«ХИМИЯ» ПӘНІНЕН 11-СЫНЫПТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ (ЖМБ) 136 сағат, аптасына 4 рет

«ХИМИЯ» ПӘНІНЕН 11-СЫНЫПТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ (ЖМБ)
136 сағат, аптасына 4 рет

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Тақырыбы/Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі мазмұны Оқу мақсаты Сағат саны
1 – тоқсан (32 сағ)
Бензол 1
молекуласының
құрылысы.
№1 зертханалық 11.4.2.12 бензол молекуласының
тәжірибе «Бензол құрылымын түсіндіру
және толуол
молекуласының
моделін құрастыру»

11.1 A
Ароматты қосылыстар қатары Бензол және оның гомологтарын алу 11.4.2.13 бензол және оның гомологтарын алу реакцияларын құрастыру 2
11.4.2.14 электрондардың делокализациясы тұрғысынан бензол молекуласындағы байланыстардың түзілу және үзілу энергиясын түсіндіру; 7
11.4.2.15 бензол және оның
гомологтарына тән қосылу
Бензол және оның реакцияларының теңдеулерін
гомологтарының құрастыру;
химиялық 11.4.2.16 бензолды нитрлеу және
қасиеттері. галогендеу реакциясының механизмін
түсіндіру;
11.4.2.17 органикалық қосылыстар
синтезі үшін бензол реакциясының
маңыздылығын түсіндіру;
11.4.2.18 толуол молекуласындағы
атомдардың өзара әсерлесуін түсіндіру
11.4.2.1 альдегидтер және кетондардың; 4
11.1 B
Карбонилді қосы-лыстар
Карбонильді қосылыстардың
құрылысы және карбонды қышқылдар функциональды топтарының құрылысын білу;
11.4.2.2 альдегидтер және кетондардың, карбонды қышқылдардың құрылымдық
номенклатурасы формулаларын құрастыру және оларды
Теориялық және қолданбалы химияның
халықаралық одағы бойынша атау
Альдегидтер және кетондардың алынуы 11.4.2.3 альдегидтер және кетондарды алудың түрлі әдістерін түсіндіру 2
Альдегидтер және 11.4.2.4 альдегидтер және кетондарды 4
кетондардың тотығу, тәжірибе жүзінде анықтау;
нуклеофильді 11.4.2.5 альдегидтер және кетондардың
қосылу тотығу және тотықсыздану өнімдерінің
реакциялары. реакция теңдеулерін құрастыру;

11.4.2.6 альдегидтер және кетондардың
нуклеофильді қосылу реакциясына
мысалдар келтіру
Карбон 4
қышқылдарының 11.4.2.7 карбон қышқылдарының
қасиеттері. физикалық қасиеттерін және алыну
№2 зертханалық жолдарын түсіндіру;
тәжірибе «Карбон 11.4.2.8 карбон қышқылдарының
қышқылының химиялық қасиеттерін сипаттайтын
алынуы және реакция теңдеулерін құрастыру
қасиеттері»
Этерификация 4
реакциясы. 11.4.2.9 этерификация реакциясының
Күрделі эфирлер механизмін сипаттау;
және сабын. 11.4.2.10 карбон қышқылдары, күрделі
№3 зертханалық эфирлер, сабын, синтетикалық жуғыш
тәжірибе «Күрделі заттар және биодизельді отындардың
эфирлердің алынуы қолданылу аймағын атау
және қасиеттері»
Майлар. Майлардың құрылысы мен қасиеттері 11.4.2.11 Майлардың құрамы мен құрылысын білу 3
Тоқсандық жиынтық бағалау 1
2 тоқсан (32 сағ)
Аминдердің жіктелуі

аминдердің жіктелуін және номенклатурасын атау;
аммиак және аминдер құрылымын салыстыру 1
және
номенклатурасы.
№4 зертханалық
тәжірибе «Аммиак
және аминдер
молекуласының
модельдерін
құрастыру»
11.5.1.3 аминдердің физикалық 3
қасиеттерін түсіндіру;
11.2 A 11.5.1.4 аммиак, аминдер және
Аминдер анилиннің негіздік қасиеттерін
және амин-
қышқылдар Аминдердің физикалық,
химиялық қасиеттері және алынуы. салыстыру;
11.5.1.5 нитрилдерді тотықсыздандыру арқылы және галогеналкандардан нуклеофильді орынбасу реакциялары арқылы аминдердің түзілу механизмін
сипаттау;
11.5.1.6 нитроқосылыстарды
тотықсыздандырып анилин алу
реакциясы теңдеуін құрастыру
Аминқышқылдар: 11.5.1.7 аминқышқылдардың жүйелі 2
құрамы, құрылысы, және тривиальді аталуын атау;
биологиялық ролі 11.5.1.8 аминқышқылдардың құрамын,
№5 зертханалық құрылысын сипаттау;

тәжірибе «Аминқышқылы молекуласының модельдерін
құрастыру және ассиметриялы
көміртегі атомдарын анықтау» 11.5.1.9 алмастырылатын және алмастырылмайтын
аминқышқылдардың биологиялық ролін түсіндіру
Аминқышқылдар қасиеттері.
№6 зертханалық тәжірибе
«Аминқышқылдар қасиеттері» аминқышқылдардың биполярлы иондар түзу қабілетін түсіндіру;
аминқышқылдардың екідайлылығын тәжірибе жүзінде дәлелдеу 2

Пептидтік байланыс. Ақуыздың түзілуі a-аминқышқылдардан ақуыздар алу кезінде пептидтік байланыстардың түзілуін түсіндіру;
ақуыздар гидролизнің реакция теңдеуін құрастыру 1

11.2B Тірі ағза химиясы Көмірсулар: глюкоза, фруктоза, рибоза,
дезоксирибоза, сахароза, крахмал және целлюлоза 11.5.1.14 глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза, сахароза, крахмал және целлюлозаның молекулаларының сызықты және циклді формасын құрастыру 1
Құрылысы, қасиеттері және қолданылуы.
№7 зертханалық тәжірибе
«Альдегидоспирт ретінде глюкозаның химиялық қасиеттері.
Крахмалға сапалық реакция» глюкозаның функционалдық топтарын тәжірибе жүзінде анықтау;
глюкозаның спирттік, сүт қышқылды, май қышқылды ашу реакцияларының теңдеулерін құрастыру;
крахмалға сапалық реакция жүргізу;
сахароза, крахмал, целлюлозаның гидролиз өнімдерін атау;
крахмал және целлюлозаның құрылысын, қасиеттерін салыстыру 4

Ақуыздар.
Ақуыз молекулаларының құрылымы өмір үшін ақуыздардың ролін сипаттау;
ақуыздың бірінші, екінші, үшінші реттік құрылымдарын ажырату;
ақуыздың әр түрлі құрылымдарының пішінін анықтайтын факторларды атау;
ақуыз қасиеттерінің аминқышқылдардың сапалық және сандық құрамына тәуелділігін сипаттау 3
Полипептидтер құрылымын анықтау.
Практикалық жұмыс
№1 «Денатурация гидролиз реакциясы бойынша берілген деректер негізінде полипептидтің құрамын анықтау;
ақуызға сапалық реакцияларды тәжірибе жүзінде жасау; 2

және ақуыздардың түсті реакциялары» 11.5.1.26 ақуыздардың денатурациясы реакциясын тәжірибе жүзінде жасау

Ферменттер ролі және қолданылуы «құлып және кілт» моделі тұрғысынан ферменттердің әрекетін және ферментативті катализ процесін түсіндіру;
ингибирлі бәсекелестікті түсіндіру 1
дезоксирибонуклеин қышқылының құрылымы.
№8 зертханалық тәжірибе «дезоксирибонуклеи н қышқылының моделін жасау» дезоксирибонуклеин және рибонуклеин қышқылының құрылымы моделін сипаттау;
дезоксирибонуклеин қышқылының молекуласындағы ақуыздың біріншілік құрылымын кодтау жүйесін түсіндіру 1
Аденозинтрифосфат және энергия 11.5.1.31 аденозинтрифосфат гидролизі құрылымын және сызбасын құрастыру 1
Биологиялық маңызды металдар 11.5.1.32 биологиялық маңызды металдар: темір, магний, кальций, калий, натрийдің рөлін бағалау 1
Қоршаған ортаның ауыр металдармен ластануы 11.5.1.33 қоршаған ортаның ауыр металдармен ластану көздерін атау 1
Ауыр металдардың ақуызға әсері. 11.5.1.34 ауыр металдардың тірі ағзаға уытты әсерін түсіндіру 1

11.2C
Синтетикалы қ полимерлер Жоғары молекулалы қосылыстар
химиясының негізгі ұғымдары 11.4.2.19 «мономер», «құрылымдық» «буын», «олигомер», «полимер», «полимерлену дәрежесі» негізгі ұғымдарын білу 1
Полимерлену реакциясы
№9 зертханалық тәжірибе «Полимерлену реакциясы»

11.4.2.20 полимерлену реакциясы теңдеулерін құрастыру 1

Поликонденсация реакциялары: полиамидтер мен полиэфирлер поликонденсация реакциясы теңдеулерін құру;
поликонденсация реакциясы негізінде алынатын полимерлер гидролизденіп, биологиялық ыдырай алатынын түсіну 1
Пластиктердің қолданылуы және қоршаған ортаға әсері.
Практикалық жұмыс
№2 «Пластмассаларды
және талшықтарды тану» полиэтилен, полипропилен, полистирол, тефлон, поливинилхлорид, полиметилметакрилат, полиэфир, фенолформальдегид шайыры және олардың негізінде алынған пластмассалардың қасиеттерін, қолдану аймағын атау;
пластмасса және талшықтарды тәжірибе жүзінде анықтау; 3

қоршаған ортаға пластиктер өндірісінің және қолданысының әсерін талдау;
полимерлерді утилизациялау процесін сипаттау
Тоқсандық жиынтық бағалау 1
3 тоқсан (40 сағ)

11.3A
Органикалық синтез
Органикалық қосылыстардағы негізгі
функционалдық топтар. сапалық реакциялар көмегімен функционалды топтарды анықтау;
физикалық және химиялық сынақ көмегімен қосылыстарды анықтау;
физикалық және химиялық қасиеттері бойынша заттарды анықтауға арналған есептер шығару 3
Органикалық заттардың генетикалық байланысы.
Практикалық жұмыс
№3 «Экспериментальды есептер шығару» органикалық қосылыстардың негізгі кластарының генетикалық байланысын сипаттау;
қарапайым органикалық синтезді жүргізе алу және түзілген өнімнің шығымын бағалау;
органикалық заттардың генетикалық байланысы негізінде өзгерістер тізбегін құрастыру 2

11.3B 14-топ
элементтері 14 (ІV)топ
элементтері қасиеттерінің өзгеруі 11.2.1.1 14 (ІV) топ элементтерінің физикалық және химиялық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын түсіндіру 1
14(ІV) топ
элементтері және олардың
қосылыстарының химиялық қасиеттері.
№10 зертханалық тәжірибе «Қорғасын, қалайы және олардың
қосылыстарының химиялық қасиеттері»

11.2.1.2 14 (ІV) элементтерінің және олардың қосылыстарының химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру;
11.2.2.1 параллель жүретін реакциялар теңдеулері бойынша есептер шығару 2
Әр түрлі тотығу дәрежелерін көрсететін 14 (ІV) — топ элементтері оксидтерінің қасиеттері 14 (ІV) топ элементтерінің +2 және +4 тотығу дәрежелі оксидтерінің қасиеттерін түсіндіру;
14 (ІV) топ элементтерінің сулы ерітіндідегі +2 және +4 тотығу дәрежелі қосылыстардың салыстырмалы тұрақтылығын болжау 2
Жай заттардың
табиғатта таралу 11.2.1.5 14 (ІV) топ элементтерінің жай
заттары және химиялық 2

түрлері және алыну әдістері қосылыстарының алыну әдістерінің реакция теңдеулерін құру;
11.2.1.6 14 (ІV) топ элементтерінің және оның қосылыстарының таралуы және қолданылуы туралы мәліметтерді талдай білу

11.3C Азот және күкірт Азот молекуласы құрылысының ерекшеліктері мен қасиеттері
11.2.1.7 азот молекуласының химиялық белсенділігінің төменділігін түсіндіру 1
Аммиак және аммоний тұздары.
№11 зертханалық тәжірибе 1
«Аммоний ионына сапалық реакция» аммоний ионындағы байланыстардың түзілу механизмін ажырату;
газ тәрізді аммиактың және оның сулы ерітіндісінің химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру 2
Аммиакты өнеркәсіпте алу 11.2.1.10 аммиакты өнеркәсіпте өндірудің (Габер процесі) ғылыми принциптерін түсіндіру 2
Азотты
тыңайтқыштардың өнеркәсіптік алынуы 11.2.1.11 азот тыңайтқыштары өндірісі үдерісінің химизмін түсіндіру 2

Азот оксидтері және нитраттарының қоршаған ортаға экологиялық әсері азот оксидтерінің атмосфераға, нитраттардың топыраққа және су ресурстарына әсерін талдау;
азот қосылыстарының қоршаған ортаға әсерін азайту мәселелерін шешудің жолдарын ұсыну 1

Күкірттісутек және сульфидтер күкіртсутектің тотықсыздандырғыш қасиеттерін түсіндіру;
сульфид ионын тәжірибе жүзінде анықтау 2
Күкірт диоксиді
және қышқыл жаңбырлар.
Тағам өнеркәсібінде күкірт диоксидін қолдану.
Көрсетілім №1 «Күкірт және азот қышқылдарының тотықтырғыш қасиеттері»
атмосфераның күкірт диоксидімен ластану көздерін атау және қышқыл жаңбырдың түзілу мәселелерін сипаттау;
тағам өнеркәсібінде күкірт диоксиді қолданылу аймағын атау;
11.2.2.2 тізбектеле жүретін реакция теңдеулері бойынша есептер шығару 2

Күкірт қышқылын алудың контакт әдісі күкірт қышқылын жанасу әдісімен алу процесін түсіндіру;
күкірт қышқылын өнеркәсіптік өндірудің ғылыми принциптерін түсіндіре алу;
күкірт қышқылының 4

қолданылу аймағын атау;
11.2.2.3 олеумнің түзілуіне және сұйытылуына есептер шығару

11.3D
Қышқыл және негіз
ерітінділері Қышқыл-негіздік теория 11.3.4.1 Аррениус, Льюис және Бренстед-Лоури теорияларын және олардың қолдану шектерін сипаттау 2

Судың иондық көбейтіндісі.
Сутектік көрсеткіш судың иондық көбейтіндісін білу;
сутектік көрсеткішті -log[H+] ретінде түсіну және ерітіндінің рНін концентрацияға [Н+] және кері түрлендіру;
күшті қышқыл және күшті негіздің pHін есептеу 3

Буферлі ерітінділер буферлі ерітінділердің әсер ету принципін түсіндіру;
буферлі ерітінділердің қолдану аймағын атау 2

Қышқылды -негіздік титрлеу.
Практикалық жұмыс
№4 «Күшті негізді күшті қышқылмен титрлеу» әлсіз қышқылдар мен негіздердің сулы ерітіндіде диссоциациялануын түсіндіру;
әлсіз қышқылдар мен негіздердің диссоциациялану константасының өрнегін жаза алу
титрлеу нәтижесі бойынша есептеулер жүргізу 4
Тоқсандық жиынтық бағалау 1
4 тоқсан (32 сағ)

11.4A
Металдар өндірісі

Металдар және құймаларды алу металдарды алудың маңызды әдістерін талдау: гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия және олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау;
ғылымда, техникада және тұрмыста қолданылатын маңызды құймалардың құрамын атау: шойын, болат, жез, қола, мельхиор, дюралюминий;
шойын және болатты алу әдістерін және қасиеттерін сипаттау 3
Электролизді өнеркәсіпте қолдану.
№12 зертханалық тәжірибе «Металл заттарын гальваникалық қаптау» металдарды электролизбен алу әдісін түсіндіру;
гальваностегия, гальванопластика процестерін ажырату;
коррозиядан қорғау және декоративті мақсаттар үшін гальваникалық жабындарды қолдану принциптерін зерделеу 2
Химиялық өндірістің ғылыми принциптері 11.2.3.7 химиялық өндірістің жалпы ғылыми принциптерін атау; 2

11.2.3.8 екіншілік қайта өңдеудің қажеттілігін негіздеу
Металл өндірісі кезіндегі қоршаған ортаны қорғау проблемалары
11.2.3.9 металлургия өнеркәсібінің экологиялық проблемаларын түсіндіру 1

11.4B
Ауыспалы металдар

Ауыспалы металдардың жалпы сипаттамасы. 11.2.1.21 Ti –Сu атомдарының электрондық құрылысына сүйене отырып, қандай металдар ауыспалы болатындығын түсіндіру;
11. 2.1.22 ауыспалы элементтер айнымалы тотығу дәрежесін көрсететінін білу;
11.2.1.23 атомдар құрылысы негізінде ауыспалы металдардың физикалық және химиялық қасиеттерін түсіндіру;
11.2.2.4 орынбасу реакциялары теңдеулері бойынша есептер шығару 3

Кешенді қосылыстар.
№13 зертханалық тәжірибе «Ауыспалы металдар кешенді иондарының қасиеттері» 11.2.2.24 комплексті қосылыстардың құрылысын сипаттау;
ауыспалы металдардың кешен түзу реакцияларының оның шінде мыс (+2) кешендерінің, темір (+2, +3) кешендерінің сумен және аммиакпен құрастыру және олардың түсін білу;
ауыспалы металдардың кешенді қосылыстарының химиялық қасиеттерін сипаттау 3

Ауыспалы металдардың
биологиялық ролі. гемоглобин құрамында темір (+2) кешенінің болатынын түсіндіру және оттегін тасымалдаудағы оның ролін түсіну;
иіс газымен улану қалай жүретіндігін түсіндіру және алғашқы көмек көрсету әдісін сипаттау 2

11.4 C Жаңа заттарды
және материалдард ы өндіру
Жаңа материалдар 11.4.2.29 жаңа материалдарды жасаумен және өндірумен айналысатын ғылымдар саласын білу 1

Физиологиялық белсенді табиғи
және синтетикалық қосылыстар аспиринді, таксолды
физиологиялық белсендігі жоғары табиғи және синтетикалық
қосылыстардың өкілдері ретінде атау;
физиологиялық белсенділік үшін хиральділік және молекулалық қабаттың маңыздылығын түсіндіру 2
Дәрілік препараттарды синтездеу және өндіру синтетикалық дәрілік препарат үлгісі ретінде аспиринді алу процесін сипаттау;
— дәрілік заттарды өндіру проблемаларын тізімдеу 1

Нанотехнология. «нанохимия» және «нанотехнология» ұғымдарының физикалық мәнін түсіндіру;
нанобөлшектерді синтездеу және зерттеу әдістерін сипаттау;
нанобөлшектердің қолдану аймағын атау 2

Нанокөміртекті бөлшектердің құрылымы наноматериалдардың ерекшеліктерін сипаттау;
көміртекті нанобөлшектер құрылымын сипаттау: фуллерен С60, графен, нанотүтік, наножіп, наноталшықтар;
кристалдарды өсіру және полимеризациялау жолымен наноматериалдардың алынуын сипаттау 2

Полимерлер 11.4.2.40 жаңа полимерлер және композициялық материалдар өндірудің маңыздылығын түсіндіру; 1
Жаңа материалдардың практикалық мәні 11.4.2.41 адамзаттың әр түрлі бағыттағы ісәрекетін дамыту үшін жаңа материалдардың практикалық маңызын бағалау 1

11.4 D
«Жасыл химия» «Жасыл химияның»
12 принципі. Атмосфера,
гидросфера, литосфераның ластануы «Жасыл химияның» 12 принципін атау және оны түсіндіру;
атмосфера, гидросфера және литосфераның ластану масштабын түсіндіру 2
Жердің озон қабатының бұзылуы 11.4.1.3 озон қабатының бұзылу себептерін зерделеу 1

Ғаламдық жылыну Мини- жоба: «Қоршаған ортаны қорғау» «парникті эффектінің» әсерін болжау;
«парникті эффектінің» және озон қабатының бұзылу мәселелерін ажырату;
ғаламдық мәселелерді шешудің жолдарын бағалау 2
Тоқсандық жиынтық бағалау 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *