Жаңа бағдарлама Дүниетану 4 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспарлау Обновленка

Дүниетану
4 сынып

Аптасына: 1 сағат
Барлығы : 34сағат

№ Ортақтақырып Бөлім Бағадарламабөлімшелері Оқумақстаты Сағат саны Мерзімі
1
«МеніңОтаным–Қазақстан» Елімнің табиғаты 1.3 Меніңатамекенім 4.1.3.1 түрлідәрежедегіәкімшілік-аумақтықбірліктерді (аймақ, аудан, облыс) ажырату 1

2.3 Табиғижағдайларжәнеолардыңәсері 4.2.3.1 өзөңіріндегіжәнеҚазақстанаймақтарындағыадамдардыңтабиғижағдайларға (рельеф, климат, өсімдікжәнежануарларәлемі, су нысандары) байланыстышаруашылықіс-әрекетінталдау 1
2.3 Природные условия и их влияние 4.2.3.1 өзөңіріндегіжәнеҚазақстанаймақтарындағыадамдардыңтабиғижағдайларға (рельеф, климат, өсімдікжәнежануарларәлемі, су нысандары) байланыстышаруашылықіс-әрекетінталдау 1
1.3 Меніңатамекенім 4.1.3.2 түрлідереккөздергенегізделеотырып, өзаймағыныңэкономикалыққызметатқаратынсубъектілерінесипаттама беру 1
2.
«Адами құндылықтар» Мен және қоғам
1.1 Мен жәнеменіңотбасым 4.1.1.1 отбасыныңқоғамөміріндегімаңызындәлелдеу
4.1.1.2 отбасымүшелерініңфункционалдықрөлінталдау 1

4.1.1.3 отбасыбюджетініңнегізгікіріс-шығыстарынталдау
4.1.1.4 отбасыбюджетіноңтайландыружолдарынұсыну 1
1.5 Құқықжәнеміндет
4.1.2.1 мектептіңөзін-өзібасқаруұйымынамүше болу жолдарынтүсіндіру
4.1.2.2 оқушыларарасындағыкөшбасшығатәнтұлғалыққасиеттердіанықтау 1
4.1.5.1 Конституцияныңқоғамөміріндегімаңызытуралықорытындыжасау
4.1.5.2 ҚазақстанРеспубликасыныңазаматыретіндежекетұлғаныңдемократиялыққұқықтары, бостандықтары, міндеттеріненмысалдаркелтіру 1
3. «Мәдени мұра» Тарих беттерінен

3.2 Қазақстанның тарихи тамырлары

3.1 Ежелгі мәдениеттер мен өркениеттер 4.3.2.1 түрлі дереккөздер негізінде қазақ халқының шығу тарихын түсіндіру
4.3.2.2 сақтар, ғұндар, түркілер және қазақтар арасындағы байланысты графикалық түрде бейнелеу
1
4.3.1.1 түрлідереккөздернегізіндетарихикезеңдердегітехнологиялықпрогрестіанықтау 1
3.3 Қазақстантарихындағымаңыздыоқиғалар 4.3.3.1 Қазақстанның ХХ-ХХІ ғасырлардағыжетістіктерін (мәдениет, ғылым, білім, экономика) түсіндіру 1
3.4 Көрнектітарихитұлғаларжәнемәдениетқайраткерлері 4.3.4.1 өмірбаяндықмәліметтерінесүйенеотырып, шығармашылықжәнееңбексалаларындағыкөрнектіқайраткерлердіңелімізгесіңіргенеңбегітуралықорытындыжасау 1
3.1 Ежелгімәдениеттер мен өркениеттер 4.3.1.2 тарихимұражайлардыңқызметінтүсіндіру4.3.1.3 мұражайдыңөзіндікжобасынұсыну 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *