«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар 11-сынып

«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар
11-сынып
«Қазақ тіл» (қоғамдық-гуманитарлық бағыт) пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес оқу бағдарламасы негізінде әзірленді. Мұғалім тоқсан бойынша белгіленген сағат сандарын тарауларға жіктей алады және оқу мақсатына кететін уақытты (сағатты) өзі белгілей алады. Мұғалім белгілі бір тарауда ұсынылған оқу мақсаттарын жүзеге асыру үшін олардың ретін ауыстыра алады, тарау барысында бірнеше рет қайталап ұсына алады және оқушылардың қажеттілігіне сай қосымша оқу мақсаттарын таңдай алады. Бір сабақта кемінде 1-2 оқу мақсатын қамтыған дұрыс.
Мұғалім оқу бағдарламасында көрсетілген тарау атауларына сәйкес сабақтың лексикалық тақырыбын өзі таңдап құрастырады немесе белгіленген оқулыққа сүйене алады. Таңдаған тақырыпқа байланысты сағат санын өзі белгілей алады. Ұсынылып отырған күнтізбелік- тақырыптық жоспарда тарау ішіндегі тақырыптар үлгі ретінде беріліп отыр.
Жылдық жүктеме 68 сағат, аптасына 2 сағат.

11-сынып (ҚГБ)

Лексика- грамматикалық бөлім Тақырыптар Грамматика лық материал Сөйлеу әрекетінің түрлері Оқыту мақсаттары Сағат саны
1-тоқсан (16 сағат)
1. Қазақстан бейнесі. Қазақстанның өткені мен келешегі.
Шешендік сөздер
1. Тәуелсіз Қазақстан
(үлгі ретінде) Ойталқы (диспут). Ғылыми стильдің тілдік ерекшеліктері Тыңдалым және айтылым 11.1.1.1 мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, тиісті ақпаратты анықтай білу;
11.1.5.1 мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым- қатынасын ескере отырып, талқылау сұрақтарын құрастыру және сыни
тұрғыда бағалау
2
2. Оқылым 11.2.2.1 таза ғылыми стильді тілдік құралдар арқылы тану (терминдер, ұғымдар, шартты белгілер, синтаксистік құрылымы);
11.2.5.1 мәтіндегі негізгі ойды
2

анықтау, берілген мәліметтер мен
пікірлерді өңдеу және толықтыру;
11.2.7.1 БАҚ, энциклопедиялық,
ғылыми-көпшілік, ғылыми
еңбектерден деректерді ала білу,
сілтеме жасау, дәйексөз келтіру
жолдарын білу
3. Жазылым 11.3.4.1 қажетті ақпараттарды орынды
қолданып, көтерілген мәселе бойынша 2
өз ойын дәлелдеп эссе жазу
(дискуссивті эссе);
11.3.7.1 жазба жұмысын абзац пен
бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея)
дұрыс жүйелеп, логикалық және
стильдік түзетулер енгізу,
редакциялау)
4. Әдеби тіл 11.4.1.1 мәнмәтін бойынша тілдік
нормалары бірліктерді орфографиялық нормаға 2
сай жазу
2. Жастар
мәдениеті және мәселесі.
Шешендік сөздер
1. Жастар Ой көкпар (дебат).
Публицистика лық стильдің тілдік ерекшеліктері Тыңдалым және айтылым 11.1.2.1 мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі (дәріс) мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды, мәтін үзінділерін талдау;
11.1.3.3 тыңдалған мәтіндегі
2
ақпаратты ғаламдық (отандық)
мәселелермен байланыстыра білу,
салыстыру
2. Оқылым 11.2.3.1 таза ғылыми стильдегі
дәрістің құрылымы мен рәсімделуін 2
білу, жанрлық ерекшеліктерін талдау;
11.2.4.1 әртүрлі стильдегі (ғылыми,
ресми ісқағаздар, публицистикалық,

ауызекі сөйлеу, көркем әдебиет стилі)
мәтіндердің тақырыбын, автор
көзқарасын, мақсатты аудиторияға
сәйкес қызметін, құрылымын, тілдік
ерекшелігін салыстыра талдау
3. Жазылым 11.3.5.1 оқылым және тыңдалым
материалдары бойынша түртіп 2
жазудың (конспектілеудің) әртүрлі
жолдарын меңгеру арқылы негізгі
ақпаратты іріктеу;
11.3.6.1 әртүрлі тақырып бойынша
көркемдегіш құралдарды ұтымды
қолданып, шығармашылық жұмыстар
(өлең, әңгіме, естелік, шығарма) ұсына
білу
4. Әдеби тіл 11.4.1.1 мәнмәтін бойынша тілдік 1
нормалары бірліктерді орфографиялық нормаға
сай жазу
Тоқсандық жиынтық бағалау 1
2-тоқсан (16 сағат)
3. Қазіргі қоғам. 1. Миграция деген не?
(үлгі ретінде) Сөзталас.
Ресми
ісқағаздар стилінің тілдік ерекшеліктері Тыңдалым 11.1.2.1 мамандандырылған тар аядағы
Миграция. және арнайы мәтіндердегі (интервью) 2
Зияткерлік айтылым мақсатты аудиторияға арналған
миграция. терминдер мен ұғымдарды, тілдік
Шешендік сөздер оралымдарды, мәтін үзінділерін
талдау;
11.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа
сай көпшілік алдында дұрыс сөйлеу,
тыңдаушыларға ықпал ете білу, шешен
сөйлеу
2. Оқылым 11.2.2.1 таза ғылыми стильді тілдік
құралдар арқылы тану (терминдер, 2
ұғымдар, шартты белгілер,

синтаксистік құрылымы);
11.2.1.1 әртүрлі графиктік мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, шартты белгі) мәліметтерді салыстырып талдау, негізгі үрдістерді анықтау
3. Жазылым 11.3.2.1 таза ғылыми стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, интервью жазу;
11.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, әртүрлі графиктік мәтіндегі деректерді салыстырып, маңызды тұстары мен үрдістерді талдап жазу, өзіндік тұжырым жасау
2
4. Әдеби тіл нормалары 11.4.2.1 сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану
2
4. Әлемді өзгерткен өнертабыстары.
Шешендік сөздер 1. Әлемді
өзгерткен өнертабыс
(үлгі ретінде) Пікір алмасу. Публицистика лық стильдің тілдік ерекшеліктері Тыңдалым және айтылым 11.1.2.1 мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі (мақала) мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды, мәтін үзінділерін талдау;
11.1.3.3 тыңдалған мәтіндегі ақпаратты ғаламдық (отандық) мәселелермен байланыстыра білу, салыстыру, факті мен көзқарасты
ажырата білу
2
2. Оқылым 11.2.3.1 таза ғылыми стильдегі мақаланың құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық ерекшеліктерін талдау;
11.2.4.1 әртүрлі стильдегі (ғылыми,
2

ресми ісқағаздар, публицистикалық, ауызекі сөйлеу, көркем әдебиет стилі) мәтіндердің тақырыбын, автор көзқарасын, мақсатты аудиторияға сәйкес қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау
3. Жазылым 11.3.1.1 жоспар түрлерін құру (күрделі, тезистік, тірек-схема түріндегі жоспар);
11.3.2.1 таза ғылыми стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақала жазу
2
4. Әдеби тіл нормалары 11.4.3.1 белгілі бір тақырып аясында тілдегі көркемдік құралдарды орынды пайдалану: көркемдеу, айшықтау, дәлелдеу, сөздерді сұрыптай білу (образды-эстетикалық)
1
Тоқсандық жиынтық бағалау 1
3-тоқсан (20 сағат)
5. Бейбітшілік, қауіпсіздік және жаһандық экономика.
Шешендік сөздер 1. Бейбітшілік және қауіпсіздік
(үлгі ретінде) Пікірталас.
Көркем әдебиет
стилінің тілдік ерекшеліктері Тыңдалым және айтылым 11.1.2.1 мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі (пікірталас) мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды, мәтін үзінділерін талдау;
11.1.4.1 мәтінде көтерілген мәселені, автор позициясын (қоғамдық-саяси, ғылыми) талдай отырып, негізгі ойды анықтау
2
Оқылым 11.2.3.1 таза ғылыми стильдегі баяндаманың құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық
2

ерекшеліктерін талдау;
11.2.5.1 мәтіндегі негізгі ойды анықтау, берілген мәліметтер мен пікірлерді өңдеу және толықтыру;
11.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын жүйелі қолдана білу
Жазылым 11.3.4.1 қажетті ақпараттарды орынды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу (аргументативті эссе);
11.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша түртіп жазудың (конспектілеудің) әртүрлі жолдарын меңгеру арқылы негізгі ақпаратты іріктеу
2
Әдеби тіл нормалары 11.4.3.1 белгілі бір тақырып аясында тілдегі көркемдік құралдарды орынды пайдалану: көркемдеу, айшықтау,
дәлелдеу, сөздерді сұрыптай білу (образды-эстетикалық)
1
6. Ұлттың тарихи жәдігерлерін сақтау.
Шешендік сөздер
1. Тарихи
жәдігерлер (үлгі ретінде) Әңгіме және
дөңгелек үстел. Ой айқынды лығы. Сөз
дәлдігі.
Пікірталас
мәдениетіндегі сөз қолданыс тар Тыңдалым және айтылым 11.1.2.1 мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі (бейнебаян) мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды, мәтін үзінділерін талдау;
11.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында дұрыс сөйлеу, тыңдаушыларға ықпал ете білу, шешен сөйлеу
1
Оқылым 11.2.3.1 таза ғылыми стильдегі тезис, аннотацияның құрылымы мен
2

рәсімделуін білу, жанрлық ерекшеліктерін талдау;
11.2.4.1 әртүрлі стильдегі (ғылыми, ресми іс-қағаздар, публицистикалық, ауызекі сөйлеу, көркем әдебиет стилі) мәтіндердің тақырыбын, автор көзқарасын, мақсатты аудиторияға сәйкес қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау
Жазылым 11.3.2.1 таза ғылыми стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, тезис, аннотация, рецензия жазу;
11.3.6.1 әртүрлі тақырып бойынша көркемдегіш құралдарды ұтымды қолданып, шығармашылық жұмыстар (өлең, әңгіме, естелік, шығарма) ұсына
білу
2
Әдеби тіл нормалары 11.4.4.1 мәтін нормаларын сақтап жазу (мәтін құрылымы, абзац, мәтін бөліктері, тақырып)
1
7. Табиғат және экология.
Шешендік сөздер 1. Экология мәселелері
(үлгі ретінде) Айтыс.
Сыни пікірдің өзіндік ерекшелігі Тыңдалым және айтылым 11.1.1.1 мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, тиісті ақпаратты анықтай білу;
11.1.5.1 мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым- қатынасын ескере отырып, талқылау
сұрақтарын құрастыру және сыни тұрғыда бағалау
1
Оқылым 11.2.1.1 әртүрлі графиктік мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, шартты белгі) мәліметтерді салыстырып
2

талдау, негізгі үрдістерді анықтау;
11.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын жүйелі қолдана білу
Жазылым 11.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, әртүрлі графиктік мәтіндегі деректерді салыстырып, маңызды тұстары мен үрдістерді талдап жазу, өзіндік тұжырым жасау;
11.3.6.1 әртүрлі тақырып бойынша көркемдегіш құралдарды ұтымды қолданып, шығармашылық жұмыстар (өлең, әңгіме, естелік, шығарма) ұсына білу
2
Әдеби тіл нормалары 11.4.4.1 мәтін нормаларын сақтап жазу (мәтін құрылымы, абзац, мәтін бөліктері, тақырып)
1
Тоқсандық жиынтық бағалау 1
4-тоқсан (16 сағат)
8. Жаңа әлемдегі театр мен
киноматография. Шешендік сөздер 1. Қазақ театры (үлгі ретінде) Көпшілік алдында сөйленетін сөздің ерекшелігі. Даралаушы, ерекшелеуші, ойдың аражігін ажырататын тыныс
белгілерді ережеге сай қолдану Тыңдалым және айтылым 11.1.2.1 мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі (дәріс, интервью, бейнебаян) мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды, мәтін үзінділерін талдау;
11.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында дұрыс сөйлеу,
тыңдаушыларға ықпал ете білу, шешен сөйлеу
2
Оқылым 11.2.3.1 таза ғылыми стильдегі рецензияның құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық ерекшеліктерін талдау;
2

11.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін
оқылым стратегияларын жүйелі
қолдана білу
Жазылым 11.3.2.1 таза ғылыми стильдің
жанрлық және стильдік
ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды 2
орынды қолданып, рецензия жазу;
11.3.7.1 жазба жұмысын абзац пен
бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея)
дұрыс жүйелеп, логикалық және
стильдік түзетулер енгізу,
редакциялау)
Әдеби тіл 11.4.5.1 мәтін және мәтін үзінділері
нормалары деңгейінде тыныс белгілерін қолдана 2
білу
9. Еңбек нарығы 1.Мамандық Сөйлеу Тыңдалым 11.1.4.1 мәтінде көтерілген мәселені,
және сұраныс. таңдау мәнерлілігі және автор позициясын (қоғамдық-саяси, 2
Шешендік сөздер (үлгі ретінде) айтылым ғылыми) талдай отырып, негізгі ойды
анықтау;
11.1.5.1 мәтінде көтерілген мәселеге
автор мен оқырманның қарым-
қатынасын ескере отырып, талқылау
сұрақтарын құрастыру және сыни
тұрғыда бағалау
Оқылым 11.2.1.1 әртүрлі графиктік мәтіндердегі
(кесте, диаграмма, сызба, шартты 2
белгі) мәліметтерді салыстырып
талдау, негізгі үрдістерді анықтау;
11.2.7.1 БАҚ, энциклопедиялық,
ғылыми-көпшілік, ғылыми
еңбектерден деректерді ала білу,
сілтеме жасау, дәйексөз келтіру
жолдарын білу

Жазылым 11.3.1.1 жоспар түрлерін құру
(күрделі, тезистік, тірек-схема
түріндегі жоспар);
11.3.4.1 қажетті ақпараттарды орынды
қолданып, көтерілген мәселе бойынша
өз ойын дәлелдеп эссе жазу
(дискуссивті эссе, аргументативті
эссе)
Әдеби тіл 11.4.5.1 мәтін және мәтін үзінділері
нормалары деңгейінде тыныс белгілерін қолдана 1
білу
Тоқсандық жиынтық бағалау 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *