СОР ЖБ Информатика 6 сынып

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
Информатика 6 сынып
ЖОБА
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге, 6-сынып білім алушыларына «Информатика» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) негізгі орта мектептің (5-9-сыныптары) «Информатика» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған. 6-сыныпта жиынтық бағалау барлық тоқсанда өткізіледі.
Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Тапсырмалар мен рубрикалар ұсыныс түрінде берілген.
Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификацияда тапсырма үлгілері мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.
Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
2
ЖОБА
МАЗМҰНЫ
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР …. 4 «Компьютерлік жүйелер мен желілер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…….4
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР …. 7
«Ақпаратты ұсыну» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………7
«Компьютерлік графика» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………11
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР .. 15
«Компьютерлік ойындарды жасау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……….15
«Компьютерлік ойынды құру» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………..19
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР .. 23 «Мәтіндік құжатпен жұмыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………23
3
ЖОБА
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Компьютерлік жүйелер мен желілер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
6.4.1.1 Эргономика міндеттерін ойластыру және шешу (жоғары деңгейде және тиімді болу үшін)
6.1.1.1 Есептеу техникасының дамуының тарихы мен перспективасы жөнінде әңгімелеу
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Эргономика міндетін анықтайды
• Есептеу техникасы буындарына құрылғыларды анықтайды
сәйкес
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну Қолдану
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырмалар
1. Сөйлемді аяқтаңыз. Эргономика — бұл
2. Суретті қарастырыңыз. Эргономика ережесі сақталмаған екі эрекетті көрсетіңіз.
1) Компьютермен жұмыс жасау барысында жұмыс үстелінде тамацтануга болмайды.
2 )___________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________
3. Есептеуіш техника буындарында қолданылатын құралды анықтаңыз, сәйкестік орнатыңыз.
4
ЖОБА
A. Жартылай өткізгіш — транзисторлар
B. Интегралдық схема
C. Электрондық шамдар Б. Процессор
4. Берілген құрылғылардың даму кезеңіне сәйкес шығу ретін анықтаңыз.
Аналитикалық машина
Арифмометр
1 Абак
Әмбебап есептеуіш машина
5. Сөйлемдердегі бос сөздерді және сөз тіркестерін толтырыңыз.
Бірінші, үшінші, бесінші, эмоциалық, жасанды, интеллектуалды
Робот (1) ___________ буын есептеу техникасының даму белгілерінің бірі болып
табылады, өйткені оның негізінде (2)_______________интеллект жатыр.
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Компьютермен жұмыс кезінде эргономика заңдылықтарын ұстанады 1 эргономика ұғымын анықтайды; 1
2 эргономика ережесі сақталмаған екінші әрекетті анықтайды; 1
эргономика ережесі сақталмаған үшінші әрекетті анықтайды; 1
Есептеу техникасының даму тарихын сипаттайды 3 іі буын компьютерлерінің негізін анықтайды; 1
ііі буын компьютерлерінің негізін анықтайды; 1
А буын компьютерлерінің негізін анықтайды; 1
4 құрылғылардың шығу ретін анықтайды; 1
5 эем буынын көрсетеді; 1
буын негізін анықтайды. 1
Барлығы: 9
5
ЖОБА
«Компьютерлік жүйелер мен желілер» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған
рубрика
Білім алушының аты-жөні_________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Эргономика міндетін анықтайды. Эргономика міндетін анықтауда қиналады. Эргономика ұғымын анықтауда/эргономика ережесін анықтауда қателіктер жібереді. Эргономика міндетін дұрыс анықтайды.
Есептеу техникасы буындарына сәйкес құрылғыларды анықтайды. Есептеу техникасы буындарына сәйкес құрылғыларды анықтауда қиналады. ІІ, ІІІ, IV буын компьютерлерінің негізін анықтауда/ құрылғылардың даму ретін көрсетуде/ЭЕМ буынын көрсетуде/ буын негізін анықтауда қателіктер жібереді. Есептеу техникасы буындарына сәйкес құрылғыларды дұрыс анықтайды.
6
ЖОБА
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Ақпаратты ұсыну» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 6.2.1.3 Ақпаратты беруші және қабылдаушы байланыс
арналарына мысал келтіру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Ақпарат беруші мен қабылдаушыны анықтайды
• Байланыс арнасын анықтайды
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырмалар
1. Берілген суретке қарап ақпарат беруші мен қабылдаушыны анықтаңыз.
2. Берілген сызба арқылы ақпарат беруші мен қабылдаушыға мысал келтіріңіз.
Ақпарат беруші ^ Ақпарат қабылдаушы Мысал
Адам ^ Адам Асхат пен Рахат телефонмен сөйлесті
Адам ^ Нысан
Нысан ^ Адам
7
ЖОБА
3. Берілген іс-әрекет ақпарат берушіге немесе қабылдаушыға қатысты айтылғанын анықтаңыз, жалауша (О белгішесін қойыңыз.
Іс-әрекет Ақпарат беруші Ақпарат қабылдаушы
Тыңдады ✓
Айтты ✓
Дәмін татты
Көрсетті
4. Ақпарат түрлері мен оны қабылдау әдістері арасында сәйкестік орнатыңыз.
5. Келесі суреттен байланыс арналарының бір жақты немесе екі жақты екенін анықтаңыз.
8
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Ақпарат беруші мен қабылдаушыны анықтайды 1 ақпарат берушіні анықтайды; 1
ақпарат қабылдаушыны анықтайды; 1
2 адам ^ нысан сызбасы бойынша мысал келтіреді; 1
нысан ^ адам сызбасы бойынша мысал келтіреді; 1
3 дәмін татты іс-әрекетін ажыратады; 1
көрсетті іс-әрекетін ажыратады; 1
4 көру әдісін сәйкестендіреді; 1
есту әдісін сәйкестендіреді; 1
дәм сезу әдісін сәйкестендіреді; 1
сипап сезу әдісін сәйкестендіреді; 1
Байланыс арнасын анықтайды 5 бір жақты байланыс арнасын анықтайды; 1
екі жақты байланыс арнасын анықтайды. 1
Барлығы: 12
9
ЖОБА
«Ақпаратты ұсыну» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика Білім алушының аты-жөні________________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Ақпарат беруші мен қабылдаушыны ажыратады, мысал келтіреді. Ақпарат беруші мен қабылдаушыны ажыратуға, мысал келтіруге қиналады. Ақпарат беруші / қабылдаушыны анықтауда / Адам ^ Нысан / Нысан ^ Адам сызбасы бойынша мысал келтіруде / дәмін татты / көрсетті іс-әрекетін ажыратуда / көру / есту / дәм сезу / сипап сезу әдістерін сәйкестендіруде қателіктер жібереді. Ақпарат беруші мен қабылдаушыны дұрыс ажыратады, мысал келтіре алады.
□ □ □
Байланыс арналарын анықтайды. Байланыс арналарын анықтауға қиналады. Біржақты және екі жақты байланыс арнасын ажыратуда қателіктер жібереді. Байланыс арналарын дұрыс анықтайды.
□ □ □
10
ЖОБА
«Компьютерлік графика» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Оқу мақсаты 6.2.2.2 Векторлық кескіндерді құру және өңдеу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Векторлық кескіндер құра алады
• Векторлық кескіндерді өңдей алады
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырмалар
1. Графикалық редакторда салынған векторлық кескін берілген —Г. Бұл кескінді
салу үшін қолданылатын екі құрал-сайманды анықтаңыз.
2. Векторлық графикалық редакторда аққала суреті салынған. Суретті салу ретін жазыңыз.
11
ЖОБА
3. Векторлық графикалық редакторда салынған кескін берілген.
Кескін неше қабаттан тұратынын анықтаңыз.__________
Қандай құрал-саймандар қолданылғанын анықтаңыз.
4. Графикалық редакторда келесі векторлық кескін салудың іс-әрекеттер ретін
анықтаңыз.
*
Құрал-сайманды таңдау
Кескінді салу
Бұрыштар санын анықтау
5. Векторлық графикалық редакторда салынған кескінді қарастырыңыз. Командалар мен фигуралар арасында сәйкестік орнатыңыз.
Командалар
Тігінен айна көрінісі
Сағат тіліне қарсы 900-қа б¥Ру
Фигуралар
12
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Векторлық кескіндер құра алады 1 векторлық кескінді салуға қажетті бірінші құрал-сайманды анықтайды; 1
векторлық кескінді салуға қажетті екінші құрал-сайманды анықтайды; 1
2 аққала салуда екінші кескіннің ретін анықтайды; 1
аққала салуда үшінші кескіннің ретін анықтайды; 1
аққала салуда бесінші кескіннің ретін анықтайды; 1
3 кескіннің неше қабаттан тұратынын анықтайды; 1
кескін салуға қажетті құрал-саймандарды анықтайды; 1
4 векторлық кескінді салудың бірінші әрекетін анықтайды; 1
векторлық кескінді салудың екінші әрекетін анықтайды; 1
векторлық кескінді салудың үшінші әрекетін анықтайды; 1
Векторлық кескіндерді өңдей алады 5 сағат тіліне қарсы 900-қа бұру командасы орындалған кескінді анықтайды; 1
тігінен айна көрінісі командасы орындалған кескінді анықтайды. 1
Барлығы: 12
13
ЖОБА
«Компьютерлік графика» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Векторлық кескін құра алады. Векторлық кескін құруға қиналады. Векторлық кескінді салуға қажетті бірінші /екінші құрал-сайманды анықтауда / аққала салуда екінші / үшінші / бесінші кескіннің ретін анықтауда / кескіннің неше қабаттан тұратынын анықтауда / кескін салуға қажетті құрал-саймандарды анықтауда / векторлық кескінді салудың бірінші / екінші / үшінші әрекетін анықтауда қателіктер жібереді. Векторлық кескінді дұрыс құра алады.
Векторлық кескіндерді өңдей алады. Векторлық кескіндерді өңдеуге қиналады. Сағат тіліне қарсы 900-қа бұру / тігінен айна көрінісі / командасы орындалған кескінді анықтауда қателіктер жібереді. Векторлық кескіндерді дұрыс өңдей алады.
14
ЖОБА
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Компьютерлік ойындарды жасау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 6.3.2.1 Есептің шешімін кезеңмен талдау
6.3.2.2 Блок-схема түріндегі алгоритмді ұсыну
Бағалау критерийі Білім алушы
• Ойын ортасында есепті шешу кезеңін анықтайды және талдайды
• Есеп шартына сәйкес блок-схема құрады
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырмалар
1. Оқушы ойын ортасында «Ыдысқа алма жинау» ойынын құруды ұйғарды. Қажетті спрайттарды анықтаңыз.
2. «Ыдысқа алма жинау» ойыны үшін сахна мен кейіпкерлердің суретін салыңыз.
3. Оқушы жобасының атын «Ыдысқа жеміс жинау» деп өзгертті және тақырыпқа сәйкес жемістер түрін көбейту қажет. Жеміс түрін көбейту әрекетін анықтаңыз.
15
ЖОБА
4. «Ыдысқа алма жинау» ойынының скрипті бойынша блок-схема құрыңыз.
Скрипт
повторить О
если клавиша стрвл ка направо нажата? , то
изменить х на © шннннн^

Блок-схема
5. Берілген алгоритм бойынша блок-схема құрыңыз.
Сөз түрінде алгоритм Блок-схема
1. Шелек толғанша қайтала 2. Шелекке бір стақан су құй
16
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Ойын ортасында есепті шешу кезеңін анықтайды және талдайды 1 ойынға қажетті спрайттарды анықтайды; 1
2 сахна суретін берілген тақырыпқа сәйкес салады; 1
тақырыпқа сәйкес спрайттарды бейнелейді; 1
3 жемістер түрін көбейту жолын анықтайды; 1
Есеп шартына сәйкес блок-схема құрады 4 басы, соңы блоктарын анықтайды; 1
циклдік блокты анықтайды; 1
шартты блокты анықтайды; 1
іс-әрекет блогын анықтайды; 1
5 басы, соңы блоктарын анықтайды; 1
циклдік блокты анықтайды; 1
іс-әрекет блогын анықтайды. 1
Барлығы: 11
17
ЖОБА
«Компьютерлік ойындарды жасау» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған
рубрика
Білім алушының аты-жөні________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Ойын ортасында есепті шешу кезеңін анықтайды және талдайды. Ойын ортасында есепті шешу кезеңін анықтауға және талдауға қиналады. Ойынға қажетті спрайтты анықтауда / сахна суретін берілген тақырыпқа сәйкес салуда / кейіпкердің суретін бейнелеуде / спрайт түрін көбейту жолын анықтауда қателіктер жібереді. Ойын ортасында есепті шешу кезеңін дұрыс анықтайды және талдайды.
Есеп шартына сәйкес блок-схема құрады. Есеп шартына сәйкес блок-схема құруға қиналады. Басы, соңы блоктарын / циклдік блокты / шартты блокты / іс-әрекет блоктарын анықтауда қателіктер жібереді. Есеп шартына сәйкес блок-схеманы дұрыс құрады.
18
ЖОБА
«Компьютерлік ойынды құру» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 6.3.1.1 Ойын ортасындағы программалау сценарийін
жасау және жүзеге асыру
6.3.3.1 Программа ортасында қателерді табу және жөндеу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Ойын ортасында программалау сценарийін жүзеге асырады
• Ойын ортасында қателерді табады және түзетеді
Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары
деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырмалар
1. Оқушы ойын ортасында ұшып жүретін «Жарқанат» ойынын құруды ұйғарды. Тақырыпқа сәйкес интерфейс салыңыз.
2. Жарқанат үшін екі костюмді сипаттаңыз.
3. «Жарқанат» ойынының командаларын қарастырыңыз.
19
ЖОБА
Оң бағытта ұшу командасын анықтаңыз.
Сол бағытта ұшу командасын анықтаңыз.
4. Берілген алгоритм бойынша скрипт жазыңыз.
Сөз түріндегі алгоритм Скрипт
Программа іске қосылған кезде әрдайым «8расе Шісогп» дыбысын соңына дейін ойнат, 1 секунд күт
5. Екі бағытқа бірнеше рет жүретін спрайт скриптін қарастырыңыз.
Шартқа сәйкес келмейтін қателікті анықтаңыз.
Қатені дұрыстау жолын ұсыныңыз.
6. Берілген скрипті қарастырыңыз. Командалар ретінде жіберілген қатені дұрыстаңыз.________________________
Қате скрипт
Дұрыс скрипт
изменить цвет эффект на ©
повернутъ У) на 4ЕЕ градусов
20
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Ойын ортасында программалау сценарийін жүзеге асырады 1 ойынға арналған достық интерфейсін салады; 1
2 спрайт үшін костюмдер санын анықтайды; 1
спрайт үшін костюмдерді сипаттайды; 1
3 оң бағытта ұшу командасын анықтайды; 1
сол бағытта ұшу командасын анықтайды; 1
4 берілген алгоритм үшін скрипт жазады; 1
Ойын ортасында қателерді табады және түзетеді 5 қатені анықтайды; 1
қатені түзетеді; 1
6 бірінші қатені анықтайды; 1
екінші қатені анықтайды. 1
Барлығы: 10
21
ЖОБА
«Компьютерлік ойынды құру» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика Білім алушының аты-жөні_______________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Ойын ортасында программалау сценарийін жүзеге асырады. Ойын ортасында программалау сценарийін жүзеге асыруға қиналады. Ойынға арналған достық интерфейсін салуда / спрайт үшін костюмдер санын анықтауда / спрайт үшін костюмдерді сипаттауда / спрайттың әрекетіне қарай команданы анықтауда қателіктер жібереді. Ойын ортасында программалау сценарийін д¥рыс жүзеге асырады.
Ойын ортасында қателерді табады және түзетеді. Ойын ортасында қателерді табуға және жөндеуге қиналады. Спрайт үшін жазылған скриптке сөз түрінде алгоритм жазуда / скрипте қолданылған алгоритм түрін анықтауда / жобаға өзгеріс енгізу әрекеттерін анықтауда / скриптегі қатені табуда қателіктер жібереді. Ойын ортасында қателерді д¥рыс табады және жөндейді.
22
ЖОБА
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Мәтіндік құжатпен жұмыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 6.2.2.1 Сілтемелерді ұйымдастыру (гиперсілтемелер,
мазмұн, атау, түсіндірме)
6.4.2.1 Авторлық құқық, плагиат ұғымдарын түсіндіру
6.4.2.2 Авторға сілтеме беру арқылы ақпаратты сүйемелдеу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Құжатқа сілтемелерді, нұсқамаларды, гиперсілтемелерді қолданады
• Сілтеме түрлерін салыстырады
• Авторлық құқық және плагиат ұғымдарын қолдану аймағын көрсетеді
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырмалар
1. Төменде берілген сөйлемдегі 1 және 2 деген сандардың қолданылу мақсатын анықтаңыз.
Компьютер құрылғылары негізгі1 және қоеымніа2 болып бөлінеді
2. Оқушылар Интернеттен алынған ақпараттың авторын анықтай алмады. Құжаттың көшірме еместігін дәлелдеу әрекетін көрсетіңіз.
3. Құжат ішіндегі орынға гиперсілтеме орнату жолын көрсетіңіз.
1. __________________________________________________________
2. Тышканнныц оң жақ батырмасын басу;
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6. ОК батырмасын басу.
4. Төменде берілген белгішелерді салыстырыңыз және кестені толтырыңыз.
Вставить
Вставить концевую сноску
сноску
1 2
23
ЖОБА
Ұқсастығы Айырмашылығы

5. Мәтін берілген. Мәтіндегі гиперсілтемені көрсетіңіз және гиперсілтеменің қолданылу мақсатын түсіндіріңіз.
Мәтіннің бірегейлігін тексеру: Һйр5://іехі.ги/апіір1ааіаі
6. Ұғымдарды қолдану жағдайларына мысал келтіріңіз.
Авторлық құқық Плагиат

24
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Құжатқа сілтемелерді, түсіндірмелерді, гиперсілтемелерді қолданады 1 нұсқаманың қолдану мақсатын анықтайды; 1
2 сілтемені қою әрекетін анықтайды; 1
3 бірінші команданы анықтайды; 1
үшінші команданы анықтайды; 1
төртінші команданы анықтайды; 1
бесінші команданы анықтайды; 1
Сілтеме түрлерін салыстырады 4 сілтеме түрлерінің ұқсастығын анықтайды; 1
сілтеме түрлерінің айырмашылығын анықтайды; 1
5 гиперсілтемені көрсетеді; 1
гиперсілтеменің қолданылу мақсатын сипаттайды; 1
Авторлық құқық және плагиат ұғымдарын қолдану аймағын көрсетеді 6 авторлық құқықты қолдануға мысал келтіреді; 1
плагиатты қолдануға мысал келтіреді. 1
Барлығы: 12
25
ЖОБА
«Мәтіндік құжатпен жұмыс» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика Білім алушының аты-жөні_______________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Құжатқа сілтемелерді, Құжатқа сілтемелерді, Нұсқаманың қолдану мақсатын Құжатқа сілтемелерді,
түсіндірмелерді, түсіндірмелерді, анықтауда / сілтемені қою әрекетін түсіндірмелерді,
гиперсілтемелерді қолданады. гиперсілтемелерді қолдануға қиналады. анықтауда / құжаттағы орынға гиперсілтеме қоюдың бірінші / үшінші / төртінші / бесінші командасын анықтауда қателіктер жібереді. гиперсілтемелерді дұрыс қолданады.
Сілтеме түрлерін Сілтеме түрлерін Сілтеме түрлерінің ұқсастығын / Сілтеме түрлерін дұрыс
салыстырады. салыстыруға қиналады. айырмашылығын анықтауда / гиперсілтемені көрсетуде / гиперсілтеменің қолданылу мақсатын сипаттауда қателіктер жібереді. салыстырады.
Авторлық құқық және плагиат Авторлық құқық және Авторлық құқықты / плагиатты Авторлық құқық және
ұғымдарын қолдану аймағын плагиат ұғымдарының қолдануға мысал келтіруде қателіктер плагиат ұғымдарының
көрсетеді. қолдану аймағын көрсетуге қиналады. жібереді. қолдану аймағын дұрыс көрсетеді.
26

One thought on “СОР ЖБ Информатика 6 сынып

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *