11-сынып «Геометрия» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар Ұзақ мерзімді жоспар Жаратылыстану-математика бағыты Аптасына 2 сағат

11-сынып

«Геометрия» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар Ұзақ мерзімді жоспар

Жаратылыстану-математика бағыты Аптасына 2 сағат
Оқу жылында 68 сағат
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімдері Тақырыптар/Ұза қ мерзімді жоспар
бөлімінің мазмұны Оқу мақсаттары Сағат саны
1-тоқсан (16 сағ)
10-сыныптағы геометрия курсын қайталау 1
11.1А
Көпжақтар Көпжақты бұрыш, геометриялық
дене туралы түсінік 11.1.1 — көпжақты бұрыш пен геометриялық дене ұғымдарын білу, оларды жазықтықта кескіндеу алу; 2
Көпжақ ұғымы 11.1.2 — көпжақтың анықтамасын және оның элементтерін білу;
11.3.3 — көпжақтардың элементтерін табуға есептер шығару; 2
Призма және
оның элементтері, призма түрлері 11.1.3 — призманың анықтамасын, оның элементтерін, призма түрлерін білу; оларды жазықтықта кескіндей алу;
11.3.3 — көпжақтардың элементтерін табуға есептер шығару; 2
Пpизманың
жазбасы, бүйір және толық
бетінің аудандары 11.3.1 — призманың бүйір және толық бетінің аудандары формулаларын қорытып шығару және оларды есептер шығаруда қолдану;
11.1.11 — көпжақтар мен айналу денелерінің жазбаларын жасай алу; 3
Пирамида және оның элементтері. Дұрыс пирамида 11.1.4 — пирамиданың анықтамасын, оның элементтерін, пирамида түрлерін білу; оларды жазықтықта кескіндей алу; 11.2.4 — пирамида 3
төбесінің табан жазықтығына проекциясының орналасуын анықтау;
11.3.3 — көпжақтардың элементтерін табуға есептер шығару;
Қиық пирамида 11.1.5 — қиық пирамида анықтамасын білу, оны жазықтықта кескіндей алу;
11.3.3 — көпжақтардың элементтерін табуға есептер шығару; 2
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 1
2-тоқсан (16 сағ)
11.2А
Көпжақтар Пирамиданың, қиық
пирамиданың
жазбасы, бүйір беті және толық бетінің аудандары 11.3.2 — пирамиданың (қиық пирамиданың) бүйір және толық бетінің аудандары формулаларын қорытып шығару және оларды есептер шығаруда қолдану;
11.1.11 — көпжақтар мен айналу денелерінің жазбаларын жасай алу; 3
Көпжақтардың жазықтықпен қималары 11.2.1 — көпжақтың жазықтықпен қималарын сала білу; 3

Дұрыс көпжақтар 11.1.6 — дұрыс көпжақтың анықтамасын білу,
дұрыс көпжақтардың түрлерін ажырата білу; 2
11.2 B
Кеңістіктегі түзу мен жазықтық теңдеулеріні ң
қолданылуы Кеңістіктегі түзу
мен жазықтықтың өзара орналасуы 11.2.6 — кеңістіктегі түзу мен жазықтықтың өзара орналасуын білу; 1
Кеңістіктегі нүктеден
жазықтыққа дейінгі арақашықтық 11.4.1 — нүктеден жазықтыққа дейінгі арақашықтықты табу формуласын білу және оны есептер шығаруда қолдану; 3
Кеңістіктегі түзулер арасындағы
бұрышты, түзу мен жазықтық арасындағы
бұрышты табу — түзулер арасындағы бұрышты (түзулердің теңдеулері бойынша) табу;
— координаталардағы түзулердің параллельдігі мен перпендикулярлығы шартын есептер шығаруда қолдану;
11.4.5 — түзу мен жазықтық арасындағы бұрышты табу; 3
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 1
3-тоқсан (20 сағ)
11.3А
Айналу денелері және олардың элементтері Цилиндр және оның элементтері.
Цилиндрдің
жазбасы, бүйір және толық
бетінің аудандары 11.1.7 — цилиндрдің анықтамасын, оның элементтерін білу; цилиндрді жазықтықта кескіндей алу;
— цилиндрдің бүйір беті және толық беті аудандары формулаларын қорытып шығару және оларды есептер шығаруда қолдану;
— айналу денелерінің (цилиндр, конус, қиық конус, шар) элементтерін табуға есептер шығару;
11.1.11 — көпжақтар мен айналу денелерінің жазбаларын жасай алу; 3
Конус және оның элементтері.
Конустың
жазбасы, бүйір және толық
бетінің аудандары 11.1.8 — конустың анықтамасын, оның элементтерін білу; конусты жазықтықта кескіндей алу;
— айналу денелерінің (цилиндр, конус, қиық конус, шар) элементтерін табуға есептер шығару;
— конустың бүйір және толық беті аудандары формулаларын қорытып шығару және оларды есептер шығаруда қолдану;
11.1.11 — көпжақтар мен айналу денелерінің жазбаларын жасай алу; 3
Қиық конус және оның элементтері.
Қиық конустың жазбасы, бүйір және толық
бетінің аудандары 11.1.9 — қиық конустың анықтамасын, оның элементтерін білу, қиық конусты жазықтықта кескіндей алу;
11.3.5 — айналу денелерінің (цилиндр, конус, қиық конус, шар) элементтерін табуға есептер шығару;
11.3.7 — қиық конустың бүйір беті және толық беті аудандары формуларын қорытып шығару және оларды есептер шығаруда қолдану;
11.1.11 — көпжақтар мен айналу денелерінің жазбаларын жасай алу; 4
Сфера, шар және олардың элементтері.
Сфера бетінің ауданы 11.1.10 — сфера, шардың анықтамаларын білу; жазықтықта кескіндей алу;
11.3.8 — сфера бетінің ауданын табуға есептер шығару; 3
Сфераға 11.2.3 — сфера мен жазықтықтың өзара орналасуын 4

жүргізілген
жанама жазықтық білу;
11.4.4 — координаталардағы сфера мен
жазықтықтың өзара орналасуына есептер шығару;
— сфераға жанама жазықтықтың анықтамасын және қасиетін білу;
— шар мен сфераның жазықтықпен қималарына байланысты есептер шығару;
Цилиндр, конус және шардың
жазықтықпен қималары 11.2.2 — цилиндрдің, конустың және шардың жазықтықпен қималарын кескіндеу; 2
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 1
4-тоқсан (16 сағ)
11.4А
Денелердің көлемдері Денелер көлемдерінің
жалпы қасиеттері 11.3.11 — кеңістік денелерінің көлемдерінің қасиеттерін білу және қолдану; 1
Призма көлемі 11.3.12 — призма көлемін табу формуласын білу
және оны есептер шығаруда қолдану; 1
Пирамида және қиық пирамида
көлемдері 11.3.13 — пирамида және қиық пирамида
көлемдерін табу формулаларын білу және оларды есептер шығаруда қолдану; 2
Цилиндр көлемі 11.3.14 — цилиндр көлемін табу формуласын білу
және оны есептер шығаруда қолдану; 2
Конус және қиық конус көлемдері 11.3.15 — конус және қиық конус көлемдерін табу формулаларын білу және оларды есептер
шығаруда қолдану; 2
Кеңістік
фигураларының ұқсастығы 11.3.17 — кеңістіктегі ұқсас фигуралар көлемдерінің қасиетін білу және оны есептер шығаруда қолдану; 2
Шар және оның бөліктерінің
көлемдері 11.3.16 — шар және оның бөліктері көлемдерін табу формулаларын білу және оларды есеп шығаруда
қолдану; 2
Геометриялық денелердің
комбинациялары 11.2.5 — көпжақтар мен айналу денелерінің комбинацияларын жазықтықта кескіндеу;
11.3.18 — геометриялық денелерінің
комбинациясына берілген практикалық мазмұнды есептер шығару; 2
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 1
10-11-сыныптардағы геометрия курсын қайталау 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *