Жаңа бағдарлама Информатика 8 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспарлау Обновленка

8 cынып

№ Сабақтыңтақырыбы Сағат саны Оқумақсаты Сыныбы Ескерту
8а 8б
1 тоқсан
1 бөлім. Компьютер мен желілердіңтехникалықсипаттамалары
1 Ақпараттыөлшеу 1 8.2.1.1-ақпарат көлемін анықтауда алфавиттік (әліпби) тәсілін қолдану
2 Ақпараттыөлшеу 1 8.2.1.1-ақпарат көлемін анықтауда алфавиттік (әліпби) тәсілін қолдану
3 Процессор жәнеоныңсипаттамалары 1 8.1.1.1- қарапайым деңгейінде процессордың қызметін және оның негізгі сипаттамасын түсіндіру
4 Процессор жәнеоныңсипаттамалары 1 8.1.1.1- қарапайым деңгейінде процессордың қызметін және оның негізгі сипаттамасын түсіндіру
5 Компьютерлік желілер
БЖБ №1 «Компьютер мен желілердің техникалық сипаттамалары» бөлімі (20 минут) 1 8.1.3.1- желінің өткізуқабілетінанықтау
2 бөлім. Денсаулық және қауіпсіздік
6 Компьютер пайдаланудыңкеріаспектілеріБЖБ №2 «Денсаулықжәнеқауіпсіздік» бөлімі (15 минут) 1 8.4.1.1 -адам ағзасына түрлі электронды құрылғылардың әсері туралы мысал келтіру және қорғану тәсілдерін тиімді қолдану
7 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау №1 1
8 Желідегіқауіпсіздік 1 8.4.2.1- желі қолданушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету ережелерін сақтау (интернеттегі алаяқтық пен агрессия)
2 тоқсан
3 бөлім. Ақпараттыэлектрондыкестелердеөңдеу
9 Статистикалықмәліметтер 1 8.2.2.2-абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді қолдану
8.2.2.1- электронды кестеде есептерді шешу үшін мәліметтердің әртүрлі форматтарын қолдану
10 Статистикалықмәліметтер 1 8.2.2.2-абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді қолдану
8.2.2.1- электронды кестеде есептерді шешу үшін мәліметтердің әртүрлі форматтарын қолдану
11 Кірістірілгенфункциялар 1 8.2.2.3 — электронды кестені қолдана отырып есептерді шешуде кіріктірілген функцияларды қолдану
12 Кірістірілгенфункциялар 1 8.2.2.3 — электронды кестені қолдана отырып есептерді шешуде кіріктірілген функцияларды қолдану
13 Қолжетімді ақпараттың негізінде мәліметтерді талдау 1 8.2.2.3- электронды кестені қолдана отырып есептерді шешуде кіріктірілген функцияларды қолдану
14 Қолжетімді ақпараттың негізінде мәліметтерді талдау
БЖБ №3 «Ақпаратты электронды кестелерде өңдеу» бөлімі (20 минут) 1 8.2.2.3- электронды кестені қолдана отырып есептерді шешуде кіріктірілген функцияларды қолдану
15 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау №2 1
16 Қолданбалыесептердішешу 1 8.2.2.3- электронды кестені қолдана отырып есептерді шешуде кіріктірілген функцияларды қолдану
8.2.2.1- электронды кестеде есептерді шешу үшін мәліметтердің әр түрлі типі мен форматын қолдану
8.2.2.4- кестеде берілген функцияның графигін тұрғызу
3 тоқсан
4 бөлім. Программалардыәзірлеудіңкіріктірілгенорталары
17 Программалыққамтамасызетудіңжіктелуі 1 8.1.2.1 -жүйелік, қолданбалы программалық қамтамасыз ету және программалау жүйесін ажырату

18 Программа жасаудыңкіріктірілгенортасыныңкомпонентері 1 8.3.3.2- программаны өңдеудің кіріктірілген ортасының компоненттерін білу және қолдану
19 Таңдау операторы 1 8.3.3.1 — таңдау және қайталау операторларын программаны өңдеудің кіріктірілген ортасыныңда қолдану(С/С++, Python, Delphi, Lazarus)
20 Параметрлі цикл 1 8.3.3.1- таңдаужәнеқайталауоператорларынпрограмманыөңдеудіңкіріктірілгенортасыныңдақолдану(С/С++, Python, Delphi, Lazarus)
21 Соңғышартты цикл 1 8.3.3.1 -таңдаужәнеқайталауоператорларынпрограмманыөңдеудіңкіріктірілгенортасыныңдақолдану(С/С++, Python, Delphi, Lazarus)
22 Соңғышартты цикл 1 8.3.3.1 -таңдаужәнеқайталауоператорларынпрограмманыөңдеудіңкіріктірілгенортасыныңдақолдану(С/С++, Python, Delphi, Lazarus)
23 Алғышартты цикл 1 8.3.3.1- таңдаужәнеқайталауоператорларынпрограмманыөңдеудіңкіріктірілгенортасыныңдақолдану(С/С++, Python, Delphi, Lazarus)
24 Алғы шартты цикл
БЖБ № 4 «Программаларды құрудың кіріктірілген орталары» бөлімі (20 минут) 1 8.3.3.1- таңдаужәнеқайталауоператорларынпрограмманыөңдеудіңкіріктірілгенортасыныңдақолдану(С/С++, Python, Delphi, Lazarus)
25 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау №3 1
26 Алгоритм трассировкасы 1 8.3.2.1-алгоритмтрассировкасынжүзегеасыру

4 тоқсан
5 бөлім. Программаларды әзірлеудің кіріктірілген ортасында есептерді шешу
27 Проблеманы анықтау 1 8.3.1.1- программа өңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін құру
28 Проблеманы анықтау 1 8.3.1.1- программа өңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін құру
29 Алгоритмді әзірлеу 1 8.3.1.1- өңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін құру
8.3.2.1- алгоритм трассировкасын жүзеге асыру
30 Алгоритмді әзірлеу 1 8.3.1.1- өңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін құру
8.3.2.1- алгоритм трассировкасын жүзеге асыру
31 Алгоритмді программалау 1 8.3.1.1- өңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін құру
8.3.3.2- программаны өңдеудің кіріктірілген ортасының компоненттерін білу және қолдану
8.3.3.1- таңдау және қайталау операторларын программаны өңдеудің кіріктірілген ортасында қолдану(С/С++, Python, Delphi, Lazarus)
32 Алгоритмді программалау
БЖБ № 5 «Программаларды құрудың кіріктірілген ортасында есептерді шешу» бөлімі (20 миунт) 1 8.3.1.1- өңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін құру
8.3.3.2- программаны өңдеудің кіріктірілген ортасының компоненттерін білу және қолдану
8.3.3.1- таңдау және қайталау операторларын программаны өңдеудің кіріктірілген ортасында қолдану(С/С++, Python, Delphi, Lazarus)
33 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау №4 1
34 Программаны тестілеу 1 8.3.1.1- өңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін құру
8.3.2.1- алгоритмтрассировкасынжүзегеасыру

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *