СОР ЖБ Математика 5 сынып

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
Математика
5-сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 5-сынып оқушыларына «Математика» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге оқушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныста бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта оқушылардыңң оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныс мұғалімдерге, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсынысты дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
2
Мазмұны
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………………4
«Натурал сандардың бөлінгіштігі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………..7
«Жай бөлшектер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………………10
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………..13
«Жай бөлшектерге амалдар қолдану» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………13
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………..16
«Мәтін есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………………16
«Ондық бөлшектер және оларға амалдар қолдану» бөлім бойынша жиынтық бағалау.19
«Жиын» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………………………22
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………..25
«Пайыз» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………………..25
«Бұрыштар. Көпбұрыштар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………….28
«Диаграмма» және «Кеңістік фигураларының жазбалары» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау………………………………………………………..31
3
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Натурал сандар және нөл саны» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Арифметикалық амалдардың қасиеттері. Натурал
сандарға арифметикалық амалдар қолдану Теңдеу. Теңдеудің түбірі. Теңдеуді шешу Формула. Формула арқылы есептеу. Мәтінді есептерді шығару. Натурал сандардан тұратын сандар тізбегі
Оқу мақсаты 5.1.2.3 санды өрнектердің мәндерін табу үшін көбейту
мен қосу амалдарының қасиеттерін қолдану
5.2.2.1 арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табу ережесі негізінде теңдеулерді шешу
5.5.1.1 натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдана отырып, мәтінді есептерді шығару
Бағалау критерийі Білім алушы
• Қосу мен көбейту амалдарының қасиеттерін қолданып, санды өрнектің мәнін табады
• Теңдеуді шешеді
• Натурал сандарға арифметикалық амалдар қолданып, мәтін есепті шығарады
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейлері Қолдану
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырмалар
1. Өрнектің мәнін тиімді әдіспен табыңыз:
a) 5084 • 24 + 976 • 5084
b) 594 + 847 + 6 +153
2. Теңдеуді шешіңіз және тексеруді орындаңыз:
24 + (78 — т) = 36
3. Есепті шешіңіз:
Көрермендер залында 360 орын бар. 42 адамнан тұратын 8 топ өз орындарына отырғаннан кейін неше орын бос қалады?
4
Бағалау критерийлері № Дескриптор Балл
Білім алушы
Қосу мен көбейту амалдарының қасиеттерін қолданып, санды өрнектің мәнін табады 1 көбейтудің қосуға қатысты үлестірімділік қасиетін қолданады; 1
қосудың ауыстырылымдық заңын қолданады; 1
санды өрнектің мәнін есептейді; 1
Теңдеуді шешеді 2 қосу амалының белгісіз компонентін табу ережесін қолданады; 1
азайту амалының белгісіз компонентін табу ережесін қолданады; 1
айнымалының мәнін табады; 1
тексеруді орындайды; 1
Натурал сандарға арифметикалық амалдар қолданып, мәтін есепті шығарады 3 берілгенін қысқаша жазады; 1
есептің шарты бойынша санды өрнек құрастырады; 1
есептің шарты бойынша бірінші амалды орындайды; 1
есептің шарты бойынша екінші амалды орындайды және жауабын табады. 1
Жалпы балл 11
5
«Натурал сандар және нөл саны» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрикалар
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейлері
төмен орта жоғары
Қосу мен көбейту амалдарының қасиеттерін қолданып, санды өрнектің мэнін табады Өрнектің мэнін есептегенде қосу мен көбейту қасиеттерін қолданғанда қиналады немесе көбейтудің қосуға қатысты үлестірімділік қасиетін пайдаланбай, санды өрнектің мэнін табады |——| Амалдардың орындау тэртібін анықтау үшін көбейтудің қосуға қатысты үлестірімділік / қосудың ауыстырылымдық қасиетін қолдануда / есептеу барысында қателіктер жібереді □ Көбейтудің қосуға қатысты үлестірімділік қасиетін қолдана отырып, амалдардың орындау тэртібін анықтайды, санды өрнектің мэнін дүрыс табады □
Теңдеуді шешеді Теңдеуді шешу барысында арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табу ережесін қолдануға қиналады □ Теңдеуді шешу үшін арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табу ережесін қолданады, бірақ есептеуде қателіктер жібереді / тексеруді орындамайды □ Теңдеуді шешу үшін арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табу ережесін дұрыс қолданып, теңдеуді шешеді. Тексеруді орындайды |~|
Натурал сандарға арифметикалық амалдар қолданып, мэтін есепті шығарады Мэтін есепті шығаруға қиналады □ Есептің шарты бойынша қысқаша берілгенін жазады, санды өрнек қүрастырады, арифметикалық амалдарды орындау барысында қателіктер жібереді |——| Натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдана отырып, мэтін есепті шығарады, жауабын жазады □
6
«Натурал сандардың бөлінгіштігі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Натурал сандардың бөлгіштері мен еселіктері
Бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері 2, 3, 5, 9, 10 бөлінгіштік белгілері Бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері
Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өзара жай сандар. Ең кіші ортақ еселік
Оқу мақсаты
5.1.1.5 натурал санның бөлгіші мен еселігі анықтамаларын білу
5.1.2.6 натурал сандардың 3-ке және 9-ға бөлінгіштік белгілерін қолдану
5.1.2.10 көбейтіндінің берілген натурал санға бөлінгіштігін талдау
5.1.2.11 қосындының және айырымның берілген натурал санға бөлінгіштігін талдау
5.1.2.12 екі және одан артық сандардың ЕҮОБ-ін және ЕКОЕ-ін табу
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Натурал санның бөлгіштері мен еселіктерін анықтайды
• Есептеуде және есеп шығарғанда сандардың бөлінгіштік белгілерін қолданады
• Амалдарды орындамай-ақ, қосындының / көбейтіндінің берілген санға бөлінгіштігін анықтайды
• Сандардың ЕҮОБ және ЕКОЕ табады
Ойлау дағдыларының деңгейлері
Білу және түсіну Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты Тапсырмалар
20 минут
1. 5, 21, 25, 42, 80 сандарынан:
a) 5-ке еселік;
b) 100-дің бөлгіштерін;
c) 42 санының бөлгіштері болмайтын сандарды таңдап жазыңыз.
2. 9 метр жібек матасы сатып алынды. Оның құны 4581 теңге болуы мүмкін бе? Жауабын түсіндіріңіз.
3. Амалдарды орындамай-ақ анықтаңыз:
a) 120 + 48 қосындысы 12-ге бөліне ме;
b) 33 • 26 көбейтіндісі 11-ге бөліне ме?
4. Сандардың ЕҮОБ және ЕКОЕ табыңыз:
a) 33 және 121;
b) 48, 52 және 84.
7
Бағалау критерийі № Дескриптор Балл
Білім алушы
Натурал санның бөлгіштері мен еселіктерін анықтайды 1 5-ке еселік сандарды анықтайды; 1
100-дің бөлгіштерін жазады; 1
42-нің бөлгіштері болмайтын сандарды таңдап жазады; 1
Есептеуде және есеп шығарғанда сандардың бөлінгіштік белгілерін қолданады 2 санды өрнек құрастырады; 1
бөлінгіштік белгіні қолданады; 1
Амалдарды орындамай-ақ, қосындының / көбейтіндінің берілген санға бөлінгіштігін анықтайды 3 қосылғыштардың берілген санға бөлінгіштігін анықтайды; 1
қосындының берілген санға бөлінгіштігі туралы қорытын жасайды; 1
көбейткіштің берілген санға бөлінгіштігін анықтайды; 1
көбейтіндінің берілген санға бөлінгіштігі туралы қорытын жасайды; 1
Сандардың ЕҮОБ және ЕКОЕ табады 4 сандарды жай көбейткіштерге жіктейді; 1
екі санның ЕҮОБ табады; 1
үш санның ЕҮОБ табады; 1
екі санның ЕКОЕ табады; 1
үш санның ЕКОЕ табады. 1
Жалпы балл 14
8
«Натурал сандардың бөлінгіштігі» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрикалар
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейлері
төмен орта жоғары
Натурал санның бөлгіштері мен еселіктерін анықтайды Натурал санның бөлгіштері мен еселіктерін анықтағанда қиналады |~| Натурал санның бөлгіштерін / еселіктерін анықтағанда қателіктер жібереді |~| Натурал санның бөлгіштері мен еселіктерін дұрыс анықтайды □
Есептеуде және есеп шығарғанда сандардың бөлінгіштік белгілерін қолданады Шарты бойынша санды өрнек куруда жэне бөлінгіштік белгіні қолдануға қиналады □ Шарты бойынша санды өрнек құрастыруда/бөлінгіштік белгіні қолдануда қателіктер жібереді □ 9-ға бөлінгіштік белгісін дүрыс қолданып, есептің сүрағына дүрыс жауап береді □
Амалдарды орындамай-ақ, қосындының / көбейтіндінің берілген санға бөлінгіштігін анықтайды Қосындының, көбейтіндінің берілген санға бөлінгіштігін амалдарды орындамай анықтауға қиналады |——| Амалдарды орындамай, қосындының / көбейтіндінің берілген санға бөлінгіштігін анықтайды □ Амалдарды орындамай-ақ, қосындының, көбейтіндінің берілген санға бөлінгіштігін дүрыс анықтайды |——|
Сандардың ЕҮОБ жэне ЕКОЕ табады Екі жэне үш санның ЕҮОБ жэне ЕКОЕ табу барысында қиналады □ Екі жэне үш санның тек қана ЕҮОБ немесе тек қана ЕКОЕ табады / Екі санның ЕҮОБ жэне ЕКОЕ табады, бірақ үш саннын ЕҮОБ немесе ЕКОЕ табуда қателіктер жібереді |——| Екі жэне үш санның ЕҮОБ жэне ЕКОЕ дұрыс табады □
9
«Жай бөлшектер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Жай бөлшек. Жай бөлшектерді оқу және жазу Жай бөлшектің негізгі қасиеті Дұрыс және бұрыс жай бөлшектер Аралас сандар
Жай бөлшектер мен аралас сандарды координаталық сәуледе кескіндеу
Оқу мақсаты
5.1.1.10 дұрыс және бұрыс бөлшектерді ажырату
5.1.2.13 бұрыс бөлшекті аралас санға және аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру
5.1.2.14 жай бөлшектерді қысқартуда бөлшектің негізгі қасиетін қолдану
5.1.2.15 жай бөлшекті жаңа бөлімге келтіру
5.5.2.3 жай бөлшектерді, аралас сандарды координаталық сәуледе кескіндеу
Бағалау критерийлері
Білім алушы
• Дұрыс және бұрыс бөлшектерді анықтайды
• Бұрыс бөлшекті аралас сан түріне келтіреді
• Бөлшектің негізгі қасиетін қолдана отырып, бөлшектерді қысқартады / ортақ бөлімге келтіреді
• Жай бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндейді
Ойлау дағдыларының деңгейлері
Білу және түсіну Қолдану
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырмалар
. 14; 9 ; 31’ 23’ 33’ 52’ 19
бөлшектердің ішінен бұрыс бөлшектерді таңдап жазыңыз.
2. Аралас сан түрінде жазыңыз.
a) Жаяу адам 3 сағатта 20 км жол жүреді. Жаяу адамның жылдамдығы сағатына
неше километр?
b) Тік төртбұрыштың ауданы 36 см2. Оның ұзындығы 11 см. Тік төртбұрыштың ені
неше сантиметр?
3. Теңдіктер тура болатындай етіп, т, п, р және к әріптердің орнына қандай сандарды жазу керек?
1)I8 = т; 2) і8 = п; 3) 88 = -;
10 5 10 40 10 р
4) 1836
Ю “ ~к
4. Координаталық сәуледе — ’ 1-; 2; 6; 5 бөлшектерді кескіндеңіз. Қандай
6 6 3 6 6 3
ұзындықпен бірлік кесіндіні алған ыңғайлы?
10
Бағалау критерийі № Дескриптор Балл
Білім алушы
Дұрыс және бұрыс бөлшектерді анықтай алады 1 алымы бөліміне тең бөлшектерді анықтайды; 1
алымы бөлімінен үлкен бөлшектерді анықтайды; 1
Бұрыс бөлшектерді аралас сандарға айналдырады 2 бірінші есептің шарты бойынша дұрыс қатынасты жазады; 1
бұрыс бөлшекті аралас сандарға айналдырады; 1
екінші есептің шарты бойынша дұрыс қатынасты жазады; 1
бұрыс бөлшекті аралас сандарға айналдырады; 1
Бөлшектің негізгі қасиетін қолдана отырып, бөлшектерді қысқартады немесе ортақ бөлімге келтіреді 3 бөлшектің негізгі қасиеттерін қолданып т-ның мәнін анықтайды; 1
бөлшектің негізгі қасиеттерін қолданып п-ның мәнін анықтайды; 1
бөлшектің негізгі қасиеттерін қолданып р-ның мәнін анықтайды; 1
бөлшектің негізгі қасиеттерін қолданып к-ның мәнін анықтайды; 1
Жай бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндейді 4 бірлік кесіндіні дұрыс анықтайды; 1
дұрыс бөлшектердің кем дегенде екеуін координаталық сәуледе кескіндейді; 1
бұрыс бөлшектердің кем дегенде екеуін координаталық сәуледе кескіндейді. 1
Жалпы балл 13
11
«Жай бөлшектер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың
нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрикалар
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейлері
төмен орта жоғары
Дұрыс жэне бұрыс бөлшектерді анықтай алады Үсынылған бөлшектердің ішінен дұрыс жэне бұрыс бөлшектерді анықтау барысында қиналады □ Үсынылған бөлшектердің ішінен бурыс бөлшектерді алымы бөлімінен үлкен болған жағдайда / бурыс бөлшектерді алымы бөліміне тең болған жағдайда анықтайды □ Үсынылған бөлшектердің ішінен бурыс бөлшектерді дұрыс анықтайды □
Бұрыс бөлшектерді аралас сандарға айналдырады Бурыс бөлшектерді аралас сандарға айналдыру барысында қиналады □ Есептердің шарттары бойынша қатынасты дурыс жазады, бурыс бөлшектерді аралас сандарға айналдыру барысында қателіктер жібереді Есептердің шарттары бойынша қатынастарды дұрыс жазады, бурыс бөлшектерді аралас сандарға айналдырады |——|
Бөлшектің негізгі қасиетін қолдана отырып, бөлшектерді қысқартады немесе ортақ бөлімге келтіреді Бөлшектерді қысқарту барысында бөлшектің негізгі қасиетін қолдануда қиналады □ Бөлшектің негізгі қасиетін қолдана отырып, бөлшектерді қысқартады, бірақ есептеуде қателіктер жібереді □ Бөлшектің негізгі қасиетін қолдана отырып, бөлшектерді дұрыс қысқартады □
Жай бөлшектерді координаталық сэуледе кескіндейді Бірлік кесіндіні анықтау барысында жэне бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндегенде қиналады ^ Бірлік кесіндіні анықтайды, дурыс немесе бурыс бөлшектерді координаталық сэуледе кескіндеуде қателіктер жібереді □ Бірлік кесіндіні анықтайды жэне жай бөлшектерді координаталық сэуледе кескіндейді □
12
2-ТОҚСАН БОИЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Жай бөлшектерге амалдар қолдану» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру. Жай бөлшектерді
және аралас сандарды салыстыру
Жай бөлшектерді косу және азайту
Аралас сандарды қосу. Аралас сандарды азайту
Жай бөлшектерді және аралас сандарды көбейту. Өзара
кері сандар
Жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу
Оқу мақсаты
5.1.2.18 бөлімдері әр түрлі бөлшектерді қосу және азайтуды орындау
5.1.2.20 аралас сандарды қосу және азайтуды орындау
5.1.2.23 жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлуді орындау
5.1.2.21 жай бөлшектерді, аралас сандарды көбейтуді орындау
5.1.2.22 берілген санға кері санды табу
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Бөлшек сандарды қосу және азайтуды орындайды
• Бөлшек сандарды көбейту және бөлуді орындайды
• Берілген сандарға кері сандарды табады
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейлері
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Сызбадағы берілгендерді пайдаланып, жолдардың қайсысы АВС немесе АБС қысқа екенін анықтаңыз? Қаншаға қысқа?
44 •
2. Есептеңіз:
33 .
2-:3-3 2
5:
15:5 • 31
8 8 5
5 51 1 а 1
3. —; —; —; —; —; к сандарына кері сандарды жазыңыз.
17 37 3 Ь р
1
1
2
13
Бағалау критерийлері № Дескриптор Балл
Білім алушы
Бөлшек сандарды қосу және азайтуды орындайды 1 АВС жолының ұзындығын табады; 1
АПС жолының ұзындығын табады; 1
аралас сандарды салыстырады; 1
аралас сандарды азайтады; 1
жолдардың айырмашылығын анықтайды; 1
Бөлшек сандарды көбейту және бөлуді теңдеу шешу барысында қолданады 2 жай бөлшекті бүтін санға көбейтеді; 1
бүтін санды жай бөлшекке бөледі; 1
жай бөлшектерді бөледі; 1
аралас сандарды бөледі; 1
қысқартуды орындайды; 1
жауабын табады; 1
Берілген сандарға кері сандарды табады 3 дұрыс бөлшектер үшін кері сандарды табады; 1
бұрыс бөлшек үшін кері сандарды табады; 1
әріпті өрнектер үшін кері өрнектерді жазады. 1
Жалпы балл 14
14
«Жай бөлшектерге амалдар қолдану» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың
нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрикалар
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейлері
төмен орта жоғары
Бөлшек сандарды қосу жэне азайтуды орындайды Бөлшек сандарды қосу, азайту барысында қиналады □ Бөлшек сандарды қосу / азайту барысында қателіктер жібереді □ Бөлшек сандарды қосуды жэне азайтуды дұрыс орындайды □
Бөлшек сандарды көбейту жэне бөлуді теңдеу шешу барысында қолданады Жай бөлшекті аралас санға көбейтуге, бөлуге қиналады □ Бөлшек сандарды көбейту / бөлуде / қысқартуды орындауда қателіктер жібереді □ Жай бөлшекті аралас санға көбейту жэне бөлу амалдарын дүрыс орындайды □
Берілген сандарға кері сандарды табады Сандарға, эріпті өрнектерге кері сандарды, эріпті өрнектерді анықтағанда қиналады Дұрыс бөлшек / бұрыс бөлшек / эріпті өрнек үшін кері өрнектерді табу барысында қателіктер жібереді □ Берілген сандарға, эріпті өрнектерге кері сандарды, эріпті өрнектерді дұрыс табады □
15
3-ТОҚСАН БОИЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Мәтін есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейлері
Орындау уақыты
Тапсырма
Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер
Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер
5.1.2.24 санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу
5.5.1.4 санның немесе шаманың бөлігін табу және бөлігі бойынша санды немесе шаманы табуға арналған есептерді құрастыру және шығару
5.5.1.3 жай бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып мәтінді есептер шығару (мысалы, бірлесіп жұмыс жасауға қатысты есептер және тағы басқа)
Білім алушы
• Санның бөлігін табуға арналған есепті шығарады
• Бөлігі бойынша санды табуға арналған есепті шығарады
• Жай бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып, мәтін есептерді шығарады
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары 20-25 минут
1. Фабрика 4300 етік тікті. Оның ~-сі былғары теріден тігілген. Былғары теріден тігілген етіктер саны қанша?
8
2. Жер экваторының ұзындығы жуық шамамен 40000 км, ал диаметрі экватордың —
бөлігін құрайды. Жердің диаметрі жуық шамамен неге тең?
9
3. Арман 234 бет оқыды, ол кітаптің — -ін құрайды. Осы кітапта неше бет бар?
4. Саяжай кентінде Ъ үй бар, оның — -і екі қабатты үйлер. Егер екі қабатты үйлер саны
6
45 болса, онда саяжайда неше үй бар?
5. Шебер барлық жұмысты 3 сағатта, ал оның шәкірті 6 сағатта орындайды.
a) Әрқайсысы 1 сағатта жұмыстың қандай бөлігін орындайды?
b) Олар бірлесіп 1 сағатта жұмыстың қандай бөлігін орындайды?
c) Жұмыс өнімділіктері бір қалыпты болғанда, барлық жұмысты қанша уақытта орындайды?
16
Бағалау критерийлері № Дескриптор Балл
Білім алушы
Санның бөлігін табуға 1 санның бөлігін табу ережесін қолданады; 1
арналған есепті шығарады санның бөлігін табады; 1
Бөлігі бойынша санды 3 бөлігі бойынша санды табу ережесін қолданады; 1
табуға арналған есепті бөлігі бойынша санды табады; 1
шығарады 4 бөлігі бойынша санды табу ережесін қолданады; 1
бөлігі бойынша санды табады; 1
Жай бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып, мәтін есептерді шығарады шебердің 1 сағаттағы жұмыс өнімділігін табады; 1
5 шәкірттің 1 сағаттағы жұмыс өнімділігін табады; 1
екеуі бірлесіп жасаған жұмыстың 1 сағаттағы өнімділігін есептейді; 1
екеуі бірлесіп барлық жұмысты қанша уақытта орындағанын табады. 1
Жалпы балл 10
17
«Мәтін есептер» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрикалар
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейлері
төмен орта жоғары
Санның бөлігін табуга арналган есепті шыгарады Санның бөлігін табуга арналган есептерді шыгаруга қиналады. □ Есеп мэтіні бойынша өрнекті құрастырады, есепті шыгару барысында есептеуде қателіктер жібереді. |—| Санның бөлігін табуға арналған есептерді дұрыс шығарады. □
Бөлігі бойынша санды табуга арналган есепті шыгарады Бөлігі бойынша санды табуга арналган есептерді шыгаруга қиналады. □ Есеп мэтіні бойынша өрнекті құрастырады, есепті шыгару барысында есептеуде қателіктер жібереді. |~| Бөлігі бойынша санды табуға арналған есептерді дурыс шығарады. □
Жай бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып, мэтін есептерді шыгарады Жай бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып, мэтін есепті шыгаруга қиналады. □ Жумысшыларының жумыс өнімділігін табады, бірақ бірлесіп жасаган жумыстың 1 сагаттагы бөлігін / барлық жумысты орындау уақытын анықтауда қателіктер жібереді. □ Жай бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып, мэтін есепті дурыс шығарады. □
18
«Ондық бөлшектер және оларға амалдар қолдану» бөлім бойынша
жиынтық бағалау
Тақырып
Ондық бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндеу
Ондық бөлшектерді салыстыру
Ондық бөлшектерді қосу және азайту
Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық
бөлшектерді көбейту
Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу
Ондық бөлшектерді 10; 100; 1000;… және 0,1; 0,01;
0,001;… сандарына көбейту және бөлу
Мәтінді есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар
тізбектері
Оқу мақсаты
5.1.2.26 ондық бөлшектерді салыстыру 5.1.2.27ондық бөлшектерді қосу және азайтуды орындау 5.1.2.28 ондық бөлшекті натурал санға және ондық бөлшекке көбейтуді орындау
5.1.2.30 ондық бөлшекті натурал санға және ондық бөлшекке бөлуді орындау
5.1.2.31 ондық бөлшектерді 10, 100, 1000 және 0,1; 0,01; 0,001 — бөлу ережелерін қолдану
5.5.1.5 бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып мәтінді есептер шығару
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Ондық бөлшектерді қосады және азайтады
• Есеп шығару барысында ондық бөлшектерді көбейтеді және бөледі
• Бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып, мәтін есепті шығарады
Ойлау дағдыларының деңгейлері
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
1. Есептеңіз:
(25,759 +12,3121 — 7,918)- (17,33 -13,22 -1,42)
2. Футбол қақпаларының биіктігі 24400 мм. Бұл неше сантиметр, дециметр және метр болады?
3. 0,49 бен 0,53 сандарының қосындысын 2,5 есе азайтыңыз.
4. Қабырғаларының өлшемдері 9,85 м х 6,4 м болатын тік төртбұрыш пен қабырғасы
7,5 м болатын шаршының аудандарын салыстырып, үлкенін анықтаңыз. Қаншаға үлкен екенін есептеңіз.
19
Бағалау критерийі № Дескриптор Балл
Білім алушы
Ондық бөлшектерді қосады және азайтады 1 амалдар орындау ретін анықтайды; 1
қосу амалдарын орындайды; 1
азайту амалдарын орындайды; 1
есептің шешімін табады; 1
Есеп шығару барысында ондық бөлшектерді көбейтеді және бөледі 2 ондық бөлшекті 10-ға бөлу ережесін қолданады; 1
ондық бөлшекті 100-ге бөлу ережесін қолданады; 1
ондық бөлшекті 1000-ға бөлу ережесін қолданады; 1
3 ондық бөлшекті ондық бөлшекке дұрыс косады; 1
ондық бөлшекті ондық бөлшекке дұрыс бөледі; 1
Бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып, мәтін есепті шығарады 4 көбейтуды орындайды; 1
шаршының ауданын есептейді; 1
ондық бөлшектерді салыстырады; 1
қаншаға үлкен екенін анықтайды. 1
Жалпы балл 13
20
«Ондық бөлшектер және оларға амалдар қолдану» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрикалар
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейлері
төмен орта жоғары
Ондық бөлшектерді қосады жэне азайтады Ондық бөлшектерді қосуда жэне азайтуда қиналады. □ Амалдар орындау ретін анықтайды, ондық бөлшектерді қосқанда / азайтқанда қателіктер жібереді. □ Ондық бөлшектерді дурыс қосады жэне азайтады, есептің жауабын табады. □
Есептер шығару барысында ондық бөлшектерді көбейтеді жэне бөледі Ондық бөлшектерді көбейту жэне бөлу ережелерін қолданғанда қиналады. □ Ондық бөлшектерді 10 / 100 / 1000 бөлу ережелерін қолдану барысында / ондық бөлшекті ондық бөлшекке көбейткенде немесе бөлгенде қателіктер жібереді. □ Ондық бөлшектерді көбейту жэне бөлу ережелерін дурыс қолданады. □
Бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып, мэтін есепті шығарады Бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып, мэтін есепті шығаруда қиналады. □ Ондық бөлшектерді көбейткенде / салыстырғанда / есептеу кезінде қателіктер жібереді. □ Бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып, мэтін есепті дурыс шығарады. □
21
«Жиын» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Жиын. Жиынның элементтері. Жиындарды кескіндеу Жиындар арасындағы қатынастар. Ішкі жиын Жиындардың бірігуі мен қиылысуы Мәтінді есептерді шығару
Оқу мақсаты
5.5.2.8 жиындармен жұмыс істеуде с, и, п, 0, е, € символдарын қолдану;
5.4.1.2 жиындардың қиылысуы және бірігуі анықтамаларын білу
5.4.1.3 берілген жиындардың қиылысуы мен бірігуін табу, нәтижесін и, П символдарын қолданып жазу
5.5.1.7 Эйлер-Венн диаграммасын қолданып, есептер шығару
Бағалау критерийлері
Білім алушы
• Берілген жиындардың қиылысуын және бірігуін табады
• Есептер шығару барысында Эйлер-Венн диаграммасын қолданады
Ойлау дағдыларының деңгейлері
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
1. А { =1’ 3’ 5’ 7’ 9} және В { =6’ 7’ 8’ 9’ 10} жиындары берілген.
a) А және В жиындарының қиылысуын табыңыз;
b) А және В жиындарының бірігуін табыңыз;
c) суретте көрсетілген жұп сандар қандай жиынға тиісті?
2. Эйлер-Венн диаграммасын қолданып, есепті шығарыңыз:
Қалаға 22 турист келді. Кешкі демалыс кезінде 9 турист драма театрына барғысы келді, 12 турист демалыс паркіне барып дем алғысы келді, ал олардың ішінде 5 турист драма театрына да, демалыс паркіне де барғысы келді. Қалғандары стадионға барып, футбол ойынын көргісі келді. Неше турист стадионға барып, футбол ойынын көргісі келді?
22
Бағалау критерийі № Дескриптор Балл
Білім алушы
Берілген жиындардың қиылысуын және бірігуін табады 1 жиындардың қиылысуын анықтайды; 1
жиындардың бірігуін анықтайды; 1
санның жиынға тиісті немесе тиісті емес екенін анықтайды; 1
Эйлер-Венн диаграммасын қолданып, есептер шығарады 2 есептің шарты бойынша Эйлер-Венн диаграммасын салады; 1
есептің шарты бойынша санды өрнек құрастырады; 1
есептеулер жүргізеді; 1
жауабын жазады. 1
Жалпы балл 7
23
«Жиын» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың
нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрикалар
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейлері
төмен орта жоғары
Берілген жиындардың қиылысуын жэне бірігуін табады 2 жиынның қиылысуы мен бірігуін табуга қиналады. □ Берілген жиындардың қиылысуын / бірігуін табу / санның жиынга тиісті немесе тиісті емес екенін анықтау кезінде қателіктер жібереді. □ Берілген жиындардың қиылысуын жэне бірігуін дурыс анықтайды. □
Эйлер-Венн диаграммасын қолданып, есептер шыгарады Эйлер-Венн диаграммасын салуда жэне есептер шыгаруда қиналады. □ Эйлер-Венн диаграммасын құрайды, осы диаграмма бойынша санды өрнек құрастырады, бірақ есептеуде қателіктер жібереді. □ Эйлер-Венн диаграммасын дурыс қурайды, өрнекті дұрыс құрастырады жэне шешімін табады. □
24
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Пайыз» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Пайыз
Санның пайызын және пайызы бойынша санды табу Мәтінді есептерді шығару
Оқу мақсаты 5.1.1.16 пайыз ұғымын меңгеру
5.1.2.33 бөлшекті пайызға және пайызды бөлшекке айналдыру
5.1.2.34 берілген санның пайызын табу
5.1.2.35 бір санның екінші санға пайыздық қатынасын және керісінше табу
5.1.2.36 берілген пайызы бойынша санды табу
5.5.1.6 пайызға байланысты мәтінді есептерді шығару
Бағалау критерийі Білім алушы
• Пайыз ұғымы арқылы бөлшекті пайызға және пайызды бөлшекке айналдырады
• Берілген санның пайызын табады және берілген пайызы бойынша санды табады
• Пайызға байланысты мәтін есептерді шығарады
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейлері Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 25 минут
Тапсырма
1. Кестені толтырыңыз______________________________________
Жай бөлшек Ондық бөлшек Пайыз
1 0,5
2
0,03
44%
13
20
2. Филателисттің коллекциясында 18800 марка бар, оның 25%-ы спортқа арналған. Қанша марка спортқа арналған?
3. Асханада 299 қыз бала тамақтанады, бұл барлық оқушылардың 65%-ын құрайды. Мектепте неше қыз бала оқиды?
4. Мектепте 880 оқушы оқиды. Оқушылардың 75% туристтік саяхатқа барды. Туристтердің 55% қыздар екені белгілі болса, онда қанша қыз туристтік саяхатта болған?
25
Бағалау критерийі № Дескриптор Балл
Білім алушы
Пайыз ұғымы арқылы бөлшекті пайызға және пайызды бөлшекке айналдырады 1 ондық бөлшекті және жай бөлшекті пайыз түрінде жазады; 1
ондық бөлшекті жай бөлшек және пайыз түрінде жазады; 1
пайызды жай бөлшек және ондық бөлшек түрінде жазады; 1
жай бөлшекті ондық бөлшек және пайыз түрінде жазады; 1
Берілген санның пайызын табады және берілген пайызы бойынша санды табады 2 санды өрнекті құрастырады; 1
санның пайызын табады; 1
3 санды өрнекті құрастырады; 1
берілген пайызы бойынша санды табады; 1
Пайызға байланысты мәтін есептерді шығарады 4 санды өрнек құрастырады; 1
санның процентін табады; 1
табылған сан бойынша пайыздың санын анықтайды; 1
есептің жауабын жазады. 1
Жалпы балл 12
26
«Пайыз» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың
нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрикалар
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейлері
төмен орта жоғары
Пайыз ұғымы арқылы бөлшекті пайызға жэне пайызды бөлшекке айналдырады Пайыз ұғымы арқылы бөлшекті пайызға жэне пайызды бөлшекке айналдыруға қиналады. □ Бөлшекті пайызға / пайызды бөлшекке айналдырғанда қателіктер жібереді. □ Пайыз уғымы арқылы бөлшекті пайызға жэне пайызды бөлшекке дурыс айналдырады. □
Берілген санның пайызын табады жэне берілген пайызы бойынша санды табады Берілген санның пайызын табуға жэне берілген пайызы бойынша санды табуға қиналады. □ Берілген санның пайызын тапқанда / берілген пайызы бойынша санды тапқанда қателіктер жібереді. □ Берілген санның пайызын жэне берілген пайызы бойынша санды дұрыс табады, толық шешімін көрсетеді. |—|
Пайызға байланысты мэтін есептерді шығарады Пайызға байланысты мэтін есептерді шығару барысында қиналады. □ Есеп шарты бойынша санды өрнек құрастырады, есептеуде қателіктер жібереді. □ Пайызға байланысты мэтін есептерді шығарады, толық шешімін көрсетеді. □
27
«Бұрыштар. Көпбұрыштар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Бұрыш
Көпбұрыш
Оқу мақсаты 5.3.1.5 бұрыштардың түрлерін ажырату (сүйір, тік, доғал,
жазыңқы, толық )
5.3.3.2 градустық өлшемі берілген бұрышты транспортир көмегімен салу
5.3.3.3 бұрыштың градустық өлшемін табуға, бұрыштарды салыстыруға берілген есептерді шығару
Бағалау критерийі Білім алушы
• Сүрет бойынша бұрыштардың түрлерін анықтайды
• Градустық шамасы берілген бұрышты транспортир көмегімен салады
• Белгісіз бұрыштың градустық өлшемін табуға берілген есептер шығарады
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейлері Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Сызбаны қолданып, эр бұрыштың түріне бір мысал келтіріңіз.
Бұрыштың түрі Бұрыш
Сүйір бұрыш ________________
Доғал бұрыш ________________
Тік бұрыш ________________
Жазыңқы бұрыш ________________
Толық бұрыш ________________
28
2. Транспортирдің көмегімен берілген бұрыштарды салыңыз.
a) 280
b) 1210
3. X айнымалының мәнін және белгісіз бұрышының градустық өлшемін табыңыз.
А 0 Е
^АОВ=15° х=_
/В0Б=135° /БОЕ=
/СОБ=28°
Бағалау критерийі № Дескриптор Балл
Білім алушы
Сурет бойынша бұрыштардың түрлерін анықтайды 1 сүйір бұрышты анықтайды; 1
доғал бұрышты анықтайды; 1
тік бұрышты анықтайды; 1
жазыңқы бұрышты анықтайды; 1
толық бұрышты анықтайды; 1
Градустық шамасы берілген бұрышты транспортир көмегімен салады 2 сүйір бұрышты салады; 1
доғал бұрышты салады; 1
Белгісіз бұрыштың градустық өлшемін табуға берілген есептер шығарады 3 алгебралық өрнекті құрастырады; 1
айнымалының мәнін табады; 1
бұрыштың шамасын табады; 1
Жалпы балл 10
29
«Бұрыштар. Көпбұрыштар» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрикалар
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейлері
төмен орта жоғары
Сурет бойынша бұрыштардың түрлерін анықтайды Сурет бойынша бүрыштардың түрлерін ажыратуға қиналады. □ Сурет бойынша сүйір / тік / доғал / жазыңқы / толық бүрыштарды анықтауда қателіктер жібереді. Сурет бойынша бүрыштардың түрлерін дүрыс ажыратады.
Градустық шамасы берілген бүрышты транспортир көмегімен салады Градустық өлшемі берілген бүрышты транспортир көмегімен салуға қиналады. □ Градустық өлшемі берілген сүйір / доғал бүрышты транспортир көмегімен салғанда қателіктер жібереді. □ Градустық өлшемі берілген бүрыштарды транспортир көмегімен дұрыс салады. □
Белгісіз бүрыштың градустық өлшемін табуға берілген есептер шығарады Алгебралық өрнекті қүрастырғанда қателер жібереді, сондықтан есепті шығаруға қиналады. □ Берілген ақпаратты қолданып, теңдеуді қүрастырады, теңдеуді шығарғанда / бүрыштың шамасын тапқанда қателіктер жібереді. □ Берілген ақпаратты қолданып, теңдеуді қүрастырады, теңдеуді дүрыс шығарады, бүрыштың шамасын табады. |——|
30
«Диаграмма» және «Кеңістік фигураларының жазбалары» бөлімдері бойынша
жиынтық бағалау
Тақырып Шеңбер. Дөңгелек. Дөңгелек сектор
Диаграмма
Статистикалық деректерді көрсету тәсілдері Фигураларды қиюға берілген есептер. Фигураларды құрастыруға берілген есептер
Оқу мақсаты 5.3.1.2 шеңбер, дөңгелек және олардың элементтері
(центр, радиус, диаметр) ұғымдарын меңгеру
5.4.3.2 дөңгелек, сызықтық және бағанды диаграммалар
салу
5.3.2.1 фигураларды қию және құрастыру арқылы есептер шығару
Бағалау критерийі Білім алушы
• Шеңбер, дөңгелек және олардың элементтерін анықтайды
• Дөңгелек / сызықтық / бағанды диаграммалар салады
• Фигураларды құрастыру / қию арқылы есептер шығарады
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейлері Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Сызба бойынша шеңбер элементтерінің атауларын анықтап, кестені толтырыңыз.
31
2. Кестедегі мәліметтерді пайдаланып, дөңгелек диаграмма салыңыз:
Әлем мұхиттарының аудандары (млн.шаршы км. есебімен)
Тынық 180
Атлант 92
Үнді 75
Солтүстік Мұзды 13
3.
а) Берілген жазбаға сәйкес текшені таңдаңыз.
Ь) Фигураны жинаған кезде Е нүктесімен беттесетін нүктелерді көрсетіңіз.
с н
А 1 М N В

с к 1 1 □
Е Ғ
Бағалау критерийлері № Дескриптор Балл
Білім алушы
Шеңбер, дөңгелек және олардың элементтері анықтайды 1 шеңбердің радиусын анықтайды; 1
шеңбердің центрін анықтайды; 1
шеңбердің диаметрін анықтайды; 1
Дөңгелек / сызықтық / бағанды диаграммалар салады 2 сандарды градусқа айналдырады; 1
дөңгелек диаграмма салады; 1
әрбір секторға сәйкес мұхит атауларын жазады; 1
Фигураларды құрастыру / қию арқылы есептер шығарады 3 берілген жазбаға сәйкес текшені көрсетеді; 1
Е нүктесімен беттесетін нүктелерді көрсетеді. 1
Жалпы балл 8
32
«Диаграмма» және «Кеңістік фигураларының жазбалары» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне
қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрикалар
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейлері
төмен орта жоғары
Шеңбер, дөңгелек жэне олардың элементтерін анықтайды Шеңбердің элементтерін анықтауга қиналады. □ Шеңбердің центрін / радиусын / диаментрін анықтауда қателіктер жібереді. □ Сызба бойынша шеңбердің элементтерін дүрыс анықтайды. □
Дөңгелек / сызықтық / баганды диаграммалар салады Дөңгелек диаграмманы салуга қиналады. □ Дөңгелек диаграмманы эрбір сектордың градустық өлшемін анықтамай, жуықтап салады / диаграмманы дұрыс салады, белгілеуінен қателіктер жібереді. □ Берілген мэліметтер бойынша дөңгелек диаграмманы дұрыс салады. □
Фигураларды құрастыру / қию арқылы есептер шыгарады Берілген жазбага сэйкес фигураны табуга, сэйкесетін нүктелерді анықтауга қиналады. □ Берілген жазбага сэйкес фигураны / берілген нүктесімен сэйкесетін нүктелерді анықтауда қателіктер жібереді. □ Берілген жазбаға сәйкес фигураны, сэйкесетін нүктелерді дұрыс анықтайды. □

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *