КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР Қазақ әдебиеті 11-сынып (қоғамдық-гуманитарлық бағыты)

КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

Қазақ әдебиеті 11-сынып
(қоғамдық-гуманитарлық бағыты)

«Қазақ әдебиеті» (қоғамдық-гуманитарлық бағыты) пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес оқу бағдарламасы негізінде әзірленді. Мұғалім тоқсан бойынша белгіленген сағат сандарын тарауларға жіктей алады және оқу мақсатына кететін уақытты (сағатты) өзі белгілей алады. Мұғалім белгілі бір тарауда ұсынылған оқу мақсаттарын жүзеге асыру үшін олардың ретін ауыстыра алады, тарау барысында бірнеше рет қайталап ұсына алады және оқушылардың қажеттілігіне сай қосымша оқу мақсаттарын таңдай алады. Бір сабақта кемінде 1-2 оқу мақсатын қамтыған дұрыс.
Мұғалім оқу бағдарламасында көрсетілген тарау атауларына сәйкес шығарма үзінділерін оқытуда белгіленген оқулыққа сүйене алады. Көркем шығармаға байланысты сағат санын өзі белгілей алады. Ұсынылып отырған күнтізбелік-тақырыптық жоспардағы тақырыптар үлгі ретінде беріліп отыр.
Жылдық жүктеме 102 сағат, аптасына 3 сағат.

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Тақырыптар Дағды Оқу мақсаттары Сағат саны

I тоқсан 24 сағат
1-бөлім Тарихтың шертіп пернесін С. Сейфуллин «Сыр сандық» өлеңі

• Әр адамның ішкі Түсіну және жауап беру 11.1.2.1 әдеби шығармадағы көтерілген мәселелерді қазіргі өмірмен байланыстырып, ұлттық мүдде тұрғысынан ашу; 1
Түсіну және жауап беру 11.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету; 1

сыры
• Сыр сандықты ашып қара Анализ және интерпретация 11.2.2.1 автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясымен байланысын айқындау; 1
Анализ және интерпретация 11.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдай отырып, автор стилін анықтау; 1

І. Есенберлин «Қаһар» романы
• Есенгелді мен Саржан
• Кенесары. Наурызбай
• Қоңырқұлжа
• Әшірап. Бекіністі алу
• Сыздық
• Генс
• Хандықты аңсау
• Кенесарының түсі Түсіну және жауап беру
11.1.1.1 әдеби шығарманың сюжеттік-композициялық құрылысын талдау арқылы көтерілген ғаламдық мәселелерді терең түсіну;
11.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету; 2
Түсіну және жауап беру 11.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық тақырыптағы өзекті мәселелермен байланыстырып, шығармашылық жұмыстарда қолдану; 1
Түсіну және жауап беру 11.1.5.1 шығармадағы ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтардың әлемдік тақырыптармен үндестігін ашу 1
Анализ және интерпретация 11.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдай отырып, автор стилін анықтау;
11.2.1.1 әдеби шығарманың композициясын жанрлық ерекшеліктерін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау; 2
Анализ және интерпретация 11.2.4.1 көркем шығармадағы ғаламдық тақырыптарға креативті ой
қосып, шығармашылық жұмыс (эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма) жазу; 2
Анализ және интерпретация 11.2.5.1 қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетіндегі ортақ бағыт, әдеби ағым, жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтау, талдау жасау 1
Бағалау және салыстыру 11.3.1.1 шығарманы ғаламдық тақырыптармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау; 1
Бағалау және салыстыру 11.3.3.1 шығарманың идеясын көркемдік-эстетикалық құндылық
тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу; 2

А. Сүлейменов «Бесатар» повесі
• Перзент парызы
• Крейгель
• Төрехан
• Арпалыс
• Мұқағали
• Иноземцев
• Сәруар Түсіну және жауап беру 11.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету; 1
Түсіну және жауап беру 11.1.5.1 шығармадағы ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтардың әлемдік тақырыптармен үндестігін ашу 1
Анализ және
интерпретация 11.2.2.1 автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясымен
байланысын айқындау; 1
Анализ және интерпретация 11.2.4.1 көркем шығармадағы ғаламдық тақырыптарға креативті ой қосып, шығармашылық жұмыс (эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін
тақырыптарға шығарма) жазу; 1
Анализ және интерпретация 11.2.5.1 қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетіндегі ортақ бағыт, әдеби ағым, жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтау, талдау жасау 1
Бағалау және салыстыру 11.3.2.1 көркем шығарманың жаңашылдығын ғаламдық тақырыптармен байланыстыра отырып, сыни тұрғыдан баға беру; 1
Бағалау және салыстыру 11.3.4.1 шығарманы идеялық жағынан мазмұндас әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, әдеби сын жазу 1
Тоқсандық жиынтық бақылау Түсіну және жауап беру Анализ және интерпретация
Бағалау және салыстыру 1

II тоқсан 24 сағат
2-бөлім Пайым мен парасат Қасым Аманжолов «Өзім туралы» өлеңі

• «Өзге емес, өзім айтам өз
жайымда »
• «Барым да, Түсіну және жауап беру 11.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен
даралау арқылы өмір шындығын көрсету; 1
Түсіну және жауап беру 11.1.2.1 әдеби шығармадағы көтерілген мәселелерді қазіргі өмірмен байланыстырып, ұлттық мүдде тұрғысынан ашу; 1
Түсіну және жауап беру 11.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық тақырыптағы өзекті мәселелермен байланыстырып, шығармашылық жұмыстарда қолдану 1
Анализ және 11.2.2.1 автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясымен 1

бақытым да осы өлеңім…»
• «Дүниеге келер әлі талай Қасым» интерпретация байланысын айқындау;
Анализ және интерпретация 11.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдай отырып, автор стилін анықтау; 1
Анализ және интерпретация 11.2.4.1 көркем шығармадағы ғаламдық тақырыптарға креативті ой қосып, шығармашылық жұмыс (эссе, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма) жазу 1
Бағалау және салыстыру 11.3.1.1 шығарманы ғаламдық тақырыптармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау; 1
Бағалау және салыстыру 11.3.4.1 шығарманы идеялық жағынан мазмұндас әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, әдеби сын жазу 1
С. Елубай «Жалған дүние» романы

• Хансұлу
• Тоқтасынның жұмбақ өлімі
• Маусымжан
• Ждақай
• «Отыз екінші жылдың»
қолжазбасы
• Қайғы
• Едіге Түсіну және жауап беру 11.1.1.1 әдеби шығарманың сюжеттік-композициялық құрылысын талдау арқылы көтерілген ғаламдық мәселелерді терең түсіну;
11.1.2.1 әдеби шығармадағы көтерілген мәселелерді қазіргі өмірмен байланыстырып, ұлттық мүдде тұрғысынан ашу; 2
Түсіну және жауап беру 11.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету;
11.1.2.1 әдеби шығармадағы көтерілген мәселелерді қазіргі өмірмен байланыстырып, ұлттық мүдде тұрғысынан ашу; 2
Түсіну және жауап беру 11.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық тақырыптағы өзекті мәселелермен байланыстырып, шығармашылық жұмыстарда қолдану 2
Анализ және интерпретация 11.2.1.1 әдеби шығарманың композициясын жанрлық ерекшеліктерін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау; 1
Анализ және интерпретация 11.2.2.1 автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясымен байланысын айқындау; 1
Анализ және
интерпретация 11.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау
амалдарының қызметін талдай отырып, автор стилін анықтау; 1
Анализ және интерпретация 11.2.4.1 көркем шығармадағы ғаламдық тақырыптарға креативті ой қосып, шығармашылық жұмыс (эссе, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма) жазу 2
Бағалау және салыстыру 11.3.1.1 шығарманы ғаламдық тақырыптармен салыстырып, тарихи 2

және көркемдік құндылығын бағалау;
Бағалау және салыстыру 11.3.4.1 шығарманы идеялық жағынан мазмұндас әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, әдеби сын жазу 2
Тоқсандық жиынтық бағалау Түсіну және жауап беру Анализ және интерпретация
Бағалау және салыстыру 1

III тоқсан 30 сағат
3-бөлім Ғасырлық туынды Мұхтар Әуезов Абай жолы» роман- эпопеясы
• Қайтқанда
• Қодар мен Қамқа
• Білімге құштарлық
• Шытырманда
• Өрде
• Тайғақта
• Абай аға
• Кек жолында
• Қоршауда
• Қапада
• Жұтта
• Эпилог Түсіну және жауап беру 11.1.1.1 әдеби шығарманың сюжеттік-композициялық құрылысын талдау арқылы көтерілген ғаламдық мәселелерді терең түсіну; 2
Түсіну және жауап беру 11.1.2.1 әдеби шығармадағы көтерілген мәселелерді қазіргі өмірмен байланыстырып, ұлттық мүдде тұрғысынан ашу; 2
Түсіну және жауап беру 11.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету; 2
Түсіну және жауап беру 11.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық тақырыптағы өзекті мәселелермен байланыстырып, шығармашылық жұмыстарда қолдану; 2
Түсіну және жауап беру 11.1.5.1 шығармадағы ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтардың әлемдік тақырыптармен үндестігін ашу 2
Анализ және интерпретация 11.2.1.1 әдеби шығарманың композициясын жанрлық ерекшеліктерін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау; 2
Анализ және интерпретация 11.2.2.1 автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясымен байланысын айқындау; 2

Анализ және интерпретация 11.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдай отырып, автор стилін анықтау; 2
Түсіну және жауап беру 11.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету; 1
Анализ және интерпретация 11.2.4.1 көркем шығармадағы ғаламдық тақырыптарға креативті ой қосып, шығармашылық жұмыс (эссе,әңгіме,өлең) жазу; 2
Анализ және интерпретация 11.2.5.1 қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетіндегі ортақ бағыт, әдеби ағым, жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтау, талдау жасау 2
Бағалау және салыстыру 11.3.1.1 шығарманы ғаламдық тақырыптармен салыстырып, тарихи
және көркемдік құндылығын бағалау; 2
Бағалау және салыстыру 11.3.2.1 көркем шығарманың жаңашылдығын ғаламдық тақырыптармен байланыстыра отырып, сыни тұрғыдан баға беру; 2
Бағалау және салыстыру 11.3.3.1 шығарманың идеясын көркемдік-эстетикалық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу; 2
Бағалау және салыстыру 11.3.4.1 шығарманы идеялық жағынан мазмұндас әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, әдеби сын жазу 2
Тоқсандық жиынтық бағалау Түсіну және жауап беру Анализ және интерпретация
Бағалау және салыстыру 1

IV тоқсан 24 сағат
4-бөлім Әдебиеттегі сын-сарын Т. Молдағалиев
«Бауырлар» өлеңі

• Шетте жүрген бауырлар
• Туым биік бүгінде
• Атамекенге шақыру Түсіну және жауап беру 11.1.2.1 әдеби шығармадағы көтерілген мәселелерді қазіргі өмірмен байланыстырып, ұлттық мүдде тұрғысынан ашу; 1
Түсіну және жауап беру 11.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету; 1
Анализ және интерпретация 11.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдай отырып, автор стилін анықтау; 1
Анализ және
интерпретация 11.3.2.1 көркем шығарманың жаңашылдығын ғаламдық
тақырыптармен байланыстыра отырып, сыни тұрғыдан баға беру; 1

Таласбек Әсемқұлов
«Бекторының қазынасы» әңгімесі

• Бекторыны кездестіргеннен құдай сақтасын
• Сиқырлы жүзік
• Қайырболды
• Тас жүрек
• Мейірім Түсіну және жауап беру 11.1.2.1 әдеби шығармадағы көтерілген мәселелерді қазіргі өмірмен байланыстырып, ұлттық мүдде тұрғысынан ашу; 1
Түсіну және жауап беру 11.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету; 1
Түсіну және жауап беру 11.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық тақырыптағы өзекті мәселелермен байланыстырып, шығармашылық жұмыстарда қолдану 1
Анализ және интерпретация 11.2.1.1 әдеби шығарманың композициясын жанрлық ерекшеліктерін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау; 1
Анализ және интерпретация 11.2.2.1 автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясымен байланысын айқындау; 1
Анализ және интерпретация 11.2.4.1 көркем шығармадағы ғаламдық тақырыптарға креативті ой
қосып, шығармашылық жұмыс (эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма) жазу; 1
Анализ және интерпретация 11.2.5.1 қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетіндегі ортақ бағыт, әдеби ағым, жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтау, талдау жасау 1
Бағалау және салыстыру 11.3.3.1 шығарманың идеясын көркемдік-эстетикалық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу; 2
Эрнест Хемингуэй «Шал мен теңіз» повесі
• Шал мен бала
• Шал мен жайын
• Шал мен акула Түсіну және жауап беру 11.1.2.1 әдеби шығармадағы көтерілген мәселелерді қазіргі
өмірмен байланыстырып, ұлттық мүдде тұрғысынан ашу; 1
Түсіну және жауап беру 11.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету; 1
Түсіну және жауап беру 11.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық тақырыптағы өзекті мәселелермен байланыстырып, шығармашылық жұмыстарда қолдану 1
Анализ және интерпретация 11.2.1.1 әдеби шығарманың композициясын жанрлық ерекшеліктерін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау; 1

Анализ және интерпретация 11.2.2.1 автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясымен байланысын айқындау; 1
Анализ және интерпретация 11.2.4.1 көркем шығармадағы ғаламдық тақырыптарға креативті ой қосып, шығармашылық жұмыс (эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін
тақырыптарға шығарма) жазу; 1
Анализ және интерпретация 11.2.5.1 қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетіндегі ортақ бағыт, әдеби ағым, жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтау, талдау жасау 1
Бағалау және салыстыру 11.3.3.1 шығарманың идеясын көркемдік-эстетикалық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу; 2
Бағалау және салыстыру 11.3.4.1 шығарманы идеялық жағынан мазмұндас әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, әдеби сын жазу 1
Тоқсандық жиынтық бағалау Түсіну және жауап беру Анализ және интерпретация
Бағалау және салыстыру 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *