«География» пәні бойынша күнтізбелік тақырыптық жоспар 11-сынып (қоғамдық – гуманитарлық бағыт) аптасына 3 сағат, жылдық 102 сағат

«География» пәні бойынша күнтізбелік тақырыптық жоспар 11-сынып (қоғамдық – гуманитарлық бағыт)
аптасына 3 сағат, жылдық 102 сағат
Тақырыптар Оқу мақсаттары Сағат саны
1-тоқсан
Бөлім 1. Географиялық зерттеу әдістері
1.1 Жалпы географиялық әдістер
Өзекті географиялық зерттеу әдістері 11.1.1.1 — зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық сараптама әдістерін қолдану; 2
11.1.1.2 — зерттеу тақырыбына сәйкес эксперттік бағалау әдістерін қолдану; 2
11.1.1.3 — зерттеу тақырыбына сәйкес модельдеу әдістерін қолдану; 2
11.1.1.4 — зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру әдістерін қолдану 2
Бөлім 2. Картография және геоинформатика
2.1 Картография

Заманауи
картографиялық әдістер 11.2.1.1 — тақырыпқа сәйкес электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану (сандық карталарды оқу, олардың қолданысымен географиялық объектілер мен аумақтардың орналасуын, сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтау, сипаттау және талдау) 2
2.2 Геоинформатика негіздері

Геоақпараттық жүйелер

Географиялық деректер базасы

Географиялық 11.2.2.1 — геоақпараттық әдістер мен геоақпараттық жүйелер технологияларының ерекшеліктерін, басқа ғылымдар мен өндіріс салаларымен байланыстарын түсіндіру; 1
11.2.2.2 — компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру; 2

деректерді визуализациялау 11.2.2.4 — компьютерлік бағдарламаларды қолданумен тақырыптық картасызбалар жасау 2
Бөлім 3. Табиғатты пайдалану және геоэкология
3.1 Табиғатты пайдалану

Табиғатты пайдалануды реттеу 11.3.1.1 — шаруашылық және тұтыну салалары бойынша табиғатты пайдалануды реттеу механизмін талдау; 2
11.3.1.2 — табиғатты пайдалану түрлерінің заңнамалық тәртіппен бекітілген нормаларға сәйкестігін анықтау (жергілікті/аймақтық компоненттің негізінде) 2
Табиғатты қорғау шаралары 11.3.1.3 — табиғатты қорғау шараларының тиімділігіне баға беру (жергілікті/аймақтық компонентті қосымша қамту негізінде); 2
Табиғатты қорғауда жеке тұлғаның рөлі 11.3.1.4 — жеке тұлғаның табиғатты пайдаланудағы рөлін анықтап, «экологиялық ізін» есептеу 2
Тоқсан бойынша
жиынтық бағалау 1
24
2-тоқсан
Бөлім 3. Табиғатты пайдалану және геоэкология
3.2 Геоэкологиялық зерттеулер негіздері
Қоршаған ортаның антропогендік өзгеруі 11.3.2.1 — қоршаған ортаның антропогендік өзгерістерін жіктеу 3

Қоршаған ортаның сапасы 11.3.2.2 — қоршаған орта сапасының көрсеткіштерін жіктеу; 4
11.3.2.3 — ластанған қоршаған ортаның адам өміріне тигізетін әсеріне баға беру (жергілікті/аймақтық компонентті қосымша қамту
негізінде); 4

11.3.2.4 — дүниежүзі елдерін қоршаған ортаның сапасы бойынша жіктеу; 4
11.3.2.5 — қоршаған орта сапасын тәжірибелік зерттеу арқылы анықтау (жергілікті/аймақтық компоненттің негізінде); 4
11.3.2.6 — қоршаған орта сапасын арттыру жөнінде
ұсыныстар әзірлеу (жергілікті/аймақтық компоненттің негізінде) 4
Тоқсан бойынша
жиынтық бағалау 1
24
3-тоқсан
Бөлім 4. Геоэкономика
4.1 Геоэкономика негіздері
Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық
жағдайы мен әлеуеті 11.4.1.1 — Қазақстан аймақтарын шаруашылығының салалық және аумақтық құрылымы мен экономикалық даму көрсеткіштері бойынша салыстырып талдау; 3
11.4.1.2 — Қазақстан аймақтарының экономикалық дамуын теңестіру жөнінде идеяларды ұсыну; 3
11.4.1.3 — Қазақстан аймақтарының экономикалық даму әлеуетін анықтау (өз аймағы негізінде); 3
11.4.1.4 — талдау негізінде Қазақстан аймақтарының экономикалық даму кедергілерін жою жөнінде ұсыныстар әзірлеу (өз аймағы мысалында); 3

Геоэкономикалық даму стратегиялары 11.4.1.5 — Қазақстан аймақтарын экономикалық тұрғыда дамыту жөнінде стратегиялардың
жобаларын ұсыну (өз аймағы негізінде); 3
Бөлім 5. Геосаясат
5.1 Геосаясат негіздері
Заманауи геосаяси үдерістер 11.5.1.1 — қазіргі заманның геосаяси үдерістерін түсіндіру; 2
Қазақстанның геосаяси жағдайы 11.5.1.2 — Қазақстанның геосаяси жағдайына кешенді баға беру; 3

Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі 11.5.1.3 — Қазақстан Республикасының геосаяси қауіпсіздігіне әсер ететін факторларды анықтау; 3
11.5.1.4 — Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігін күшейту жөнінде ұсыныстарды әзірлеу; 3

Қазақстанның геосаяси интеграциясы 11.5.1.5 — Қазақстанның дүниежүзі елдері мен дүниежүзілік және аймақтық ұйымдармен байланыстарын күшейту жөнінде ұсыныстар
әзірлеу 3
Тоқсан бойынша
жиынтық бағалау 1
30
4-тоқсан
Бөлім 6. Елтану
6.1 Дүниежүзі аймақтары
Дүниежүзі аймақтар картасында Қазақстаның орны 11.6.1.1 — Қазақстан Республикасының физикалық- географиялық, тарихи-географиялық, саяси-
географиялық және геосаяси аймақтарында орналасуын анықтау; 2
11.6.1.2 — ғаламдану жағдайында Қазақстанның географиялық аймақтар картасындағы орнының өзгеруін зерттеу арқылы болжау 2
6.2 Дүниежүзі елдерін салыстыру

Қазақстанның халықаралық салыстырулардағы орны 11.6.2.1 — жиынтық көрсеткіштер бойынша есептелінетін индекстер мен рейтингтердегі
Қазақстан орнының динамикасын зерттеу (таңдау бойынша бір рейтингтің мысалында); 2
11.6.2.2 — Қазақстанның жиынтық көрсеткіштер бойынша есептелінетін рейтингтерде орналасқан орына әсер ететін географиялық, әлеуметтік,
экономикалық және саяси факторларды анықтау (таңдау бойынша бір рейтингтің мысалында); 3
11.6.2.3 — көрсеткіштердің жиынтығы бойынша анықталған рейтингтер мен индекстерде есептердің қолданысымен Қазақстанның орнын жоғарлату жөнінде идеяларды ұсыну (таңдау
бойынша бір рейтингтің мысалында) 2

Қолданбалы елтану 11.6.2.4 — қолданбалы елтанушылық ақпараттың маңыздылығын, субъектілері мен тұтынушыларын анықтау; 2
11.6.2.5 — түрлі мақсатты аудиториялар үшін кешенді дүниежүзі елдерінің кешенді елтанушылық сипаттамаларды әзірлеу және шығармашылық түрде ұсыну (елдер мен ұсыну формасы – таңдау бойынша) 3
Бөлім 7. Адамзаттың ғаламдық проблемалары
7.1 Ғаламдық проблемаларды шешу
Ғаламдық проблемаларды шешу жолдары 11.7.1.1 — ғаламдық проблемаларды шешу жөнінде
әлемдік тәжірибені зерттеу; 2
11.7.1.2 — Қазақстанның аумағында көрініс тапқан
ғаламдық проблемаларды анықтау; 2
11.7.1.3 — ғаламдық, оның ішінде Қазақстан аумағында байқалатын проблемалардың алдын
алудың немесе шешудің өзіндік жобасын ұсыну 3
Тоқсан бойынша
жиынтық бағалау 1
24
Барлығы 102

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *