СОЧ ТЖБ Информатика 8 сынып

«Информатика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған спецификация
8-сынып
ЖОБА
2
ЖОБА
МАЗМҰНЫ
1. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ МАҚСАТЫ………………4
2. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ МАЗМҰНЫН АНЫҚТАЙТЫН ҚҰЖАТТАР………………………………………………4
3. «ИНФОРМАТИКА» ПӘНІ БОЙЫНША КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР, 8 СЫНЫП 4
4. ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ……………………………5
5. ТОҚСАНДАРҒА ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ТЕКСЕРІЛЕТІН МАҚСАТТАРДЫ БӨЛУ……………………………5
6. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫ ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ……….6
7. МОДЕРАЦИЯ ЖӘНЕ БАЛЛ ҚОЮ………………………………6
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ…..7
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ….12
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ….19
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ….26
3
ЖОБА
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты білім алушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Жиынтық бағалау күтілетін нәтижелер жетістігін және тоқсанға жоспарланған оқу мақсаттарына жеткендігін тексереді.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
5-9 сыныптарына арналған «Информатика» пәнінен жаңартылған білім мазмұны бойынша негізгі орта білім деңгейіндегі типтік оқу бағдарламасы.
3. «Информатика» пәні бойынша күтілетін нәтижелер, 8 сынып
Біледі:
-процессор функцияларын қарапайым деңгейде;
-қорғану әдістерін қалай тиімді қолдануды;
-кіріктірілген бағдарламалау ортасының компоненттерін;
-таңдау, қайталау, шартты операторлардың жазылу синтаксисін;
-трассировка кестесі түсінігін.
Түсінеді:
— түрлі құрылғылардың адам ағзасына әсерін;
— түрлі типті қайталану операторларының айырмашылығын.
Қолданады:
— ақпарат көлемін анықтауда алфавитті тәсілді;
— желінің өткізгіштік қабілетін есептеу дағдыларын;
— абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді;
— электронды кестеде есептерді шешу үшін түрлі форматтарды;
— элекронды кестеде есептерді шешу үшін кірістірілген функцияларды;
— бағдарлама құруда кіріктірілген ортаның компоненттерін;
— кіріктірілген бағдарламалау ортасында таңдау және қайталану операторларын;
— алгоритм трассировкасын.
Талдайды:
— жүйелік, қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру және бағдарламалау жүйелерінің айырмашылығын;
— жоба жұмысын әзірлеу кезеңдерін;
— трассировка кестесін.
Жинақтайды:
— кіріктірілген бағдарламалау ортасында есептер моделін;
— ақпараттарды кесте, графика, хабарлама, баяндама, презентация түрінде ұсыну үшін;
— түрлі әдістерді қолданып есептерді шешуді.
Бағалайды:
— жобалау әрекетінің нәтижесін.
4
ЖОБА
4. Ойлау дағдыларының деңгейі
Ойлау дағдыларыны ң деңгейі Сипаттама Ұсынылатын тапсырма типі
Білу және түсіну -қарапайым деңгейде процессордің қызметін және негізгі сипаттамасын біледі; -түрлі электронды құрылғылардың адам ағзасына әсеріне мысал келтіреді және қорғану әдістерін тиімді қолданады; -кіріктірілген бағдарламалау ортасының компоненттерін біледі; Деңгейін тексеру үшін көп нұсқалы тапсырмалар және/немесе қысқа жауап талап ететін тапсырмалар қолдану ұсынылады
Қолдану — ақпарат көлемін анықтауда алфавитті тәсілді қолданады; — желінің өткізгіштік қабілетін есептеу формуласын қолданады; — желі қолданушысының қауіпсіздік ережесін қолдануын қамтамасыз ету (интернеттегі алаяқтық, агрессия); — электронды кестелерде абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді және кіріктірілген функцияларды қолданады; — электронды кестелерде деректердің типтерін және пішімдерін қолданады; — кестеде берілген функциялардың графигін құрады; — жоба құру үшін кіріктірілген бағдарламалау ортасының компоненттерін қолданады; -кіріктірілген бағдарламалау ортасында таңдау және қайталану операторларын қолданады; — алгоритм трассировкасын орындайды. Деңгейін тексеру үшін қысқа жауап талап ететін тапсырмалар және/немесе толық жауапты талап ететін тапсырмалар қолдану ұсынылады
Жоғарғы деңгей дағдылары — кіріктірілген бағдарламалау ортасында есептердің моделін құру. Деңгейін тексеру үшін қысқа жауап талап ететін тапсырмалар және/немесе толық жауапты талап ететін тапсырмалар қолдану ұсынылады
5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу
Четверть Знание и понимание Применение Навыки высокого уровня
I 10% 90% 0%
II 0% 100% 0%
III 20% 80% 0%
IV 0% 50% 50%
Итого 7,5% 80% 12,5%
5
ЖОБА
6. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын нұсқаулық оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Есептің шешімі немесе жауабы ұқыпты және түсінікті жазылуы тиіс.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
7. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
6
ЖОБА
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 20
Тапсырма түрлері:
КТЖ — Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты қажет ететін 8 тапсырма бар.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін тапсырмадағы тібзекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.
7
ЖОБА
1-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тақырып Тексерілетін мақсат Ойлау дағдыларының деңгейі Тапсы рма саны* № тапсыр ма* Тапсырма түрі* Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлім бойынш а балл
Компьютер мен желілердің техникалық сипаттамалары Процессор және оның сипаттамалар ы 8.1.1.1 Қарапайым деңгейінде процессордың қызметін және оның негізгі сипаттамасын түсіндіру Білу және түсіну 3 1,2,3 ҚЖ/ТЖ 15 9 12
Компьютерлік желілер 8.1.3.1 Желілің өткізу қабілетін анықтау Қолдану 1 4 ТЖ 6 3
Денсаулық және қауіпсіздік Компьютер пайдаланудың кері аспектілері 8.4.1.1 Адам ағзасына түрлі электронды құрылғылардың әсері туралы мысал келтіру және қорғану тәсілдерін тиімді қолдану Қолдану 2 5,6 ҚЖ/ТЖ 10 4 8
Желідегі қауіпсіздік 8.4.2.1 Желі қолданушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету ережелерін сақтау (интернеттегі алаяқтық пен агрессия) Қолдану 2 7,8 ҚЖ/ТЖ 8 4
Барлығы: 8 39 минут 20 20
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
8
ЖОБА
Мысал үлгілері және балл қою кестесі «Информатика» пәні бойынша 1-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары
1. Кез келген процессордың негізгі мінездемесі тактілік жиілік және разрядтылығымен анықталатыны белгілі.
1.1 Процессордің тактілік жиілігі нені анықтайды:
[1]
1.2 Процессордің разрядтылығы нені анықтайды:
[1]
1.3 Орталық процессордің құрамына төмендегілер кіреді:
• Регистрлер.
[2]
2. Оқушы компьютерлік ойын орталығын ашуды жоспарлады. Ол орталық серверге және компьютерлерге екі түрлі процессор орнатып, жұмыс өнімділігін салыстырып көргісі келді. Ойын компьютеріне және серверге арналған процессорларды дұрыс таңдауға көмектесіңіз, себебін түсіндіріңіз.
Процессор моделі Таңдау себебі
Іпіеі Сеіегоп
Іпіеі і7
…. . . [2]
3. Процессор өнімділігін арттырудың үш әдісін сипаттаңыз.
1-ші әдіс……………………………………………………………………
[1]
2-ші әдіс……………………………………………………………………
[1]
3-ші әдіс……………………………………………………………………
[1]
4. Оқушы мұғалімге электронды пошта арқылы көлемі 15 Кб болатын файлды жіберді. Егер желінің өткізу қабілеті 1024 бит/сек болса, файлдың жіберілу уақытын анықтаңыз.
[2]
4.1 Информацияны 28 800 бит/с жылдамдықпен жібере алатын модем, 1 секундта жибере алады.
A) бейнефайл (3,6 Мбайт)
B) аудиофайл (360 Кбайт)
C) сурет (36 Кбайт)
Б) екі бет мәтін (3600 байт) [1]
9
ЖОБА
5. Төмендегі сурет бойынша адам ағзасына зиян келтіретін электронды құрылғының әсерін және одан қорғану жолын көрсетіңіз.
[2]
6. Оқушы компьютерде жұмыс жасай отыр. Бір кезде жүйелік блоктан шыққан шуды байқады. Бұл жағдайды шешу әрекеттерін көрсетіңіз.
1.
2.
[2]
7. Төменде берілген жағдаятты қарастырыңыз.
Сізробот емес екендігіңізді дәлелдеуді сұраймыз. 6565 нөміріне 52368 мәтіні бар 5М5 жолдаңыз (тегін). Әйтпесе, жүйе хабарландыруыңызды 24 сагат ішінде жояды. Құрметпен ТигШ.ги
Желідегі қауіпті әрекет түрін анықтаңыз және одан қорғану әдістерін көрсетіңіз.
[2]
8. Оқушыға желіде енді танысқан досы тез арада телефон нөмірін, адресін, ата-анасының жұмыс орнын жазуды сұрады. Оқушының бұл жағдайдағы дұрыс шешімін (✓) белгішесі арқылы таңдаңыз.
□ Ата-анасымен ақылдасады
□ Сураған мәліметін хабарлайды
□ Досымен араласуды тоқтатады
□ Мәліметті хабарлау үшін кездесуге шақырады
[2]
10
ЖОБА
Балл қою кестесі
№ Жауабы Балл Қосымша ақпарат
1 1.1 Процессордың тактілік жиілігі (Іге^иепсу). Ол мегагерцпен есептеледі. Бір мегагерц ол секундына миллион такт болады. 100 МГц — секундына жүз миллион такт болып есептеледі. Бір тактыда процессор қандайда бір фрагментті есептейді. Сондықтан тактылық жиілік қаншалықты жоғары болса, процессор түскен мәліметтерді соншалықты тез өңдеп беретін болады. 1
1.2 Процессордың разрядтылығы. Сыртқы шина арқылы процессорға ақпарат түседі — олар мәліметтер және командалар. Бұлар арифметикалық-логикалық құрылғыда өңделеді. Процессордың схемаларының разрядтылығы қаншалықты көп болса соншалықты ақпаратты тез өңдейді. 1
1.3 • Басқару құрылғысы (БҚ); • Арифметикалық-логикалық құрылғы (АЛҚ); 2 БҚ көрсетеді — 1 балл АЛҚ көрсетеді — 1 балл
2 2 Әрбір процессор түрін таңдау себебін түсіндіргені үшін — 1 балл
Процессор моделі Таңдау себебі
Іпіеі Сеіегоп Сервер үшін таңдауға болады, өйткені арзан және көп жұмыс өнімділін талап етпейді
Іпіеі і7 Ойын компьютеріне орнатуға болады, өйткені өнімділігі жоғары тактілік жиілігі 3Ггц жоғары және ядро саны көп, жылу таратуы жақсы

3 1-ші әдіс — қуатты процессорға ауыстыру (бұрынғы процессордан өнімділігі 30% кем емес) 2-ші әдіс — тактілік жиілік есебінен процессор жылдамдығын арттыру (оверклогинг) 3-ші әдіс — көбейткіш есебінен процессор жылдамдығын арттыру (оверклогинг) 3 Әрбір әдісті дұрыс көрсетеді- 1 балл
4 15 Мб = 15*1024*8 бит 1 = 15*1024*8/1024 = 15*8=120 сек 4.1 Б 2 1 Мб-ты битке айналдырады-1 балл Дұрыс есептейді — 1 балл
5 Оқушы адам ағзасына зиян келтіретін электронды құрылғының әсерін көрсетеді және одан қорғану жолын көрсетеді 2 ЭҚ әсерін көрсетеді — 1 балл ЭҚ әсерінен қорғану жолын көрсетеді — 1 балл
6 1. Жүйелік блоктың ішіндегі құрылғылардың шаңын уақытылы тазарту; 2. Барлық болттарды және бұрандаларды тығыз бекіту; 2 Басқа дұрыс нұсқа қабылданады
7 Интернеттегі алаяқтықты анықтайды және одан қорғану әдісін көрсетеді 2 Интернеттегі алаяқтықты анықтайды — 1 балл, алаяқтықтан қорғану әдісін көрсетеді — 1 балл
8 П Ата-анасымен ақылдасады П Досымен араласуды тоқтатады 2 Әрбір дұрыс таңдалған шешімге 1 балл
Барлығы 20
11
ЖОБА
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 20
Тапсырма түрлері:
КТЖ — Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты қажет ететін 8 тапсырма бар.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін тапсырмадағы тізбекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.
12
ЖОБА
2-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тақырып Тексерілетін мақсат Ойлау дағдылары ның деңгейі Тапс ырма саны* № тапсыр ма* Тапсыр ма түрі* Орынд ау уақыты , мин* Балл* Бөлім бойынш а балл
Ақпаратты электронды кестелерде өңдеу Статистикалық мәліметтер 8.2.2.1 Электронды кестеде есептерді шешу үшін мәліметтердің әртүрлі пішімдерін қолдану Қолдану 2 1,2 ҚЖ/ТЖ 6 5 20
Кірістірілген функциялар 8.2.2.3 Электронды кестені қолдана отырып есептерді шешуде кірістірілген функцияларды қолдану Қолдану 3 3,4,5 ҚЖ/ТЖ 13 8
Қолданбалы есептерді шешу 8.2.2.1 Электронды кестеде есептерді шешу үшін мәліметтердің әртүрлі пішімдерін қолдану Қолдану 1 8 ҚЖ 5 2
8.2.2.4 Кестеде берілген функцияның графигін тұрғызу Қолдану 2 6,7 ҚЖ/ТЖ 15 5
Барлығы 8 39 минут 20 20
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
13
ЖОБА
Мысал үлгілері және балл қою кестесі «Информатика» пәні бойынша 2-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары
1. Төменде берілген кестені қарастырыңыз.
А В С 0
1 «Киірак» дукЕнініңтаүарлары
2 Тауар атауы дана бағасы жалпы бағасы
3 Телевизор 12 156 000,00 Р
4 Кір »;уғыш машина 8 84 000,00 Р
5 Мүздатқыш 14 135 000,00 Ғ
б Үтік 26 12 000,00 Ғ
1.1. Кестедегі С бағанының ұяшықтар пішімін бүтін сан етіп пішімдеу жолын жазыңыз.
1. Ұяшықтарды белгілеу
2. «Ұяшықтар пішімі» диалогтік терезесін ашу
3. ______________________________________
4. ______________________________________
5. «Ок» батырмасын басу. [2]
1.2. Жалпы бағасын есептеу формуласын жазыңыз. [1]
2. Төмендегі кестедегі С3 және С4 ұяшығының пішімін анықтаңыз және бағасының «сандық» пішімін ^3, ^4 ұяшықтарында көрсетіңіз.
С бағанының пішімі_______________________________________________
А В с 0
1 «5иІрак» дукенінің тауарлары
бағасының
Тауар атауы дана бағасы «сандық»
2 пішімі
3 Теледидар 12 1560001/4
4 Кір жуғыш машина 3 34000 1/2
[2]
3. Төмендегі кестені қарастырыңыз.
А В С
1 «5иІрак» дукенінің гауарлары
2 Тауар атауы дана бағасы
3 Теледидар 12 156000
4 Кір жуғыіш машина 3 84000
5 Мұздатқыш 14 135000
6 Үтік 26 12000
7
14
ЖОБА
Бағасы 13000 асатын тауарлар қосындысын есептеу үшін қолданылатын кірістірілген функцияны С7 ұяшығына жазыңыз.
______________________________________________________________________________________________ [3]
4. Төменде берілген кестені қарастырыңыз.
А В с
«Математика» пәнінен жиынтық ба-ғалау нәтижесі
Аты-жөні балы бағасы
Маратов С 16
Айтжан А 15
Балабекова М 1&
Сағындық Қ 11
Толеп Ж 7
Сарманова К 10
Баға қою ережесі бойынша барлығы 20 балл, оқушы
• 10 балдан жоғары — «3»,
• 15 балдан жоғары — «4»,
• 18 балдан жоғары — «5» деген баға алады деп есептесек,
«4» алған оқушылардың бағаларын шығару үшін қолданылатын функцияны және аргументтерін анықтаңыз.
[2]
5. Ауа райы туралы бір апталық мәлімет берілген. Аптадағы ең жоғарғы және ең төмен температураны, жауын-шашын орта есеппен қанша түскенін анықтау формуласын жазыңыз.
А В С Е Ғ С
Ауа райы туралы бір апталық мәлімет
температура (градус) жауын-
күні таңертең күндіз кешке тунде шашын (мм) жел (м/с)
01.10.2017 4 15 16 4 0 2,2
02.10.2017 9 20 17 Э 1,2 1,7
03.10.2017 12 14 15 13 6,6 2,8
04.10.2017 Э 11 10 э 7 1,5
05.10.2017 4 Э 10 7 2,1 0,6
06.10.2017 5 11 12 6 0 1,2
07.10.2017 5 13 13 5 0,4 2,2
Ең жоғары температура________________________________________________
Ең төмен температура ________________________________________________
Орташа жауын-шашын______________________________________________________________ [3]
15
ЖОБА
6. Төмендегі кестені қолданып, график тұрғызылды.
А В С 0 Е Ғ С
1 Ауа райы туралы бір аптальіқ мәлімет
2 температүра (градус жауын-
3 куні таңертең кундіз кешке тунде шашын (мм) жел (м/с)
4 01.10.2017 4 15 16 4 0 2,2
5 02.10.2017 9 20 17 9 1,2 1,7
5 03.10.2017 12 14 15 13 6,6 2,3
7 04.10.2017 9 11 10 9 7 1,5
3 05.10.2017 4 9 10 7 2Д 0,6
Э 06.10.2017 5 11 12 6 0 1,2
.0 07.10.2017 5 13 13 5 0,4 2,2
Ауа райы туралы мәлімет
25
20
15
10
5
0
43009 43010 43011
43012
ІІІІІ.
43013
ІІІІ. ІІІІ.
43014 43015
■ температура (градус) Итемпература (градус) Итемпература (градус)
■ температура (градус) ■ жауын-шашын (мм) ■ жел (м/с)
Кестенің графигін тұрғызу әркеттерін сипаттаңыз.
1.
2.
3.
таңдау;
[3]
7. Қазақстан Республикасындағы ірі қара мал бас саны (мың бас) берілген диаграмманы қарастырыңыз.
10000 / 1 9757/ 1
еооо 6095,2 6160,43
6000
4000
2000
0
3360

2117,3

277В/
1990 яіыл 2009 жыл 2010 жыл
■ ]ҚМ саны, бэзльіғы □ оньің ішінд± сльірлэр
16
ЖОБА
Берілген мәліметтер бойынша кестені қалпына келтіріңіз.
В С
1
2
3
4
[2]
8. Кестеде берілген санның келесі пішімдерді қабылдаған көрінісін В4 және В5 ұяшықтарына жазыңыз.
А В
1
2 Берілген сан 25,5
3
4 Бөлшектік пішім
5 Проценттік пішім
[2]
17
ЖОБА
Балл қою кестесі
№ Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 1.1 3. «Қаржылық» пішімін таңдау 4. Ондық сандар белгісін 0 етіп көрсету 2
1.2 =В3*С3 1
2 С3 және С4 ұяшығының пішімі — бөлшектік Бағасының «сандық» пішімі: Б3 — 156000,250 В4 — 84000,500 2 Баған пішімін көрсетеді — 1 балл Сандық мәнді дұрыс көрсетеді — 1 балл
3 =СУММЕСЛИ(С3:С6;»>13000″) 3 = белгісін қолданады -1 балл, СУММЕСЛИ функциясын қолданады — 1 балл, Функция аргументтерін көрсетеді — 1 балл
4 ЕСЛИ(В3:В8>15;4) 2 ЕСЛИ функциясын қолданады — 1 балл, Функция аргументтерін толтырады — 1 балл
5 Ең жоғары темература — МАКС(В4:Е10) Ең төмен температура — МИН(В4:Е10) Орташа жауын-шашын — СРЗНАЧ(Ғ4:Ғ10) 3 МАКС функциясын қолданады — 1 балл, МИН функциясын қолданады — 1 балл, СРЗНАЧ функциясын қолданады — 1 балл
6 Ұяшықтар диапазонын ерекшелеу; Қою мәзірін таңдау; Диаграмма типін таңдау 3 Әрбір қатарды дұрыс толтырғаны үшін — 1 балл
7 А | в с 2 Бағандарды дұрыс анықтайды — 1 балл, Қатарларды дұрыс анықтайды — 1 балл
і г ІҚМ саны, барлығы оның ішінде сиыр
2 1990 жыл 9757,2
3 2009 жыл 6095,2 2
4 2010 ЖЫЛ 6160,43 27
8 В4 = 25 1/2 В5 = 2550,00% 2 Бөлшектік пішімді анықтайды — 1 балл, проценттік пішімді анықтайды — 1 балл
Барлығы 20
18
ЖОБА
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 20
Тапсырма түрлері:
КТЖ — Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты қажет ететін 8 тапсырма бар.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін тапсырмадағы тізбекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.
19
ЖОБА
3-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тақырып Тексерілетін мақсат Ойлау дағдылар ының деңгейі Тапсырм а саны* № тапсы рма* Тапсыр ма түрі* Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлім бойынш а балл
Программа құрудың кіріктірілген ортасының компонентері 8.3.3.2 Программаны өңдеудің кіріктірілген ортасының компоненттерін білу және қолдану (С/С++, Руіһоп, Беірһі, Ьагагиз) Білу және түсіну 4 1,2,3,4 ҚЖ/ТЖ 8 6
Программа лар ды құрудың кіріктірілге Таңдау операторы 8.3.3.1 Таңдау және қайталау операторларын программаны өңдеудің кіріктірілген ортасыныңда қолдану (С/С++, Руіһоп, Беірһі, Ьагагш) Қолдану 1 8 ТЖ 5 4 20
н орталары Соңғы шартты цикл 8.3.3.1 Таңдау және қайталау операторларын программаны өңдеудің кіріктірілген ортасыныңда қолдану (С/С++, Руіһоп, Беірһі, Ьагагиз) Қолдану 2 5,7 ҚЖ/ТЖ 18 7
Алгоритм трассировкасы 8.3.2.1 Алгоритм трассировкасын жүзеге асыру Қолдану 1 6 ТЖ 8 3
Барлығы 8 39 минут 20 20
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
20
ЖОБА
Мысал үлгілері және балл қою кестесі «Информатика» пәні бойынша 3-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары
1. Кіріктірілген бағдарламалау ортасының «Стандартты» панелінен төменде берілген компоненттердің белгілерін бағыттауыш арқылы көрсетіңіз.
| ТСҺескВох | ТГСагііоВиНоп
2. Объектілер инспекторы терезесін сипаттаңыз.
[1]
_[1]
3. Кіріктірілген бағдарламалау ортасында калькулятор бағдарламасы құрылды. Бағдарламаға қолданылған кез келген үш компонеттін анықтаңыз.
1.
2.
3.
Мет: 0
8
н с

X 00+0

н
[3]
4. Форма атауын ч: ‘ өзгерту үшін форманың қандай қасиетін өзгерту
қажет болады?
_[1]
21
ЖОБА
5. Төмендегі блок-схеманы қарастырыңыз.
5.1 Блок-схемада қолданылған циклдің анықтаңыз
[1]
5.2 Берілген блок-схема бойынша бағдарлама кодын және түсініктемесін жазыңыз
[4]
22
ЖОБА
6. Төменде берілген блок-схема бойынша трассировка кестесін толтырыңыз.
Л := 320 N := 1
і
Қадам А N

[3]
7. Берілген бағдарлама кодының үзіндісін қарастырыңыз. Бағдарлама нәтижесін және циклдің қайталану санын анықтаңыз.
соипі = 2 гереаі
соипі = соипі +2 ипііі соипі >10
ргіпі(соипі)
Нәтижесі:_______________________________________________________________________________________________
[1]
Қайталану саны:_________________________________________________________________________________________
[1]
23
ЖОБА
8. Таңдау операторын қолданып, апта күнін экранға шығаратын бағдарлама құрыңыз.
Бағдарлама коды
[4]
24
ЖОБА
Балл қою кестесі

Жауап
Балл
Қосымша
ақпарат
Объектілер терезесі — ағымдағы форманың барлық объектілері орналасады.
Қосымшалары бар терезе — ағымдағы объектінің қасиеттерін, оқиғаларын өзгерту мүмкіндігін қарастырады.________________________________________
енгізу компонентінің аты (мысалы: Еёіі) шығару компонентінің аты (мысалы: ^аһеі) батырма компонентінің аты (мысалы: Вийоп) форма компонентін көрсетеді (мысалы: Ғогт)
Оқушы кез келген 3 компонентті көрсетсе толық балл алады
ЛВЙЭЙИЩ 5 ‘
Л Сарйоп | НеІЮ, ногЫі

5.1 Соңғы шартты цикл (Кереаі .. Шііі)
5.2 Бағдарлама құрылымы — 1 балл Циклдің құрылымын көрсетеді — 1 балл Айнымалылардың типін көрсетеді — 1 балл Түсініктеме(комментарий) жазады — 1 балл
1
4
Қадам А N
1 320 1
2 160 3
3 80 5
4 40 7
5 20 9

Қадамын анықтайды -1 балл А бағанын толтырады — 1 балл N бағанын толтырады — 1 балл
Нәтижесі: 10
Циклдің қайталану саны: 4
Бағдарламада енгізу операторын қолданады, шығару операторын қолданады, таңдау операторының құрылымын жазады, әйтпесе жағдайын қарастырады
Әрбір дұрыс жауапқа 1 балл
Барлығы
20
2
1
3
3
4
1
5
6
3
7
8
4
25
ЖОБА
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 20
Тапсырма түрлері:
КТЖ — Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты қажет ететін 8 тапсырма бар.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін тапсырмадағы тізбекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.
26
ЖОБА
4-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тақырып Тексерілетін мақсат Ойлау дағдылары ның деңгейі Тапсы рма саны* № тапсы рма* Тапсы рма түрі* Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлім бойынша балл
Программал арды құрудың Алгоритмді құру 8.3.1.1 Өңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін құру Жоғарғы деңгей дағдылары 1 1 ТЖ 14 7
кіріктірілген ортасында есептерді шешу Алгоритмді программалау 8.3.1.1 Өңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін құру (С/С++, Руіһоп, ^еірһі, Ьагагиз) Жоғарғы деңгей дағдылары 2 2 4 •^5 1 5 ҚЖ/ТЖ 10 5
8.3.3.1 Таңдау және қайталау операторларын программаны өңдеудің кіріктірілген ортасында қолдану (С/С++, Руіһоп, Беірһі, Ьагагиз) Қолдану 1 5 ТЖ 5 3 20
Программаны тестілеу 8.3.2.1 Алгоритм трассировкасын жүзеге асыру Қолдану 2 3,6 ТЖ 10 5
Барлығы 6 39 минут 20 20
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
27
ЖОБА
Мысал үлгілері және балл қою кестесі «Информатика» пәні бойынша 4-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары
1. Кіріктірілген бағдарламалау ортасының компоненттерін қолданып, квадрат теңдеудің (у = ах2 + Ъх + с) түбірлерін есептейтін бағдарламаның прототипін құрыңыз және бұл интерфейстің тиімділігін дәлелдеңіз.
[3]
Интерфейстің тиімділігін жазыңыз
[1]
2. Кіріктірілген бағдарламалау ортасының тілін қолданып, у = ах2 + Ъх + с квадрат теңдеуінің түбірлерін есептейтін бағдарламаның кодын және тестілеу жоспарын құрыңыз.
Берілгені: а, Ъ, с айнымалыларының мәні.
Түбірлерді табу үшін дискреминант қолданылады және соған байланысты теңдеудің түбірлері есептеледі:
Б=Ъ2 — 4*а*с;
Б>0 х1 = (-Ъ+^У(2*а), х2=(-Ъ+^^)/(2*а) ;
Б=0 х1= х2;
^<0 түбірлері жоқ; 2.1 Есептің шартына байланысты бағдарлама кодын жазыңыз. Бағдарлама коды_____________ [4] 28 ЖОБА 2.2 Бағдарлама кодының тестілеу жоспарын толтырыңыз. № Тестілеудің мақсаты Тестілеуде қолданылған мәндер Күтілетін нәтижелер 1 Дискреминант 0-ден кем болған жағдайдағы түбірлерді табу а=4 Ь=1 с=5 -79, түбірлері жоқ [2] 3. Бағдарлама коды берілген. ОЦГРЦГ “1 ден 10-ға дейінгі сан енгізіңіз” ЮТИТ КишЬег ІҒ КишЬег < 5 ТИБК ОЦГР^Т №тЬег + “бұл кіші сан” БЬ8Б ОЦГР^Т №тЬег + “бұл үлкен сан” БКБІҒ Бағдарламаның орындалу ретін жазыңыз. [11 4. Төмендегі А және В суретін салыстырыңыз. Блок-схема бойынша циклдік операторларының түрін анықтаңыз жэне кемінде бір ерекшелігін түсіндіріңіз. Қайталау операторлары: А._____________________________В.__________________________[2] Ерекшелігі: [1] 29 ЖОБА 5. Берілген бағдарлама кодын қарастырыңыз және трассировка кестесін толтырыңыз. 1 2 3 4 5 6 №шЪег=5 Ргіпі питЪег Ғог і йгот 1 Іо 3 №тЪег=питЪег-1 Ргіпі питЪег Ргіпі Жолы питЪег і Экранға шығару 1 5 [3] 6. Қабырғалардан үшбұрыш құруға болатынын анықтайтын блок-схема құрыңыз. А, В, С қабырғалары берілген. Егер, берілген қабырғалардан үшбұрыш құрылатын болса, онда «Үшбұрыш құрылады», әйтпесе «Үшбұрыш құрылмайды» деген хабарлама шығуы қажет. [3] 30 ЖОБА Балл қою кестесі № Жауабы Балл Қосымша ақпарат 1 мәліметтерді енгізу және шығару компоненттерін қолданады; есептеуді жүргізетін батырманы қолданады; пайдаланушыға түсінікті инерефейсін құрады; интерфейстің тиімділігін келтіреді 3 1 Әрбір дұрыс жауапқа 1 балл 2 2.1 Айнымалылардың дұрыс типін көрсетеді; түбірлерді формула бойынша дұрыс есептейді; шартты операторды дұрыс қолданады; мәліметтерді экранға шығарады. 4 Әрбір дұрыс жауапқа 1 балл 2.2 Дискреминанттың 0-ге тең болған жағдайын қарастырады (екі түбірі тең болады); Дискреминанттың 0-ден артық болған жағдайын қарастырады (әртүрлі екі түбірі анықталады). 2 Әрбір дұрыс жауапқа 1 балл 3 Шығару операторының орындалуы Енгізу операторының орындалуы Шартты оператордың орындалуы 1 4 A) соңғы шартты B) алғы шартты Ерекшелігі: соңғы шартты циклдік оператор әрекеттен кейін циклдің есебін жүргізеді. 2 1 Әрбір дұрыс жауапқа 1 балл 5 Жолы питЪег і Экранға шығару 3 Циклдің әрбір айналымына - 1 балл 1 5 2 5 3 1 4 4 5 4 3 2 4 3 5 3 3 3 4 2 5 2 6 * 31 ЖОБА Енгізу блогына қолданады - 1 балл, шығару блогын қолданады - 1 балл, шартты блокты қолданады - 1 балл Барлығы 20 6 3 32

One thought on “СОЧ ТЖБ Информатика 8 сынып

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *