СОР ЖБ БЖБ Информатика 10 сынып ҚГБ

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар Информатика 10 сынып (қоғамдық-гуманитарлық бағыт)

МАЗМҰНЫ
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………..4
«Ақпараттық қауіпсіздік» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………..4
«Бейне контент құру» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………7
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………….10
«Дизайн теориясы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………..10
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………….14
«Веб-жобалау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………………14
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………….18
«Жасанды интеллект және Віосксһаіп технологиясы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау.. .. 18
3
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Ақпараттық қауіпсіздік» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 10.1.2.2 Қауіпсіздік шараларын, оның ішінде
түсініктерді сипаттаңыз: деректерді резервтік көшіру және шифрлау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Қауіпсіздік шараларын түсінеді
• Ақпараттық қауіпсіздік шараларын ажыратады
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырмалар
1. Ақпаратты қауіпсіздікте сақтаудың әдістерін көрсетіңіз.
a )_____________________________________________________________________________;
b) Маңызды файлдарга құпия сөздер орнату;
c )_____________________________________________________________________________;
2. Дәрігер науқасқа қойылған диагнозды қауіпсіз жерде сақтауы қажет. Ақпараттық қауіпсіздіктің техникалық алдын алудың екі жолын ұсыныңыз.
а)
Ъ)
3. Ұғымдарды сәйкестендіріңіз.
1 Ақпаратты жарамсыздыққа алып келуі мүмкін
2 Деректердің резервті көшірмесін сақтаудың дұрыс әдісі
3 Дискідегі мәліметтерді кездейсоқ өшіріп алудың алдын алу әдісі
4 Қорғалған деректерді ашуға шектеу қою үшін пайдаланылатын жүйе
5 Бөгде адамның қолданысын шектеу үшін құпиялық кодқа айналдыру әдісі
Көшірмені алмалы-салмалы тасығышта жасау
Деректерді шифрлау
Дискіні жазбадан қорғау
Құпия сөзді қолдану
1 Қатты диск
4. Шифрлаудың екі артықшылығын және бір кемшілігін түсіндіріңіз. Артықшылығы
а)___________________________________________________________________________________
4
Ъ)__________
Кемшілігі а)__________
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Қауіпсіздік шараларын түсінеді 1 ақпаратты қауіпсіздікте сақтаудың 1-ші әдісін көрсетеді; 1
ақпаратты қауіпсіздікте сақтаудың 2-ші әдісін көрсетеді; 1
2 құрылғыдағы ақпаратты қауіпсіз сақтаудың 1 -ші жолын ұсынады; 1
құрылғыдағы ақпаратты қауіпсіз сақтаудың 2-ші жолын ұсынады; 1
Ақпараттық қауіпсіздік шараларын ажыратады 3 ақпараттық қауіпсіздікке байланысты тұжырымды дұрыс сәйкестендіреді; 1
ақпараттық қауіпсіздікке байланысты тұжырымды дұрыс сәйкестендіреді; 1
ақпараттық қауіпсіздікке байланысты тұжырымды дұрыс сәйкестендіреді; 1
4 ақпаратты шифрлаудың 1-ші артықшылығын түсіндіреді. 1
ақпаратты шифрлаудың 2-ші артықшылығын түсіндіреді. 1
ақпаратты шифрлаудың кемшілігін түсіндіреді. 1
Барлығы: 10
5
«Ақпараттық қауіпсіздік» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні_____________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Қауіпсіздік шараларын түсінеді Ақпаратты қауіпсіздікте сақтаудың 1-ші/2-ші әдісін көрсетуде/ Құрылғыдағы ақпаратты қауіпсіз сақтаудың 1-ші/2-ші жолын ұсынуда қиналады Ақпаратты қауіпсіздікте сақтаудың 1-ші/2-ші әдісін көрсетуде/ Құрылғыдағы ақпаратты қауіпсіз сақтаудың 1-ші/2-ші жолын ұсынуда қателіктер жібереді. Қауіпсіздік шараларын дұрыс түсінеді.
Ақпараттық қауіпсіздік шараларын ажыратады Ақпараттық қауіпсіздікке байланысты тұжырымдарды сәйкестендіруде / шифрлаудың артықшылығын/кемшілігін сипаттауда қиналады Ақпараттық қауіпсіздікке байланысты тұжырымдарды сәйкестендіруде / шифрлаудың артықшылығын/кемшілігін сипаттауда қателікер жібереді Ақпараттық қауіпсіздік шараларын дұрыс ажыратады
6
«Бейне контент құру» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
10.2.2.1 Бейнемонтаж және бейнежазбаның негізгі қағидаларын қадағалау
Білім алушы
• Бейнежазба түсіру және оны монаждау кезінде негізгі қағидаларды сақтайды
Білу және түсіну Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырмалар
1. Дыбыстық бейнежазба түсіру үшін қажетті екі құрылғыны атаңыз.
a )_____________________________________________________
b )_____________________________________________________
Құрылғылардың қызметіне және сапасына түсіндірме беріңіз.
а)
Ь)
2. Төменде сапалы бейнежазба түсірудің қағидалары берілген.
— Камераны денеден алшақ ұстамаңыз және екі қолмен ұстаңыз.
— «Ұзақ кадр» түсірмеңіз.
— Бір сьюжетті бірнеше ракурстан түсіріңіз.
— Кадрды түрлі жоспарда (үлкен, орта, кіші) түсіріңіз.
Қағидалармен келіссеңіз себеп-салдарын түсіндіріңіз.
3. Мәтінді монтаждау қағидаларына сүйене отырып толықтырыңыз.
Монтаж — фильмнің идеялық-көркемдік қасиетін ашудағы ең қажетті элементтерінің бірі. Өйткені…
7
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Бейнежазба түсіру және оны монаждау кезінде негізгі қағидаларды сақтайды 1 бейнежазба түсіру үшін құрылғыларды көрсетеді; 1
бейнежазба түсіру үшін құрылғыларды көрсетеді; 1
құрылғылардың қызметін және сапасын сипаттайды; 1
құрылғылардың қызметін және сапасын сипаттайды; 1
2 1-ші қағиданың себебін және салдарын түсіндіреді; 1
2-ші қағиданың себебін және салдарын түсіндіреді; 1
3-ші қағиданың себебін және салдарын түсіндіреді; 1
4-ші қағиданың себебін және салдарын түсіндіреді; 1
3 монтаждау қажеттілігіне факт елтіреді; 1
монтаждау нәтижесіне мысал келтіреді. 1
Барлығы: 10
8
«Бейне контент құру» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні_________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Бейнежазба түсіру және оны монаждау кезінде негізгі қағидаларды сақтайды Бейнежазба түсіруде құрылғыны көрсетуде / құрылғының қызметін/сапасын сипаттауда/ сапалы бейнежазба түсірудің қағидаларының себеп-салдарын түсіндіруде/ монтаждау қажеттілігін/ нәтижесін сипаттауда қиналады. Бейнежазба түсіруде құрылғыны көрсетуде / құрылғының қызметін/сапасын сипаттауда/ сапалы бейнежазба түсірудің қағидаларының себеп-салдарын түсіндіруде/монтаждау қажеттілігін/ нәтижесін сипаттауда қателіктер жібереді. Бейнежазба түсіру және оны монаждау кезінде негізгі қағидаларды дұрыс ұстанады.
9
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Дизайн теориясы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 10.2.1.5 Сурет файл форматтары арасындағы
айырмашылықты түсіндіру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Сурет файл форматтарының қызметін анықтайды
• Сурет файл форматтарын көлемі бойынша ажыратады
• Сурет файл форматтарының техникалық мінездемесін анықтайды
• Сурет файл форматтарын сығу алгоритмі бойынша айырмашылығын анықтайды
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырмалар
1. Веб-беттерді құру кезінде *)ре§ форматындағы файлдар жиі қолданылатыны белгілі. Себебі…
Бұндай графикалық файлдардың өлшемі бекітілген (фиксированный), веб-бет құрылымына ыңғайлы
Бұл форматтағы файлдар шынайы көрінеді
Файлдардың өлшемін өзгерту ыңғайлы және сапасын сақтайды
Өз компьютеріңде сақтау қиындық туындатпайды
Бұл файлдарды архивтеу ыңғайлы және архивтеу дәрежесін өздігінен анықтайды
Файлдардың көлемі кіші және жадыда аз орын алады
* дүрыс түжырымды І-і-І белгісі арцылы көрсетіціз.
2. *.§ІҒ форматындағы файлдардың веб-бет құрудағы маңыздылығын түсіндіріңіз және мсыал келтіріңіз.
3. Компьютерде бір сурет бірнеше форматта сақталған. Файлдардың көлемі бойынша өсу ретімен нөмірлеңіз.
10
4. Сәкестік орнатыңыз.
ІРЕО Түстік индексациясы 256 түс ұсынады. 8 разрядты түстер палитрасын қолдайды. Нақты тағайындалған түстерді көрсетеді.
ОІҒ Түстік индексациясы 256 түске дейін ұсынады. 24, 48 разрядты (Тгие-Соіог) түстер палитрасын қолдайды.
РКО 24 разрядты түстер палитрасын қолдайды, яғни 16,7 млн түс көрсете алады. Сығу дәрежесін өздігінен анықтайды
5. Веб-беттер дизайнын құрастыруда растрлық және векторлық форматтағы файлдар қолданылуы мүмкін. Түрлі форматтағы графикалық файл форматтарына мысал келтіріңіз және олардың артықшылығын сипаттаңыз.
Графикалық файлдар Растрлық графика Векторлық графика
Мысалдар
Артықшылығы
6. Графикалық файл форматтарының сығу алгоритмі бойынша кестені толтырыңыз.
РКО ІРО ОІҒ

11
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Сурет файл форматтарының қызметін біледі 1 *.]ре§ форматындағы файлдардың қолданудың екі дұрыс себебін анықтайды; 1
*.]ре§ форматындағы файлдардың қолданудың екі дұрыс себебін анықтайды; 1
2 *.§ІҒ форматындағы файлдардың маңыздылығын сипаттайды; 1
*.§ІҒ форматындағы файлдардың маңыздылығына мысал келтіреді; 1
Сурет файл форматтарын көлемі бойынша ажыратады 3 салыстымалы түрде екі файл форматының көлемін дұрыс көрсетеді; 1
салыстымалы түрде екі файл форматының көлемін дұрыс көрсетеді; 1
Сурет файл форматтарының техникалық мінездемесін біледі 4 1-ші файл форматын сипатына қарай дұрыс көрсетеді; 1
2-ші файл форматын сипатына қарай дұрыс көрсетеді; 1
5 графикалық файл форматтарына мысал келтіреді; 1
келтірілген файл форматтарының артықшылығын сипаттайды; 1
Сурет файл форматтарын сығу алгоритмі бойынша айырмашылығын анықтайды 6 РИО форматындағы файлдың сығу алгоритмін түсіндіреді; 1
ІРО форматындағы файлдың сығу алгоритмін түсіндіреді; 1
ОІҒ форматындағы файлдың сығу алгоритмін түсіндіреді. 1
Барлығы: 13
12
«Дизайн теориясы» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні_________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Сурет файл форматтарының қызметін біледі *^ре§ форматындағы файлдар қолданудың себебін анықтау *.§ІҒ форматындағы файлдар маңыздылығын сипаттауда маңыздылығына мысал келтір қиналады. дың а / дың / уде *0ре§ форматындағы файлдар қолданудың себебін анықтауда / форматындағы файлдар маңыздылығын сипаттауда маңыздылығына мысал келтір қателіктер жібереді. дың \§іІ дың / >уде Сурет файл форматтары қызметін дұрыс анықтайды ның
Сурет файл форматтарын көлемі бойынша ажыратады Салыстымалы түрде ф форматтарының көлемін ретімен көрсетуде қиналады. айл өсу Салыстымалы түрде ф форматтарының көлемін өсу реті көрсетуде қателіктер жібереді. айл мен Сурет файл форматтарын көл бойынша дұрыс ажыратады емі
Сурет файл форматтарының техникалық мінездемесін біледі 1-ші/2-ші файл форма сипатына қарай дұрыс көрсету Графикалық файл форматтар мысал келтіруде/Келтірілген ф форматтарының артықшылы сипаттауда қиналады. тын де/ ына айл ғын 1-ші/2-ші файл форматын сипат қарай дұрыс көрсетуде/ Графикалық файл форматтарына мь келтіруде/Келтірілген ф форматтарының артықшылы сипаттауда қателіктер жібереді. ына сал айл ғын Сурет файл форматтары техникалық мінездемесін дұ көрсетеді ның рыс
Сурет файл форматтарын сығу алгоритмі бойынша айырмашылығын анықтайды. РКО ЛРО /ОІҒ форматынд файлдың сығу алгорит түсіндіруде қиналады ағы ’мін РКО /ІРО /ОІҒ форматындағы файл сығу алгоритмін түсіндіруде қателік жібереді дың тер Сурет файл форматтарын с алгоритмі бойы айырмашылығын дұ анықтайды. ығу нша рыс
13
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Веб-жобалау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
10.2.1.7 Веб-эргономиканың ерекшеліктерін ескере отырып, графикалық редактор арқылы сайттың дизайн-макетін жасау;
10.2.3.1 Сайттар конструкторын қолданып веб-сайт жасау;
10.2.3.2 Мультимедианы веб-бетте орналастыру (дыбыс және бейне).
Білім алушы
• Веб-эргономиканың ерекшеліктерін ескере отырып, графикалық редактор арқылы сайттың дизайн-макетін жасайды
• Сайттар конструкторын қолданып веб-сайт жасайды
• Мультимедианы (дыбыс және бейне) веб-бетте орналастырады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну Қолдану
Орындау уақыты Тапсырмалар
20 минут
1. Төменде берілген веб-бетті қарастырыңыз. Веб-эрогономиканың ерекшеліктерін анықтаңыз және сәйкестігін түсіндіріңіз.
2. «Дәмді АС» дәмханасы өзінің сіаішііаз.кг сайтын кұру мақсатында «Ең үздік сайт моделі» байқауын жариялады. Графикалық редакторда сайт макетін ұсыныңыз.
14
3. Өзіңіз қолданған сайт құру конструкторын көрсетіңіз.
Сайт құру үшін конструктор қолданудың себебін түсіндіріңіз.
4. ^ІХ.СОМ конструкторында сайт құру алгоритмін ретімен көрсетіңіз.
Құрылатын сайттың бағытын таңдау
Сайт дизайнын құру
1 Конструктор сайтына тіркелу
Сайт макетін таңдау
Құрылған сайтты интернетте жариялау
5. Веб-бетке 8рог1.ауі файлын ойнату кодын толықтырыңыз.
< = “_”Неі§ҺІ = 200 = 300>
6. Веб-бетке аудиожазба орнатылған: <А НКЕҒ=”аёаі.шр3”> Күй тыңдайық. Аудиожазбаның автоматты түрде қосылуын қамтамасыз ететін параметрді көрсетіңіз.
15
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Веб- эргономиканың ерекшеліктерін ескере отырып, графикалық редактор арқылы сайттың дизайн-макетін жасайды 1 Веб-эрогономиканың 1-ші ерекшелігін сипаттайды; 1
Веб-эрогономиканың 2-ші ерекшелігін сипаттайды; 1
Веб-эрогономиканың ерекшеліктеріне сәйкестігін көрсетеді; 1
2 Жеке блоктар құру үшін геометриялық фигураларды қолданады және түсін көрсетеді; 1
Мазмұнына сәйкес мәтіндерді форматтайды; 1
Сайттар конструкторын қолданып веб-сайт жасайды 3 Сайт құру үшін конструктор таңдайды және өз таңдауын түсіндіреді; 1
4 Сайт құру алгоритмінің 2-3-ші қадамын дұрыс көрсетеді; 1
Сайт құру алгоритмінің 4-5-ші қадамын дұрыс көрсетеді; 1
Мультимедианы (дыбыс және бейне) веб-бетте орналастырады 5 Веб-бетке бейнежазба орнату қатарын толықтырады; 1
6 Аудиожазба параметрін дұрыс көрсетеді. 1
Барлығы: 10
16
«Веб-жобалау» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Веб-эргономиканың ерекшеліктерін ескере отырып, графикалық редактор арқылы сайттың дизайн-макетін жасайды Веб-эрогономиканың ерекшеліктерін сипаттауда/ сәйкестігін көрсетуде/ блоктар құру үшін геометриялық фигураларды қолдануда/ түсін көрсетуде/ мәтіндерді форматтауда қиналады □ Веб-эрогономиканың ерекшеліктерін сипаттауда/ сәйкестігін көрсетуде/ блоктар құру үшін геометриялық фигураларды қолдануда/ түсін көрсетуде/ мәтіндерді форматтауда қателіктер жібереді □ Веб-эргономиканың ерекшеліктерін ескере отырып, графикалық редактор арқылы сайттың дизайн-макетін дұрыс жасайды □
Сайттар конструкторын қолданып веб-сайт жасайды Сайт құру үшін конструктор таңдауда / өз таңдауын түсіндіруде / Сайт құру алгоритмінің қадамдарын көрсетуде қиналады □ Сайт құру үшін конструктор таңдауда / өз таңдауын түсіндіруде / Сайт құру алгоритмінің қадамдарын көрсетуде қателіктер жібереді □ Сайттар конструкторын қолданып веб-сайт құрады □
Мультимедианы (дыбыс және бейне) веб-бетте орналастырады Веб-бетке бейнежазба орнату қатарын толықтыруда/ Аудиожазба параметрін көрсетуде қиналады Веб-бетке бейнежазба орнату қатарын толықтыруда/ Аудиожазба параметрін көрсетуде қателіктер жібереді □ Мультимедианы (дыбыс және бейне) веб-бетте дұрыс орналастырады □
17
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Жасанды интеллект және Віосксһаіп технологиясы» бөлімі бойынша жиынтық
бағалау
Оқу мақсаты 10.3.1.1 Машиналық оқыту принциптерін, нейрондық
желілерді (нейрондық және синапстар) түсіндіру
10.3.1.2 Өнеркәсіпте, білім беруде, ойын индустриясында, қоғамда жасанды интеллект қолдану саласын сипаттау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Машиналық оқыту принциптерін, нейрондық
желілерді (нейрондық және синапстар)
түсіндіреді
• Қоғамда жасанды интеллектті қолдану саласын сипаттайды
Ойлау дағдыларының деңгейі Білу және түсіну
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырмалар
1. Төменде берілген сурет бойынша машиналық оқыту принципін түсіндіріңіз.
2. Жасанды интеллект құрудағы нейронды желінің рөлін сипаттаңыз.
3. Төмендегі кестеде нейрон және синапстың қызметін көрсетіңіз.
Нейрон Синапс

18
4. Медицина саласындағы жасанды интеллектіге мысал келтіріңіз және артықшылығын сипаттаңыз.
5. Төменде берілген суреттегі жасанды интеллекттің жұмыс істеу принципін және негізгі қасиеттерін түсіндіріңіз.
Соодіе
Тгапзіаіе
Вгеак Іһгоидһ Іапдуаде Ьаггіегз.
6. Берілген жағдаятты талдаңыз. Жағдаятқа байланысты жасанды интеллекттің пайдасын және зиянын анықтаңыз.
«2014 жылы америкалық миллиардер Джефф Безос Атагоп.сот компаниясында жүк тасымалдайтын роботтарды іске қосты. Қазіргі таңда компанияның қоймаларында жүз мың робот жұмыс істейді.»
ЖИ пайдасы:
ЖИ зияны:
19
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Машиналық оқыту принциптерін, нейрондық желілерді (нейрондық және синапстар) түсіндіреді 1 Сурет бойынша машиналық оқыту принципін сипаттайды; 1
2 жасанды интеллект құрудағы нейронды желінің рөлін сипаттайды; 1
3 нейронның қыметін сипаттайды; 1
синапстың қызметін сипаттайды; 1
Қоғамда жасанды интеллектті қолдану саласын сипаттайды 4 медицина саласындағы жасанды интеллектіге мысал келтіреді; 1
медицина саласындағы жасанды интеллектінің артықшылығын түсіндіреді; 1
5 берілген суреттегі жасанды интеллекттің жұмыс істеу принципін сипаттайды; 1
берілген суреттегі жасанды интеллекттің негізгі қасиеттерін түсіндіреді; 1
6 жағдаятқа байланысты жасанды интеллекттің пайдасын сипаттайды; 1
жағдаятқа байланысты жасанды интеллекттің зиянын сипаттайды. 1
Барлығы: 10
20
«Жасанды интеллект және Віосксһаіп технологиясы» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге
арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Машиналық оқыту принциптерін, нейрондық желілерді (нейрондық және синапстар) түсіндіреді Сурет бойынша машиналық оқыту принципін / Жасанды интеллект құрудағы нейронды желінің рөлін /Нейронның / Синапстың қызметін сипаттауда қиналады. Сурет бойынша машиналық оқыту принципін / Жасанды интеллект құрудағы нейронды желінің рөлін /Нейронның / Синапстың қызметін сипаттауда қателіктер жібереді. Машиналық оқыту принциптерін, нейрондық желілерді (нейрондық және синапстар) дұрыс түсіндіреді.
Қоғамда жасанды интеллектті қолдану саласын сипаттайды Медицина саласындағы жасанды интеллектіге мысал келтіруде / Медицина саласындағы жасанды интеллектінің артықшылығын түсіндіруде / Берілген суреттегі жасанды интеллекттің жұмыс істеу принципін сипаттауда / негізгі қасиеттерін түсіндіруде / Жағдаятқа байланысты жасанды интеллекттің пайдасын /зиянын сипаттауда қиналады. Медицина саласындағы жасанды интеллектіге мысал келтіруде / Медицина саласындағы жасанды интеллектінің артықшылығын түсіндіруде / Берілген суреттегі жасанды интеллекттің жұмыс істеу принципін сипаттауда / негізгі қасиеттерін түсіндіруде / Жағдаятқа байланысты жасанды интеллекттің пайдасын /зиянын сипаттауда қателіктер жібереді. Қоғамда жасанды интеллектті қолдану саласын сипаттайды.
21

One thought on “СОР ЖБ БЖБ Информатика 10 сынып ҚГБ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *