СОЧ СОР ЖБ БЖБ ТЖБ Математика 4 сынып

«Математика» пәнінен жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар 4-сынып

МАЗМҰНЫ
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 4
«Көптаңбалы сандар нумерациясы және олармен амалдар орындау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………………………………………..4
«Біртаңбалы санға көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………8
«Жылдамдық, уақыт, арақашықтық», «Геометриялық фигуралар» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау………………………………………………….11
I тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы…………………….14
II ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 19
«Көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………….19
«Есеп шығару» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………….21
II тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы……………………24
III ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………..29
«Қозғалысқа, өнімділікке берілген есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау..29
«Бөлшектер және пайыз», «Шеңбер, дөңгелек» бөлімі бойынша жиынтық бағалау..32
III тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы…………………..35
IV ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………40
«Теңдеу, теңсіздік, өрнектер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………40
«Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………………..42
«Үшбұрыштар. Симметрия» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………44
ІҮ тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы……………………47
3
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Көптаңбалы сандар нумерациясы және олармен амалдар орындау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше 1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер
1.2 Сандармен амалдар орындау
1.3 Шамалар және олардың өлшем бірліктері
4.3 Тізбектер
Оқу мақсаты 4.1.1.3 Көптаңбалы сандардың разрядтық және кластық
құрамын және разрядтық бірліктердің жалпы санын анықтау, разрядтық қосылғыштарға жіктеу 4.1.2.8 Көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту алгоритмдерін қолдану 4.1.3.5 Уақыт өлшем бірлігінің үлесін табу ( 1/60 сағ = 1 мин; 1/2сағ = 30 мин;1/7 апта= 1 күн)
4.4.3.1** 1000 000-ға дейінгі сандар тізбектерінің заңдылықтарын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Разрядтық және кластық құрамы бойынша көптаңбалы сандарды атайды
• Разрядтық бірліктердің жалпы санын анықтайды
• Көптаңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді
• Көптаңбалы сандарды қосу және азайтудың жазбаша есептеу тәсілдерін қолданады
• Уақыт бірліктерінің үлесін анықтайды
• 1000 000 көлеміндегі сандар тізбегінің заңдылығын анықтайды
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
1-тапсырма
a) Құрамы бойынша сандарды жаз:
• екінші кластың 25 бірлігі, бірінші кластың 13 бірлігі бар сан____________
• екінші кластың 450 бірлігі, бірінші кластың 12 бірлігі бар сан___________
b) Кіші санда барлығы неше ондық бар?___________________________________________
c) Үлкен санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып көрсет
4
2-тапсырма
Баған түрінде жазып, есепте.
786 914 + 18 008
864 028 — 53 416
3-тапсырма
Өрнекте.
1
— сағ :
30
мин
— апта =
7
тәул.
1
4-тапсырма
Заңдылықты анықта және келесі Зсанды жаз. 90 530, 90 537, 90 544, 90 551, …, …, ….
5
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Білім алушы Балл
Разрядтық және кластық құрамы бойынша көптаңбалы сандарды атайды Разрядтық бірліктердің жалпы санын анықтайды Көптаңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді 1 разрядтық құрамы негізінде көптаңбалы сандарды жазады: — бірінші санды; — екінші санды; 1 1
кіші сандағы ондықтардың жалпы санын анықтайды; 1
үлкен санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып көрсетеді; 1
Көптаңбалы сандарды қосу және азайтудың жазбаша есептеу тәсілдерін қолданады 2 көптаңбалы сандардың қосындысының мәнін табады; 1
көптаңбалы сандардың айырмасының мәнін табады; 1
Уақыт бірліктерінің үлесін анықтайды 3 уақыт өлшем бірліктерінің үлесін анықтайды: — сағаттың минуттық үлесін; — аптаның тәуліктік үлесін; 1 1
1000 000 көлеміндегі сандар тізбегінің заңдылығын анықтайды 4 сандар тізбегін заңдылыққа сәйкес толықтырады. 1
Барлығы 9
6
«Көптаңбалы сандар нумерациясы және олармен амалдар орындау» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Разрядтық және кластық құрамы бойынша көптаңбалы сандарды атайды Разрядтық бірліктердің жалпы санын анықтайды Көптаңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді 1 Разрядтық құрамы бойыі көптаңбалы сандарды жазу санның разряд бірліктерінің жалпы сан анықтауда және сан разрядтық қосылғыштард қосындысы түрінде жаз қиналады. ша /да, тык ын ды ың уда Разрядтық құрамы бойын көптаңбалы сандарды жазу санның разрядтық бірліктері жалпы санын аныктауда/ сан разрядтық қосылғыштард қосындысына жіктеуде қателік жібереді. ша да/ нің ды ың те] Разрядтық кұрамы бойын көптаңбалы санда] жазады, санның разрядт бірліктерінің жалпы сан аныктайды және сан разрядтық қосылғыштард косындысына жіктейді. ша ды ык ын ды ың
Көптаңбалы сандарды қосу және азайтудың жазбаша есептеу тәсілдерін қолданады 2 Көптаңбалы сандарды ба түрінде жазуда, бағандап к және азайту амалда] орындауда киналады. ған осу ын Көптаңбалы сандарды ба түрінде жазуда/ бағандап қосу немесе азайтуда қателік жібереді. ған да те] Көптаңбалы сандарды ба түрінде жазады, қосу ж азайту амалдар орындайды. ған не ын
Уақыт бірліктерінің үлесін анықтайды 3 Уақыт бірліктерінің үле табуда қиналады. хін Сағаттың минуттық үлесін аптаның тәуліктік үле аныктауда кателеседі. / сін Уақыт бірліктерінің үле есептеп шығарады. сін
1000 000 көлеміндегі сандар тізбегінің заңдылығын анықтайды 4 Көптаңбалы сан тізбегіндегі заңдылы анықтап, жалғастырып жаз қиналады. да] кты уда Көптаңбалы сандар тізбегі заңдылығын аныктау заңдылықты жалғастырып жазу қателіктер жібереді. нің да/ да Көптаңбалы санд тізбегінің заңдылығ анықтап, толықтырады. цар ын
7
«Біртаңбалы санға көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
1.2 Сандармен амалдар орындау
4.1.2.7 Екітаңбалы/үштаңбалы сандарды біртаңбалы санға ауызша көбейту мен бөлуді орындау
4.1.2.4 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілерге сүйеніп, натурал сандарды топтастыру 4.1.2.10**Көптаңбалы сандарды біртаңбалы сандарға қалдықпен бөлуді орындау
Білім алушы
• Екі/үштаңбалы сандарды біртаңбалы санға көбейтеді және бөледі
• Санның 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштігін анықтайды
• Көптаңбалы сандарды біртаңбалы санға қалдықпен бөледі
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну деңгейі Қолдану
Орындау уақыты
20 минут
1-тапсырма
Есепте.
132 • 3 =
728 : 8 =
2-тапсырма
Сандарды бөлінгіштік белгілеріне қарай топтарға бөл: 78, 45, 90, 120, 124, 335, 446, 300
3-тапсырма
Қалдықпен бөлуді орында және тексер.
975 818: 7 =
8
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Білім алушы Балл
Екі/үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейтеді және бөледі 1 көбейтіндінің мәнін табады; 1
бөліндінің мәнін табады; 1
Санның 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштігін анықтайды 2 тек қана 2-ге бөлінетін сандарды анықтайды; 1
тек қана 5-ке бөлінетін сандарды анықтайды; 1
2-ге де,5-ке де,10-ға да бөлінетін сандарды анықтайды; 1
Көптаңбалы сандарды біртаңбалы санға қалдықпен бөледі 3 толымсыз бөліндіні анықтайды; 1
қалдықты табады; 1
қалдықпен бөлуді тексеруді орындайды. 1
Барлығы 8
9
«Бір таңбалы санға көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Екі/үштаңбалы сандарды біртаңбалы санға көбейтеді және бөледі 1 Екі/үштаңбалы сандарды біртаңбалы санға көбейту және бөлу амалдарын орындауда қиналады. | 1 Екітаңбалы сандарды/ үштаңбалы сандарды біртаңбалы санға көбейтуде немесе бөлуде қателіктер жібереді. | 1 Екі/үштаңбалы сандарды біртаңбалы санға ауызша көбейтеді және бөледі. □
Санның 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштігін анықтайды 2 Сандарды бөлінгіштік белгілері бойынша жіктеуде қиналады. □ Бөлінгіштік белгілері бойынша тек қана 2-ге бөлінетін / тек қана 5-ке бөлінетін / 2-ге де,5-ке де,10-ға да бөлінетін сандарды анықтауда қателіктер жібереді. | | Сандарды бөлінгіштік белгілеріне қарай жіктейді. □
Көптаңбалы сандарды біртаңбалы санға қалдықпен бөледі 3 Көптаңбалы сандарды біртаңбалы санға қалдықпен бөлуді орындауда қиналады. □ Толымсыз бөліндіні анықтауда/ қалдықты табуда/ қалдықпен бөлуді тексеруде қателіктер жібереді. □ Көптаңбалы сандарды біртаңбалы санға қалдықпен бөледі және тексереді. □
10
«Жылдамдық, уақыт, арақашықтық»,
«Г еометриялық фигуралар» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше
5.1 Есептер және математикалық модель
3.1 Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
4.5.1.2** Есептерді шығару үдерісінде жылдамдық, арақашықтық, уақыт шамаларының өзара тәуелділігін пайдалану 4.5.1.2** Есептерді шығару үдерісінде биіктік, ені, ұзындығы, көлемі ұғымдарының өзара тәуелділігін пайдалану
4.3.1.4 Суретте бейнеленген құрама фигуралардың, қоршаған ортадағы жазық фигуралардың ауданын анықтау Білім алушы
• Есеп шығаруда жылдамдық, арақашықтық, уақыт шамаларының өзара тәуелділігін қолданады
• Шамалар арасындағы тәуелділікке қатысты есептерді шығарады
• Құрастырылған жазық фигуралардың ауданын табады
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
20 минут
1-тапсырма
Есепті шығар.
Жолаушылар пойызы 3 сағатта 360 км жол жүрді. Осындай жылдамдықпен ол 960 км жолды қанша уақытта жүріп өтеді?
2-тапсырма
а Ь һ V
15 см 8 см 1440 см3
8 м 25 м 2800 м3
9 см 30 см 810 см3
6 дм 18 дм 3 дм
3-тапсырма
Боялған фигураның ауданын тап.
5с\і
14см
11
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Білім алушы Балл
Есеп шығаруда жылдамдық, арақашықтық, уақыт шамаларының өзара тәуелділігін қолданады 1 есептің қысқаша шартын құрады 1
жылдамдықты анықтайды; 1
уақытты табады; 1
есептің жауабын жазады; 1
Шамалар арасындағы тәуелділікке қатысты есептерді шығарады 2 шамалардың өзара тәуелділігі негізінде фигураның енін анықтайды; 1
фигураның ұзындығын анықтайды; 1
фигураның биіктігін анықтайды; 1
фигураның көлемін есептеп шығарады. 1
Құрастырылған жазық фигуралардың ауданын табады 3 үлкен тіктөртбұрыштың ауданын табады; 1
кіші тіктөртбұрыштың ауданын табады; 1
фигураның боялған бөлігінің ауданын табады. 1
Барлығы 11
12
«Жылдамдық, уақыт, арақашықтық», «Геометриялық фигуралар» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Есеп шығаруда жылдамдық, арақашықтық, уақыт шамаларының өзара тәуелділігін қолданады 1 Есепті шығару үц жылдамдық, арақашықты уақыт шамаларының өза тәуелділігін қолдану қиналады. іш іқ, ра да Шамалардың өзара тәуелділігіш шегізішде жылдамдықты/ уақыт ашықтауда қателіктер жібереді. ің ты Есеп шығару барысыш жылдамдық, арақашықтық уақыт шамаларышың өза тәуелділігіш қолдашады. да ра
Шамалар арасындағы тәуелділікке қатысты есептерді шығарады 2 Есептерді шыға барысында заттың биікті ені, ұзындығы, көле шамаларының өза тәуелділігін қолдану қиналады. ру гі, мі ра да Шамалардың өзара тәуелділігіш шегізішде заттың биіктігіш/ еш ұзышдығыш/ көлеміш ашықтау қателіктер жібереді. ің іш/ да Шамалардың өза тәуелділігішің шегізішде затт биіктігіш, ешіш, ұзышдығь көлеміш ашықтайды. ра ң ш,
Құрастырылған жазық фигуралардың ауданын табады 3 Құрастырылған жаз фигуралардың аудаш табуда қишалады. ық ш Фигурашың құрамд бөліктерішің/ боялғаш фигурані аудашыш табуда қателеседі. ас ң Құрастырылғаш жаз фигуралардың аудашыш есепт шығарады. ық еп
13
І тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 4-сыныпта «Математика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған «Математика» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы
3. І тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 18
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде көп таңдауы бар тапсырмалар, қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе есептің қысқа шешімі түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет. Білім алушылардың математикалық мәнмәтіндер қатарындағы математикалық тәсілдерді қолдану және іріктеу қабілеттері бағаланады.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 5 тапсырмадан тұрады.
14
Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
№ Бөлім Бөлімше Оқу мақсаты Тапсыманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
1 1А бөлім — Көптаңбалы сашдар шумерациясы жәше олармеш амалдар орышдау 1.1 Натурал сашдар жәше 0 сашы. Бөлшектер 4.1.1.2 Көптаңбалы сашдарды оқу, жазу жәше салыстыру, сашдарды берілгеш разрядқа дейіш дөңгелектеу Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететіш тапсырмашы орышдайды. 1 3
1.3 Шамалар жәше олардың өлшем бірліктері 4.1.3.4 Ұзындық (мм, см, дм, м, км)/ масса (мг, г, кг, ц, т)/ аудаш (мм2, см2, дм2, м2, г, а)/ көлем (мм3 , см3, дм3, м3 )/ уақыт (сек, миш, сағ, тәул.) өлшем бірліктеріш олардың арақатысыша сүйешіп түрлешдіру Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететіш тапсырмашы орышдайды. 1 3
2 1В бөлім -Біртаңбалы сашға көбейту жәше 1.2 Сашдармеш амалдар орышдау 4.1.2.6 10, 100, 1000 сашдарыша қалдықсыз жәше қалдықпеш бөлу Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететіш тапсырмашы орышдайды. 1 2
3 1С бөлім — Жылдамдық, уақыт, арақашықтық 5.1 Есептер жәше математикалық модель 4.5.1.2 ** Есептерді шығару үдерісішде жылдамдық, арақашықтық шамаларышың өзара тәуелділігіш пайдалашу Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететіш тапсырмашы орышдайды. 1 7
4 Ш бөлім-Г еометриялық фигуралар 3.1 Геометриялық фигуралар жәше олардың классификациясы 4.3.1.3 Тікбұрышты параллепипед көлемішің формуласыш (У=а Ъ с) қорыту, шығару, қолдашу Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететіш тапсырмашы орышдайды. 1 3
Барлығы 5 18
15
4. Тапсырмалар мен балл қою кестесінің үлгісі
«Математика» пәнінен 1-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Кестеге құрамы бойынша сандарды жаз:
a) ІІ кластың 38 бірлігі және І кластың 617 бірлігінен тұратын санды;
b) Бесінші разрядтың 3 бірлігі, төртінші разрядтың 9 бірлігі және бірінші разрядтың 5 бірлігінен тұратын санды;
миллиондар класы мыңдар класы бірліктер класы
IX VIII VII VI V IV III II І

с) Кіші санды анықтап, ондыққа дейін дөңгелектеп жаз.
2. Шамаларды өрнекте.
36т 4кг = … кг 26м2 = … см2
9215м = … км … м
3. Бөлуді орында.
480 000 : 1000 =
925 305 100 =
[3]
[3]
[2]
4. Есепті шығар.
Автокөлік бірінші күні 105 км/сағ жылдамдықпен 3 сағат, ал екінші күні 90 км/ сағ жылдамдықпен 6 сағат жүрді. Ол екі күнде барлығы қанша километр жол жүрді?
[7]
5. Есепті шығар.
Ұзындығы 9м, ені 5м, биіктігі 3м болатын бөлменің көлемін есептеп тап.
[3]
16
Балл қою кестесі

Жауап
38620
Балл
Қосымша ақпарат
36004 кг
260 000 см
.2
9км 215 м
480
9 253 (қалд. 5)
І1= 3сағ І2 = 6сағ У1 = 105км/сағ У2 = 90км/сағ 8 =? км
Есептің сызбасы да қабылданады.
105 • 3
315 (км)
90 • 6
540 (км)
315 +540
855 км
Өлшем бірлігі
көрсетілмеген жағдайда, қабылданбайды.
а= 9м Ь = 5м һ = 3м V =? м3
9 • 5 • 3 =
135 м3
3
Өлшем бірлігі
көрсетілмеген жағдайда, қабылданбайды.
Барлығы
18
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
5
1
1
17
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсаш бойышша жиыштық бағалау кезішде кабишетіңіздегі көмек ретішде қолдашуға мүмкіш болатыш кез келгеш көршекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар шемесе карталарды) жауып қойғаш дұрыс.
Тоқсаш бойышша жиыштық бағалау басталмас бұрыш алғашқы бетішде жазылғаш шұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орышдалу ұзақтығы хабарлашады. Білім алушыларға жұмыс барысышда бір-бірімеш сөйлесулеріше болмайтышдығы ескертіледі. Нұсқаулықпеш ташыстырып болғашшаш кейіш білім алушыларға тоқсаш бойышша жиыштық бағалау басталғашға дейіш түсішбегеш сұрақтарыш қоюға болатышдығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігішеш орышдап жатқашдығыша, жұмысты орышдау барысышда көмек беретіш қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер шемесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілгеш жағдайлардаш басқа уақытта) пайдалашуларыша мүмкішдіктерішің жоқ екешдігіше көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытышда бір-біріше көмектесулеріше, көшіріп алуларыша жәше сөйлесулеріше болмайтышдығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпеш өшірудің оршыша, қарышдашпеш сызып қою ұсышылады.
Жұмыс барысышда шұсқаулыққа шемесе жұмыстың ұзақтығыша қатысты білім алушылар тарапышаш қойылғаш сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелегеш білім алушыларға көмек беруге шегізделгеш кез келгеш ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға шемесе көрсетуге тыйым салышады.
Тоқсашдық жиыштық бағалаудың аяқталуыша 5 мишут уақыт қалғашдығыш үшемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсашдық жиыштық бағалау аяқталғашшаш кейіш білім алушылардаш жұмыстарыш тоқтатып, қалам/қарышдаштарыш парташың үстіше қоюларыш өтішу қажет.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесішің бірдей шұсқасыш қолдашады. Модерация үдерісішде бірыңғай балл қою кестесішеш ауытқушылықты болдырмау үшіш жұмыс үлгілеріш балл қою кестесіше сәйкес тексеру қажет.
18
II ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше 1.2 Сандармен амалдар орындау
2.1 Санды және әріпті өрнектер
Оқу мақсаты 4.1.2.13 Бөлінді мәнінде нөлдер болатын жағдайда
көптаңбалы санды екітаңбалы/үштаңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану
4.2.1.8 ** Қалдықпен бөлу формуласын (а=Ь*с+г) шығарып алу және қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы:
• Бөліндінің мәнінде нөл болатын жағдайдағы бөлуді орындайды және тексереді
• Есептеу барысында қалдықпен бөлу формуласын қолданады
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 15 минут
1-тапсырма
Баған түрінде жазып шығар және тексер.
14210 : 35
2-тапсырма
Белгісіз санды тап.
Асқар бір санды 7-ге бөліп еді, бөліндінің мәнінде 3916 саны шықты және 4 қалдық қалды. Бөлінгішті анықта.
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Білім алушы Балл
Бөліндінің мәнінде нөл болатын жағдайдағы бөлуді орындайды және тексереді 1 бірінші толымсыз бөлінгіш пен бөліндінің мәніндегі бірінші цифрды анықтайды; 1
екінші толымсыз бөлінгіш пен бөліндінің мәніндегі екінші цифрды анықтайды; 1
үшінші толымсыз бөлінгішті анықтап, бөліндінің мәнін табады; 1
бірінші толымсыз көбейтіндіні анықтайды; 1
екінші толымсыз көбейтіндіні анықтайды; 1
толымсыз көбейтінділердің қосындысының мәнін табады; 1
Есептеу барысында қалдықпен бөлу формуласын қолданады 2 толымсыз бөлінгішті табады; 1
бөлінгішті анықтайды. 1
Барлығы 8
19
«Көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні_____________________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Бөлішдішің мәшішде шөл болатыш жағдайдағы бөлуді орышдайды жәше тексереді 1 Бөлішдішің мәшішде болатыш жағдайдағы бөл орышдауда жәше тексер қишалады. шөл уді уде Бөлішдішің мәшішде шөл болат жағдайдағы бөлішдішің мәшіш табу тексеруде қателіктер жібереді. ыш да/ Бөлішдішің мәшішде болатыш жағдайда көптаңб сашды екітаңбалы сашға бөл жәше тексереді. шөл алы геді
Есептеу барысышда қалдықпеш бөлу формуласыш қолдашады 2 Қалдықпеш бөлу формулас қолдашу арқылы белг бөлішгішті ашықта қишалады. ыш ісіз уда Қалдықпеш бөлу формулас қолдашу арқылы толым бөлішгішті/ белгісіз бөлішгі ашықтауда қателеседі. ыш сыз шті Қалдықпеш бөлу формула қолдашу арқылы белг бөлішгішті ашықтайды. сыш ісіз
20
«Есеп шығару» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
5.1 Есептер және математикалық модель
4.5.1.4 Шамалар арасындағы тәуелділікке/ пропорционал бөлуге/ белгісізді екі айырым бойынша табуға берілген есептерді талдау және шығару 4.5.1.9** Кездесу қозғалысына, қарама- қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдістермен шығару
Білім алушы
• Пропорционал бөлуге берілген есептерді шығарады
• Кездесу қозғалысына берілген есептерді шығарады
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
20 минут
1-тапсырма
Кестеге сүйеніп, белгісіз мәліметті есептеп шығар.
Бір жәшік жемістің массасы Жәшіктердің саны Барлық жемістің массасы
апельсин Бірдей 7 жәшік ? кг 1 — 120 кг
мандарин 8 жәшік ? кг
2-тапсырма
Есепті шығар.
Арасы 212 км болатын екі айлақтан бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі кеме шығып, 4 сағаттан кейін кездесті. Бірінші кеменің жылдамдығы — 24 км/сағ. Екінші кеменің
жылдамдығын тап.
24 км^сағ 1———
ч
212 км
21
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Білім алушы Балл
Пропорционал бөлуге берілген есептерді шығарады 1 жәшіктердің жалпы санын анықтайды; 1
бір жәшіктегі заттың массасын анықтайды; 1
апельсиннің жалпы салмағын анықтайды; 1
мандариннің жалпы салмағын анықтайды; 1
есептің жауабын жазады. 1
Кездесу қозғалысына берілген есептерді шығарады 2 бірінші дененің жүрген жолын анықтау өрнегін құрады; 1
өрнектің мәнін табады; 1
екінші дененің жүрген жолын анықтау өрнегін құрады; 1
өрнектің мәнін табады; 1
екінші дененің жылдамдығын табу өрнегін құрады; 1
өрнектің мәнін табады; 1
есептің жауабын жазады. 1
Барлығы 12
22
«Есеп шығару» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні____________________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Пропорционал бөлуге берілген есептерді шығарады 1 Пропорционал бөл берілген есептерді шығар қиналады. уге уда Заттардың жалпы санын/ бір зат массасын/ әр заттың жал массасын анықтауда/ өрнектің мә есептеуде қателіктер жібереді. тың пы шін Пропорционал бөлуге беріл есептерді шығарады. ген
Кездесу қозғалысына берілген есептерді шығарады 2 Кездесу қозғалысы берілген есептерді шығар қиналады. на уда Есептің шартын құруда/ бірі немесе екінші дененің қашықтығ жылдамдығын анықтауда/өрнеі мәнін табуда қателіктер жібереді нші ын/ стің Кездесу қозғалысына беріл есептерді дұрыс шығарады ген
23
II тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 4-сыныпта «Математика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған «Математика» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы
3. ІІ тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 18
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде көп таңдауы бар тапсырмалар, қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе есептің қысқа шешімі түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет. Білім алушылардың математикалық мәнмәтіндер қатарындағы математикалық тәсілдерді қолдану және іріктеу қабілеттері бағаланады.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 5 тапсырмадан тұрады.
24
Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
№ Бөлім Бөлімше Оқу мақсаты Тапсыманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
2А бөлім -Көбейту және бөлу 1.2 Сандармен амалдар орындау 4.1.2.9 Санды қосындыға көбейту, санды көбейтіндіге бөлу мен көбейту ережелерін қолдану Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 4
1 4.1.2.11** Үштаңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 4
4.1.2.10**Көптаңбалы сандарды екітаңбалы сандарға қалдықпен бөлуді орындау 1 3
2 2В бөлім Есеп шығару 5.1 Есептер және математикалық модель 4.5.1.2** Есептерді шығаруда жұмысқа жіберілген уақыт, атқарылған жұмыс, өнімділік шамаларының өзара тәуелділігін пайдалану Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 2
4.5.1.9**Кездесу қозғалысына, қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешу Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 5
Барлығы 5 18
25
4. Тапсырмалар мен балл қою кестесінің үлгісі
«Математика» пәнінен 2-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Тиімді тәсілмен шығар:
15 • (7 • 4 ) =
720 : (9 -5) =
[4]
2. Баған түрінде жазып шығар.
1 235 • 248
[4]
3. Қалдықпен бөлуді орында.
3893 : 54
[3]
4. Кестені толтыр.
Өнімділік Уақыт Жұмыс
Шебер ? 6 сағ 1284бөлшек
Шәкірті 186 бөлш./сағ 7 сағ ?
[2]
5. Есепті шығар.
Бір қаладан бір мезгілде қарама-қарсы бағытта екі автобус жолға шықты. Біріншісі 52км/сағ жылдамдықпен, ал екіншісі 74 км/сағ жылдамдықпен жүрді. 8 сағаттан кейін олардың арасы қандай болады?
[5]
26
Балл қою кестесі
Балл
Қосымша ақпарат
1-көбейтінді үшін-1 балл;
2-көбейтінді үшін-1 балл;
3-көбейтінді үшін -1 балл, өрнектің дұрыс мәніне балл қойылады.
1
1 -толымсыз бөлі нді ні
анықтағаны үшін-1 балл;
2-толымсыз бөліндіні
анықтағаны үшін- 1 балл; қалдықты анықтағаны үшін -1 балл қойылады.
Білім алушы есептің сызбасын сызуы да мүмкін.
Есептің шешуін бір өрнек түрінде: (54+74) -8= 1008(км) немесе алгебралық әдіспен: (х: (54+74) = 8) шығарған жағдайда 4 балл қойылады.
Өлшем бірлігі көрсетілмеген жағдайда, қабылданбайды.
18

Жауап
15•4 • 7 =
420
720 : 9 : 5 =
16
214 бөлш./сағ
1302бөлш.
VI =52км/сағ У2 =74км/сағ і =8 сағ 8 = ? км
V = 52 + 74 =
126 км/сағ
8 = 126 • 8
1008 км
Барлығы
1
2
3
4
5
27
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну қажет.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
28
III ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Қозғалысқа, өнімділікке берілген есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше 5.1 Есептер және математикалық модель
3.3 Нүктелер координаттары және қозғалыс бағыты
Оқу мақсаты 4.5.1.9**Артынан қуып жету, бір бағыттағы қалып қою
қозғалысына берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешу
4.3.3.1 Қозғалыстың басталуы мен бағытын пайдалана
отырып, нысандар қозғалысы сызбасын құру, сәйкес есептеулер жүргізу;
Бағалау критерийі Білім алушы
• Қуып жету қозғалысына берілген есептерді шығарады
• Қозғалыс графигі бойынша есептеулер жүргізеді
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1-тапсырма
Сызбаны пайдаланып, есепті шығар.
18км/сағ
бкм/сағ
48 км
1 =
2-тапсырма
Суретте велосипедші мен жаяу адамның қозғалыс графигі бейнеленген. Графикті пайдаланып, сұрақтарға жауап жаз.
8 км 30 25 20 15 10 5
1 1 ? —
А.

!
/

! е
1 1
/ V
! /
/
/ /
/
1 сағ
а) Жаяу адамның жылдамдығы қандай?
ә) Ол 4 сағатта қандай қашықтықта болады?
б) Велосипедшінің жылдамдығы қандай?
в) Ол 30км жолды неше сағатта жүріп өтеді?
29
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Білім алушы Балл
Қуып жету қозғалысына берілген есептерді шығарады 1 жақындау жылдамдығын табу өрнегін құрады; 1
өрнектің мәнін табады; 1
уақытты табу өрнегін құрастырады; 1
өрнектің мәнін табады. 1
есептің жауабын жазады; 1
Қозғалыс графигі бойынша есептеулер жүргізеді 2 жаяу адамның жылдамдығын анықтайды; 1
уақытқа сәйкес арақашықтықты табады; 1
велосипедшінің жылдамдығын анықтайды; 1
арақашықтыққа қатысты уақытты анықтайды. 1
Барлығы 9
30
«Қозғалысқа, өнімділікке берілген есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Қуып жету қозғалысына берілген есептерді шығарады 1 Қуып жету қозғалыс берілген есептерді шығар қиналады. ына уда Жақындау жылдамдығ уақытты табу өрнекте құрастыруда, өрнектің мә табуда қателіктер жібереді. ын/ рін нін Қуып жету қозғалыс берілген есепте шығарады. ына рді
Қозғалыс графигі бойынша есептеулер жүргізеді 2 Қозғалыс графигі бойы нысандардың қозғалы анықтауда қиналады. ша сын Қозғалыс графигі бойыі қозғалыстағы денелер жылдамдығын/жүрілген қашықтықты/ жұмсалған уақы анықтауда қателіктер жібереді. ша )дің тты Қозғалыс графигі бойьп есептеулер жүргізеді. ша
31
«Бөлшектер және пайыз», «Шеңбер, дөңгелек» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше 1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер
1.2 Сандармен амалдар орындау
5.1 Есептер және математикалық модель
3.2 Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу
Оқу мақсаты 4.1.1.6**Дұрыс бөлшек, бұрыс бөлшек, аралас сандарды
ажырату
4.1.2.14 Аралас санды бұрыс бөлшекке және бұрыс бөлшекті аралас санға айналдыру
4.5.1.3Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді талдау және шығару; кері есеп құрастыру, шығару 4.3.2.2**Шеңбер мен дөнгелекті радиусы бойынша сызу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Дұрыс және бұрыс бөлшектерді ажыратады
• Аралас санды бұрыс бөлшекке және бұрыс бөлшекті аралас санға түрлендіреді
• Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді шығарады
• Радиусы бойынша шеңбер сызады
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
1-тапсырма
Бөлшектерді 2 топқа бөліп жаз.
7 11 8 9 12 6
12 ; 15 ; 3 ; 22 ; 7 ; 4
Дұрыс бөлшектер:_____________________________________________________________
Бұрыс бөлшектер:_____________________________________________________________
2-тапсырма
• Аралас санды бұрыс бөлшек түрінде жаз: 2- =
8
14
Бұрыс бөлшекті аралас сан түрінде жаз: — =
3-тапсырма
Есепті шығар.
Ормандағы шағын алаңқайдың ауданы 36 м2 . Оның — бөлігінде жидек өсіп тұр. Жидек өсіп тұрған бөліктің ауданы қандай?
4-тапсырма
Радиусы 4 см болатын шеңбер сыз.
32
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Білім алушы Балл
Дұрыс және бұрыс бөлшектерді ажыратады 1 дұрыс бөлшектерді анықтайды; 1
бұрыс бөлшектерді анықтайды; 1
Аралас санды бұрыс бөлшекке және бұрыс бөлшекті аралас санға түрлендіреді 2 аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырады; 1
бұрыс бөлшекті аралас санға айналдырады; 1
Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді шығарады 3 есептің қысқаша шартын жазады/сызбасын сызады; 1
санның бөлігін табу өрнегін құрастырады; 1
өрнектің мәнін табады; 1
есептің жауабын жазады; 1
Радиусы бойынша шеңбер сызады 4 берілген радиусқа сәйкес шеңбер сызады. 1
Барлығы 9
33
«Бөлшектер және пайыз», «Шеңбер, дөңгелек» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Дұрыс және бұрыс бөлшектерді ажыратады 1 Дұрыс және бұрыс бөлшектерді анықтауда қиналады. □ Дұрыс бөлшектерді/ бұрыс бөлшектерді анықтауда қателіктер жібереді. | 1 Дұрыс және бұрыс бөлшектерді анықтайды. □
Аралас санды бұрыс бөлшекке және бұрыс бөлшекті аралас санға түрлендіреді 2 Аралас санды бұрыс бөлшекке және бұрыс бөлшекті аралас санға айналдыруда қиналады. □ Аралас санды бұрыс бөлшекке / бұрыс бөлшекті аралас санға айналдыруда қателеседі. □ Аралас санды бұрыс бөлшекке және бұрыс бөлшекті аралас санға айналдырады. □
Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді шығарады 3 Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді шығаруда қиналады. □ Есептің қысқаша шартын жазуда немесе сызбасын сызуда/ санның бөлігін анықтауда/ өрнектің мәнін есептеуде қателіктер жібереді. | | Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді дұрыс шығарады. □
Радиусы бойынша шеңбер сызады 4 Берілген радиусы бойынша шеңбер сызуда қиналады. □ Берілген радиусы бойынша шеңбер сызуда қателеседі. □ Берілген радиусқа сәйкес шеңбер сызады. □
34
III тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 4-сыныпта «Математика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
Бастауыш білім беру деңгейінің 1 -4-сыныптарына арналған «Математика» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы
3. ІІІ тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 18
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде көп таңдауы бар тапсырмалар, қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады. .
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе есептің қысқа шешімі түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет. Білім алушылардың математикалық мәнмәтіндер қатарындағы математикалық тәсілдерді қолдану және іріктеу қабілеттері бағаланады.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/ сұрақтардан тұруы мүмкін.
Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 5 тапсырмадан тұрады.
35
Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
№ Бөлім Бөлімше Оқу мақсаты Тапсыманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
1 3А бөлім -Қозғалысқа, өнімділікке берілген есептер 5.1 Есептер және математикалық модель 4.5.1.2**Есептерді шығаруда жұмысқа жіберілген уақыт, атқарылған жұмыс; өнімділік/ егіннің түсімділігі; ауданы мен массасы/ жылдамдық, ара қашықтық, уақыт шамалары арасындағы тәуелділікті пайдалану Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 8
3В бөлім -Бөлшектер және пайыз 1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер 4.1.1.5 Пайыз бүтіннің жүзден бір бөлігі екенін түсіну Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 2
2 2.1 Санды және әріпті өрнектер 4.2.1.5 Алымдары бірдей немесе бөлімдері бірдей жай бөлшектерді салыстыру, сан сәулесінде салыстыру 1 2
1.2 Сандармен амалдар орындау 4.2.1.4 Бөлімдері бірдей жай бөлшектермен қосу және азайту амалдарын орындау 1 2
5.1 Есептер және математикалық модель 4.5.1.3 Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді талдау және шығару; кері есеп құрастыру, шығару Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 4
Барлығы 5 18
36
4. Тапсырмалар мен балл қою кестесінің үлгісі
«Математика» пәнінен 3-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Бөлшектерді салыстыр.
-П- 4 П 4
12 12 9 6
[2]
2. Есепте.
8 + 3 _ 21 6 _
14 14 24 24
[2]
3. Берілген шамалардың 1%-ын тап.
300 см = 17000 тг =
[2]
4. Есепті шығар.
1
Дүкенге 156 кг балық әкелінді. Оның — бөлігін сазан балықтар құрайды. Дүкенге неше килограмм сазан балық әкелінді?
[4]
5. Кестені пайдаланып, есепті шығар.
Екі баспахана бірдей өнімділікпен жұмыс жасай отырып, барлығы 8640 кітап басып шығарды. Егер бірінші баспахана 7 күн, ал екіншісі 5 күн жұмыс істесе, онда әр баспахана неше кітап басып шығарған?
Өнімділік Уақыт Атқарылған жұмыс
1-баспахана Бірдей 7 күн ? к 1
2-баспахана 5 күн Г 8640к ? к ^
[8]
37
Балл қою кестесі
№ Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 > 1
< 1 2 11 14 1 15 24 1 3 3см 1 170 тг 1 4 Барлығы -156 кг Сазан -?, 1 ’ 3 1 1 Есептің сызбасы да қабылданады. 156:3= 1 Өлшем бірлігі көрсетілмеген жағдайда, жауап қабылданбайды. 52 1 Жауабы: 52кг сазан/52 кг/52 1 5 7 + 5 = 1 12 (күн) - барлық уақыт 1 8640 : 12= 1 720 (кітап) -1 күнде 1 720 • 7 = 1 5040 (к) - І баспахана 1 720 • 5 = 1 3600 (к) - ІІ баспахана 1 Барлығы 18 38 5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс. Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады. Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады. Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады. Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет. Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну қажет. 6. Модерация және балл қою Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет. 39 IV ТОҚСАН БОИЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Теңдеу, теңсіздік, өрнектер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше Оқу мақсаты Бағалау критерийі 2.2 Теңдік және теңсіздік. Теңдеулер 2.1 Санды және әріпті өрнектер 4.2.2.2 39+490 : к = 46; 230• а +40=1000:2 түріндегі теңдеулерді шешу 4.2.1.3 Айнымалысы бар өрнектерді құру және есептер шығару барысында қолдану Білім алушы • Күрделі теңдеулерді шешеді • Есептің шарты бойынша айнымалысы бар өрнек құрады және мәнін табады Ойлау дағдыларының Білу және түсіну деңгейі Қолдану Орындау уақыты 1-тапсырма Теңдеуді шеш. 150 • у + 350= 5600 : 7 20 минут 2-тапсырма Есептің шешуін әріпті өрнек түрінде жаз. й =8, к=19, т=21 деп алып, өрнектің мәнін тап. Ғарыш зымыранының макетін жасау үшін әрқайсысы 150 теңгеден й м алюминий сым, 340 теңгеден к дана әйнек және 280 теңгеден т дана шам сатып алынды. Ғарыш зымыранының макетін жасау үшін барлығы қанша теңге жұмсалды? Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Білім алушы Балл Күрделі теңдеулерді шешеді 1 бөліндінің мәнін табады; 1 белгісіз қосылғышты табу жолын өрнектейді; 1 өрнектің мәнін табады; 1 белгісіз көбейткішті табу жолын өрнектейді; 1 теңдеудің түбірін табады; 1 теңдеудің түбірін тексереді. 1 Есептің шарты бойынша айнымалысы бар өрнек құрады және мәнін табады 2 әріпті өрнекті құрастырады; 1 көбейтінділердің мәнін табады: - бірінші - екінші - үшінші 1 1 1 қосындының мәнін табады. 1 Барлығы 11 40 «Теңдеу, теңсіздік, өрнектер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Күрделі теңдеулерді шешеді 1 Күрделі теңдеулерді шешуде қиналады. □ Күрделі теңдеуді ықшамдауда/ белгісіз компонентті табу жолдарын анықтауда/ теңдеудің түбірін табуда/ теңдеуді тексеруде қателіктер жібереді. □ Күрделі теңдеулерді дұрыс шешеді. □ Есептің шарты бойынша айнымалысы бар өрнек құрады және мәнін табады 2 Есептің шарты бойынша әріпті өрнек құрастыруда және өрнектің мәнін табуда қиналады. □ Есептің шарты бойынша әріпті өрнек құрастыруда / өрнектің мәнін табуда қателіктер жібереді. □ Есептің шарты бойынша әріпті өрнек құрастырады және өрнектің мәнін дұрыс шығарады. □ 41 «Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше 5.1 Есептер және математикалық модель Оқу мақсаты 4.5.1.8**Барлық арифметикалық амалдарға берілген құрама есептердің шешуін санды өрнектер және теңдеулер түрінде модельдеу 4.5.1.4** Шамалар арасындағы тәуелділікке/ пропорционал бөлуге берілген есептерді талдау және шығару Бағалау критерийі Білім алушы • Құрама есептерді теңдеу құру арқылы шығарады • Пропорционал бөлуге берілген есептерді шығарады Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі Жоғары деңгей дағдылары Орындау уақыты 20 минут 1-тапсырма Есепті теңдеу құру арқылы шығар. Қоймада 912 ц көгөніс бар еді. Бірдей мөлшердегі 9 мәшинемен бірнеше центнер көгөністі алып кеткеннен кейін, қоймада 552 ц көгөніс қалды. Әр мәшинеге қанша центнер көгөніс тиелді? 2-тапсырма Есепті шығар. Сыныпқа арнап бірдей қораптарға салынған 252 қарындаш және 168 фломастер сатып алынды. Барлығы 70 қорап зат әкелінді. Сыныпқа неше қорап қарындаш және неше қорап фломастер әкелінді? Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Білім алушы Балл Құрама есептерді теңдеу құру арқылы шығарады 1 есептің шартына сәйкес теңдеу құрады; 1 белгісіз қосылғышты/азайтқышты табу жолын өрнектейді; 1 азайтуды орындайды; 1 белгісіз көбейткішті табу жолын өрнектейді; 1 теңдеудің түбірін анықтайды; 1 теңдеудің түбірін тексереді. 1 Пропорционал бөлуге берілген есептерді шығарады 2 есептің қысқаша шартын құрады/сызбасын сызады; 1 заттардың жалпы санын анықтайды; 1 бір қораптағы заттың санын анықтайды; 1 қарындаш салынған қораптардың санын анықтайды; 1 фломастер салынған қораптардың санын анықтайды; 1 есептің жауабын жазады. 1 Барлығы 12 42 «Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Құрама есептерді теңдеу құру арқылы шығарады 1 Құрама есептерді теңдеу құру арқылы шығаруда қиналады. □ Есептің шартына сәйкес теңдеу құрады, белгісіз компоненттерді табу жолын өрнектеуде/ теңдеудің түбірін табуда/ теңдеуді тексеруде қателіктер жібереді. □ Құрама есептерді теңдеу құру арқылы шығарады. □ Пропорционал бөлуге берілген есептерді шығарады 2 Пропорционал бөлуге берілген есептерді шығаруда қиналады. □ Есептің қысқаша шартын құруда/ заттардың жалпы санын/ бір қораптағы заттың санын/ әр қораптағы заттардың санын анықтауда қателіктер жібереді. □ Пропорционал бөлуге берілген есептерді дұрыс шығарады. □ 43 «Үшбұрыштар. Симметрия» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше 3.1 Геометриялық фигуралар және олардың классификациясы 4.1 Жиындар және олармен орындалатын амалдар Оқу мақсаты 4.3.2.2**Градустық өлшемі бойынша бұрыш, тік бұрышқа тиісті екі қабырғасы бойынша тікбұрышты үшбұрыш, тікбұрышты сызғыштың көмегімен түзуге перпендикуляр түзу сызу 4.3.1.5 Жазық фигураларды осіне қатысты симметриялы болатын фигуралармен нүктелі қағазда толықтыру, бұрыштың шамасын табу 4.4.1.2 Түзу сызықтардың, геометриялық фигуралардың қиылысуын көрсету, қиылысу және бірігу аймақтарын белгілеу Бағалау критерийі Білім алушы • Градустық өлшемі бойынша бұрыштар, белгілі қабырғалары бойынша тікбұрышты үшбұрыштар салады • Берілген түзуге перпендикуляр түзу жүргізеді • Оське қатысты симметриялы фигуралар салады • Бұрыштың градустық өлшемін анықтайды • Геометриялық фигуралардың қиылысу және бірігу аймағын анықтайды Ойлау дағдыларының Білу және түсіну деңгейі Қолдану Орындау уақыты 20 минут 1-тапсырма Тапсырмаларды орында. 1) Берілген өлшемге сәйкес бұрыш сал: ОС = 30 2) Қабырғалары 5см және 3см болатын тікбұрышты үшбұрыш сал. 3) Тікбұрышты сызғыштың көмегімен берілген түзуге перпендикуляр түзу сыз. 44 2-тапсырма а) Берілген түзуге қатысты симметриялы фигура сал. с ■V .1 в ) і , і. і ! ! А ! ! ' Ъ) Транспортирдің көмегімен ААВС бұрышын өлше және оның градустық өлшемін жазып көрсет. ААВС = _____________________ 3-тапсырма a) Фигуралардың қиылысу аймағын қызыл түспен боя. b) Бірігу аймағын жасыл түспен боя. Ь) Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Білім алушы Балл Градустық өлшемі бойынша бұрыштар, белгілі қабырғалары бойынша тікбұрышты үшбұрыштар салады Берілген түзуге перпендикуляр түзу жүргізеді 1 берілген өлшемге сәйкес бұрыш салады; 1 берілген қабырғаларға сәйкес тікбұрышты үшбұрыш салады; 1 берілген түзуге перпендикуляр түзу жүргізеді; 1 Оське қатысты симметриялы фигуралар салады Бұрыштың градустық өлшемін анықтайды 2 фигураны оське қатысты симметриялы етіп толықтырады; 1 берілген бұрыштың градустық өлшемін анықтайды. 1 Геометриялық фигуралардың қиылысу және бірігу аймағын анықтайды 3 фигуралардың қиылысу аймағын анықтайды; 1 фигуралардың бірігу аймағын анықтайды. 1 Барлығы 7 45 «Үшбұрыштар. Симметрия» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Градустық өлшемі бойынша бұрыштар, белгілі қабырғалары бойынша тікбұрышты үшбұрыштар салады Берілген түзуге перпендикуляр түзу жүргізеді 1 Берілген өлшемдерге сәй геометриялық фигура салуда қиналады. кес лар Градустық өлшемге сәйк бұрыш салуда/берілі қабырғалары бойын тікбұрышты үшбұрыш салу түзуге перпеникуляр сыз жүргізуде қателіктер жібереді. ес ен ша да/ ық Берілген өлшемдерге сәй геометриялық фигурал салады. ес ар Оське қатысты симметриялы фигуралар салады Бұрыштың градустық өлшемін анықтайды 2 Берілген фигураны ос қатысты симметриялы е толықтыруда және бұрышт градустық өлшемін анықта қиналады. ьке ;тіп ың уда Берілген фигураны ось қатысты симметриялы е толықтыруда/ бұрышт градустық өлшемін анықтау қателіктер жібереді. ке тіп ың да Берілген фигураны ось қатысты симметриялы е толықтырады және бұрышт градустық өлшемін дұр анықтайды. ке тіп ың ыс Геометриялық фигуралардың қиылысу және бірігу аймағын анықтайды. 3 Геометриялық фигуралард қиылысу және бір аймақтарын анықта қиналады. ың )ігу уда Геометриялық фигуралард қиылысу/ бірігу аймақтар анықтауда қателеседі. ың ын Геометриялық фигуралардың қиылысу және бірігу аймақтарын дұрыс анықтайды. 46 ІУ тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған. Спецификация 4-сыныпта «Математика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды. 2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған «Математика» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы 3. IV тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу 3.1 Ұзақтығы - 40 минут Балл саны - 18 3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде көп таңдауы бар тапсырмалар, қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады. Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе есептің қысқа шешімі түрінде жауап береді. Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет. Білім алушылардың математикалық мәнмәтіндер қатарындағы математикалық тәсілдерді қолдану және іріктеу қабілеттері бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 5 тапсырмадан тұрады. 47 Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы № Бөлім Бөлімше Оқу мақсаты Тапсыман ыңсипатта масы Тапсырма саны Жалпы балл 1 4А бөлім - Теңдеу, теңсіздік, өрнектер 2.2 Теңдік және теңсіздік. Теңдеулер 4.2.2.1 Қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын табу Білім алушы ашык түрдегі толык жауапты қажет ететін тапсырмаларды орындайды. 1 2 4.2.2.2 39 + 490 : к = 46; 230 • а +40=1000:2; түріндегі теңдеулерді шешу 1 5 2.1 Санды және әріпті өрнектер 4.2.1.6 Бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектердің мәндерін салыстыру; Білім алушы ашык түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 2 2 4В бөлім - Есептер 5.1 Есептер және математикалық модель 4.5.1.6 Әртүрлі кұрама есептерді құрастыру, салыстыру, шығару Білім алушы ашык түрдегі толык жауапты қажет ететін 1 6 3 4С бөлім- Үшбұрыштар. Симметрия 3.1 Геометриялык фигуралар және олардың жіктелуі 4.3.1.4 Суретте бейнеленген құрама фигуралардың, қоршаған ортадағы жазык фигуралардың ауданын аныктау Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 3 Барлығы 5 18 48 4. Тапсырмалар мен балл қою кестесінің үлгісі «Математика» пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары 1. Қос теңсіздік түрінде жаз және шешімдерінің жиынын тап. х саны 40-тан артық және 65-тен кем 2. Теңдеуді шеш. 95 + 540 : к = 104 [2] [5] 3. Салыстыр. 15 3 32 32 19 5 32 32 42 6 I---------1 34 2 70 70 |____| 70 70 4. Есепті шығар. [2] Ұшақ А қаласынан В қаласына қарай 3 сағ 12 мин ұшты. Белгіленген орынға жету үшін тағы 4 сағ 38 мин. артық уақыт ұшуы керек. Ұшақ барлық жолды неше уақытта ұшып өтеді? [6] 5. Боялған фигураның ауданын тап. [3] 49 Балл қою кестесі № Жауап Балл Қосымша ақпарат 1 40 < х < 65 1 Жауабы: [ 41, 42,43.... , 641 1 2 540 : к = 104 - 95 1 Теңдеуді шешу қадамдары толық көрсетілмей, теңдеудің түбірі дұрыс анықталған жағдайда 4 балл қойылады. 540 : к = 9 1 к = 540 : 9 1 к = 60 1 540 : 60 = 104 - 95 9 = 9 1 3 > 1
= 1
4 Ұшты — 3 сағ 12 мин ^ 1 ? км Ұшуы керек -?, 4сағ 38 мин > ] 1 Есептің шартына сәйкес сызба қабылданады.
3 сағ 12 мин + 4 сағ 38 мин = 1
7сағ 50 мин 1
7сағ 50 мин + 3сағ 12 мин = 1
10сағ 62 мин / 11 сағ 2ми. 1
Жауабы: 11 сағ 2 минутта 1 10сағ 62 мин түріндегі жауап та қабылданады.
5 40 • 60 = 2400 м2 (үлкен фигураның ауданы) 1 Есептің шешуін бір өрнек түрінде жазып шығарған жағдайда 3 балл қойылады: 40 • 60 — 20 • 10 = 2200(м2). Өлшем бірлігі көрсетілмеген жағдайда, қабылданбайды.
20 • 10 = 200м2 (кіші фигураның ауданы) 1
2400 — 200 = 2200 м2 (боялған фигураның ауданы) 1
Барлығы 18
50
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну қажет.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
51

2 thoughts on “СОЧ СОР ЖБ БЖБ ТЖБ Математика 4 сынып

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *