«Алгебра және анализ бастамалары» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар Ұзақ мерзімді жоспар 11-сынып Жаратылыстану-математика бағыты Аптасына 4 сағат

«Алгебра және анализ бастамалары» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар Ұзақ мерзімді жоспар
11-сынып
Жаратылыстану-математика бағыты Аптасына 4 сағат
Оқу жылында 136 сағат
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімдері Тақырыптар/Ұза қ мерзімді жоспар
бөлімінің мазмұны Оқу мақсаттары Сағат саны
1-тоқсан (32 сағ)
10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау 2
11.1А
Алғашқы функция және интеграл Алғашқы функция және
анықталмаған интеграл.
Анықталмаған интеграл қасиеттері — алғашқы функция және анықталмаған интеграл анықтамаларын білу;
— анықталмаған интеграл қасиеттерін білу және қолдану;
— негізгі анықталмаған интегралдарды
1.  kdx  kx  C
n xn1
2.  x dx  n  1  C, n  1;
3. cos xdx  sin x  C;
4. sin xdx  cos x  C ;
5.  dx  tgx  C ;
cos2 x
6.  dx  ctgx  C
sin 2 x
білу және оларды есептер шығаруда қолдану 7
Интегралдау тәсілдері — айнымалыны алмастыру әдісімен интегралды есептеу;
— бөліктеп интегралдау әдісімен интегралды есептеу 4
Қисықсызықты трапеция және оның ауданы. Анықталған интеграл. 11.4.1.6 — қисықсызықты трапецияның
анықтамасын білу және оның ауданын табу үшін Ньютон – Лейбниц формуласын қолдану 3
Анықталған интегралдың геометриялық
және физикалық есептерді шығаруда қолданылуы — анықталған интеграл ұғымын білу, анықталған интегралды есептей білу;
— берілген сызықтармен шектелген жазық фигураның ауданын есептеу;
— айналу денесінің көлемін анықталған интеграл көмегімен есептеу формуласын білу және қолдану;
11.4.2.1 — анықталған интегралды жұмыс пен арақашықтықты есептеуге берілген физикалық есептерді шығару үшін қолдану 7
11.1В Бас жиын және 11.4.2.2 — математикалық статистиканың негізгі 1

Математика лық статистика элементтері таңдама терминдерін білу және түсіну
Дискретті және интервалды вариациялық қатарлар — математикалық статистиканың негізгі терминдерін білу және түсіну;
— дискретті және аралық вариациялық қатарларды құрастыру үшін таңдаманы өңдеу
— берілген шартқа сәйкес вариациялық қатарлардың деректерін талдау; 5
Кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын таңдамалар
бойынша бағалау 11.3.3.4 — таңдама бойынша кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларын бағалау 2
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 1
2-тоқсан (32 сағ)
11.2А
Дәрежелер мен түбірлер.
Дәрежелік функция n-ші дәрежелі түбір және оның қасиеттері — n-ші дәрежелі түбір және n-ші дәрежелі арифметикалық түбір анықтамасын білу;
— n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін білу 2
Рационал көрсеткішті
дәреже. Рационал көрсеткішті
дәрежесі бар өрнектерді түрлендіру. — рационал көрсеткішті дәреже анықтамасын және қасиеттерін білу;
— алгебралық өрнектерді түрлендіру үшін рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолдану 6
Иррационал өрнектерді түрлендіру. 11.2.1.5 — иррационал өрнектерді түрлендіру үшін
n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін қолдану 3
Дәрежелік
функция, оның қасиеттері мен графигі — нақты көрсеткішті дәрежелік функция анықтамасын білу; дәреже көрсеткішіне тәуелді дәрежелік функция графигін салу;
— дәрежелік функция қасиеттерін білу 4
Нақты көрсеткішті дәрежелік
функцияның туындысы мен интегралы — нақты көрсеткішті дәрежелік
функцияның туындысын табу ережелерін білу және қолдану;
— нақты көрсеткішті дәрежелік
функцияның интегралын табу ережесін білу және қолдану 6
11.2В
Иррационал теңдеулер мен
теңсіздіктер Иррационал теңдеулер мен
олардың жүйелері — иррационал теңдеудің анықтамасын білу, оның мүмкін мәндер жиынын анықтай алу;
— теңдеудің екі жағын бірдей n-ші дәрежеге шығару әдісі арқылы иррационал теңдеулерді шеше алу;
— айнымалыны алмастыру әдісі арқылы иррационал теңдеулерді шеше алу;
— иррационал теңдеулер жүйелерін шеше алу 7
Иррационал теңсіздіктер 11.2.2.5 — иррационал теңсіздіктерді шеше алу 3

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 1
3-тоқсан (40 сағ)
11.3А
Комплекс сандар Жорамал сандар. Комплекс сандар анықтамасы — комплекс санның және оның модулінің анықтамаларын білу;
— комплекс санды комплекс жазықтықта кескіндеу алу;
— түйіндес комплекс сандар анықтамасы мен олардың қасиеттерін білу 3
Алгебралық түрдегі комплекс сандарға амалдар қолдану — алгебралық түрде берілген комплекс сандарға арифметикалық амалдар қолдану;
— алгебралық түрдегі комплекс санды бүтін дәрежеге шығарғанда мәнінің заңдылығын қолдану;
— комплекс санның квадрат түбірін таба алу; 4
Квадрат теңдеулердің комплекс түбірлері 11.1.2.4 — квадрат теңдеулерді комплекс сандар жиынында шешу 3
Алгебраның негізгі теоремасы 11.1.2.5 — алгебраның негізгі теоремасын және оның салдарларын білу 2
11.3В
Көрсеткішті к және логарифмдік функциялар Көрсеткіштік функция, оның
қасиеттері және графигі көрсеткіштік функция анықтамасын білу және оның графигін салу;
көрсеткіштік функция қасиеттерін есептер шығаруда қолдану 3
Сан логарифмі және оның қасиеттері сан логарифмі, ондық және натурал логарифмдер анықтамаларын білу;
логарифм қасиеттерін білу және оны логарифмдік өрнектерді түрлендіруде қолдану 4
Логарифмдік функция, оның
қасиеттері және графигі логарифмдік функцияның анықтамасын білу және оның графигін салу;
логарифмдік функция қасиеттерін білу және қолдану 2
Көрсеткіштік функцияның туындысы мен интегралы 11.4.1.20 көрсеткіштік функцияның туындысы мен интегралын табу 4
Логарифмдік функцияның туындысы 11.4.1.21 логарифмдік функцияның туындысын табу 2
11.3С
Көрсеткішті к және логарифмдік теңдеулер мен
теңсіздіктер Көрсеткіштік теңдеулер және олардың жүйелері — көрсеткіштік теңдеулерді шешу әдістерін білу және қолдану;
— көрсеткіштік теңдеулер жүйелерін шеше білу 3
Логарифмдік теңдеулер және 11.2.2.8 — логарифмдік теңдеулерді шешу әдістерін білу және қолдану; 3

олардың жүйелері 11.2.2.9 — логарифмдік теңдеулер жүйелерін шеше білу
Көрсеткіштік теңсіздіктер 11.2.2.10 — көрсеткіштік теңсіздіктер мен олардың жүйелерін шеше білу; 3
Логарифмдік теңсіздіктер 11.2.2.11 — логарифмдік теңсіздіктер мен олардың жүйелерін шеше білу 3
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 1
4-тоқсан (32 сағ)
11.4А
Дифференци алдық теңдеулер Дифференциалды қ теңдеулер туралы жалпы мағлұмат дифференциалдық теңдеулер туралы негізгі ұғымдарды білу;
дифференциалдық теңдеулердің жалпы және дербес шешімдері анықтамаларын білу 2
Айнымалылары ажыратылатын бірінші ретті
дифференциалдық теңдеулер 11.4.1.24 — айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеулерді шешу;
11.4.3.1 — физикалық есептерді шығаруда дифференциалдық теңдеулерді қолдану 4
Екінші ретті тұрақты коэффициентті
біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулер. 11.4.1.25 — екінші ретті біртекті сызықты
дифференциалдық теңдеулерді шешу (ay»+by’+cy=0 түріндегі ,мұндағы a,b,c -тұрақты шамалар);
11.4.3.2 — гармоникалық тербелістің теңдеуін құру және шешу 12
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 1
10-11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау 13

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *