Күнтізбелік-тақырыптық жоспар Сынып: 11 Пән: «Биология» Бағыт: ҚГБ (ОГН) Тіл: қазақ

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
Сынып: 11
Пән: «Биология» Бағыт: ҚГБ (ОГН)
Тіл: қазақ
Ұзақ мерзімді
жоспардың бөлімі Тақырып/Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің мазмұны Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті. Сағат саны
1 — тоқсан
Молекулярлық биология және биохимия Антиген мен антидененің әрекеттесу механизмі 11.4.1.1 — антиген әрекеттесуін түсіндіру мен антидененің 1
Антиген мен антидененің әрекеттесу механизмі 11.4.1.1 — антиген әрекеттесуін түсіндіру мен антидененің 1
Фермент пен субстраттың өзара әрекеттесуі. Ферментативті катализде белсенді орталықтың рөлі. 11.4.1.2 — фермент-субстрат комплексінің түзілу механизмін түсіндіру 1
Зертханалық жұмыс «Иммобилизациялаудың
ферменттердің белсенділігіне әсерін зерттеу». 11.4.1.2 — фермент-субстрат комплексінің түзілу механизмін түсіндіру 1
Транскрипция. 11.4.1.3 — нәруыз биосинтезі үдерісі кезеңдерін сипаттау 1
Трансляцияның кезеңдері. 11.4.1.3 — нәруыз биосинтезі үдерісі кезеңдерін сипаттау 1
Генетикалық кодтың
қасиеттері: үшөрімділігі, көптігі, әмбебаптығы, бірін-бірі жаппайтындығы. 11.4.1.4 — генетикалық кодтың қасиеттерін түсіндіру 1
Генетикалық кодтың
қасиеттері: үшөрімділігі, көптігі, әмбебаптығы, бірін-бірі жаппайтындығы. 11.4.1.4 — генетикалық кодтың қасиеттерін түсіндіру 1
Қоректену Хлоропластың құрылымдық компоненттері және олардың қызметтері. Фотосинтездің
пигменттері. 11.1.2.1. — хлоропласттың құрылымы мен қызметі арасындағы өзара байланысты орнату 1
Зертханалық жұмыс «Әртүрлі өсімдік жасушаларында фотосинтездеуші
пигменттердің болуын зерттеу». 11.1.2.1. — хлоропласттың құрылымы мен қызметі арасындағы өзара байланысты орнату 1
Фотосинтездің жарық кезеңі. Фотофосфорлану. 11.1.2.2 — фотосинтездің жарық кезеңінде өтетін үдерістерді түсіндіру 1
Фотосинтездің қараңғы кезеңі. Кальвин циклі. 11.1.2.3 — фотосинтездің қараңғы кезеңінде өтетін үдерістерді түсіндіру 1
Фотосинтездің жылдамдығына әсер ететін факторлар. Фотосинтездің шектеуші
факторлары: жарық толқынының ұзындығы немесе жарық интенсивтілігі, көмірқышқыл газының концентрациясы, температура. 11.1.2.4 — фотосинтездің шектеуші факторларын зерттеу және түсіндіру 1
Зертханалық жұмыс «Шектеуші 11.1.2.4 — фотосинтездің шектеуші 1

факторлардың фотосинтездің интенсивтілігіне әсерін зерттеу». факторларын зерттеу және түсіндіру
Хемосинтез. Фотосинтез бен хемосинтез үдерістерін салыстыру. 11.1.2.5 — фотосинтез және хемосинтез үдерістерінің ерекшеліктерін салыстыру 1
Заттар
тасымалы натрий-калий сорғысы
мысалында белсенді тасымалдың механизмі 11.1.3.1 — натрий-калий сорғысы мысалында белсенді тасымалды түсіндіру 1
натрий-калий сорғысы
мысалында белсенді тасымалдың механизмі 11.1.3.1 — натрий-калий сорғысы мысалында белсенді тасымалды түсіндіру 1
Заттар тасымалдануының симпласттық, апопласттық, вакуолярлық жолдары және олардың маңызы. 11.1.3.2 — заттар тасымалданудың симпласттық, апопласттық, вакуолярлық жолдарының мәнін түсіндіру 1
Заттар тасымалдануының симпласттық, апопласттық, вакуолярлық жолдары және
олардың маңызы. 11.1.3.2 — заттар тасымалданудың симпласттық, апопласттық, вакуолярлық жолдарының мәнін түсіндіру 1
Су потенциалы. 11.1.3.3 — түрлі ерітінділеріндегі потенциалын зерттеу концентрациялы жасушалардың тұз су 1
Зертханалық жұмыс «Түрлі концентрациялы тұз ерітінділеріндегі
жасушалардың су потенциалын анықтау» 11.1.3.3 — түрлі ерітінділеріндегі потенциалын зерттеу концентрациялы жасушалардың тұз су 1
Координация және реттелу Биологиядағы басқару жүйесі. «Басқару жүйесі» ұғымы. 11.1.7.1 — биологиядағы сипаттау басқару жүйесін 1
Температураның/көмірқышқыл газының/оттегі газының
деңгейлерінің реттелуі мысалында кері байланыс принципі. 11.1.7.1 — биологиядағы сипаттау басқару жүйесін 1
Гормондардың әсер ету механизмі. 11.1.7.2 — гормондардың әсер ету механизмін түсіндіру 1
Инсулин мен эстроген мысалдарында гормондардың нысана — жасушаларға әсер ету механизмі. 11.1.7.2 — гормондардың әсер ету механизмін түсіндіру 1
Өсіргіш заттар. Өсіргіш заттардың өсімдіктерге әсер ету механизмі. Ауксин әсері. 11.1.7.3 — өсімдіктердің өсуіне стимуляторлардың (өсіргіш заттар) әсер етуін зерттеу 1
Зертханалық жұмыс «Ауксиннің тамырдың өсуіне ықпал етуі». 11.1.7.3 — өсімдіктердің өсуіне стимуляторлардың (өсіргіш заттар) әсер етуін зерттеу 1
Көбею Гаметогенез. 11.2.1.1. — адам гаметогенезін түсіндіру 1
Адам гаметогенезінің сатылары. 11.2.1.1. — адам гаметогенезін түсіндіру 1
Сперматогенез бен оогенезді салыстыру. 11.2.1.2 — сперматогенез бен оогенездің айырмашылығын түсіндіру 1
3- тоқсан
Өсу және даму Бағаналы жасушалар ұғымы және олардың қасиеттері (қайта жаңаруы, жіктелуі). 11.2.3.1 — бағаналы жасушалардың мамандану үдерісін және олардың практикалық қолданылуын түсіндіру 1
Бағаналы жасушалардың түрлері: эмбрионалды және соматикалық. Практикада
қолданылуы. Этикалық 11.2.3.1 — бағаналы жасушалардың мамандану үдерісін және олардың практикалық қолданылуын түсіндіру 1

аспектісі.
Тұқым қуалау- шылық пен өзгергіштік
заңдылықтары Дезоксирибонуклеин
қышқылының кездейсоқ мутациясы. 11.2.4.1 — дезоксирибонуклеин қышқылы рекомбинациясы мен мутациялардың арасындағы байланысын табу 1
Генетикалық үдеріс қателері: репликация. 11.2.4.1 — дезоксирибонуклеин қышқылы рекомбинациясы мен мутациялардың арасындағы байланысын табу 1
Халықаралық «Адам геномы» жобасы. Адамның геномдық Дезокси-рибонуклеин
қышқылын секвенирлеу. 11.2.4.2 — Халықаралық «Адам геномы» жобасының маңызын талқылау 1
Жоба аясында жүргізілген зерттеулердің маңызы. 11.2.4.2 — Халықаралық «Адам геномы» жобасының маңызын талқылау 1
Жасушалық биология Жасушалардың негізгі
компоненттерін анықтау.
Зертханалық жұмыс
«Жасушалардың негізгі компоненттерін
микрофотографиялар қолданып сипаттау». 11.4.2.1 — микрофотография қолданып жасушалардың негізгі компоненттерін анықтау және сипаттау 1
Жасушалардың негізгі
компоненттерін анықтау.
Зертханалық жұмыс
«Жасушалардың негізгі компоненттерін микрофотографиялар қолданып сипаттау». 11.4.2.1 — микрофотография қолданып жасушалардың негізгі компоненттерін анықтау және сипаттау 1
Органелдердің сызықтық ұлғаюын есептеу.. 11.4.2.2 — жасушалардың компоненттерінің нақты мөлшерін анықтау 1
Оптикалық және электронды микроскоптардың үлкейту және айқындау мүмкіндіктері арасындағы айырмашылықтар. 11.4.2.2 — жасушалардың компоненттерінің нақты мөлшерін анықтау 1
Биотехнология Грамм оң және грамм теріс бактериялар және олардың құрылыс ерекшеліктері. 11.4.3.1 — грамм оң және грамм теріс бактерияларды салыстыру 1
Грамм оң және грамм теріс бактериялар және олардың құрылыс ерекшеліктері. 11.4.3.1 — грамм оң және грамм теріс бактерияларды салыстыру 1
«Рекомбинантты
дезоксирибонуклеин қышқылы» ұғымы. 11.4.3.2 — рекомбинантты Дезоксирибонуклеин қышқылын алу тәсілдерін түсіндіру 1
Рекомбинантты
дезоксирибонуклеин
қышқылының алу тәсілдері. 11.4.3.2 — рекомбинантты Дезоксирибонуклеин қышқылын алу тәсілдерін түсіндіру 1
Рекомбинантты
дезоксирибонуклеин
қышқылының қолданылуы. «Клондау» ұғымы. 11.4.3.2 — рекомбинантты Дезоксирибонуклеин қышқылын алу тәсілдерін түсіндіру 1
Ағзаларды клондау тәсілдері. 11.4.3.3 — ағзаларды клондау тәсілдерін түсіндіру 1
Ағзаларды клондау тәсілдері. 11.4.3.3 — ағзаларды клондау тәсілдерін түсіндіру 1
Ферменттердің медицинада, химияда және өнеркәсіпте қолданылуы. 11.4.3.4 — ферменттерді медицинада, өнеркәсіпте қолдану мүмкіндігін талқылау 1
Ферменттердің медицинада, химияда және өнеркәсіпте қолданылуы. 11.4.3.4 — ферменттерді медицинада, өнеркәсіпте қолдану мүмкіндігін талқылау 1
4- тоқсан

Биомедицина және
биоинформатик а Электромагниттік және дыбыс толқындарының адам ағзасына әсер ету ерекшеліктері. 11.4.4.1 — электромагниттік және дыбыс толқындарының адам ағзасына әсерін түсіндіру 1
«Биоинформатика» ұғымы. 11.4.4.2 — биоинформатиканың рөлін сипаттау 1
Биоинформатиканың
құралдарын зерттеулерге қолдану. 11.4.4.2 — биоинформатиканың рөлін сипаттау 1
Экстракорпоральды
ұрықтандыру (ЭКҰ) әдісі және оның маңызы. 11.4.4.3 — экстракорпоральды ұрықтандыру (ЭКҰ) әдісінің маңызын түсіндіру 1
Экстракорпоральды
ұрықтандырудың этикалық аспектілері. 11.4.4.3 — экстракорпоральды ұрықтандыру (ЭКҰ) әдісінің маңызын түсіндіру 1
Моноклоналды антиденелердің маңызы. Моноклоналды антиденелердің өндірісі. 11.4.4.4 — ауруларды диагностикалау және емдеуде моноклоналды антиденелерді қолдануды түсіндіру 1
Моноклоналды антиденелер көмегімен ауруларды диагностикалау және емдеу. 11.4.4.4 — ауруларды диагностикалау және емдеуде моноклоналды антиденелерді қолдануды түсіндіру 1
Биосфера, экожүйе, популяция Түрлердің биоалуантүрлілігі. Харди — Вайнбергтің генетикалық тепе-теңдік заңы. 11.3.1.1 — экожүйенің биоалуан түрлілігі мен тұрақтылығы арасындағы өзара байланысты орнату 1
Сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін қорғау. 11.3.1.1 — экожүйенің биоалуан түрлілігі мен тұрақтылығы арасындағы өзара байланысты орнату 1
Жергілікті экожүйедегі ағзалардың саны мен таралуын анықтауда түрлі статистикалық әдістерді қолдану. Жергілікті экожүйенің биоалуантүрлілігін анықтауда кездейсоқ іріктеу
әдісінің маңызы. 11.3.1.2 — өз аймағының экожүйесін статистикалық талдау әдістерін пайдаланып зерттеу 1
Зертханалық жұмыс «Талдаудың статистикалық әдістерін қолдану арқылы өз аймағының экожүйесінің жағдайын анықтау». 11.3.1.2 — өз аймағының экожүйесін статистикалық талдау әдістерін пайдаланып зерттеу 1
Адам іс-
әрекетінің қоршаған ортаға әсері Ғаламдық жылыну: себептері, салдарлары және шешу жолдары. 11.3.2.1 — мүмкін болатын климаттың жаһандық жылыну салдарын болжау 1
Модельдеу «климаттың
ғаламдық жылынуының компьютерлік моделі» 11.3.2.1 — мүмкін болатын климаттың жаһандық жылыну салдарын болжау 1
Қазақстанның экологиялық проблемалары және оларды шешу жолдары. 11.3.2.2 — Қазақстанның экологиялық проблемаларының шешу жолдарын ұсыну 1
Қазақстанның экологиялық проблемалары және оларды шешу жолдары. 11.3.2.2 — Қазақстанның экологиялық проблемаларының шешу жолдарын ұсыну 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *