Жаңа бағдарлама Дене шынықтыру 4 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспарлау Обновленка

4) 4-сынып:
Ұзақмерзімдіжоспардыңбөлімдері Тақырып/ ұзақмерзімдіжоспардыңмазмұны Оқумақсаттары Сағат саны
1-тоқсан
1-бөлім
Жүгіру, секіружәнелақтыру Қауіпсіздікережесі.
Қысқақашықтыққажүгіру 4.3.4.1
4.3.1.1
Ұзындыққасекірунегіздері 4.3.2.1 денеқызметіменайналысқанкезде,
4.3.3.1
Лақтырудыңтүрлеріментәжірибелер 4.1.2.1
Жеңіл атлетика элементтері бар эстафета 4.1.1.1
4.3.5.1 денеқимылдарынақатысудыңтүрлімүмкіндіктерінзерттеужәнесалыстыру,
2-бөлім
Жеңілдетілгенспорттықойындар Волейболдоптарыменойындар 4.2.8.1 түрліәрекеттердіорындаукезіндетүрлірөлдерменэкспериментжасаужәнеорындауғакірісу,
Спорттықойындар 4.1.2.1
4.2.2.1 көшбасшылықрөлдеріменкезектесеалмасып,
Техникасыжеңілтапсырмалар 4.2.1.1 баламалардыанықтапжәнежасапқозғалысидеяларын, стратегиялардыжәнежоспарлардыанықтайдыжәнеұйымдастыру
4.2.3.1, идеяларды, ресурстаркеңістікайрмашылығынбілу
Топтағынегізгіжұмыстар 4.3.5.1 денеқимылдарынақатысудыңтүрлімүмкіндіктерін, оларғақатысумүмкіндіктеріналужолдарынзерттейдіжәнесалыстыру
2-тоқсан
3-бөлім
Гимнастиканыңнегізгіэлементтері Қауіпсіздікережесі.
Жалпыдамытуғаарналғанжаттығулар 4.3.4.1
4.3.2.1 денеқызметіменайналысқанкезде, дененіқыздыружәнебосаңсытуқажеттілігінкөрсетужәнеталқылау
Акробатиканыңжеңілэлементтері 4.1.2.1
Жеңілгимнастикалыққұралдарменжаттығулар 4.1.5.1 қолданылатынбірқатаріс-қимылдарды, кеңістікті, динамиканыжәнебайланыстардыкөрсетежәнетүсіндіреотырып, өзініңжәнебасқаларыныңіс-
4.1.4.1 денежаттығуларыншеберорындауүшінәлеуеттіанықтап, қозғалыстыңкүштіжәнеәлсізжақтарынсалыстыру
Гимнастикалыққұралдарғабағытталғантапсырмалар 4.2.2.1 көшбасшылықрөлдеріменкезектесеалмасып, әрекетмақсаттарынақолжеткізуүшінөзбетіншежәнетоптажұмысістейбілу
4.2.5.1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *