Күнтізбелік-тақырыптық жоспар Сынып: 11 Пәнт: «Биология» Бағыт: ЖМБ (ЕМН) Аптасына 4 сағат

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
Сынып: 11
Пәнт: «Биология» Бағыт: ЖМБ (ЕМН)
Аптасына 4 сағат
Ұзақ мерзімді жоспарды ң бөлімі Тақырып/Ұзақ мерзімді
жоспар бөлімінің мазмұны Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті. Сағат саны
1-тоқсан
Молекуляр лық
биология және
биохимия Антиденелердің құрылысы мен құры- лымы. Антиденелердің арнайылығы (белсенді орталығының). 11.4.1.1 — антиген мен антидененің әрекеттесуін түсіндіру 1
Антиген мен антидененің әрекеттесуі 11.4.1.1 — антиген мен антидененің әрекеттесуін түсіндіру 1
Фермент пен әрекет-тесуі. субстраттың өзара 11.4.1.2 — фермент-субстрат комплексінің түзілу механизмін түсіндіру 1
Ферментативті катализде белсен-ді орталықтың ролі. Фишердің теория- сы. Ферменттердің иммобилизациясы. 11.4.1.2 — фермент-субстрат комплексінің түзілу механизмін түсіндіру 1
Зертханалық жұмыс «Иммобилизация-лаудың
ферменттердің белсенділігіне әсерін зерттеу» 11.4.1.2 — фермент-субстрат комплексінің түзілу механизмін түсіндіру 1
Ферменттердің бәсекелес және бәсеке-лес емес ингибирленуі. Ферменттердің белсенділігін реттеу. Дәрілік препарат-тар мен ауыр металдар иондарының ферменттердің белсенділігіне әсері. 11.4.1.3 — ферменттердің бәсекелес және бәсекелес емес ингибирленуін салыстыру 1
Зертханалық жұмыс «Активаторлар мен ингибиторлардың ферменттік реакцияның жылдамдығына әсерін зерттеу» 11.4.1.3 — ферменттердің бәсекелес және бәсекелес емес ингибирленуін салыстыру 1
Транскрипция. Премрибонуклеин қышқылыпосттранскрипциялық
модификациясы. 11.4.1.4 — нәруыз биосинтезі үдерісіндегі транскрипция мен трансляцияны сипаттау 1
Трансляцияның кезеңдері 11.4.1.4 — нәруыз биосинтезі үдерісіндегі транскрипция мен трансляцияны сипаттау 1
Генетикалық кодтың қасиеттері: үшөрімділігі, көптігі, әмбебаптығы, бірін-бірі жаппайтындығы 11.4.1.5
түсіндіру — генетикалық кодтың қасиеттерін 1
Қоректену Хлоропластың құрылымдық компо- ненттері және олардың қызметтері.
Фотосинтездің пигменттері. Rf мәні. 11.1.2.1 — хлоропласттың құрылымы мен қызметі арасындағы өзара байланысты орнату 1
Зертханалық жұмыс «Әртүрлі өсімдік жасушаларында фотосинтездеуші пигменттердің болуын зерттеу» 11.1.2.1 — хлоропласттың құрылымы мен қызметі арасындағы өзара байланысты орнату 1
Фотосинтездің жарық кезеңі. 11.1.2.2 — фотосинтездің жарық кезеңінде өтетін үдерістерді түсіндіру 1
Фотофосфорлану 11.1.2.2 — фотосинтездің жарық кезеңінде өтетін үдерістерді түсіндіру 1
Фотосинтездің қараңғы кезеңі. 11.1.2.3 — фотосинтездің қараңғы кезеңінде өтетін үдерістерді түсіндіру 1
Кальвин циклі 11.1.2.3 — фотосинтездің қараңғы кезеңінде өтетін үдерістерді түсіндіру 1
С3 және С4 өсімдіктер жапырақтары- ның анатомиясы. Мезофилл
жасушала-рында көмірқышқыл газын 11.1.2.4 — С3 және С4 өсімдіктердегі көміртекті тұту (фиксация) жолдарын оқып білу 1

фиксация-лаудың ерекшеліктері. Көмірқышқыл газының акцепторлары.
Зертханалық жұмыс «С3 және С4 өсімдіктер жапырақтарының мезофилін микропрепараттар арқылы
зерттеу» 11.1.2.4 — С3 және С4 өсімдіктердегі көміртекті тұту (фиксация) жолдарын оқып білу 1
Фотосинтездің жылдамдығына әсер ететін факторлар. Фотосинтездің шектеуші факторлары: жарық толқыны-ның ұзындығы мен жарық интенсивті-лігі, көмірқышқыл газының концентра-циясы, температура. 11.1.2.5 — фотосинтездің шектеуші факторларын зерттеу және түсіндіру 1
Зертханалық жұмыс «Шектеуші факторлардың фотосинтездің интенсивтілігіне әсерін зерттеу» 11.1.2.5 — фотосинтездің шектеуші факторларын зерттеу және түсіндіру 1
Хемосинтез. Фотосинтез бен хемосинтез үдерістерін салыстыру 11.1.2.6 — фотосинтез және хемосинтез үдерістерінің ерекшеліктерін салыстыру 1
Заттардың тасымалдану ы Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі 11.1.3.1 — өсімдіктердегі заттар транслокациясы механизмін түсіндіру 1
Өсімдіктердегі заттар транслокациясының механизмі 11.1.3.1 — өсімдіктердегі заттар транслокациясы механизмін түсіндіру 1
Заттар тасымалдануының симпласттық, апопласттық, вакуолярлық жолдары және олардың маңызы 11.1.3.2 — заттар тасымалданудың симпласттық, апопласттық, вакуолярлық жолдарының мәнін түсіндіру 1
Жасуша мембранасы арқылы заттар тасымалдануының типтері 11.1.3.3 — жасуша мембранасы арқылы заттар тасымалының әр түрлі типтерінің механизмдерін түсіндіру 1
Жасуша мембранасы арқылы заттар тасымалдануының типтері 11.1.3.3 — жасуша мембранасы арқылы заттар тасымалының әр түрлі типтерінің механизмдерін түсіндіру 1
Натрий-калий сорғысы белсенді тасымал механизмінің мысалы ретінде 11.1.3.4 — натрий-калий сорғысы мысалында белсенді тасымалды түсіндіру 1
Натрий-калий сорғысы белсенді тасымал механизмінің мысалы ретінде 11.1.3.4 — натрий-калий сорғысы мысалында белсенді тасымалды түсіндіру 1
Мембраналық потенциалды сақтаудағы белсенді тасымалдың ролі 11.1.3.5 — мембраналық потенциалды сақтаудағы активті тасымалдың маңызын анықтау 1
Су потенциалы. 11.1.3.6 — түрлі концентрациялы тұз ерітінділеріндегі жасушалардың су потенциалын зерттеу 1
Зертханалық жұмыс «Түрлі концентрациялы тұз ерітінділеріндегі жасушалардың су потенциалын анықтау» 11.1.3.6 — түрлі концентрациялы тұз ерітінділеріндегі жасушалардың су потенциалын зерттеу 1
ІЖБ 1
Барлығы 32
Координация және реттелу Биологиядағы басқару жүйесі. «Басқару жүйесі» ұғымы. 11.1.7.1 — биологиядағы басқару жүйесін сипаттау 1
Биологиядағы басқару жүйесі. «Басқару жүйесі» ұғымы. 11.1.7.1 — биологиядағы басқару жүйесін сипаттау 1
Басқару жүйесінің негізгі компоненттері. 11.1.7.1 — биологиядағы басқару жүйесін сипаттау 1
Температураның/көмірқышқыл
газының/оттегі газының деңгейлерінің реттелуі мысалында кері байланыс принципі 11.1.7.1 — биологиядағы басқару жүйесін сипаттау 1
Мембраналық рецепторлар арқылы 11.1.7.2 — гормондардың әсер ету механизмін 1

гормондық сигналдардың берілуі. түсіндіру
Мембраналық рецепторлар арқылы гормондық сигналдардың берілуі. 11.1.7.2 — гормондардың әсер ету механизмін түсіндіру 1
Инсулин мен эстроген мысалдарында гормондардың нысана-жасушаларға әсер ету механизмі 11.1.7.2 — гормондардың әсер ету механизмін түсіндіру 1
Инсулин мен эстроген мысалдарында гормондардың нысана-жасушаларға әсер ету механизмі 11.1.7.2 — гормондардың әсер ету механизмін түсіндіру 1
Өсіргіш заттар. Өсіргіш заттардың өсімдіктерге әсер ету механизмі. » 11.1.7.3 — өсімдіктердің өсуіне стимуляторлардың (өсіргіш заттар) әсер ету механизмін зерттеу 1
Өсіргіш заттар. Өсіргіш заттардың өсімдіктерге әсер ету механизмі. 11.1.7.3 — өсімдіктердің өсуіне стимуляторлардың (өсіргіш заттар) әсер ету механизмін зерттеу 1
Ауксин мен гибериллиннің әсері. 11.1.7.3 — өсімдіктердің өсуіне стимуляторлардың (өсіргіш заттар) әсер ету механизмін зерттеу 1
Зертханалық жұмыс «Ауксиннің тамырдың өсуіне ықпал етуі» 11.1.7.3 — өсімдіктердің өсуіне стимуляторлардың (өсіргіш заттар) әсер ету механизмін зерттеу 1
Көбею Гаметогенез. 11.2.1.1 — адам гаметогенезінің сызбасын талдау 1
Адам гаметогенезінің сатылары 11.2.1.1 — адам гаметогенезінің сызбасын талдау 1
Адам гаметогенезінің сатылары 11.2.1.1 — адам гаметогенезінің сызбасын талдау 1
Сперматогенез бен оогенездің айырмашылықтары. 11.2.1.2 — сперматогенез бен оогенездің айырмашылығын түсіндіру 1
Сперматогенез бен оогенездің айырмашылықтары. 11.2.1.2 — сперматогенез бен оогенездің айырмашылығын түсіндіру 1
Сперматогенез бен оогенезді салыстыру 11.2.1.2 — сперматогенез бен оогенездің айырмашылығын түсіндіру 1
Өсу және даму Бағаналы жасушалар ұғымы және олардың қасиеттері (қайта жаңаруы, жіктелуі). 11.2.3.1 — бағаналы жасушалардың мамандану үдерісін және олардың практикалық қолданылуын түсіндіру 1
Бағаналы жасушалардың түрлері: эмбрионалды және соматикалық. 11.2.3.1 — бағаналы жасушалардың мамандану үдерісін және олардың практикалық қолданылуын түсіндіру 1
Практикада қолданылуы. Этикалық аспектісі 11.2.3.1 — бағаналы жасушалардың мамандану үдерісін және олардың практикалық қолданылуын түсіндіру 1
Тұқым
Қуалаушылы қпен өзгергіштік заңдылықтар ы Дезоксирибонуклеин қышқылының кездейсоқ мутациясы. 11.2.4.1 — мутациялардың дезоксирибонуклеинқышқылы репарациясы, дезоксирибонуклеин қышқылы рекомбинациясы, дезоксирибонуклеин қышқылы репликациясы арасындағы байланысын табу 1
Дезоксирибонуклеин қышқылының кездейсоқ мутациясы. 11.2.4.1 — мутациялардың дезоксирибонуклеинқышқылы репарациясы, дезоксирибонуклеин қышқылы рекомбинациясы, дезоксирибонуклеин қышқылы репликациясы арасындағы байланысын табу 1
Репликацияның, репарацияның, рекомбинацияныңгенетикалықүдеріст ердіңқателері 11.2.4.1 — мутациялардың дезоксирибонуклеинқышқылы репарациясы, дезоксирибонуклеин қышқылы рекомбинациясы, дезоксирибонуклеин қышқылы репликациясы
арасындағы байланысын табу 1
Репликацияның, репарацияның, рекомбинацияныңгенетикалықүдеріст ердіңқателері 11.2.4.1 — мутациялардың дезоксирибонуклеинқышқылы репарациясы, дезоксирибонуклеин қышқылы рекомбинациясы, дезоксирибонуклеин қышқылы репликациясы арасындағы байланысын табу 1
Белгілердің тұқым қуалауының нақтылығын талдаудың статистикалық әдістері (c? критерий, t-критерий). 11.2.4.2 — белгілердің тұқымқуалауының нақтылығын талдауда статистикалық әдістерді қолдану (t-критерий, c? критерий) 1
Белгілердің тұқым қуалауының нақтылығын талдаудың 11.2.4.2 — белгілердің тұқымқуалауының нақтылығын талдауда статистикалық әдістерді 1

статистикалық әдістері (c? критерий, t-критерий). қолдану (t-критерий, c? критерий)
Зертханалық жұмыс «Белгілердің тұқым қуалауының нақтылығын талдау» 11.2.4.2 — белгілердің тұқымқуалауының нақтылығын талдауда статистикалық әдістерді қолдану (t-критерий, c? критерий) 1
«Адам геномы» жобасы. 11.2.4.3 — «Адам геномы» жобасының маңызын талқылау 1
Адамның геномдық ДНҚ-ін секвенирлеу. 11.2.4.3 — «Адам геномы» жобасының маңызын талқылау 1
Жоба аясында жүргізілген зерттеулердің маңызы 11.2.4.3 — «Адам геномы» жобасының маңызын талқылау 1
ІЖБ 1
Барлығы 32
Жасушалық биология Жасушалардың негізгі компоненттерін анықтау. 11.4.2.1 — микрофотография қолданып жасушалардың негізгі компоненттерін анықтау және сипаттау 1
Зертханалық жұмыс «Жасушалардың негізгі компоненттерін микрофотографиялар қолданып
сипаттау» 11.4.2.1 — микрофотография қолданып жасушалардың негізгі компоненттерін анықтау және сипаттау 1
Органелдердің сызықтық ұлғаюын есептеу. 11.4.2.2 — жасушалардың нақты мөлшерін анықтау 1
Оптикалық және электронды микроскоптардың үлкейту және айқындау мүмкіндіктері арасындағы
айырмашылықтар 11.4.2.2 — жасушалардың нақты мөлшерін анықтау 1
Окулярмикрометр мен объективмикрометрді жасушалардың мөлшерін есептеуде қолдану 11.4.2.2 — жасушалардың нақты мөлшерін анықтау 1
Зертханалық жұмыс «Микрометр мен объективмикрометрді жасушалардың нақты мөлшерін анықтауға қолдану» 11.4.2.2 — жасушалардың нақты мөлшерін анықтау 1

Биотехнолог ия Микробиологиялық зерттеулердің кезеңдері. Микроағзалармен жұмыс жасағандағы дезинфекциялау және стерильдеу әдістері. 11.4.3.1 — микробиологиялық зерттеу кезеңдерін сипаттау және түсіндіру 1
Қоректік орталардың түрлері және оларды әзірлеу. 11.4.3.1 — микробиологиялық зерттеу кезеңдерін сипаттау және түсіндіру 1
Қоректік орталарға себу тәсілдері мен техникасы. Инкубация. 11.4.3.1 — микробиологиялық зерттеу кезеңдерін сипаттау және түсіндіру 1
Зертханалық жұмыс «Сүтқышқылды өнімдердің түрлі қоректік ортадағы микрофлорасын зерттеу» 11.4.3.1 — микробиологиялық зерттеу кезеңдерін сипаттау және түсіндіру 1
Грамм оң және грамм теріс бактериялар және олардың құрылыс ерекшеліктері. Өкілдері. 11.4.3.2 -грамм оң және грамм теріс бактерияларды зерттеу 1
Грамм оң және грамм теріс бактериялар және олардың құрылыс ерекшеліктері. Өкілдері. 11.4.3.2 -грамм оң және грамм теріс бактерияларды зерттеу 1
Зертханалық жұмыс «Бактерияларды Грамм әдісі бойынша бояу» 11.4.3.2 -грамм оң және грамм теріс бактерияларды зерттеу 1
Зертханалық жұмыс «Бактерияларды Грамм әдісі бойынша бояу» 11.4.3.2 -грамм оң және грамм теріс бактерияларды зерттеу 1
«Рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылы» ұғымы. Рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылы алу
тәсілдері. 11.4.3.3 — рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылы алу тәсілдерін түсіндіру 1
Рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылының қолданылуы. 11.4.3.3 — рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылы алу тәсілдерін түсіндіру 1
Плазмиданың қасиеттері және олардың генетикалық клондауда 11.4.3.3 — рекомбинантты дезоксирибонуклеин қышқылы алу тәсілдерін түсіндіру 1

қолданылуы. «Клондау» ұғымы
Ағзаларды клондау тәсілдері 11.4.3.4 — ағзаларды клондау тәсілдерін түсіндіру 1
Ағзаларды клондау тәсілдері 11.4.3.4 — ағзаларды клондау тәсілдерін түсіндіру 1
«Микроклоналды көбею» ұғымы. Өсімдіктерді микроклоналды көбейтудің кезеңдері мен әдістері. Маңызы. 11.4.3.5 — өсімдіктерді микроклоналды көбейту тәсілін сипаттау 1
«Микроклоналды көбею» ұғымы. Өсімдіктерді микроклоналды көбейтудің кезеңдері мен әдістері. Маңызы 11.4.3.5 — өсімдіктерді микроклоналды көбейту тәсілін сипаттау 1
Ферменттердің медицинада, химияда және өнеркәсіпте қолданылуы 11.4.3.6 — ферменттерді медицинада, өнеркәсіпте қолдану мүмкіндігін талқылау 1
Ферменттердің медицинада, химияда және өнеркәсіпте қолданылуы 11.4.3.6 — ферменттерді медицинада, өнеркәсіпте қолдану мүмкіндігін талқылау 1
Биомедицин а және
биоинформа тика Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам ағзасына әсер ету ерекшеліктері 11.4.4.1 — электромагниттік және дыбыс толқындарының адам ағзасына әсерін түсіндіру 1
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам ағзасына әсер ету ерекшеліктері 11.4.4.1 — электромагниттік және дыбыс толқындарының адам ағзасына әсерін түсіндіру 1
Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам ағзасына әсер ету ерекшеліктері 11.4.4.1 — электромагниттік және дыбыс толқындарының адам ағзасына әсерін түсіндіру 1
«Эпигенетика» ұғымы. Эпигенетика туралы жалпы түсініктер. 11.4.4.2 — гендердің реттілігін бұзбайтын, гендерді реттеудің механизмін зерттеудегі эпигенетиканың маңызын түсіндіру 1
Эпигенетиканың молекулярлық негіздері. Адамдағы эпигенетикалық салдарлар. 11.4.4.2 — гендердің реттілігін бұзбайтын, гендерді реттеудің механизмін зерттеудегі эпигенетиканың маңызын түсіндіру 1
Эпигенетика және эпигеномика. 11.4.4.2 — гендердің реттілігін бұзбайтын, гендерді реттеудің механизмін зерттеудегі эпигенетиканың маңызын түсіндіру 1
Дезоксирибонуклеин қышқылың метилденуі. 11.4.4.2 — гендердің реттілігін бұзбайтын, гендерді реттеудің механизмін зерттеудегі эпигенетиканың маңызын түсіндіру 1
«Биоинформатика» ұғымы. 11.4.4.3 — биоинформатиканың ролін сипаттау 1
Биоинформатиканың құралдарын зерттеулерге қолдану. 11.4.4.3 — биоинформатиканың ролін сипаттау 1
Биоинформатиканың құралдарын зерттеулерге қолдану. 11.4.4.3 — биоинформатиканың ролін сипаттау 1
Экстракорпоральды ұрықтандыру әдісі және оның маңызы. 11.4.4.4 -экстракорпоральды ұрықтандыру әдісінің маңызын түсіндіру 1
Экстракорпоральды ұрықтандырудың этикалық аспектілері 11.4.4.4 -экстракорпоральды ұрықтандыру әдісінің маңызын түсіндіру 1
Экстракорпоральды ұрықтандырудың этикалық аспектілері 11.4.4.4 -экстракорпоральды ұрықтандыру әдісінің маңызын түсіндіру 1
Моноклоналды антиденелердің маңызы. 11.4.4.5 — ауруларды диагностикалау және емдеуде моноклоналды антиденелерді қолдануды түсіндіру 1
Моноклоналды антиденелердің өндірісі. 11.4.4.5 — ауруларды диагностикалау және емдеуде моноклоналды антиденелерді қолдануды түсіндіру 1
Моноклоналды антиденелер көмегімен ауруларды диагностикалау және емдеу 11.4.4.5 — ауруларды диагностикалау және емдеуде моноклоналды антиденелерді қолдануды түсіндіру 1
ІЖБ 1
Барлығы 40

Биосфера, экожүйе, популяция Экологиялық пирамидалар. 11.3.1.1 — экологиялық пирамида ережесін түсіндіру; 1
Экологиялық пирамидалар. 11.3.1.1 — экологиялық пирамида ережесін түсіндіру; 1
Трофикалық деңгейлер. Қарым- қатынас түрлері. 11.3.1.2 — экожүйелердегі трофикалық деңгейлердің сызбасын құрастыру 1
Трофикалық деңгейлер. Қарым- қатынас түрлері. 11.3.1.2 — экожүйелердегі трофикалық деңгейлердің сызбасын құрастыру 1
Модельдеу «Қоректік тізбектерде энергияның тасымалдануының сызбасын құрастыру». 11.3.1.2 — экожүйелердегі трофикалық деңгейлердің сызбасын құрастыру 1
Экологиялық жағдайлар мен экологиялық есептер шешу 11.3.1.2 — экожүйелердегі трофикалық деңгейлердің сызбасын құрастыру 1
Экологиялық жағдайлар мен экологиялық есептер шешу 11.3.1.2 — экожүйелердегі трофикалық деңгейлердің сызбасын құрастыру 1
Экологиялық жағдайлар мен экологиялық есептер шешу 11.3.1.2 — экожүйелердегі трофикалық деңгейлердің сызбасын құрастыру 1
Түрлердің алуантүрлілігі.. 11.3.1.3 — экожүйенің алуан түрлілігі мен тұрақтылығы арасындағы өзара байланысты орнату 1
Түрлердің алуантүрлілігі. 11.3.1.3 — экожүйенің алуан түрлілігі мен тұрақтылығы арасындағы өзара байланысты орнату 1
Харди — Вайнбергтің генетикалық тепе-теңдік заңы. 11.3.1.3 — экожүйенің алуан түрлілігі мен тұрақтылығы арасындағы өзара байланысты орнату 1
Сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін қорғау. 11.3.1.3 — экожүйенің алуан түрлілігі мен тұрақтылығы арасындағы өзара байланысты орнату 1
Сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін қорғау. 11.3.1.3 — экожүйенің алуан түрлілігі мен тұрақтылығы арасындағы өзара байланысты орнату 1
Жергілікті экожүйедегі ағзалардың саны мен таралуын анықтауда түрлі статистикалық әдістерді қолдану. 11.3.1.4 — өз аймақтың экожүйесін статистикалық талдау әдістерін (Стьюденттің t-критерийі, c2- критерий) қолданып зерттеу 1
Жергілікті экожүйедегі ағзалардың саны мен таралуын анықтауда түрлі статистикалық әдістерді қолдану. 11.3.1.4 — өз аймақтың экожүйесін статистикалық талдау әдістерін (Стьюденттің t-критерийі, c2- критерий) қолданып зерттеу 1
Жергілікті экожүйенің биоалуантүрлі- лігін анықтауда кездейсоқ іріктеу әдісінің маңызы. 11.3.1.4 — өз аймақтың экожүйесін статистикалық талдау әдістерін (Стьюденттің t-критерийі, c2- критерий) қолданып зерттеу 1
Зертханалық жұмыс «Талдаудың статистикалық әдістерін қолдану арқылы өз регионы экожүйесінің жағдайын анықтау» 11.3.1.4 — өз аймақтың экожүйесін статистикалық талдау әдістерін (Стьюденттің t-критерийі, c2- критерий) қолданып зерттеу 1
Зертханалық жұмыс «Талдаудың статистикалық әдістерін қолдану арқылы өз регионы экожүйесінің жағдайын анықтау» 11.3.1.4 — өз аймақтың экожүйесін статистикалық талдау әдістерін (Стьюденттің t-критерийі, c2- критерий) қолданып зерттеу 1
Зертханалық жұмыс «Талдаудың статистикалық әдістерін қолдану арқылы өз регионы экожүйесінің жағдайын анықтау» 11.3.1.4 — өз аймақтың экожүйесін статистикалық талдау әдістерін (Стьюденттің t-критерийі, c2- критерий) қолданып зерттеу 1
Экология
және адам іс- әрекетінің қоршаған ортаға әсері Ғаламдық жылыну: себептері, салдарлары және шешу жолдары. 11.3.2.1 — мүмкін болатын климаттың жаһандық жылыну салдарын болжау 1
Ғаламдық жылыну: себептері, салдарлары және шешу жолдары. 11.3.2.1 — мүмкін болатын климаттың жаһандық жылыну салдарын болжау 1
Ғаламдық жылыну: себептері, 11.3.2.1 — мүмкін болатын климаттың жаһандық 1

салдарлары және шешу жолдары. жылыну салдарын болжау
Ғаламдық жылыну: себептері, салдарлары және шешу жолдары. 11.3.2.1 — мүмкін болатын климаттың жаһандық жылыну салдарын болжау 1
Модельдеу «Климаттың ғаламдық жылынуын компьютерлік модельдеу» 11.3.2.1 — мүмкін болатын климаттың жаһандық жылыну салдарын болжау 1
Модельдеу «Климаттың ғаламдық жылынуын компьютерлік модельдеу» 11.3.2.1 — мүмкін болатын климаттың жаһандық жылыну салдарын болжау 1
Модельдеу «Климаттың ғаламдық жылынуын компьютерлік модельдеу» 11.3.2.1 — мүмкін болатын климаттың жаһандық жылыну салдарын болжау 1
Модельдеу «Климаттың ғаламдық жылынуын компьютерлік модельдеу» 11.3.2.1 — мүмкін болатын климаттың жаһандық жылыну салдарын болжау 1
Қазақстанның экологиялық проблемалары және оларды шешу жолдары 11.3.2.2 — Қазақстанның экологиялық проблемаларын оқып білу және шешу жолдарын ұсыну. 1
Қазақстанның экологиялық проблемалары және оларды шешу жолдары 11.3.2.2 — Қазақстанның экологиялық проблемаларын оқып білу және шешу жолдарын ұсыну. 1
Қазақстанның экологиялық проблемалары және оларды шешу жолдары 11.3.2.2 — Қазақстанның экологиялық проблемаларын оқып білу және шешу жолдарын ұсыну. 1
Қазақстанның экологиялық проблемалары және оларды шешу жолдары 11.3.2.2 — Қазақстанның экологиялық проблемаларын оқып білу және шешу жолдарын ұсыну. 1
ІЖБ 1
Барлығы 32

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *