логикалық сызба бойынша ақиқат кестесін толтырады; 1
6 ақиқат кестесінің бірінші бағанын толтырады; 1
ақиқат кестесінің екінші бағанын толтырады; 1
ақиқат кестесінің үшінші бағанын толтырады. 1
Барлығы: 14
10
«Деректерді ұсыну» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика Білім алушының аты-жөні_______________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Ондық санау жүйесіндегі бүтін санды басқа санау жүйелеріне және керісінше аударады Ондық санау жүйесіндегі б санды басқа санау жүйеле және керісінше аудар қиналады үтін іне уда Ондық жүйеде берілген санды ек /сегіздік санау жүйесіне /он алты жүйеде берілген санды он жүйеге аудару тәсілін көрсетуд нәтижесін дұрыс есепте қателіктер жібереді ілік лық дық е / уде Ондық санау жүйесіндегі б^ санды басқа санау жүйеле және керісінше дұрыс аудара үтін ріне ды
Логикалық өрнекті сызбаға және керісінше түрлендіреді Логикалық өрнекті сызбаға ж керісінше түрлендіруде қинала әне ды Логикалық өрнектегі дизъюнкі инверсия / конъюнкция ама. логикалық сызбаға / логика сызбадағы бірінші / екінші ама өрнекке түрлендіруде қателік жібереді дия, лын лық лды тер Логикалық өрнекті сызбаға ж керісінше дұрыс түрлендіред әне і
Логикалық элементтер үшін ақиқат кестесін құрады Логикалық элементтер ү ақиқат кестесін құруда қинала,< шін ды Логикалық сызба бойынша ақи кестесін /ақиқат кестесінің бірі /екінші /үшінші бағанын толтыр қателіктер жібереді іқат нші уда Логикалық элементтер ү ақиқат кестесін дұрыс құрады шін і 11 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Алгоритмдеу және программалау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Оқу мақсаты Бағалау критерийі 10.5.1.1 Функциялар мен процедураларды пайдаланып бағдарламалау тілінде код жазу 10.5.1.2 Жолдарды өңдеу үшін процедуралар мен функцияларды пайдалану 10.5.1.3 Ақпаратты оқу және жазу үшін файлдарды пайдалану 10.5.1.4 Практикалық есептерді шешу үшін сұрыптау алгоритмдерін іске асыру Білім алушы • Функциялар мен процедураларды қолдану ерекшелігін анықтайды • Жолдарды өңдейтін функциялар мен процедураларды қолданады • Файлдармен жұмыс жасайтын операторларды ақпаратты оқу және жазу үшін пайдаланады • Сұрыптау әдісін қолданады Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі Орындау уақыты 20 минут Тапсырмалар 1. Мах функциясы екі санның максимумын анықтайды. Негізгі программада шах(а,шах(Ь,с)) командасы қызметін анықтаңыз. 2. Ғ процедурасы екі санның максимумын анықтайды. Кодта кеткен қателікті анықтаңыз. уоігі Ғ(іпі х, іпі у) { ІГ (х>у геіигп х; еізе геіигп у;
}
3. Жолдармен жұмыс жасайтын келесі функциялардың қызметін сипаттаңыз. хІтсаі(8І, 82)
вігпсаі (яІ, 82, п);
12
4. Жолдармен жұмыс жасайтын функцияларды пайдаланып, келесі әрекеттерді орындайтын программалық код үзіндісін жазыңыз.
(і) енгізілген жолдық қатарда «а» әріпі қанша рет кездесетінін анықтаңыз.
(іі) енгізілген екі жолдық қатардың ұзындығын салыстыратын программалық код жазыңыз.
5. Файлдармен жұмыс жасайтын операторларды пайдаланып, екі санның минимумын анықтайтын программалық код жазыңыз.
6. Сұрыптаудың көпіршікті әдісі қолданылған программалық код үзіндісін толықтырыңыз. Іпі Іешр;
Гог (іпі І = 0; І < зіге - 1; і++) { Гог (іпіі = 0; і < зіге - І - 1; і++) { іГ (агг[)] > агг[) + 1]) {
Іешр = агг[)];
} } }
13
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Функциялар мен процедураларды қолдану ерекшелігін анықтайды 1 Функцияны қолдану ерекшелігін ескеріп, берілген команданың орындайтын іс-әрекетін анықтайды; 1
2 процедураны қолдану ерекшелігін ескеріп, қателікті анықтайды; 1
Жолдарды өңдейтін функциялар мен процедураларды қолданады 3 бірінші функцияның қызметін сипаттайды; 1
екінші функцияның қызметін сипаттайды; 1
4 (і) циклда зігіеп функциясын қолданады; 1
символды іздеу шарты мен санын анықтау командасын жазады; 1
4 (іі) салыстыру шартын дұрыс жазады; 1
шартқа сәйкес орындалатын әрекеттерді жазады; 1
Файлдармен жұмыс жасайтын операторларды ақпаратты оқу және жазу үшін пайдаланады 5 енгізу файлын құрады; 1
шығару файлын құрады; 1
екі санның қосындысын анықтайды; 1
нәтижені шығару файлына жазады; 1
енгізу және шығару файлдарын жабады; 1
Сұрыптау әдісін қолданады 6 бірінші бос орындағы команданы дұрыс анықтайды; 1
екінші бос орындағы команданы дұрыс анықтайды. 1
Барлығы: 15
14
«Алгоритмдеу және программалау» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған
рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Функциялар мен процедурала қолдану ерекшелігін анықтайд рды ы Функциялар процедураларды қолд ерекшелігін анықтауға қинала мен ану ды Функцияны қолдану ерекшелігін еске берілген команданың орындайтын әрекетін анықтауда / процедур қолдану ерекшелігін ескеріп, қател анықтауда қателіктер жібереді ріп, іс- аны ікті Функциялар процедураларды қолд ерекшелігін дұрыс анықтай мен ану ды
Жолдарды өңдейтін функция мен процедураларды қолданад лар ы Жолдарды өңдейтін функция мен процедураларды қолдан қиналады лар уға Бірінші /екінші функцияның қызм сипаттауда / циклда зігіеп функция қолдануда / символды іздеу шарты санын анықтау командасын жаз қателіктер жібереді етін сын мен уда Жолдарды өңде функциялар процедураларды дұ қолданады Ітін мен рыс
Файлдармен жұмыс жасай операторларды ақпаратты және жазу үшін пайдаланады тын оқу Файлдармен жұмыс жасай операторларды ақпаратты және жазу үшін пайдалан қиналады тын оқу [уда Енгізу /шығару файлын құруда / санның қосындысын анықтауда нәтижені шығару файлына жазуда /ен және шығару файлын жабуда қателік жібереді екі / гізу тер Файлдармен жұмыс жасай операторларды ақпаратты және жазу үшін дұ пайдаланады тын оқу рыс
Сұрыптау әдісін қолданады Сұрыптау әдісін қолдануға қиналады Бірінші /екінші бос орындағы команд анықтауда қателіктер жібереді аны Сұрыптау әдісін дұ қолданады рыс
15
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Веб-жобалау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 10.4.2.1 ‘МеЪ-парақшаларды әзірлеуде НТМ^-тегтерін
қолдану
10.4.2.2 ^еЪ-парақшаларды жасауда С88 қолдану
10.4.2.4 Веб-бетте мультимедиа нысандарын енгізу үшін НТМ^ тегтерін қолдану
Бағалау критерийі
Білім алушы
• ИТМЬ-тегтері мен С88 қолдану арқылы ^еЪ-парақшаларды әзірлейді
• ИТМЬ-тегтерін қолданып веб-бетке
мультимедиа нысандарын қояды
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі
Орындау уақыты Тапсырмалар
20 минут
1. Төменде берілген кодқа қарап веб-парақша мазмунын салыңыз.
<һ2>Қавақтың ұлттық сусындары
<и1 БЪуІег^ІівЪ-БЪуІе-Ііуре: вдиапе; ">
<1і>Қымыз
<1і>Қымыран
<1і>Шұ6ат

2. Берілген кесте құратын код үзіндісін толықтырыңыз. «Аты» және «Жасы» кестедегі тақырып қатарларын қосатын код жазыңыз.
<ІаЪіе>
<1г>
<М>Арман
<1ё>25

<ІаЪіе>
3. Футбол туралы қызықты мәліметтер жөнінде сайтқа сілтеме жасайтын кодты толықтырыңыз.
<а_________________=мһйр://ГакІі1ег.к2м>Фудбол туралы қызықты мәліметтер
16
4. С88-ті қолдану тәсілдері арасында сәйкестік орнатыңыз.
Кірістірілген С88 (Іп1іпе С88) <һеасІ> <1іпк ге1=м5І:у1е5һееЪ" һге-Ғ="5Ъу1е5.С55">
Ішкі С88 (Іп!егпа1 С88) <Һ1 5І:у1е="со1ог:Ыие;">Сәлем, әлем!
Сыртқы С88 (Бх!егпа1 С88) Ьосіу {Ьаск^гоипсі-соіос: роисІегЫие;}
5. Веб-бетке сурет қою командасын толықтырыңыз.
<Ъоёу>
<Һ2>
Ерекше архитектура
<_____________________=мріс_1ги11і.]р§м аҺ="Тги11і" шЬіҺ="500" Һеі§ҺІ="333">

6. Берілген уоиІиЪе видеоларын веб-бетте ойнату кодтарын салыстырыңыз, айырмашылығын анықтаңыз.
1 5гс=»һ1:1:р5: //ммм. уоиһиЬе. сот/етЬесі/1:§ЬМут77урҮ»>
2 5гс=»һ1:1:р5: //ммм.уои1:иЬе.сопі/етЬесі/1:£ЬМут27урҮ?аи1:ор1ау=1″>
17
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
ИТМЬ-тегтері мен С88 қолдану арқылы ^еЪ-парақшаларды әзірлейді 1 <Һ2> мазмұнын дұрыс анықтайды; 1
<и1> мазмұнын дұрыс анықтайды; 1
<1і> мазмұнын дұрыс анықтайды; 1
2 «Аты» тақырып қатары үшін кодты дұрыс жазады; 1
«Жасы» тақырып қатары үшін кодты дұрыс жазады; 1
3 сайтқа сілтемені дұрыс көрсетеді; 1
4 кірістірілген С88 қолдану тәсілін анықтайды; 1
ішкі С88 қолдану тәсілін анықтайды; 1
сыртқы С88 қолдану тәсілін анықтайды; 1
ИТМЬ-тегтері н қолданып веб-бетке мультимедиа нысандарын қояды 5 сурет қою тегін анықтайды; 1
6 бірінші уөиіиЪе видеоларын веб-бетте ойнату кодының ерекшелігін анықтайды; 1
екінші уөиШЪе видеоларын веб-бетте ойнату кодының ерекшелігін анықтайды. 1
Барлығы: 12
18
«Веб-жобалау» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика Білім алушының аты-жөні____________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
ИТМЬ-тегтері мен С88 қолдану арқылы ^еЪ-парақшаларды әзірлейді ИТМЬ-тегтері мен С88 қолдану арқылы ^еЪ-парақшаларды әзірлеуде қиналады <Һ2> /<и1> /<1і> мазмұнын анықтауда / «Аты» / «Жасы» тақырып қатары үшін кодты жазуда / сайтқа сілтемені көрсетуде /кірістірілген С88 /ішкі С88 / сыртқы С88 қолдану тәсілін анықтауда қателіктер жібереді ИТМЬ-тегтері мен С88 қолдану арқылы ^еЪ-парақшаларды дұрыс әзірлейді
ИТМЬ-тегтерін қолданып веб-бетке мультимедиа нысандарын қояды ИТМЬ-тегтерін қолданып веб-бетке мультимедиа нысандарын қоюға қиналады Сурет қою тегін /бірінші /екінші уоиІиЪе видеоларын веб-бетте ойнату кодының ерекшелігін анықтауда қиналады ИТМЬ-тегтерін қолданып веб-бетке мультимедиа нысандарын дұрыс қояды
19
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Ақпараттық жүйелер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 10.3.1.4 Ві§ёа1а-ны пайдалануда оң және теріс
әсерлерін бағалау
10.3.2.1 Деректер қоры жолдарының мәліметтер типін анықтау (80Ь);
10.3.1.3 Деректер қорында бірінші кілтті анықтау
10.3.3.1 Конструкторды пайдаланып іріктеу сұрауын
құру
10.3.3.2 ^еЪ-беттердің деректер базасымен байланысын орнату
Бағалау критерийі Білім алушы
• Ві§ёа1а-ның артықшылығы мен кемшілігін бағалайды
• Деректер қорының мәліметтер типін анықтайды
• Деректер қорының кілттік өрісін анықтайды
• 80Ь сұранысты конструктор арқылы жүзеге асырады
• Веб-бетті деректер қорымен байланыстырады
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырмалар
1. Төменде Ві§ёа1а туралы мәліметтер берілген. Артықшылығы мен кемшілігін анықтаңыз.
A. Үлкен ақпаратты талдау инновациялық шешімдерді табады
B. Үлкен ақпаратты талдау нәтижесінде алынған үлкен нәтижелер жаңылыстыруы мүмкін
C. Үлкен ақпаратты талдау құпиялылықты сақтамайды Б. Ғылым мен зерттеуді жақсартуға көмектеседі
Е. Көп мөлшердегі мәліметтер құрылымданбаған Ғ. Бір платформа шексіз ақпаратқа ие
О. Үлкен ақпаратты сақтау орындары қымбат болуы мүмкін
Н. Үлкен ақпаратты жылдам жаңалау нақты сандарға сәйкес келмеуі мүмкін
Артықшылығы Кемшілігі
А
2. Компания өзінің берілгендер қорында клиенттері туралы толық ақпаратты сақтайды. Берілгендер қорындағы келесі өрістер үшін берілгендер типін анықтаңыз.
Өріс атау Берілгендер типі
ҚР азаматы
Телефон нөмірі
20
3. Реляциондық берілгендер қорының Жеткізуші жэне Өнім кестелері берілген.
Жеткізуші X
ЖеткізушіКоды — АтыЖені — ПоштаКодь *
32 Пернебаев Ж 201220
51 Сабитова Д 164535
ГГН Өнім х Код ІОІАА 321ҒО
Атауы — Бағасы — ЖеткізушіК -Сабын 120,00 32
Сусабын 550,00 51
5апу
100
100
Өнім кестесі үшін кілттік өрісті анықтаңыз және өз таңдауыңызды негіздеңіз.
4. 80Ь-де жазылған сұранысты конструктор арқылы жүзеге асырыңыз.
8ЕЬЕСТ Өнім.Атауы, Өнім.Бағасы, Жеткізуші.ПоштаКоды ҒКӨМ Өнім, Жеткізуші
‘МНЕКЕ Өнім.Бағасы > 100 АНО Жеткізуші .Аты-жөні = ‘Пернебаев Ж’
Поле: Ммя таблицы: Сортировка: Вывод на экран: Условие отйора: или:

□ □ □ □

5. Сұраныс нәтижесінде пайда болатын кестені анықтаңыз, суретін салыңыз.
6. Веб-бетті деректер қорымен байланыстыратын код үзіндісін толықтырыңыз.

21
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Ві§ёа1а-ның артықшылығы мен кемшілігін бағалайды. 1 Ві§һа1а-ның артықшылығын анықтайды; 1
Ъі§ёа1а-ның кемшілігін анықтайды; 1
Деректер қорының мәліметтер типін анықтайды. 2 бірінші өрістің берілгендер типін анықтайды; 1
екінші өрістің берілгендер типін анықтайды; 1
Деректер қорының кілттік өрісін анықтайды. 3 кілттік өрісті анықтайды; 1
өз таңдауын негіздейді; 1
80Ь сұранысты конструктор арқылы жүзеге асырады. 4 бірінші бағанды дұрыс толтырады; 1
екінші бағанды дұрыс толтырады; 1
үшінші бағанды дұрыс толтырады; 1
төртінші бағанды дұрыс толтырады; 1
5 кесте өрістерін анықтайды; 1
кесте мазмұнын дұрыс толтырады; 1
Веб-бетті деректер қорымен байланыстырады. 6 бірінші айнымалыны анықтайды; 1
екінші айнымалыны анықтайды; 1
үшінші айнымалыны анықтайды; 1
төртінші айнымалыны анықтайды. 1
Барлығы: 16
22
«Ақпараттық жүйелер» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика Білім алушының аты-жөні_______________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Ві§ёа1а-ның артықшылығы мен кемшілігін бағалайды Ві§ба1а-ның артықшылығы кемшілігін бағалауда қиналад мен ы Ві§ба1а-ның артықшылығын кемшілігін анықтауда қателік жібереді / тер Ві§ба1а-ның артықшылығы кемшілігін дұрыс бағалайды мен
Деректер қорының мәліметтер типін анықтайды Деректер қорының мәлімет типін анықтауда қиналады тер Бірінші / екінші өрістің берілген типін анықтауда қателік жібереді дер тер Деректер қорының мәлімет типін дұрыс анықтайды тер
Деректер қорының кілттік өрісін анықтайды Деректер қорының кілттік өр анықтауда қиналады ісін Кілттік өрісті анықтауда / таңдауын негіздеуде қателік жібереді өз тер Деректер қорының кіл өрісін дұрыс анықтайды ттік
8^^ сұранысты конструктор арқылы жүзеге асырады 8^^ сұранысты конструк арқылы жүзеге асыруға қинал тор ады Бірінші /екінші /үшінші /төрті бағанды толтыруда /кесте өріст( /мазмұнын толтыруда қателік жібереді нші фін тер 8^^ сұранысты конструк арқылы дұрыс жүзеге асырад тор ы
Веб-бетті деректер қорымен байланыстырады Веб-бетті деректер қоры байланыстыруда қиналады мен Бірінші /екінші /үшінші /төрті айнымалыны анықтауда қателік жібереді нші тер Веб-бетті деректер қоры дұрыс байланыстырады мен
23

One thought on “СОР ЖБ БЖБ Информатика 10 сынып ЖМБ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *