«ХИМИЯ» ПӘНІНЕН 11-СЫНЫПТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ (ҚГБ) 68 сағат, аптасына 2 рет

«ХИМИЯ» ПӘНІНЕН 11-СЫНЫПТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ (ҚГБ)
68 сағат, аптасына 2 рет

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Тақырыбы/Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі мазмұны Оқу мақсаты Сағат саны
1- тоқсан (16 сағ)

11.1
Органикалық химияға
кіріспе Орагникалық қосылыстард ың құрылыс теориясы Көміртек атомы құрылысының ерекшеліктері.
Гибридизация. Органикалық қосылыстардағы химиялық
байланыстардың сипатттамасы және электрондық табиғаты .Көрсетілім
№1 » Органикалық затттар үлгілері
(мұнай, керосин, этанол, глицерин, глюкоза, сахароза, парафин, мақта, ағаш сүрегі )»

11.4.2.1 — көмірсутектердегі көміртектің гибридизациясын зерделеу;
11.4.2.1 — С-С байланысының түзілуін және көміртек атомының құрылыс ерекшеліктерін түсіндіру 1

.А.М.Бутлеровтың органикалық
қосылыстардың химиялық құрылыс теориясының негізгі қағидалары.
Изомерия және гомологтық қатар — А.М. Бутлеровтың органикалық қосылыстардың құрылыс теориясының негізгі қағидаларын білу;
— көмірсутектердің молекулалық, эмпирикалық, құрылымдық формулаларын ажырату;
— изомерлердің түрлерін атау және көміртек қаңқасы, еселі байланыстың орналасуы, функционалдық топтар және класаралық изомерлерінің формулаларын құру 2
Бос радикалдар туралы ұғым және олардың тірі ағзалар өміріндегі маңызы — бос радикалардар туралы ұғымды қалыптастыру;
— тірі ағзалар өміріндегі радикалдардың ролін білу 1
Органикалық заттардың номенклатурасы мен жіктелуі.
Зертханалық тәжірибе №1 «Метан, этан, этилен,
ацетилен, бензол, метанол, этанол,
— гомологтық қатарлардың қалай түзілетіндігін түсіну;
— гомологтардың ұқсастығы мен айырмашалығын түсіндіру;
— қосылыстардың құрылымдық формулаларын құру және оларды IUPAC номенклатурасы бойынша атау 2

сірке қышқылы молекулаларының модельдері»
Органикалық қосылыстардың
табиғатттағы және адам өміріндегі маңызы.
Органикалық химияның
дамуындағы Қазақстандық ғалымдардың ролі

— органикалық қосылыстардың адам өміріндегі маңызын түсіну
— қазақстандық ғалымдардың органикалық химияны дамуындағы үлесін түсіну 1

11.1
Көмірсутек- тер және олардың
көздері

Алкандар. Көрсетілім №2 «Метан, этилен, ацетиленнің жануы. Каучуктер.резина, эбонит үлгілерімен танысу» — әртүрлі алкандардың жану үдерісін зерттеу және олардың отын ретінде қолданылуын түсіндіру;
— алкандардың жану өнімдерін білу және олардың қоршаған ортаға әсерін бағалау;
— берілген жану өнімдері бойынша заттардың молекулалық формулаларын анықтау;
— органикалық заттардың масссалық үлестері және олардың буының салыстырмалы тығыздығы бойынша органикалық заттардың қарапайым молекулалық формуларын анықтау 3

Циклоалкандар — циклоалкандардың гомологтық қатарын, құрылысын, физикалық, химиялық қасиеттерін. қарастыру
— изомерлерінің формулаларын құрастыру, IUPAC бойынша атау 1
Алкендер .
Полиэтилен.
Зертханалық тәжірибе № 2 «Этиленнің, ацетиленнің, мұнай үлгісінің және
бензолдың калий перманганаты және бром/ йод суы ерітінділеріне әсері»
— алкендердің алыну жолдарын,физикалық және химиялық қасиеттерін, құрылысын, гомологтық қатарын қарастыру:
— полимерлену реакция теңдеулерін құра білу (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) 2
Практикалық жұмыс
№2 «Этиленді алу және қасиеттерін зерттеу» 11.4.2.21 — этиленнен этанолды алу және оның физикалық және химиялық қасиеттерін зерттеу
11.2.4.22 — алкендердің сапалық реакциясын білу (қанықпағандық) 2

Тоқсандық жиынтық бағалау 1
2 тоқсан (16 сағ)

11.2
Көмірсутекте р және
олардың көздері
Алкадиендер Зертханалық
тәжірибе № 3 «Изопренді каучуктің шарөзекті моделін құрастыру» — алкадиендардің құрылысы, қасиеттерін білу;
— алкадиендердің қасиеттерін құрылысы негізінде түсіндіру;
— диендердің полимерлену реакциялары өнімдерінің шаростерженді модельдерін құрастыру (изопрен) 2

Алкиндер 11.4.2.26 — алкиндердің алыну жолдарын, физикалық және химиялық қасиеттерін, құрылысын, гомологтық қатарын қарастыру 3

Арендер және олардың
туындылары — электрондардың делокализациясы тұрғысынан бензол молекуласының құрылымын түсіндіру;
— бензолды және оның гомологтарын алу реакцияларының теңдеулерін құру;
— бензол және оның гомологтарына тән қасиеттерді сипаттау;
— органикалық синтезде бензолды қолдануды білу 4

Көмірсутектердің
және олардың туындыларының генетикалық
байланысы — органикалық қосылыстардың негізгі кластарының генетикалық байланысының сызбанұсқасын құру;
— өнімнің шығымын реагант мөлшері (көлем, масса) және реакция өнімнің берілген шамасы (көлем, массса) бойынша есептеу 2

Көмірсутектердің табиғи көздері және олардың
Қазақстандағы кен орындары.
Газ, мұнай, көмірді өңдеу. Казақстанда көмір және мұнай- газ өндірістерінің дамуы. Қазақстанда өнімді өндірудегі, өңдеудегі
экологиялық аспектілер — көміртек қосылыстарын отын ретінде қолдануға болатынын білу;
— көмір, мұнай, табиғи газдардың Қазақстандағы кен орындарын карта бойынша анықтау;
— шикі мұнайды айдау үдерісінің маңызын түсіну және өңдіру үдерісін сипаттау;
— шикі мұнайды айдау өнімдерінің қолдану аясын білу;
— қазба отындар қорының шектеулі екенін түсіну;
— көмірсутек отындарын жағу қоршаған ортаның ластануына әкеп соғатынын және оның климатқа әсерін білу 4
Тоқсандық жиынтық бағалау 1

3 тоқсан (20 сағ)

11.3 Оттекті органикалық қосылыстар

Оттекті органикалық қосылыстардың
жіктелуі, номенклатурасы — спирттер, альдегидтер, кетондар,карбон қышқылдары, эфирлердің функционалдық топтарының құрылысын сипаттау.;
— спирттер, альдегидтер, кетондар,карбон қышқылдары, эфирлердің құрылымдық формулаларын құру және IUPAC бойынша атау 2
Біратомды және көпатомды спирттер. Фенол
Зертханалық тәжірибе № 4 «Этанолды этилен гидратациясы және глюкозаның ашуы арқылы алу.» Зертханалық тәжірибе №5 «Спирттердің суда еруі, жануы және біратомды және көпатомды спирттерге сапалық реакциялары»

41 — спирттердің құрылымдық, функционалдық топ, класаралық изомерлерінің формуларын құру және жіктелуін атау
— спирттердің және фенолдың алу жолдарын білу;
— спирттер мен фенолдың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру;
— спирттер мен фенолдың қолдану аясын атау;
— спирттердің адам ағзасына уытты әсерін зерделеу 4

Альдегидтер. Кетондар. Карбон қышқылдары.
Практикалық жұмыс
№ 2 » Оттекті органикалық
қосылыстарға сапалық реакциялар» — альдегидтер мен кетондардың құрылымдық формулаларын құру және оларды IUPAC бойынша атау ;
— альдегидтер мен кетондарды алу реакция теңдеулерін құрастыру;
— альдегидтер мен кетондарды тәжірибе жүзінде анықтау;
— альдегидтер мен кетондардың тотығу және тотықсыздану реакция өнімдерін атау;
— карбон қышқылдарының алу тәсілдерін және физикалық қасиеттерін түсіндіру;
— карбон қышқылының химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру 6

11.3 Оттекті органикалық қосылыстар Жай және күрделі эфирлер. Майлар. Сабын және жуғыш заттар
.Казақстандағы
сабын және синтетикалық
жуғыш заттар өндірісі. — жай және күрделі эфирлерді алу реакцияларының теңдеулерін құрастыру;
— майлардың құрамы мен құрылысын білу ;
— майлардың функциясын түсіну;
— майларға сапалық реакция жасау; 4

Көрсетілім № 3 «Сабын және жуғыш ұнтақ ерітінділерін индикаторлармен
сынау» 11.5.1.5 — майлардың сабындану және гидролиз өнімдерін атау;
— карбон қышқылдары,күрделі эфирлер,сабын, синтетикалық жуғыш заттардың қолдану аясын атау;
— синтетикалық жуғыш заттардан табиғатты қорғау қажеттігін түсіну

Көмірсулардың жіктелуі,
биологиялық рөлі. Моносахаридтер.
Глюкоза. Фруктоза Дисахаридтер.
Сахароза. Лактоза. Полисахаридтер.
Крахмал. Целлюлоза.
Зертханалық тәжірибе № 6 » Тамақ өнімдеріндегі крахмалды анықтау» — глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза, сахароза, крахмал және целлюлоза молекулалары формулаларының айырмашылығын білу;
— глюкозада функционалдық топтардың болуын тәжірибе жүзінде анықтау;
— глюкозаның сүт қышқылды және спирттік ашуының реакция теңдеуін құрастыру;
— крахмалға сапалық реакцияны жасау;
— сахароза, крахмал және целлюлоза гидролизінің реакция өнімдерін атау;
— крахмал мен целлюлозаның құрылысы мен қасиеттерін салыстыру 3
Тоқсандық жиынтық бағалау 1
4 тоқсан (16 сағ)

11.4
Құрамында азоты бар органикалық қосылыстар. Гетероциклді қосылыстар.
Нуклеин
қышқылдары

Аминдер. Анилин — аминдердің номенклатурасы мен жіктелуін білу;
— анилин, аминдер, аммиактың негізгі қасиеттері мен құрылымын салыстыру;
— аминдер мен аниалиннің физикалық қасиеттерін түсіндіру;
— анилин мен аминдерді алу реакция теңдеулерін құрастыру 2

Аминқышқылдары. Көрсетілім № 4: «Аминқышқылдарын да функционалдық топтардың барын
дәлелдеу» — аминқышқылдарын тривиалды және жүйелі номенклатуралар бойынша атауларын білу;
— аминқышқылдары молекулаларының құрамы мен құрылысын сипаттау;
— аминқышқылдарының екідайлылығын қарастыру 2
Нәруыздар Көрсетілім № 5 : «Нәруыздардың еруі
және тұнбаға түсуі, — a – аминоқышқылдарынан нәруыздарды алудағы пептидтік
байланыстың түзілуін түсіндіру;
— нәруыздар гидролизі 2

белоктар
денатурациясы;бело ктардың жануы (жүн, құс
қауырсыны) Зертханалық тәжірибе № 7
«Нәруыздардың түсті реакциялары » өнімдерін білу;
— нәруыздардың функциясын білу ;
— нәруыздардың сапалық реакцияларын және денатурациясын білу

Нуклеин
қышқылдары Көрсетілім № 6 «ДНК мен РНК молекулаларының модельдері» — нуклеин қышқылдары туралы жалпы ұғымды және олардың жіктелуін білу;
— ДНК мен РНК құрылымдарын салыстыру;
— ДНК мен РНК биологиялық рөлін түсіндіру ;
— гендік инженерия мен
биотехнологияның маңыздылығын түсіну 2

11.4.
Жасанды
және синтети- калық поли- мерлер Химия адам өмірінде Жасанады және синтетикалық полимерлер; пластмассалар, каучуктер, талшықтар Қазақстандағы полимерлер өндірісі. Көрсетілім № 7 «Пластмассалар,синт етикалық каучуктер және талшықтар үлгілерімен
таныстыру».
Зертханалық тәжірибе №8 «Пластмассалар мен талшықтарды
анықтау»

— «мономер», «элементарлық буын», «олигомер», «полимер», «полимерлену дәрежесі» ұғымдарын ажырату;
— полимеризация мен поликонденсация реакцияларының теңдеулерін құру;
— кейбір полимерлер мен пластмассалардың қолдану аясын және қасиеттерін атау;
— тәжірибе жүзінде пластмассалар мен талшықтарды анықтау;
— Қазақстанда өндірілетін полимерлердің түрлерін білу 3
Дәрумендер және гормондар туралы түсінік.
Биогенді органикалық заттардың рөлі. — дәрумендер мен гормондардың адам ағзасындағы функциясын сипаттау;
— кейбір дәрумендердің табиғаттағы көздерін білу 2

Химия және өмір. Экологиялық мәселелер. — «Жасыл химияның» 12 принципін атау және түсіндіру;
— атмосфера, гидросфера және литосфераның ластану көздерін білу,
жаһандану мәселелерін шешу жолдарын ұсыну;
— «парниктік эффект» пен озон 2

қабатынының бұзылу мәселелері
арасындағы айырмашылықты түсіндіру;
11.4.1.4 — Қазақстан химиялық өнеркәсібінің әр түрлі саласындағы экологиялық мәселелерді болжау және оның шешу жолдарын ұсыну
Тоқсандық жиынтық бағалау 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *