Жаңа бағдарлама Информатика 7 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспарлау Обновленка

«7 сынып


Сабақтың тақырыбы Сағат саны Оқу мақсаттары Мерзімі Ескерту
7а 7б
Ақпараттыөлшеужәне компьютер жадысы
1 Ақпараттыңөлшембірліктері 1 7.2.1.1-ақпараттыңөлшембірліктерінатап өту
7.2.1.2-ақпараттыбірөлшембірлігіненбасқаөлшембірліктерінеауыстырудыжүзегеасыру
2 Компьютерлікжады 1 7.1.1.1-компьютердіңжадытүрлерініңқызметін(жеделсақтауқұрылғысы, тұрақтысақтауқұрылғысы, сыртқысақтауқұрылғысы, кэш-жады) сипаттау
3 Файлдардыңкөлемі 1 7.1.2.3 -бірдей ақпарат сақталған әртүрлі пішімдегі файлдардың көлемін салыстыру
4 Файлдардың көлемі
БЖБ №1 «Ақпараттыөлшеужәне компьютер жадысы» бөлімі (20 минут) 1 7.1.2.3 -бірдей ақпарат сақталған әртүрлі пішімдегі файлдардың көлемін салыстыру
7.1.2.2 –әртүрліпішімдегімұрағаттардықұру
5 Файлдардыңкөлемі 1 7.1.2.2 – әртүрліпішімдегімұрағаттардықұру
Желілер және қауіпсіздік Желілер және қауіпсіздік
6 Компьютерлік желілер және олардың жіктелуі
«Желілер және қауіпсіздік» бөлімі бойынша ЖБ №2 (15 минут)
1 7.1.3.1-компьютерлікжелілердітоптастыру
7 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау №1
1
8 Вирусқақарсықауіпсіздік 1 7.4.2.1-компьютердізияндыпрограммаларданқорғау

2-тоқсан
Есептерді электронды кестелердің көмегімен шешу 2-тоқсан
Есептерді электронды кестелердің көмегімен шешу
9 Мәтіндікпроцессордағыкестелер 1 7.2.2.1-мәтіндік процессорда кесте элементтерін пішімдеу
10
Электрондыкестелердіңэлементтерінпішімдеу 1 7.2.2.2-электронды кесте элементтерін пішімдеу
11 Мәліметтерпішімі 1 7.3.3.1 -деректердің типін жіктеу
12 Шарттыпішімдеу 1 7.2.2.4-электронды кестеде шартты пішімдеуді қолдану
13 Кестелімәліметтердіңграфикалықұсынылуы 1 7.2.2.3-электронды кестеде диаграммалар құру
14 ПроцесстердіэлектрондыкестелердемодельдеуБЖБ №3 «Есептердіэлектрондыкестелердіңкөмегіменшешу» бөлімі бойынша (15 минут) 1 7.2.2.2-электронды кесте элементтерін пішімдеу
7.3.3.1-деректердің типін жіктеу
7.2.2.4-электронды кестеде шартты пішімдеуді қолдану
7.2.2.3-электронды кестеде диаграммалар құру
15 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау №2 1
16 Процесстердіэлектрондыкестелердемодельдеу 1 7.2.2.2-электронды кесте элементтерін пішімдеу
7.3.3.1-деректердің типін жіктеу
7.2.2.4-электронды кестеде шартты пішімдеуді қолдану
7.2.2.3-электронды кестеде диаграммалар құру

3 тоқсан
Шешімдердіпрограммалау
3 тоқсан
Шешімдердіпрограммалау
17 Программалаутілдері 1 7.1.2.1-«программалау жүйесі» және «программалау тілдері» ұғымдарын ажырата білу
18 Программалаужүйелері 1 7.1.2.1-«программалау жүйесі» және «программалау тілдері» ұғымдарын ажырата білу
19 Мәліметтертиптері 1 7.3.3.1-деректердің типін жіктеу
20 Жобаныңинтерфейсі 1 7.4.1.1- жасалатынжобаныңинтерфейсінқұруталаптарынорындау
21 Сызықтықалгоритмдердіпрограммалау 1 7.3.2.1-алгоритмді программалаутіліндежазу
7.3.3.2 –сызықтықжәнетармақталуалгоритмдерінпрограмманыөңдеудіңкіріктірілгенортасында (С/С++, Python, Delphi, Lazarus) жазу
22 ТармақталуалгоритмдерінпрограммалауБЖБ №4 «Шешімдердіпрограммалау»бөлімі (15 минут) 1 7.3.2.1-программалау тіліндеалгоритмдіжазу
7.3.3.2 –сызықтықжәнетармақталуалгоритмдерінпрограмманыөңдеудіңкіріктірілгенортасында (С/С++, Python, Delphi, Lazarus) жазу
23 Кірістірілгеншарттарды
Программалау
1 7.3.2.1-программалау тіліндеалгоритмдіжазу
24 Кірістірілгеншарттарды
программалау
БЖБ № 5 «Шешімдерді программалау»бөлімі бойынша (15 минут) 1 7.3.3.2 –сызықтық және тармақталу алгоритмдерін программаны өңдеудің кіріктірілген ортасында (С/С++, Python, Delphi, Lazarus) жазу
25 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау № 3 1
26 Құрамдышарттарды 1 7.3.2.1- алгоритмдіпрограммалаутіліндежазу
7.3.3.2 –сызықтықжәнетармақталуалгоритмдерінпрограмманыөңдеудіңкіріктірілгенортасында (С/С++, Python, Delphi, Lazarus) жазу
4 тоқсан
Нысандар мен оқиғалардымодельдеу
27 Үшөлшемдімодельдер 1 7.3.1.1 -нысандар мен оқиғалардың 3D моделінқұру
28 Үшөлшемдімодельдер 1 7.3.1.1 -нысандар мен оқиғалардың 3D моделінқұру
29 Редакторғакіріктірілгеннысандар 1 7.3.1.1 -нысандар мен оқиғалардың 3D моделінқұру
30 Редакторғакіріктірілгеннысандар 1 7.3.1.1 -нысандар мен оқиғалардың 3D моделінқұру
31 Нысандардыңүшөлшемдімодельдері 1 7.3.1.1 -нысандар мен оқиғалардың 3D моделінқұру
32 НысандардыңүшөлшемдімодельдеріБЖБ № 6 «Нысандар мен оқиғалардымодельдеу» бөлімі бойынша (15 минут) 1 7.3.1.1 -нысандар мен оқиғалардың 3D моделінқұру
33 Тоқсан бойынша жиынтық бағалау №4 1
34 Оқиғалардыңүшөлшемдімодельдері 1 7.3.1.1 -нысандар мен оқиғалардың 3D моделінқұру

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *