«Графика және жобалау» пәнінің күнтізбелік – тақырыптық жоспары (11 сынып)

«Графика және жобалау» пәнінің күнтізбелік – тақырыптық жоспары (11 сынып)

«Графика және жобалау» пәнінің 11 сыныпқа арналған күнтізбелік – тақырыптық жоспар «Графика және жобалау» пәнінің оқу бағдарламасы және 11 сынып оқу жоспары негізінде құрастырылды, және бұл КТЖ ұсыныс ретінде беріледі. Мұғалімдер, өздері қолданатың ОӘК-ге және мектептегі материалдық техникалық базаға байланысты КТЖ-ға өзгерістер мен толықтырулар еңгізулеріне болады.

Пәннің оқу жүктемесі аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат.
Бөлім Бөлімше Тақырып/Мазмұны Оқыту мақсаттары Сағат саны Мерзімі
1-тоқсан

Ақпаратты визуалдаудың графикалық әдістері мен құралдары Ақпаратты визуалдаудағы кескіндердің рөлі Компьютерлік
графиканың негізгі түрлері 11.1.1.1. — растрлық, векторлық графикалық бағдарламалар редакторларының негіздерін білу және оларды қолдану 1

Ақпаратты визуалдау құралдары
2D кескінін құру үшін БҚ
(бағдарламамен қамтамасыз ету) 11.1.2.1 — 2D нысанасын жасау үшін (сызық қалындығы мен түсі, тік бұрыш, көпбұрыш, шеңбер, доға, эллипс, сплайн сызықтар, сызықпен түрлеу, өлшемдер қою, кординаттық тор) бағдарламалық қамтамасыз ету (растрлық немесе векторлық) таңдау 1

2D кескінін құру 11.1.2.2 — 2D объектiлердi жасау үшiн графикалық редактордың тиiстi аспаптарының мүмкiндiктерін қолдану; 2
11.1.2.3 — векторлық және расторлық графикада түстік модельдерін таңдауды талдау; 2
11.1.2.4 — векторлық және расторлық
графикалардың графикалық операцияларын (ерекшелеу, жою, масштабтау, бұру, 2

қозғалту, айнадағы суреті, ауқымды, қиюды) пайдалана білу
Сызбаны орындаудағы
негізгі ережелер Сызбаны безендіру ережелері (пішім, масштаб, негізгі жазулар) 11.1.3.1 — 2D обьектілердің графикалық безендіруін орындау үшін графикалық редактордың мүмкіндіктерін пайдалану 2

Сызбадағы геометриялық құрылым
Примитивтерді қолдана отырып, 2D объектінің кескінін құру — 2D обьектілерін (геометриялық құрылым, түйіндесу, кескіндер-көріністер) жасау үшін растрлық, векторлық кестенiң түрлерiн таңдау және технологияларын білу;
— 2D объектiлерін құрастыру алдында клипарттар, кiтапханалар, үлгiлерді пайдалану 2

Примитивтерді қолдана отырып, геометриялық құрылымдар
орындау 11.1.4.3 — расторлы және векторлы графикалық 2D объектiлерiн (сызба қаріптері, сызба сызықтары, геометриялық құрылым, түйіндесулер, кескіндер — көріністер, тіліктер, қималар және т.б.) жасаудың үрдісін оңтайландыру мен жеделдету технологияларын пайдалана білу және кескіндерді баспада басып шығару; 2
11.7.1.1 — компьютерлік графика құралдарын пайдаланып графикалық модельдеу бойынша қолданбалы және шығармашылық тапсырмаларды орындау 2
2-тоқсан

Кескіндердің негізгі түрлері және оны құрастыру

Графикалық кескіндердің негізгі түрлерін құрастыру
тәсілдері Көлемді денелерді және үстіртін моделдеудің негізгі тәсілдері 11.2.2.1. — компьютерлік графика құралдары арқылы көлемді денелерді және үстіртін модельдеудің негізгі тәсілдерін пайдалану 2

3D моделін құрудың негізгі кезеңдері 11.2.2.2. — 3D моделін жасау үрдісін кезеңдерге бөлу (кординаттық тор, геометриялық денелер, сплайндар, әртекті рационалды сплайндар, модельдер, негізінде модельдеу) 2
3D моделін құрудағы расторлық және векторлық
бағдарлама мүмкіндіктері 11.2.2.3 — 3D модельдерін (аксонометриялық проекция, техникалық сурет, жиынтық бiрлiк) жасау үшiн растрлық, векторлық бағдарламалардың мүмкiндiктері мен тиісті құралдарын пайдалану 3
Көлемді моделдеу операциясының негізіне сүйеніп 3D моделін құру 11.2.2.4 — 3D моделін (аксонометриялық проекция, техникалық сурет, жиынтық бiрлiк) жасауда көлемді денелерді модельдеу операцияларын қолдану (қаңқалы беттi жасау, бiрiктiру, қиылыстыру, алу, ұлғайту) 3

Заттың (геометриялық денелердің)
сызбаларын оқу және орындау 3D моделдердің визуалдау түрлерін анықтау 11.2.3.1 — 3D моделін визуалдау түрлерін анықтау және таңдау (аксонометриялық проекция, техникалық сурет), жиынтық бірліктер 2

3D моделдерін тұрғызу тәсілдерін таңдау 11.2.3.2 — көлемді денелерді (призма, пирамида, цилиндр, конус, сфера, тор) және үстіртін модельдеуді салыстыру (күрделі формаларды) және құрастыру тәсілдерін таңдау 2

3D моделдерінің текстурасы мен фактурасы 11.2.3.3 — визуалдау үдерісінде бұйымның текстурасы мен фактурасын көрсету 2
3-тоқсан

Кескіндердің негізгі түрлері және оны құрастыру

Қималар мен тіліктер 2D нысанның қима және тілік көрінісін орындау үшін БҚ (бағдарламамен қамтамасыз ету) қолдану
11.2.4.1 — 2D объектiнi (қималар мен тiлiктер) жасау үшiн (растрлық немесе векторлық) бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау; 2
Қима мен тілікті қалыптастыратын көлемді моделдеу тәсілдері 11.2.4.2 — 3D объектіде тiлiктер мен қималардың құрылуы үшiн көлемді денелерді модельдеудің негізгі операцияларын пайдалану 2

Кескіндерді түрлендіру Кескіндердің түрі мен
құрамын түрлендіру Кескіндердің түрі мен құрамын түрлендіру
(графикалық жұмыс) 11.3.1.1 — кескіннің түрі мен құрамын өзгерту (кескінді ауыстыру) арқылы немесе кескіннің масштабын өзгерту арқылы 2D немесе 3D объектілердің сызбаларын графикалық редакторларда орындау 2
Форманың қалыптасуы және құрылымдау
Беттің
жазбалары Геометриялық дене (заттардың) бетінің жазбалары 11.4.3.1 — компютерлік графика құралдары арқылы қисық беттердің және қарапайым геометриялық денелердің жазбасын сызу (призма, пирамида. цилиндр, конус, сфера) 2

Форманы түрлендіру Зат формасын түрлендіру Зат формасын түрлендіру 11.5.1.1 — бөлшектерін жою және басып шығару арқылы 3D моделді түрлендіру 2
Кескіндер арқылы
заттардың Кескіндер арқылы заттардың 11.5.2.1 — бөлшектерді ауыстыру арқылы 3D моделін түрлендіру 2

формаларын түрлендіру формаларын түрлендіру

Техникалық, сәулет – құрылыс
және ақпараттық графика элементтері
Бөлшектердің қосылыстары. Құрастыру сызбасы
Жиынтық бiрлiгінің 3D-моделі.
Кітапханамен жұмыс 11.6.2.1 — 2D ажырайтын және ажырамайтын қосылыстарының құрастыру сызбасын дайындау (кiтапхананы пайдалану); 2
11.6.2.2 — жиынтық бiрлiгінің 3D-моделін орындау 2
Сәулет –
құрылыс
графикасының элементтері Құрылыс
сызбаларының элементтері 11.6.3.1 — әртүрлі ақпарат көздері мен жалпы ережелерді, шартты белгілерді қолдана отырып, құрылыс сызбаларын графикалық редакторларда орындау 2

Инфографика (сұлбалар,
графикалар және диаграммалар)

Әр түрлі саладағы инфографика 11.6.4.1. — инфографика жөнінде жалпы мағлұматтарды білу; 1
11.6.4.2. — Инфографика тәсілдері (сұлба, кестелер мен диаграммалар) арқылы зерттеу нәтижесін және ақпаратты визуалдау 1
4-тоқсан

Жобалау
және жобалау графикасы

Жобалау әдістері Жобалау әдістері. Жобалаудың негізгі кезендері 11.8.1.1 — әртүрлі саладағы жобалау әдістерімен танысу және кезеңдерін анықтау; 2
Жобалау объектілеріне
қойылатын талаптар 11.8.1.2. — жобалау нысандарына қойылатын негізгі эстетикалық, функциялдық талаптарды анықтау 2
Графикалық құжаттар 11.8.2.1 — техникалық құжаттамалардың түрлеріне байланысты олардың құрамын 2

және олардың ерекшеліктерін білу және
Шығармашылық ажырата алу
идеяларды
визуализациялау Шығармашылық
идеяларды визуалдау 11.8.2.2 — шығармашылық идеяларды визуалдаудың әртүрлі құралдарын (эскиз, макет, сызба) білу және қолдану 4
Жобалық іс – 11.7.2.1 — техника/дизайн/сәулет салалары бойынша жобалық іс – әрекет элементтері бар шығармашылық тапсырмаларды түрлі графика құралдарымен (қолмен орындалатын/компьютерлік
графика/макеттеу) орындау 6
әрекет Берілген тақырыпқа
элементтері бар шығармашылық
шығармашылық жоба орындау
тапсырмалар

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *