Жаңа бағдарлама Дене шынықтыру 4 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспарлау Обновленка

4) 4-сынып: Ұзақмерзімдіжоспардыңбөлімдері Тақырып/ ұзақмерзімдіжоспардыңмазмұны Оқумақсаттары Сағат саны 1-тоқсан 1-бөлім Жүгіру, секіружәнелақтыру Қауіпсіздікережесі. Қысқақашықтыққажүгіру 4.3.4.1 4.3.1.1 Ұзындыққасекірунегіздері 4.3.2.1 денеқызметіменайналысқанкезде, 4.3.3.1 Лақтырудыңтүрлеріментәжірибелер 4.1.2.1 Жеңіл атлетика элементтері бар эстафета 4.1.1.1 4.3.5.1 денеқимылдарынақатысудыңтүрлімүмкіндіктерінзерттеужәнесалыстыру, 2-бөлім Жеңілдетілгенспорттықойындар Волейболдоптарыменойындар 4.2.8.1 түрліәрекеттердіорындаукезіндетүрлірөлдерменэкспериментжасаужәнеорындауғакірісу, Спорттықойындар 4.1.2.1 4.2.2.1 көшбасшылықрөлдеріменкезектесеалмасып, Техникасыжеңілтапсырмалар 4.2.1.1 баламалардыанықтапжәнежасапқозғалысидеяларын, стратегиялардыжәнежоспарлардыанықтайдыжәнеұйымдастыру 4.2.3.1, идеяларды, ресурстаркеңістікайрмашылығынбілу Топтағынегізгіжұмыстар 4.3.5.1 денеқимылдарынақатысудыңтүрлімүмкіндіктерін, оларғақатысумүмкіндіктеріналужолдарынзерттейдіжәнесалыстыру 2-тоқсан 3-бөлім Гимнастиканыңнегізгіэлементтері Қауіпсіздікережесі. Жалпыдамытуғаарналғанжаттығулар […]