КТЖ Әдебиеттік оқу 4 сынып Обновленка Жаңа бағдарлама Күнтізбелік-тақырыптық жоспар мазмұны бойынша

«ӘДЕБИЕТТІК ОҚУ» ПӘНІ БОЙЫНША КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР
Барлық сағат саны: 102 сағат (34 апта /аптасына 3 сағаттан)

Ортақ тақырып № Сабақтың тақырыбы Оқу мақсаттары Сағат Мерзімі
1-бөлім.
Менің Отаным – Қазақстан 1 Ешбірдұшпанбасынбағанелміз.
«Қазыбекбидіңшешендігі». 4.2.4.1–аңыз,шешендіксөз,батырларжыры,фантастикалықәңгімелердіңжанрлықерекшеліктерінанықтау.
4.2.6.1–кейіпкердің,кейіпкерлердіңіс-әрекеті,мінез-құлқыныңөзгерусебептерінмәтіннентауып,салыстырыпбағалау. 1 03.09
2 Туғанжердейжерболмас…
МағжанЖұмабаев. «Туғанжер».«Туған жерім – Сасықкөл». 4.2.1.1–шығарманыдауыстаптүсініп,рөлгебөліп,мәнерлепоқу,теріпоқу,шапшаңоқу.
4.2.3.1–шығарманыңтақырыбыжәненегізгіойдыанықтау,автордыңойынмәтіндеректеріненкелтіреотырыпдәлелдеу. 1 04
3 Атақонысым–алтынмекенім.
ӨтебайҚанахин. «Атақоныс». 4.2.2.1–шығарманықайтақұруға,интерпретациялауғажәнебағалауғанегізделгенсұрақтарқоюжәнежауапберу.
4.2.7.1–шығармаданәдебикөркемдегішқұралдардытабужәнеолардықолдану. 1 05
4 Туғантілім – елдігімніңайғағы.
ҒафуҚайырбеков. «Анатілі». 4.1.1.1–шығарманыңмазмұнынтолықтүсіну,кейбіртұстарыннақтылау,оқиғаныңсебеп-салдарынанықтауүшінсұрақтарқоюжәнежауапберу. 1 10
5 Қайран,Қарасазым-ай!
МұқағалиМақатаев. «Қайран,Қарасазым-ай!» 4.2.7.1–шығармаданәдебикөркемдегішқұралдарды(теңеу,кейіптеу,эпитет)табужәнеолардықолдану.
4.2.3.1–шығарманыңтақырыбыжәненегізгіойдыанықтау,автордыңойынмәтіндеректеріненкелтіреотырыпдәлелдеу. 1 11
6 Тәуелсізелім –Қазақстаным!
ӘдібайТабылды. «Атыңнанайналайын,Тәуелсіздік». 4.3.3.1–шығармашылықжұмысынсызбатүріндеұсыну. 1 12
7 Ментұратынқала(ауыл).
МархабатБайғұт. «Ауылменқала». 4.1.3.1–шығарманыңтақырыбыжәнеқорытындыбөлімінегізіндесюжеттіңдамуынболжау,оныңсебебінтүсіндіру.
4.3.2.1–танысмәтінгежаңасюжеттеренгізу,өлең(төртжолды)жазу. 1 17
8 Керіліпжатқанкермиықдалам.
СұлтанҚалиұлы. «Меніңелім».
ҚайратЖұмағалиев. «Туғанөлкем». 4.2.9.1–түрлідереккөздерденқажеттіақпараттытабу,өңдеужәнетұжырымжасаужәнесебеп-салдарлықбайланысынсызбатүріндекөрсету. 1 18
9 Қазақстан–көріктімекенім.
МұқанИманжанов. «Бурабайғасаяхат». 4.3.1.1–оқылғаншығармадағыоқиғажүйесінанықтап,оныбөліктергебөлу,әрбөліккеатқойып,жоспарқұру.
4.1.3.1–шығарманыңтақырыбыжәнеқорытындыбөлімінегізіндесюжеттіңдамуынболжау,оныңсебебінтүсіндіру. 1 19
10 Қазақстан–мұнайлыөлкем,байөлкем.
ФаризаОңғарсынова.«Мұнайтеңізі».
ӨтебайТұрманжанов. «Жидебайдыңжидесі». 4.1.4.2–сөйлеубарысындаиллюстрациялар,көрнекіліктер,фотосуреттерқолдану. 1 24
11 Туғанжердіңқадірі.
ЫбырайАлтынсарин. «Қарабатыр». 4.3.1.1–оқылғаншығармадағыоқиғажүйесінанықтап,оныбөліктергебөлу,әрбөліккеатқойып,жоспарқұру.
4.3.2.1–танысмәтінгежаңакейіпкерлерқосу,жаңасюжеттеренгізу,өлең(төртжолды)жазу.
4.3.4.1–мұғалімніңкөмегіменшығарманыңқұрылымын,стилінжетілдіру,өзбетіншесынтұрғысынанбағалаужәнелексикалық,орфографиялық,пунктуациялыққателердітауыптүзету. 1 25

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *