СОР ЖБ Геометрия 7 сынып

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
География
7-сынып
Әдістемелік ұсыныстар 7-сынып білім алушыларына «География» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу үшін мұғалімге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар «География» пәні бойынша оқу бағдарламасы негізінде дайындалған.
Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныстар негізгі сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
2
Мазмұны
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………….4
«Г еографиялық зерттеу әдістері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………5
«Картография және географиялық деректер базасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау10 «Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………..14
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………18
«Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………….19
«Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………….24
3 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………..29
«Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………….30
«Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………….34
«Әлеуметтік география» бөлімі тақырыптар бойынша жиынтық бағалау…….38
4 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………..43
«Экономикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………….44
«Экономикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………….48
«Экономикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………….53
«Елтану және саяси география негіздері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау.57
3
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
4
«Географияны зерттеу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып География ғылымының дамуы
Географиялық дереккөздері
Оқу мақсаты 7.1.1.2 Саяхатшылар мен зерттеушілердің география
ғылымының дамуына қосқан үлесін сипаттап, баға береді
7.1.1.3 Г еографиялық дереккөздермен жұмыс істейді: карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, графикалық материалдар
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Берілген ақпарат бойынша саяхатшылар мен зерттеушілердің есімдерін атайды және география ғылымының дамуына қосқан үлесін анықтайды
• Саяхатшылар мен зерттеушілердің география ғылымының дамуына қосқан үлесіне баға береді
• Географиялық нысанның биіктігін графикалық түрде көрсетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Берілген сұрақтарға жауап беріңіз, тапсырмаларды орындаңыз:
a. Ежелгі дүниедегі Жер туралы деректердің жинақталу себебі қандай?
b. Берілген кестені толықтырыңыз.
c.
№ Саяхатшылар мен зерттеушілердің география ғылымына қосқан үлесі Саяхатшылар мен зерттеушілердің есімдері Үлесіне баға беріңіз
1 Жер — шар тәрізді деген түсінікті дәлелдеген
2 Ендікті және бойлықты анықтаған ежелгі грек ғалымы
3 Картаға, Африканның батыс және шығыс жағалауларын және Мадагаскар аралының бейнелерін түсірген зерттеуші
4 Америго Веспуччи
5 Мартин Бехайм
2. Ұлы географиялық ашылулардың басты себебі неде?
а. Кескін картаға Фернан Магелланның саяхат жолындағы 4 маңызды географиялық нысандарды белгілеңіз.
5
b. Фернан Магелланның саяхаты нені дәлелдеді?
c. Фернан Магелланның саяхатына экономикалық тұрғыдан баға беріңіз.
3. География ғылымында нысандарды, құбылыстарды және үдерістердің ерекшеліктерін графикалық түрде көрсету өте маңызды болып саналады. Берілген суретпен жұмыс жасаңыз.
а. Қандай географиялық нысан көрсетілген?________________________________

Без\ біій |
b. Қандай табиғи құбылыс көрсетілген?__________________________________________
c. Осы географиялық нысанның биіктігін сызба түрінде көрсетіңіз (физикалық картаны қолданыңыз және сызба салу ережелерін сақтаңыз).
6
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Берілген ақпарат бойынша саяхатшылар мен зерттеушілердің есімдерін атайды және география ғылымының дамуына қосқан үлесін анықтайды 1 ежелгі дүниедегі Жер туралы деректердің жинақталу себебін анықтайды; 1
зерттеушінің есімін анықтайды; 1
зерттеушінің үлесіне баға береді; 1
зерттеушінің есімін анықтайды; 1
зерттеушінің үлесіне баға береді; 1
саяхатшының есімін анықтайды; 1
саяхатшының үлесіне баға береді; 1
Америго Веспуччидың ғылымға қосқан үлесін сипаттайды; 1
Америго Веспуччидың ғылымға қосқан үлесіне баға береді; 1
Мартин Бехаймның ғылымға қосқан үлесін сипаттайды; 1
Мартин Бехаймның ғылымға қосқан үлесіне баға береді; 1
Саяхатшылар мен зерттеушілердің география ғылымының дамуына қосқан үлесіне баға береді 2 Ұлы географиялық ашылулардың басты себебін анықтайды; 1
кескін картада Отты Жер аралын белгілейді; 1
кескін картада Тынық мұхитты белгілейді; 1
кескін картада Филиппин аралдарын белгілейді; 1
кескін картада Магеллан бұғазын белгілейді; 1
Фернан Магелланның саяхатында анықтаған нысандарды дәлелдейді; 1
7
Фернан Магелланның саяхатына экономика көзқарасынан баға береді; 1
Географиялық нысанның биіктігін графикалық түрде көрсетеді 3 сурет арқылы географиялық нысанды анықтайды; 1
сурет арқылы табиғи құбылысты анықтайды; 1
физикалық картаны қолданып, географиялық нысанның биіктігін анықтайды; 1
сызба салу ережелерін сақтай отырып, осы географиялық нысанның биіктігін сызады. 1
Жалпы балл 22
8
«Зерттеулер және зерттеушілер» бөлімшесі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Берілген ақпарат бойынша саяхатшылар мен зерттеушілердің есімдерін атайды және география ғылымының дамуына қосқан үлесін анықтайды Берілген ақпарат бойынша саяхатшылар мен зерттеушілердің есімдерін анықтап, география ғылымының дамуына қосқан үлесін сипаттауда қиналады □ Берілген ақпарат бойынша саяхатшылар мен зерттеушілердің есімдерін анықтап, география ғылымының дамуына қосқан үлесін сипаттауда қателіктер жібереді □ Берілген ақпарат бойынша саяхатшылар мен зерттеушілердің есімдерін атайды және география ғылымының дамуына қосқан үлесін анықтайды □
Саяхатшылар мен зерттеушілердің география ғылымының дамуына қосқан үлесіне баға береді Саяхатшылар мен зерттеушілердің география ғылымының дамуына қосқан үлесіне баға беруде қиналады □ Саяхатшылар мен зерттеушілердің география ғылымының дамуына қосқан үлесіне баға беруде қателіктер жібереді □ Саяхатшылар мен зерттеушілердің география ғылымының дамуына қосқан үлесіне баға береді □
Географиялық нысанның биіктігін графикалық түрде көрсетеді Географиялық нысанның биіктігін графикалық түрде көрсетуде қиналады Географиялық нысанның биіктігін графикалық түрде көрсетуде қателіктер жібереді Географиялық нысанның биіктігін графикалық түрде көрсетеді
9
Тақырып Оқу мақсаты
«Картография және географиялық деректер базасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Географиялық номенклатура
7.2.1.2 Географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білім алушы
• Картадан географиялық нысандарды анықтайды Қолдану
Орындау уақыты Тапсырма
20 минут
1. Берілген сұрақтарға жауап беріңіз,тапсырмаларды орындаңыз:
a. Карта дегеніміз не?
b. Масштаб дегеніміз не?
c..Сандық масштабты атаулық масштабқа айналдырыңыз: 1:100 000; Ь. 1 және 2-суреттегі картаның түрін анықтаңыз
е. Картаның күнделікті өмірде қолданылуына нақты мысал келтіріңіз.
10
2.
а. Географиялық координаталар арқылы географиялық нысандарды анықтаңыз.
1-кесте
№ Географиялық координаталар Географиялық нысан
1 06° о.е. 105° ш.б.
2 28° с.е. 83° ш.б.
3 53° с.е. 107° ш.б.
Ь. 1-кестедегі анықталған географиялық нысандарды шартты белгілер арқылы кескін картаға белгілеңіз.
Шартты белгітер
3. Кескін картаға географиялық нысандарды белгілеңіз:
a. Кордильер тауларын және оның биік нүктесін;
b. Ніл өзенін және оның ұзындығын.
Шартты белгілер
11
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Картадан географиялық нысандарды анықтайды 1 картаның анықтамасын береді; 1
масштабтың анықтамасын береді; 1
сандық масштабты атаулық масштабқа айналдырады; 1
1-суреттегі картаның түрін анықтайды; 1
2-суреттегі картаның түрін анықтайды; 1
картаның күнделікті өмірде қолданылуына нақты мысал келтіреді; 1
2 берілген географиялық координаталар арқылы географиялық нысанды анықтайды; 1
берілген географиялық координаталар арқылы географиялық нысанды анықтайды; 1
берілген географиялық координаталар арқылы географиялық нысанды анықтайды; 1
анықталған географиялық нысанды кескін картаға шартты белгі арқылы белгілейді; 1
анықталған географиялық нысанды кескін картаға шартты белгі арқылы белгілейді; 1
анықталған географиялық нысанды кескін картаға шартты белгі арқылы белгілейді; 1
3 кескін картаға Кордильер тауын шартты белгі арқылы белгілейді; 1
кескін картаға Кордильер тауының биік нүктесін сандық мәлімет арқылы белгілейді; 1
кескін картаға Ніл өзенін шартты белгі арқылы белгілейді; 1
кескін картаға Ніл өзенін ұзындығын сандық мәлімет арқылы белгілейді. 1
Жалпы балл 16
12
«Картография және географиялық деректер базасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Картадан географиялық нысандарды анықтайды Картадан географиялық нысандарды анықтағанда қиналады |—| Картадан географиялық нысандарды анықтағанда қателіктер жібереді |—| Картадан географиялық нысандарды анықтайды □
13
«Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Литосфераның құрылысы мен заттық құрамы Литосфераның тектоникалық қозғалыстары
7.3.1.1 Литосфераның құрылысы мен заттық құрамын анықтайды
7.3.1.3 Жер қыртысының тектоникалық қозғалыстарын талдайды: дрейф, коллизия, субдукция, спрединг
Білім алушы
• Сызбада литосфераның құрылысы және заттық құрамын жазады
• Тектоникалық қозғалыстардың түрлерін ажыратады ( дрейф, коллизия, субдукция, спрединг)
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
1. Берілген сұрақтарға жауап беріңіз,тапсырмаларды орындаңыз:
a. Литосфера деген не?________________________________________
b. Берілген сызбаны толтырыңыз:
2. 1-суретті қолданып, мәтіндегі сөйлемдерді толықтырыңыз.
14
Суретте_________________________________________бейнеленген. Жердің даму тарихында
ежелгі құрлықты Пангея деп атаған. Уақыт өте келе,осы құрлық екі ірі________________,
________________ құрлықтарға бөлінді. Бөлінуге әсер еткен күштер деп
саналады. А.Вегенер құрлықтар біртұтас болғанына осындай дәлелдемелер келтірген
Болашақта осы құрлықтардың қозғалуында осындай
___________________________________өзгеріс болу мүмкін.
3. Кестедегі берілген суреттерді және дүние жүзілік литосфералық тақталар картасын қолданып, сұрақтарға жауап беріңіз. Кестені толтырыңыз.

Суреттер
Тектоникалық қозғалыстың түрін анықтаңыз
Литосфералық тақталардың түрлерін анықтаңыз (нақты атауы мен
тҮрі)_____________
Осы
тектоникалық
қозғалыс
Үрдісін
тҮсіндіріңіз
1
2
3
15
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Сызбада литосфераның құрылысын және заттық құрамын анықтайды 1 литосфераның анықтамасын береді; 1
сызбада литосфераның құрылысын толықтырады; 1
сызбада литосфераның құрылысын толықтырады; 1
сызбада литосфераның құрылысын толықтырады; 1
Тектоникалық қозғалыстардың түрлерін ажыратады (дрейф, коллизия, субдукция, спрединг) 2 үрдістің түрін атайды; 1
Ірі құрлықтың атауын атайды; 1
Ірі құрлықтың атауын атайды; 1
әсер етуші күштің түрін атайды; 1
1-дәлелдеме келтіреді; 1
2 -дәлелдеме келтіреді; 1
бір өзгерісті келтіреді; 1
3 тектоникалық қозғалыстың түрін анықтайды; 1
тектоникалық қозғалыстың түрін анықтайды; 1
тектоникалық қозғалыстың түрін анықтайды; 1
литосфералық тақтаның түрі мен атауын анықтайды; 1
литосфералық тақтаның түрі мен атауын анықтайды; 1
литосфералық тақтаның түрі мен атауын анықтайды; 1
тектоникалық қозғалыстың себебін түсіндіреді ; 1
тектоникалық қозғалыстың себебін түсіндіреді; 1
тектоникалық қозғалыстың себебін түсіндіреді. 1
Жалпы балл 20
16
«Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Сызбада литосфераның құрылысын және заттық құрамын анықтайды Литосфераның құрылысы мен заттық құрамын анықтауда қиналады □ Литосфераның құрылысы мен заттық құрамын анықтауда қателіктер жібереді □ Литосфераның құрылысы мен заттық құрамын анықтайды □
Тектоникалық қозғалыстардың түрлерін ажыратады (дрейф, коллизия, субдукция, спрединг) Тектоникалық қозғалыстардың түрлерін (дрейф, коллизия, субдукция, спрединг) ажыратуда қиналады Тектоникалық қозғалыстардың түрлерін (дрейф, коллизия, субдукция, спрединг) ажыратуда қателіктер жібереді □ Тектоникалық қозғалыстардың (дрейф, коллизия, субдукция, спрединг) түрлерін ажыратады □
17
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
18
«Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Атмосфера және оның құрамдас бөліктері
Ауа райы және метеорологиялық элементтер Қолайсыз атмосфералық құбылыстар
Оқу мақсаты 7.3.2.2 Атмосфераның құрылысы мен қабаттарының
ерекшеліктерін графикалық түрде бейнелеп, түсіндіреді
7.3.2.6 Жергілікті жер мүмкіндігі бойынша температура, қысым, жел, бұлттылық, жауын-шашын ылғалдылық метеорологиялық элементтердің көрсеткіштері бойынша синоптикалық графикалық материалдарды жасайды
7.3.2.7 Жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде қолайсыз атмосфералық құбылыстарды талдай отырып, сақтану шараларын ұсынады
Бағалау критерийі Білім алушы
• Атмосфераның құрамдас бөлігін ажыратады және үлесін диаграмма түрінде көрсетеді.
• Атмосфераның әр қабатының ерекшелігін талдайды.
• Кез-келген аймақтың ауа райын сипаттайды.
• Қолайсыз атмосфералық құбылыстың түрін ажыратады және сақтану шараларын ұсынады
Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Берілген сұрақтарға жауап беріңіз,тапсырмаларды орындаңыз:
a. Атмосфера дегеніміз не?
b. Атмосфера қабаты мынадай газдардан тұрады:_____________________
Газдардың үлесін шеңберлі диаграмма арқылы көрсетіңіз.
2. Сызбаны толтырыңыз:
a. Атмосфера қабаттарын жазыңыз;
b. Әрбір атмосфералық қабаттың бір ерекшелігін сипаттаңыз.
19
с. Озон қабатының тіршілік үшін маңыздылығын түсіндіріңіз; ё. Адам өмір сүретін атмосфера қабатын және себебін анықтаңыз.
3.
а. Қарағанды қаласының ауа райын бақылау кезіндегі мәліметтерді пайдалана отырып, қаңтар айының «жел өрнегін» сызыңыз.
Желдің бағыты
С
О Ш Б
С-Б С-Ш О-Б
О-
Ш
Ашық
тынық
күндер
Желдің қайталануы (кҮндер санымен)
3
2
b.Басым желді анықтаңыз;
c. Басым желдің бағыты қаңтар айындағы ауа температурасына қалай әсер ететінін сипаттаңыз.
2
4
3
5
1
7
4
20
4. Сурет арқылы атмосфералық кұбылысты сипаттаңыз:
a. Суреттегі атмосфералық құбылысты анықтаңыз;
b. Атмосфералық құбылыстың қалыптасу себебін түсіндіріңіз;
c. Осы атмосфералық құбылыстың зиянды әсеріне дәлел келтіріңіз;
Ъ. Осы атмосфералық құбылыстан сақтану жолдарын ұсыныңыз
Бағалау Тапсырма Дескриптор Балл
критерийі № Білім алушы
Атмосфераның атмосфера анықтамасын береді; 1
құрамдас бөлігін ажыратады және атмосфера құрамындағы газдардың тізімін жазады; 1
үлесін диаграмма түрінде көрсетеді диаграмма салу ережелерін сақтай отырып, газдардың үлесін шеңберлі диаграмма арқылы көрсетеді; 1
сызбада атмосфераның қабатын анықтайды; 1
сызбада атмосфераның қабатын анықтайды; 1
сызбада атмосфераның қабатын анықтайды; 1
сызбада атмосфераның қабатын анықтайды; 1
Атмосфераның әр қабатының сызбада атмосфераның қабатын анықтайды; 1
1 сызбада атмосфера қабатының бір ерекшелігін жазады; 1
ерекшелігін талдайды сызбада атмосфера қабатының бір ерекшелігін жазады; 1
сызбада атмосфера қабатының бір ерекшелігін жазады; 1
сызбада атмосфера қабатының бір ерекшелігін жазады; 1
сызбада атмосфера қабатының бір ерекшелігін жазады; 1
озон қабатының тіршілікке маңыздылығын мысалдар арқылы дәлелдейді; 1
адам атмосфераның қай қабатында өмір сүретінін анықтайды; 1
адамның сол атмосфера қабатында өмір сүру себебін дәлелдер келтіре отырып жазады; 1
Кез-келген көкжиектің негізгі тұстарын сызады; 1
аймақтың ауа- көкжиектің аралық тұстарын сызады; 1
21
райын сипаттайды 2 масштабты анықтайды; 1
масштаб бойынша жел бағыттарының қайталануын көкжиектің негізгі тұстарына белгілейді; 1
масштаб бойынша жел бағыттарының қайталануын көкжиектің қосалқы тұстарына белгілейді; 1
белгіленген нүктелерін бір-бірімен біріктіреді; 1
ашық тынық күндерді «жел өрнегінде» белгілейді; 1
басым желдің бағытын анықтайды; 1
басым желдің қантар айының ауа температурасына тигізетін әсерін дәлелдейді; 1
Қолайсыз атмосфералық құбылыстың түрін ажыратады және сақтану шараларын ұсынады 3 суреттегі атмосфералық құбылысты анықтайды; 1
қолайсыз атмосфералық құбылыстың қалыптасу себебін дәлелдейді; 1
қолайсыз атмосфералық құбылыстың зиянды әсерін жазады; 1
қолайсыз атмосфералық құбылыстан сақтану жолдарын ұсынады. 1
Жалпы балл 30
22
«Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Атмосфераның құрамдас бөлігін ажыратады және үлесін диаграмма түрінде көрсетеді Атмосфераның құрамдас бөлігін ажыратуда және үлесін диаграмма түрінде көрсетуде қиналады 1—1 Атмосфераның құрамдас бөлігін ажыратуда және үлесін диаграмма түрінде көрсетуде қателіктер жібереді □ Атмосфераның құрамдас бөлігін ажыратады және үлесін диаграмма түрінде көрсетеді □
Атмосфераның әр қабатының ерекшелігін талдайды Атмосфераның әр қабатының ерекшелігін талдауда қиналады Атмосфераның әр қабатының ерекшелігін талдауда қателіктер жібереді □ Атмосфераның әр қабатының ерекшелігін талдайды □
Кез-келген аймақтың ауа райын сипаттайды Ауа райын сипаттауда қиналады □ Ауа райын сипаттауда қателіктер жібереді Кез-келген аймақтың ауа райын сипаттайды ^
Қолайсыз атмосфералық құбылыстың түрін ажыратады және сақтану шараларын ұсынады Қолайсыз атмосфералық құбылыстың түрін ажыратуда және сақтану шараларын ұсынуда қиналады □ Қолайсыз атмосфералық құбылыстың түрін ажыратуда және сақтану шараларын ұсынуда қателіктер жібереді ‘ □ Қолайсыз атмосфералық құбылыстың түрін ажыратады және сақтану шараларын ұсынады □
23
«Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Дүниежүзілік мұхиттың географиялық жағдайы Мұхит суларының қозғалыстары Дүниежүзілік мұхиттың проблемалары
7.3.3.4 Мұхит және оның құрамдас бөліктерін
жоспар бойынша сипаттайды
7.3.3.6 Мұхит суының қозғалыстарын жіктеп,
тҮсіндіреді
7.3.3.8 Дүниежүзілік мұхит проблемаларын топтастырып, шешу жолдарын ұсынады
Білім алушы
• Мұхит және оның құрамдас бөліктерін ажыратады
• Мұхит суы қозғалысының түрін анықтайды
• Мұхит суы қозғалысын тудыратын себептерді түсіндіреді
• Ластанудан туындайтын проблемаларды анықтайды және шешу жолдарын ұсынады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Түсіну
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
1. Берілген сұрақтарға жауап беріңіз,тапсырмаларды орындаңыз:
a. Дүниежүзілік мұхит дегеніміз …
b. Дүниежүзілік мұхиттың бөліктерін анықтаңыз және мысалдар келтіріңіз.
2. Жоспар бойынша қолдану қажет):
Кариб теңізіне сипаттама беріңіз (тақырыптық карталарды
a. Кариб теңізі ……. мұхитының құрамына кіреді;
b. Теңіз меридиандар мен параллельдердің арасында орналасқан;
24
с. Теңіз материктердің жағасымен ұласады;
ё. Кариб теңізінің аралдары;
е. Теңіз бұғаздар арқылы мұхитпен жалғасады;
Г. Теңіздің орташа тереңдігін анықтаңыз;
§. Теңіздің беткі ағыстары;
һ. Теңіз суының тұздылығын анықтаңыз;
і. Теңіз суының жылдық орташа температурасын анықтаңыз;
]. Теңіз суының ластану дәрежесін анықтаңыз;
3. Берілген суреттерді қолданып, мұхит суы қозғалысынын түрін анықтап, пайда болу себептерін түсіндіріңіз.
Пайда болу себептері
a. Суреттегі дүниежүзілік мұхит мәселесінің түрін анықтаңыз;
b. Осы проблеманың ластану көзін анықтап, дәлел келтіріңіз;
c. Проблеманың кешенді салдары қандай?
25
ё. Проблеманы шешудің нақты бір жолын ұсыныңыз.
Бағалау Тапсырма Дескриптор Балл
критерииі № Білім алушы
Мұхит және оның құрамдас дүниежүзілік мұхиттың анықтамасын береді; 1
бөліктерін дүниежүзілік мұхиттың бөлігін анықтаИды; 1
ажыратады 1 дүниежүзілік мұхиттың бөлігіне нақты мысал келтіреді; 1
дүниежүзілік мұхиттың бөлігін анықтаИды; 1
дүниежүзілік мұхиттың бөлігіне мысал келтіреді ; 1
дүниежүзілік мұхиттың бөлігін анықтаИды; 1
дүниежүзілік мұхиттың бөлігіне мысал келтіреді; 1
2 Кариб теңізі қаИ мұхиттың құрамына кіретінін анықтаИды; 1
теңіз қандаИ меридиандардың арасында орналасқанын анықтаИды; 1
теңіз қандаИ параллельдердің арасында орналасқанын анықтаИды; 1
теңіздің қандаИ материктердің жағасымен ұласатынын анықтаИды; 1
теңізде қандаИ аралдар орналасқанын анықтаИды; 1
теңіз қандаИ бұғаздар арқылы мұхитпен жалғасатынын жазады; 1
теңіздің орташа тереңдігін анықтаИды; 1
теңіздің беткі ағыстарын анықтаИды; 1
теңіз суының тұздылығын анықтаИды; 1
теңіз суының жылдық орташа температурасын анықтаИды; 1
теңіздің ластану дәрежесін анықтаИды; 1
Мұхит суы мұхит суы қозғалысының түрін анықтаИды; 1
қозғалысының түрін мұхит суы қозғалысының паИда болу себебін түсіндіреді; 1
анықтаиды мұхит суы қозғалысының түрін анықтаИды; 1
3 мұхит суы қозғалысының паИда болу себебін түсіндіреді; 1
мұхит суы қозғалысының түрін анықтаИды; 1
мұхит суы қозғалысының паИда болу себебін түсіндіреді; 1
Мұхит суы мұхит суы қозғалысының түрін анықтаИды; 1
қозғалысын тудыратын себептерін түсіндіреді мұхит суы қозғалысының паИда болу себебін түсіндіреді; 1
Ластанудан туындаИтын 4 суреттегі дүниежүзілік мұхит мәселесінің түрін анықтаИды; 1
26
проблемаларын анықтайды және проблемаларды шешу жолдарын ұсынады мұхит суының ластану көзін анықтап, дәлел келтіреді; 1
проблеманның кешенді салдарын дәлелдейді; 1
проблеманы шешудің нақты 1 жолын ұсынады. 1
Жалпы балл 30
27
«Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Мұхит және оның құрамдас бөліктерін ажыратады Мұхит және оның құрамдас бөліктерін сипаттағанда қиналады ^ Мұхит және оның құрамдас бөліктерін сипаттау кезінде қателіктер жібереді Мұхит және оның құрамдас бөліктерін сипаттайды □
Мұхит суы қозғалысының түрін анықтайды Мұхит суы қозғалысының түрін анықтауда қиналады Мұхит суы қозғалысының түрін анықтауда қателіктер жібереді |—| Мұхит суы қозғалысының түрін анықтайды |
Мұхит суы қозғалысын тудыратын себептерді түсіндіреді Мұхит суы қозғалысын тудыратын себептерді түсіндіргенде қиналады ^ Мұхит суы қозғалысын тудыратын себептерді түсіндіргенде қателіктер |—| жібереді Мұхит суы қозғалысын тудыратын себептерді |—| түсіндіреді
Ластанудан туындайтын проблемаларды анықтайды және шешу жолдарын ұсынады Ластанудан туындайтын проблемаларды анықтауда және шешу жолдарын ұсынуда қиналады. Ластанудан туындайтын проблемаларды анықтауда және шешу жолдарын ұсынуда қателіктер жібереді |—| Ластанудан туындайтын проблемаларды анықтайды және шешу жолдарын ұсынады
28
3 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
29
«Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Топырақ, оның құрамы мен құрылымы
Қазақстанның топырақ түрлері
Оқу мақсаты 7.3.4.2 Топырақ құрамын, түрлерін анықтап, құрылымын
графикалық түрде көрсетеді
7.3.4.3 Қазақстанда топырақ түрлерінің таралуын
анықтайды
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Топырақ құрамын, түрлерін ажыратады
• Топырақ құрылымын графикалық түрде бейнелейді
• Қазақстанда топырақ түрлерінің таралу себептерін дәлелдейді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Орындау уақыты Тапсырма
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары 20 минут
1. Берілген сұрақтарға жауап беріңіз,тапсырмаларды орындаңыз:
a. Топырақ дегеніміз —
b. Топырақ түзуші факторларды сызбаға толықтырыңыз;
с. Сипаттама арқылы топырақтың түрін анықтаңыз және механикалық құрамын толықтырыңыз;
Бұл топырақ орманды-дала және дала зоналарында кең таралган. Көп жылдық шөпті өсімдіктер астында, борпылдақ жыныстарда түзілген және аса құнарлы топырақ деп саналады.
— Топырақ түрі
— Механикалық құрамы
б.Құрылымы жоқ топырақтың құнарсыз болу себебін түсіндіріңіз.
30
2. Берілген суретке қарап, топырақ қабаттарын анықтаңыз жэне ерекшелігін жазыңыз.
ч. ‘
ч* I \
і V.* ^ *
*»■ ■ <* ^іьі - В Топырақ кабаттары Ерекшеліктері 3. Қазақстанның физикалық картасы берілген: а. Картада көрсетілген табиғат зонасын анықтаңыз; b. Карта арқылы осы табиғат зонасындағы топырақ түрін анықтаңыз; c. Осы табиғат зонасында кездесетін топырақтың құнарлығы жоғары. Себебін түсіндіріңіз; Ь. Осы табиғат зонасынан солтүстікке қараИ топырақ гумусының жоғары болуы неге баИланысты екендігін түсіндіріңіз. Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Топырақ құрамын, түрлерін ажыратады 1 топырақтың анықтамасын береді; 1 сызбада топырақ түзуші факторды толықтырады; 1 31 сызбада топырақ түзуші факторды толықтырады; 1 сипаттама арқылы топырақтың түрін анықтаИды; 1 механикалық құрамын анықтаИды; 1 құрылымы жоқ топырақтың құнарсыздық себебін түсіндіреді; 1 Топырақ құрылымын графикалық түрде беИнелеИді 2 суреттегі топырақ Ао қабатынның атауын жазады; 1 топырақтың А0 қабатының бір ерекшелігін жазады; 1 суреттегі топырақтың Аі қабатының атауын жазады; 1 топырақтың А^ қабатының бір ерекшелігін жазады; 1 суреттегі топырақтың В қабатының атауын жазады; 1 топырақтың В қабатының бір ерекшелігін жазады; 1 суреттегі топырақтың С қабатының атауын жазады; 1 топырақтың С қабатының бір ерекшелігін жазады; 1 Қазақстанда топырақ түрлерінің таралу себептерін дәлелдеИді 3 карта арқылы көрсетілген табиғат зонасын анықтаИды; 1 карта арқылы табиғат зонасындағы топырақ түрін анықтаИды; 1 топырақтың құнарлылығының әр түрлі болуының себебін түсіндіреді; 1 топырақ гумусының арту себебін түсіндіреді. 1 Жалпы балл 18 32 «Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні Бағалау критерийі С •қу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Топырақ құрамын, түрлерін ажыратады Топырақ құрамы мен топырақ түрлерін ажыратуда қиналады □ Топырақ құрамы мен топырақ түрлерін ажыратуда қателіктер жібереді |~| Топырақ құрамы мен топырақ түрлерін ажыратады □ Топырақ құрылымын графикалық түрде бейнелейді Топырақ құрылымын графикалық түрде бейнелеуге қиналады □ Топырақ құрылымын графикалық түрде бейнелегенде қателіктер жібереді |^| Топырақ құрылымын графикалық түрде бейнелейді □ Қазақстанда топырақ түрлерінің таралу себептерін дәлелдейді Қазақстанда топырақ түрлерінің таралу себептерін дәлелдеуде қиналады □ Қазақстанда топырақ түрлерінің таралу себептерін дәлелдеуде қателіктер жібереді □ Қазақстанда топырақ түрлерінің таралу себептерін дәлелдейді □ 33 «Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Тақырып Табиғи -аумақтық кешендердің түрлері Оқу мақсаты 7.3.5.2 Жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде түрлі деңгейдегі табиғи кешендерді жоспар бойынша сипаттайды Бағалау критерийі Білім алушы • Географиялық қабықтың заңдылығын түсіндіреді • Кез-келген табиғи кешенге сипаттама береді Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі Жоғары деңгей дағдылары Орындау уақыты 1 5 минут Тапсырма 1. Географиялық қабық - Жердің ерекше кешенді қабығы: a. Географиялық қабық дегеніміз ....... b. Географиялық қабықтың тұтастығын сурет арқылы дәлелдеңіз; Ь. Осы заңдылықтың маңыздылығын түсіндіріңіз. 34 2. Оңтүстік Американың батыс жағалауында Атакама шөлінің қалыптасу себебін анықтаңыз. Өз жауабыңызға дәлел келтіріңіз. 3. Тақырыптық карталарды қолданып, жергілікті жердің табиғат зонасына сипаттама беріңіз: a. Климаттық белдеудегі орны_______________________________________________ b. Климаттық жағдайы: қаңтар айының температурасы -_______________шілде айының температурасы -__________ жылдық жауын-шашының мөлшері - , қыс - _____________________________жаз -____________. c. Топырақ түрі (лері)___________________________________________________ ё. Өсімдік жамылғысы_____________________________________________________ е. Жануарлар дүниесі_____________________________________________________ Ғ. Осы табиғат зонасында ауа температурасы 5 ° С жоғарласа, өсімдік жамылғысында қандай өзгерістер болуы мүмкін? Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Географиялық қабықтың заңдылығын түсіндіреді Кез-келген табиғи кешенге сипаттама береді 1 географиялық қабықтың анықтамасын береді; 1 атмосфера мен гидросфераның арасындағы өзара байланысты дәлелдейді; 1 атмосфера мен биосфераның арасындағы өзара байланысты дәлелдейді; 1 биосфера мен литосфераның арасындағы өзара байланысты дәлелдейді; 1 атмосфера мен литосфераның арасындағы өзара байланысты дәлелдейді; 1 гидросфера мен литосфераның арасындағы өзара байланысты дәлелдейді; 1 географиялық қабықтың тұтастығы туралы қорытынды шығарады; 1 суретте географиялық қабықтың заңдылығын анықтайды;. 1 осы заңдылықтың маңыздылығын түсіндіреді; 1 2 Атакама шөлінің қалыптасу себебін анықтайды; 1 Атакама шөлінің қалыптасу себебін дәлелдейді; 1 3 жергілікті жердің табиғат зонасының географиялық белдеуі ішіндегі орнын анықтайды; 1 қаңтар айының температурасын анықтайды; 1 шілде айының температурасын анықтайды; 1 жылдық жауын-шашының мөлшерін анықтайды; 1 қыстың сипатын анықтайды; 1 жаздың сипатын анықтайды; 1 жергілікті жердің табиғат зонасының топырақ түрін анықтайды; 1 35 жергілікті жердің табиғат зонасының өсімдік жамылғысын анықтайды; 1 жергілікті жердің табиғат зонасының жануарлар дүниесін анықтайды; 1 жергілікті жердің табиғат зонасының өсімдік жамылғысындағы өзгерісті дәлелдейді. 1 Жалпы балл 21 36 «Физикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні_______________________________________________ Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Географиялық қабықтың заңдылығын түсіндіреді Географиялық қабықтың заңдылығын түсіндіруде қиналады □ Географиялық қабықтың заңдылығын түсіндіруде қателіктер жібереді |——| Географиялық қабықтың заңдылығын түсіндіреді □ Табиғи кешенге сипаттама береді Табиғи кешенге сипаттама беруге қиналады □ Табиғи кешенге сипаттама бергенде қателіктер жібереді □ Кез келген табиғи кешенге сипаттама береді □ 37 «Әлеуметтік география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Тақырып Дүниежүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары Дүниежүзі халқының діни құрамы Оқу мақсаты 7.4.1.1 Дүниежүзі халықтарының этнолингвистикалық жіктелінуін түсіндіреді 7.4.1.2 Дүние жүзі халқының діни құрамы мен діндердің таралу аИмақтарын анықтаИды Бағалау критерийі Ойлау дағдыларының деңгейі Орындау уақыты Тапсырма Білім алушы • Дүниежүзі халықтарының этнолингвистикалық классификациясын құрастырады • Дүние жүзі халқының діни құрамы мен діндердің таралу аИмақтарын сипаттаИды Жоғары деңгеИ дағдылары 20 минут 1. Тіл - халықтың ерекше белгісі, бірақ тарихтың даму барысында тілдің басқа аИмақтарға таралуы баИқалады. a. Еуропалық тілдердің Африкада және Оңтүстік Америкада таралу себебін түсіндіріңіз; b. Еуропа елдерінде билингвизмнің кездесу себебін анықтаңыз; c. Тілдің таралу сызбасын толықтырыңыз. 38 2. Дүние жүзінде кең таралған тіл әулеттері туралы сызбаны толықтырыңыз. 4. a. Көпұлтты ел дегеніміз....................... b. Көпұлтты елдерге 2 мысал келтіріңіз; c. Көпұлтты елдің қалыптасу жолын түсіндіріңіз. a. Халықтың діни құрамы дегеніміз........... b. Діндердің түрлерін сызбада толықтырыңыз; с. Қазақстанда таралған әлемдік діннің басым түрі Ъ. Ислам діні таралған 2 аймақты кескін картада белгілеңіз. 39 120* 60* 0* 60" 120* 1КГ 12<Г 60’ 0' 60‘ 120* 180- Шартты белгілер Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Дүниежүзі халықтарының этнолингвистикалық классификациясын құрастырады 1 Еуропалық тілдердің Африкада таралу себебін түсіндіреді; 1 Еуропалық тілдердің Оңтүстік Америкада таралу себебін түсіндіреді; 1 Еуропа елдерінде билингвизмнің таралу себебін түсіндіреді; 1 кең таралған тілді анықтап, сызбаны толықтырады; 1 кең таралған тілді анықтап, сызбаны толықтырады;. 1 оқшау тілді анықтап, сызбаны толықтырады; 1 оқшау тілді анықтап, сызбаны толықтырады; 1 2 тіл әулетін анықтап, сызбаны толықтырады; 1 тіл әулетін анықтап, сызбаны толықтырады; 1 тіл тобын анықтап, сызбаны толықтырады; 1 тіл тобын анықтап, сызбаны толықтырады; 1 тіл әулетіне кіретін халықтарды анықтап, сызбаны толықтырады; 1 тіл әулетіне кіретін халықтарды анықтап, сызбаны толықтырады; 1 3 көпұлтты ел ұғымының анықтамасын береді; 1 көпұлтты елге мысал келтіреді; 1 көпұлтты елге мысал келтіреді; 1 көпұлтты елдің қалыптасу жолын түсіндіреді; 1 40 Дүние жүзі 4 халықтың діни құрамына анықтама береді; 1 халқының діни әлемдік дін түрін анықтап, сызбаны 1 құрамы мен толықтырады; діндердің таралу әлемдік дін түрін анықтап, сызбаны 1 аймақтарын толықтырады; сипаттайды әлемдік дін түрін анықтап, сызбаны толықтырады; 1 дін түрін анықтап, сызбаны толықтырады; 1 дін түрін анықтап, сызбаны толықтырады; 1 Қазақстандағы әлемдік діннің басым түрін 1 анықтайды; кескін картада ислам дінінің таралу аймағын белгілейді; 1 кескін картада ислам дінінің таралу аймағын белгілейді. 1 Жалпы балл 26 41 «Әлеуметтік география» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Дүниежүзі халықтарының этнолингвистикалық классификациясын құрастырады Дүниежүзі халықтарының этнолингвистикалық классификациясын құрастыруда қиналады |——| Дүниежүзі халықтарының этнолингвистикалық классификациясын құрастыруда қателіктер жібереді |——| Дүниежүзі халықтарының этнолингвистикалық классификациясын құрастырады |—| Дүние жүзі халқының діни құрамы мен діндердің таралу аймақтарын сипаттайды Дүние жүзі халқының діни құрамы мен діндердің таралу аймақтарын сипаттауда қиналады |““| Дүние жүзі халқының діни құрамы мен діндердің таралу аймақтарын сипаттауда қателіктер жібереді □ Дүние жүзі халқының діни құрамы мен діндердің таралу аймақтарын дұрыс сипаттайды □ 42 4 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 43 «Экономикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Тақырып Табиғи ресурстардың жіктелуі Табиғи ресурстарды игерумен баИланысты проблемалар Оқу мақсаты 7.5.1.1 Табиғи ресурстарды жіктеИді 7.5.1.2 Жергілікті компонентті қосымша қамти отырып табиғи ресурстардың таралу заңдылықтарын талдаИды 7.5.1.4 Жергілікті компонентті қосымша қамти отырып табиғи ресурстарды игерумен баИланысты туындаИтын проблемаларды талдап, шешу жолдарын ұсынады Бағалау критерийі Білім алушы • Табиғи ресурстарды белгілері боИынша топтастырады • Табиғи ресурстардың таралу заңдылықтарын дәлелдеИді • Табиғи ресурстарды игерумен баИланысты болатын проблемаларды анықтаИды және шешу жолын ұсынады Ойлау дағдыларының Жоғары деңгеИ дағдылары деңгейі Орындау уақыты 20 минут Тапсырма 1. Табиғи ресурстар адамзаттың дамуындағы маңызды фактор болып табылады. Табиғат қорларының әртүрлілігі және олардың таралуы - белгілі бір заңдылыққа тәуелді. a. Табиғат ресурстары дегеніміз ...................... b. Берілген табиғи ресурсты жіктеңіз;__________________________________________ № Табиғи ресурстың жіктелуі МұнаИ 1 ПаИда болу жолдары боИынша 2 Қолданылу мақсаттары боИынша 3 Сарқылуына баИланысты с. МұнаИ қоры шоғырланған екі ірі аИмақты кескін картаға белгілеңіз (кескін карта толтыру ережелерін сақтаңыз); Шартты белгілер ё. МұнаИдың таралу заңдылығын анықтаңыз. 2. Табиғи ресурстарды игеру кезінде көптеген мәселелер туындаИды: а. Берілген сурет боИынша табиғи ресурсты игеру кезіндегі жер бедерінде паИда болған ІІГ Ш V шг ж ж 44 проблеманы анықтаңыз; 1с b. Осы проблеманың пайда болу себебін түсіндіріңіз; c. Табиғи ресурсты игеру кезіндегі проблеманың салдарын сипаттаңыз; ё. Осы проблеманы шешудің 2 жолын ұсыныңыз; 1 - шешу жолы 2- шешу жолы Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Табиғи ресурстарды белгілері бойынша топтастырады Табиғи ресурстардың таралу заңдылықтарын дәлелдейді 1 табиғат ресурстың анықтамасын береді; 1 мұнайды пайда болу жолдары бойынша жіктейді; 1 мұнайды пайдалану мақсаттары бойынша жіктейді; 1 мұнайды сарқылу дәрежесі бойынша жіктейді; 1 кескін карта толтыру ережелерін сақтай отырып, мұнай шоғырланған ірі аймақты белгілейді; 1 кескін карта толтыру ережелерін сақтай отырып, мұнай шоғырланған ірі аймақты белгілейді; 1 мұнайдың таралу заңдылығын дәлелдейді; 1 Табиғи ресурстарды игерумен байланысты болатын проблемаларды анықтайды және шешу жолдарын ұсынады 2 суреттегі табиғи ресурстың игеру проблемасын анықтайды; 1 табиғи ресурсты игеру проблеманың себебін түсіндіреді; 1 табиғи ресурсты игеру проблеманың салдарын сипаттайды; 1 табиғи ресурсты игеруге 1 45 байланысты проблеманың 1-шешу жолын ұсынады; табиғи ресурсты игеруге байланысты проблеманың 2 -шешу жолын ұсынады. 1 Жалпы балл 12 46 «Экономикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейлері Төмен Орта Жоғары Табиғи ресурстарды белгілері бойынша топтастырады Табиғи ресурстарды белгілері бойынша топтастыруда қиналады □ Табиғи ресурстарды белгілері бойынша топтастырғанда қателіктер жібереді □ Табиғи ресурстарды белгілері бойынша топтастырады □ Табиғи ресурстардың таралу заңдылықтарын дәлелдейді Табиғи ресурстардың таралу заңдылықтарын талдау кезінде қиналады [^] Табиғи ресурстардың таралу заңдылықтарын талдау кезінде қателіктер жібереді |—| Табиғи ресурстардың таралу заңдылықтарын дәлелдейді □ Табиғи ресурстарды игерумен байланысты болатын проблемаларды анықтайды Табиғи ресурстарды игерумен байланысты болатын проблемаларды анықтауда қиналады □ Табиғи ресурстарды игерумен байланысты болатын проблемаларды анықтауда қателіктер жібереді □ Табиғи ресурстарды игерумен байланысты болатын проблемаларды анықтайды □ 47 «Экономикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Тақырып Көлік инфрақұрылымы Әлеуметтік инфрақұрылым Оқу мақсаты 7.5.2.1 Қазақстандық компонентті қосымша қамти отырып көлік инфрақұрылымының элементтерін сипаттау негізінде оның маңыздылығына баға береді 7.5.2.2 Қазақстандық компонентті қосымша қамти отырып әлеуметтік инфрақұрылым элементтерін сипаттап, маңыздылығына баға береді Бағалау критерийі Білім алушы • Көлік элементтерін инфрақұрылымының сипаттаИды Көлік инфрақұрылымының элементтерінің маңыздылығына қорытынды жасаИды Әлеуметтік инфрақұрылым элементтерін сипаттаИды Әлеуметтік инфрақұрылымның элементтерінің маңыздылығына қорытынды жасаИды Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану Жоғары деңгеИ дағдылары Орындалу уақыты 20 минут Тапсырма 1. Көлік кешені - елдің экономикалық өрлеуінің негізгі факторы, сондықтан инфрақұрылымның дамуы өте маңызды: a. Көлік кешені дегеніміз . _ b. Берілген сызбаны толтырыңыз; 48 ё. Көлік инфракұрылымының осы түрі Қазақстанның қай бөлігінде? е. Осы көлік инфракұрылымының түрі Қазақстан экономикасының дамуында қандай маңызды рөл атқарады? Ғ. Кескін картада көрсетілген халықаралық әуежай Қазақстанның қай қаласында? Қазакстан Республикасы §. Халықаралық әуежайдың осы қалада орналасу себебін дәлелдеңіз. 2. a. Әлеуметтік инфрақұрылымның негізгі мақсаты; b. Берілген сызбаны толтырыңыз. Әлеуметгік инфракурылымның элементгері I 49 3. а. Суретте Қазақстанның ең көрікті жері ... бейнеленген; Г b. Көрікті жер Қазақстанның ... орналасқан; c. Көрікті жерді қолдану мақсаты. Себебін түсіндіріңіз. Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Көлік инфрақұрылымыньщ элементтерін сипаттайды Көлік инфракұрылымының элементтерінің маңыздылығына қорытынды жасайды 1 көлік кешенінің анықтамасын береді; 1 сызбада көлік инфрақұрылымының элементін анықтайды; 1 сызбада көлік инфрақұрылымының элементін анықтайды; 1 сызбада көлік инфрақұрылымының элементін анықтайды; 1 сызбада көлік инфрақұрылымының элементін анықтайды; 1 суреттегі көлік инфракұрылымы түрін анықтайды; 1 суреттегі көлік инфракұрылымы түрінің Қазақстанның қай бөлігінде орналасқанын анықтайды; 1 суреттегі көлік инфракұрылымы түрінің Қазақстан экономикасыдағы маңыздылығына баға береді; 1 кескін картадағы Қазақстанның халықаралық әуежайының атауын анықтайды; 1 халықаралық әуежайдың осы қалада орналасу себебін дәлелдейді; 1 Әлеуметтік инфрақұрылым элементтерін сипаттайды Әлеуметтік инфрақұрылымның элементтерінің 2 әлеуметтік инфрақұрылымның негізгі мақсатын дәлелдейді; 1 сызбадағы әлеуметтік инфрақұрылымның элементін анықтайды; 1 сызбадағы әлеуметтік инфрақұрылымның элементін анықтайды; 1 50 маңыздылығына қорытынды жасаИды сызбадағы әлеуметтік инфрақұрылымның элементін анықтаИды; 1 сызбадағы әлеуметтік инфрақұрылымның элементін анықтаИды; 1 3 суреттегі Қазақстанның ең көрікті жерін атаИды; 1 суреттегі көрікті жердің Қазақстанның қаИ бөлігінде орналасқанын аИтады; 1 осы көрікті жерді қандаИ мақсатта колдануға болатын анықтаИды; 1 осы көрікті жердің қолданылу себебін талдаИды. 1 Жалпы балл 19 51 «Экономикалық география » бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні__________________________________________ Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейлері Жоғары Орта Төмен Көлік инфрақұрылымының элементтерін сипаттаИды Көлік инфрақұрылымының элементтерінің маңыздылығына қорытынды жасаИды Көлік инфрақұрылымының элементтерін сипаттағанда қиналады Көлік инфрақұрылымының элементтерінің маңыздылығын қорытындылағанда қиналады □ Көлік инфрақұрылымының элементтерін сипаттағанда қателіктер жібереді Көлік инфрақұрылымының элементтерінің маңыздылығына қорытындылағанда қателіктер жібереді Көлік инфрақұрылымының элементтерін дұрыс сипаттаИды Көлік инфрақұрылымының элементтерінің маңыздылығына қорытынды жасаИды □ Әлеуметтік инфрақұрылым элементтерін сипаттаИды Әлеуметтік инфрақұрылымның элементтерінің маңыздылығына қорытынды жасаИды Әлеуметтік инфрақұрылым элементтерін сипаттауда қиналады Әлеуметтік инфрақұрылымның элементтерінің маңыздылығына қорытынды жасауға қиналады □ Әлеуметтік инфрақұрылым элементтерін сипаттауда қателіктер жібереді Әлеуметтік инфрақұрылымның элементтерінің маңыздылығына қорытынды жасау кезінде қателіктер жібереді '—' Әлеуметтік инфрақұрылым элементтерін нақты сипаттаИды Әлеуметтік инфрақұрылымның элементтерінің маңыздылығына қорытынды жасаИды □ 52 «Экономикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Дүниежүзілік шаруашылықтың салалары: ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп 7.5.3.1 Шаруашылық салаларын жіктейді және маңыздылығын түсіндіреді: ауыл шаруашылық, өнеркәсіп Білім алушы • Шаруашылық салаларын ажыратады (ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп) • Шаруашылық салаларының (ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп) маңыздылығын дәлелдейді Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары деңгейі Қолдану Орындалу уақыты 15 минут Тапсырма 1. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз: a. Дүниежүзілік шаруашылық дегеніміз - b. Өнеркәсіптің даму факторын анықтаңыз: ХХ ғасырдың басында іштен жанатын және дизельді двигательдердің жасалуы машина жасау саласында басты жаңалық болды; c. Берілген шаруашылық салаларын жіктеңіз және географиялық таралу аймақтарын анықтаңыз; № Шаруашылық салалары Сектор Еңбек саласы Географиялық таралуы 1 Машина жасау 2 Ірі қара мал ё. Ауыл шаруашылығы дегеніміз ... е. Суретте ауыл шаруашылығының салалары бейнеленген. Қазақстандағы таралу аймақтарын анықтаңыз. Тақырып Оқу мақсаттары Бағалау критерийі Сала Сала Қазақстандағы таралу аймақтары Қазақстандағы таралу аймақтары 53 2. Мұнай өнеркәсібі - дүниежүзілік шаруашылылықта жетекші рөл атқарады. Сонымен бірге негізгі стратегиялық шикізат көзі болып есептелінеді. а. Кескін картаға мұнай өнеркәсібінің екі негізгі аймағын белгілеңіз (кескін карта толтыру ережелерін сақтаңыз); 120* 60' 0* 6<Г 120* 190' 120* €0* 0' 60* 120* 190* Шартты белгілер b. Ел экономикасындағы мұнай өнеркәсібінің маңыздылығына екі дәлел келтіріңіз; 1-дәлел 2-дәлел c. Сіздің пікіріңіз: Экономикада мұнай өнеркәсібінің рөлі болашақта қалай өзгереді? Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Шаруашылық салаларын ажыратады (ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп) 1 дүниежүзілік шаруашылықтың анықтамасын береді; 1 өнеркәсіптің даму факторын анықтайды; 1 машина жасау саласын сектор бойынша жіктейді; 1 машина жасау саласын еңбек саласы бойынша жіктейді; 1 машина жасаудың географиялық таралу аймағын анықтайды; 1 ірі қара малды сектор бойынша жіктейді; 1 ірі қара малды еңбек саласы бойынша жіктейді; 1 ірі қара малдың географиялық таралу аймағын анықтайды; 1 ауыл шаруашылығының анықтамасын береді; 1 суреттегі ауыл шаруашылық саласын анықтайды; 1 анықталған ауыл шаруашылық саласын Қазақстандағы таралу аймағын анықтайды; 1 суреттегі ауыл шаруашылық саласын анықтайды; 1 54 Шаруашылық салаларының (ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп) маңыздылығын дәлелдеИді анықталған ауыл шаруашылық саласын Қазақстандағы таралу аИмағын анықтаИды; 1 2 кескін карта толтыру ережелерін сақтаИ отырып, мұнаИ өнеркәсібінің негізгі аИмағын белгілеИді; 1 кескін карта толтыру ережелерін сақтаИ отырып, мұнаИ өнеркәсібінің негізгі аИмағын белгілеИді; 1 мұнаИ өнеркәсібінің ел экономикасына тігізетін әсерін дәлелдеИді; 1 мұнаИ өнеркәсібінің ел экономикасына тігізетін әсерін дәлелдеИді; 1 болашақта мұнаИ өнеркәсібінің экономикадағы рөлінің өзгеруі туралы өз пікірін жазады. 1 Жалпы балл 18 55 «Экономикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні_________________________________________ Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейлері Төмен Орта Жоғары Шаруашылық салаларын ажыратады(ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп) Шаруашылық салаларын ажыратуда (ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп) қиналады Шаруашылық салаларын ажыратуда (ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп) қателіктер жібереді |—| Шаруашылық салаларын ажыратады(ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп) Шаруашылық салаларының (ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп) маңыздылығын дәлелдеИді Шаруашылық салаларының (ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп) маңыздылығын дәлелдеуде қиналады □ Шаруашылық салаларының (ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп) маңыздылығын дәлелдеуде қателіктер жібереді |—| Шаруашылық салаларының (ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп) маңыздылығын дәлелдеИді □ 56 «Елтану және саяси география негіздері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Тақырып Дүниежүзі елдерінің географиялық жағдаИы Елдердің экономикалық -географиялық жағдаИы Оқу мақсаттары 7.6.1.2. Қазақстандық компонентті қосымша қамти отырып, елдердің географиялық орнын жоспар боИынша сипаттаИды 7.6.1.5 Қазақстандық компонентті қосымша қамти отырып, елдердің географиялық, экономикалық-географиялық жағдаИына баға береді Бағалау критерийі Білім алушы • Жоспар боИынша елдердің географиялық орнына сипаттама береді (қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде) • Елдердің экономикалық-географиялық жағдаИына баға бере отырып, қорытынды жасаИды (қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде) Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі Жоғары деңгеИ дағдылары Орындалу уақыты 20 минут Тапсырма 1. Берілген сұрақтарға жауап беріңіз: a. «Елдің географиялық орны» ұғымын қалаИ түсінесіз? b. Елдің географиялық орнын анықтаудың маңыздылығы неде? c. Кестені мысалдармен толтырыңыз. Елдердің географиялық орны Құрлықтық (теңізге шығу жолы бар) Аралдық Түбектік Құрлықтық (теңізге шығу жолы жоқ) 2. Физикалық және климаттық карталарды қолданып, Қазақстанның географиялық орнына сипаттама беріңіз: - Территориясының аумағы___________________, әлемде__________орын алады. - ___________________құрылығында орналасқан. - Географиялық орны (түрі)___________________________________________. - Қазақстан жерінің шеткі нүктелері с. е. және _______________________ш. б. аралығында орналасқан. - Солтүстік пен оңтүстіктің арақашықтығы_________________км. - Батыс пен шығыстың арақашықтығы__________________км. - Қазақстан батысында - төменгі ағысынан, шығысында _______________тауларының етегіне деИін, солтүстіктегі - _________________________жазығынан, оңтүстіктегі шөлі 57 мен тау жүйесіне дейін созылып жатыр. климаттық белдеуде орналасқан. 3. a. «Елдің экономикалық -географиялық жағдайы» ұғымын қалай түсінесіз? b. Елдің экономикалық -географиялық жағдайы уақыт өте келе өзгереді ме? Не себептен? _________________________________________________________________ 4. Берілген картаны қолданып, Қазақстанның экономикалық -географиялық жағдайына сипаттама беріңіз. Әлемдік экономиканың басты орталықтары 58 a. Қазақстанның көршілес 5 елін анықтаңыз; b. Кестені толтырыңыз.___________________ Жағдайлар Қолайлы Қолайсыз әлемнің экономикалық орталықтары халықаралық көлік жолдары теңізге (мұхитқа) шығу жолдары с. Қазақстанның экономикалық -географиялық жағдайына қорытынды жасаңыз; ё. Қазақстаның бір экономикалық қолайсыз жағдайын алып (өз таңдауыңыз бойынша) болашақта қалай өзгертуге болатыны жазыңыз. Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Жоспар бойынша елдердің географиялық орнына сипаттама береді (қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде) 1 елдің географиялық орнына анықтама береді; 1 елдің географиялық орнын анықтаудың маңыздылығын дәлелдейді; 1 құрлықтық (теңізге шығу жолы бар) елге мысал келтіреді; 1 аралдық елге мысал келтіреді; 1 түбектік елге мысал келтіреді; 1 құрлықтық (теңізге шығу жолы жоқ) елге мысал келтіреді; 1 Қазақстан территориясының аумағын жазады; 1 Қазақстан әлемде алатын орнын сипаттайды; 1 картадан Қазақстанның орналасу құрлығын анықтайды; 1 картадан Қазақстанның географиялық орнының түрін анықтайды; 1 картадан Қазақстан жерінің шеткі нүктелерінің географиялық координаталарын анықтайды; 1 картадан Қазақстан жерінің шеткі нүктелерінің географиялық координаталарын анықтайды; 1 солтүстік пен оңтүстіктің арақашықтығын анықтайды; 1 батыс пен шығыстың арақашықтығын анықтайды; 1 картадан Қазақстанның батысындағы өзенің төменгі ағысын анықтайды; 1 картадан Қазақстанның шығысында орналасқан тау жүйесін анықтайды; 1 картадан Қазақстанның солтүстігінде орналасқан жазықты анықтайды; 1 картадан Қазақстан оңтүстігінде орналасқан шөлді анықтайды; 1 картадан Қазақстан оңтүстігінде орналасқан 1 59 тау жүИесін анықтаИды; картадан Қазақстан орналасқан климаттық белдеуді анықтаИды; 1 Елдердің экономикалық- географиялық жағдаИына баға бере отырып, қорытынды жасаИды (қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде) 2 елдің экономикалық -географиялық жағдаИына анықтама береді; 1 елдің экономикалық -географиялық жағдаИының уақыт өте келе өзгеруіне пікірін жазады; 1 өз пікірінің өзгеру себебін дәлелдеИді; 1 3 картадан Қазақстанның көршілес елін анықтаИды; 1 картадан Қазақстанның көршілес елін анықтаИды; 1 картадан Қазақстанның көршілес елін анықтаИд; 1 картадан Қазақстанның көршілес елін анықтаИды; 1 картадан Қазақстанның көршілес елін анықтаИды; 1 картадан әлемнің экономикалық орталықтарына қатысты Қазақстанның бір қолаИлы жағдаИын анықтаИды; 1 картадан әлемнің экономикалық орталықтарына қатысты Қазақстанның бір қолаИсыз жағдаИын анықтаИды; 1 картадан халықаралық көлік жолдарына қараИ Қазақстанның бір қолаИлы жағдаИын анықтаИды; 1 картадан халықаралық көлік жолдарына қараИ Қазақстанның бір қолаИсыз жағдаИын анықтаИды; 1 картадан теңізге (мұхитқа) шығу жолдарына қараИ Қазақстанның бір қолаИлы жағдаИын анықтаИды; 1 картадан теңізге (мұхитқа) шығу жолдарына қараИ Қазақстанның бір қолаИсыз жағдаИын анықтаИды; 1 Қазақстанның экономикалық -географиялық жағдаИына баға береді; 1 Қазақстаның бір қолаИсыз жағдаИының болашақта өзгерту жолын ұсынады. 1 Жалпы балл 36 60 «Елтану және саяси география негіздері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейлері Төмен Орта Жоғары Жоспар бойынша елдердің географиялық орнына сипаттама береді (қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде) Жоспар бойынша елдердің географиялық орнына сипаттама беру кезінде қиналады □ Жоспар бойынша елдердің географиялық орнына сипаттама беру кезінде қателіктер жібереді □ Жоспар бойынша елдердің географиялық орнына сипаттама береді (қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде) □ Елдердің экономикалық-географиялық жағдайына баға бере отырып, қорытынды жасайды (қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде) Елдердің экономикалық-географиялық жағдайына баға бере отырып, қорытындылаған кезде қиналады □ Елдердің экономикалық-географиялық жағдайына баға бере отырып, қорытындылағанда қателіктер жібереді □ Елдердің экономикалық-географиялық жағдайына баға бере отырып, қорытынды жасайды (қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде) |—| 61 62 Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар Г еометрия 7-сынып Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 7-сынып оқушыларына «Геометрия» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге оқушылардың бөлім бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Әдістемелік ұсыныста бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта оқушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген. Әдістемелік ұсыныс мұғалімдерге, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған. Әдістемелік ұсынысты дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды. 2 Мазмұны 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР..............4 «Геометрияның алғашқы мәліметтері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау..8 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР.............23 «Үшбұрыштар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау.......................28 3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР.............39 «Түзулердің өзара орналасуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау.......46 4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР.............57 «Шеңбер. Геометриялық салулар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау.....58 3 1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 4 «Г еометрияның алғашқы мәліметтері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше Геометрияның негізгі ұғымдары. Аксиома. Теорема Фигуралар теңдігі Теореманы дәлелдеу әдістері: тура дәлелдеу және «кері жору» әдісі Сыбайлас және вертикаль бұрыштар, олардың қасиеттері Оқыту мақсаты 7.1.1.5 кесінді, сәуле, бұрыш, үшбұрыш, жарты жазықтық анықтамаларын білу 7.1.1.6 кесінділер мен бұрыштарды өлшеу аксиомаларын білу және қолдану 7.1.2.1 нүктелердің түзу мен жазықтықта орналасу аксиомаларын білу және қолдану (реттік аксиомасы) 7.1.1.10 сыбайлас және вертикаль бұрыштардың қасиеттерін дәлелдеу және қолдану Бағалау критерийі Білім алушы: • Сызба бойынша геометриялық фигураларды анықтайды • Мәтін есепті шығаруда кесінділерді өлшеу аксиомаларын қолданады • Есептер шығаруда сыбайлас және вертикаль бұрыштардың қасиеттерін қолданады Ойлау дағдыларының Білу және түсіну деңгейлері Қолдану Орындау уақыты 20 минут Тапсырма 1. Суреттегі барлық сәулелерді жазыңыз: Суреттегі барлық кесінділерді жазыңыз: Суреттегі барлық түзулерді жазыңыз: 4 2. £N=4,5 см және ВС= — БЫ болса, ВС мен СЫ-ды табыңыз. N. В 2-сурет 5 3. а) 3 - сурет бойынша белгісіз х айнымалысының мәнін және ККОЬ бұрышының мәнін табыңыз о 3-сурет Ь) 4-ші суретті пайдаланып төмендегі тапсырмаларды орыңдаңыз: 1) С ОЛЬ бұрышына вертикаль болатын бұрышты жазыңыз; 2) С САС=140° болса, СҒАВ -ның градустық өлшемін табыңыз. 4-сурет Бағалау критерийлері № Дескриптор Балл Білім алушы Сызба бойынша геометриялық фигураларды анықтайды. 1 барлық сәулелерді жазып көрсетеді 1 барлық кесінділерді жазып көрсетеді 1 барлық түзулерді жазып көрсетеді 1 Мәтін есепті шығаруда кесінділерді өлшеу аксиомаларын қолданады. 2 ВС-ның мәнін табады 1 СЫ-Ді ВЫ және ВС арқылы өрнектейді 1 СЫ -ның мәнін табады 1 Есептер шығаруда сыбайлас және вертикаль бұрыштардың қасиеттерін қолданады 3а өрнекті құрады 1 белгісіз х айнымалысының мәнін табады 1 КОЬ бұрышының мәнін табады 1 3Ь С ОАЬ бұрышына вертикаль болатын бұрышты табады 1 С ҒАВ -ның градустық өлшемін табады 1 Барлығы 11 6 «Г еометрияның алғашқы мәліметтері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні Бағалау критерийлері < Эқу жетістіктерінің деңгейлері Төмен Орта Жоғары Сызба бойынша геометриялық фигураларды анықтайды. Сызба бойынша сәуле, кесінді, түзулерді анықтауда қиналады. □ Сызба бойынша сәуле / кесінді / түзулерді анықтау барысында қателіктер жібереді. □ Сызба бойынша сәуле, кесінді, түзулерді дұрыс анықтайды. □ Мәтін есепті шығаруда кесінділерді өлшеу аксиомаларын қолданады. Аксиомаларды қолданып кесіндінің шамасын табуда қиналады. □ Кесінділердің ұзындықтарын табу үшін өрнекті құрайды, кесіндінің ұзындығын есептеу барысында қателіктер жібереді. □ Кесінділерді өлшеу аксиомаларын қолданып есептің дұрыс шешімін табады. □ Есептер шығаруда сыбайлас және вертикаль бұрыштардың қасиеттерін қолданады. Сыбайлас және вертикаль бұрыштардың қасиеттерін қолдануда қиналады. □ Сыбайлас және вертикаль бұрыштарды анықтайды, теңдеу шешу барысында / есептеуде қателіктер жібереді. □ Сыбайлас және вертикаль бұрыштардың қасиеттерін қолданып, есептердің дұрыс шешімін табады. □ 7 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Үшбұрыштар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше Үшбұрыш және оның түрлері Үшбұрыштың биссектрисы, медианасы, биіктігі және орта сызығы Үшбұрыштар теңдігінің белгілері Теңбүйірлі үшбұрыш, оның қасиеттері және белгілері Оқыту мақсаты 7.1.1.12 үшбұрыштың медианасы, биссектрисасы, биіктігі, орта перпендикуляры, орта сызығы анықтамаларын білу және оларды салу 7.1.1.23 теңбүйірлі үшбұрыштың белгілері мен қасиеттерін қолдану 7.1.1.22 үшбұрыштар теңдігінің белгілерін есептер шығару мен дәлелдеулерде қолдану Бағалау критерийі Білім алушы: • Үшбұрыштың медианасын, биссектрисасын, биіктігін сызбадан анықтайды • Есеп шығару барысында теңбүйірлі үшбұрыштың белгілері мен қасиеттерін қолданады • Үшбұрыштар теңдігінің белгілерін қолданып, есептер шығарады Ойлау дағдыларының Білу және түсіну деңгейлері Қолдану Орындау уақыты 20 минут Тапсырма 1. 1-ші суретті пайдаланып, төмендегілерді жазып көрсетіңіз: С А Сх В 1-сурет a) үшбұрыштың медианасын: b) үшбұрыштың биссектрисасын: c) үшбұрыштың биіктігін: 9 2. 2-ші суреттегі берілгендерді және А С^В=55° екенін пайдаланып, ААҒӘ-нъщ бұрыштық шамасын табыңыз. А В С Ғ 2-сурет 3. 3-ші суреттегі берілгендерді және АӘ=АЕ, А САӘ = аВАЕ пайдаланып, БӘ=СЕ екендігін дэлелдеңіз. А 0 В С Е 3-сурет Бағалау критерийлері № Дескриптор Балл Білім алушы Үшбұрыштың медианасын, биссектрисасын, биіктігін сызбадан анықтайды. 1 үшбұрыштың медианасын жазып көрсетеді 1 үшбұрыштың биссектрисасын жазып көрсетеді 1 үшбұрыштың биіктігін жазып көрсетеді 1 Есеп шығару барысында теңбүйірлі үшбұрыштың белгілері мен қасиеттерін қолданады. 2 теңбүйірлі үшбұрыштың белгілері мен қасиеттерін қолданады 1 А АҒП —нің бұрыштық шамасын табуды негіздейді 1 А АҒП —нің бұрыштық шамасын табады 1 Үшбұрыштар теңдігінің белгілерін қолданып, есептер шығарады. 3 ДА^Е теңбүйірлі екенін көрсетеді 1 А Ғ= А Е теңдігін көрсетеді 1 А ӘАВ= А САЕ екенін анықтайды 1 үшбұрыштар теңдігін қолданады 1 қорытынды жасайды 1 Жалпы 14 10 «Үшбұрыштар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейлері Төмен Орта Жоғары Үшбұрыштың медианасын, биссектрисасын, биіктігін сызбадан анықтайды. Үшбұрыштың медианасын, биссектрисасын, биіктігін, анықтауда қиналады. □ Үшбұрыштың медианасын / биссектрисасын / биіктігін анықтауда қателіктер жібереді. □ Үшбұрыштың медианасын, биссектрисасын, биіктігін дұрыс анықтайды. □ Есеп шығару барысында теңбүйірлі үшбұрыштың белгілері мен қасиеттерін қолданады. Теңбүйірлі үшбұрыштың белгілері мен қасиеттерін қолдануда қиналады. □ Теңбүйірлі үшбұрыштың белгілері мен қасиеттерін қолдана білгенімен, ізделген бұрыш өлшемін есептеуде қателік жібереді. |^| Теңбүйірлі үшбұрыштың белгілері мен қасиеттерін қолданып, есептің дұрыс шешімін табады. □ Үшбұрыштар теңдігінің белгілерін қолданып, есептер шығарады. Үшбұрыштар теңдігінің белгілерін қолданып, есептерді шығаруда қиналады. □ Үшбұрыштар теңдігінің белгілерін қолданып, үшбұрыштар теңдігін дәлелдегенімен есеп сұрағына толық жауап бере алмайды. |^| Үшбұрыштар теңдігінің белгілерін қолданып, есептерді дұрыс шығарады. □ 11 3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР Бөлімше Оқыту мақсаты «Түзулердің өзара орналасуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері Үшбұрыш бұрыштарының қосындысы. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы Үшбұрыш теңсіздігі Тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің белгілері Тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттері Перпендикуляр түзулер. Перпендикуляр, көлбеу және оның проекциясы 7.1.2.5 түзулердің параллельдік белгілерін есептер шығаруда қолдану 7.1.1.19 үшбұрыштың сыртқы бұрышы туралы теореманы қолдану 7.1.3.1 үшбұрыш теңсіздігін білу және қолдану 7.1.1.27 тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттерін қолдану Бағалау критерийі Ойлау дағдыларының деңгейлері Орындау уақыты Білім алушы: • Параллельдік белгілерін пайдалана отырып, түзулердің параллельдігін анықтайды • Есеп шығаруда үшбұрыштың сыртқы бұрышы туралы теореманы қолданады • Үшбұрыш теңсіздігін қолданып, үшбұрыш қабырғаларының ұзындықтары туралы қорытынды жасайды • Тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттерін қолданып есеп шығарады Қолдану Жоғары деңгей дағдылары 25 минут Тапсырма 1. Суреттегі мәліметтерді пайдалана отырып, а және Ъ түзулерінің параллель параллель еместігін анықтаңыз. Жауабыңызды негіздеңіз. не 13 2. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы туралы теореманы қолданып, төмендегі үшбұрыштың СВУ сыртқы бұрышының градустық өлшемін анықтаңыз. 3. Үшбұрыштың әртүрлі екі бұрышының сыртқы бұрышы өзара тең. Үшбұрыштың периметрі 74 см-ге, ал қабырғаларының бірі 16 см-ге тең. Үшбұрыштың қалған екі қабырғасының ұзындығын анықтаңыз. 4. АВС үшбұрышының С бұрышы тік. А бұрышының сыртқы бұрышы 1200-қа тең. АС және АВ қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы 18 см. АС және АВ қабырғаларын табыңыз. Бағалау критерийлері № Дескриптор Балл Білім алушы Параллельдік белгілерін пайдалана отырып, түзулердің параллельдігін анықтайды. 1 сыбайлас не вертикаль бұрыштың қасиетін пайдаланады 1 айқыш, сәйкес, тұстас бұрыштардың қасиеттерін пайдаланып, жауабын негіздейді 1 Есеп шығаруда үшбұрыштың сыртқы бұрышы туралы теореманы қолданады. 2 үшбұрыштың сыртқы бұрышы туралы теореманы пайдаланып, теңдеу құрастырады 1 айнымалының мәнін табады 1 сыртқы бұрыш мәнін есептейді 1 Үшбұрыш теңсіздігін қолданып, үшбұрыш қабырғаларының ұзындықтары туралы қорытынды жасайды. 3 есеп берілгені бойынша сызбаны салады 1 сыбайлас бұрышты анықтай отырып, үшбұрыштың теңбүйірлі екенін анықтайды 1 үшбұрыш теңсіздігін қолданып барлық жағдайларды қарастырады 1 үшбұрыш қабырғаларының өлшемдерін табады 1 Тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттерін қолданып есеп шығарады. 4 сыртқы бұрыш қасиетін пайдаланады 1 300 бұрышқа қарсы жатқан катеттің қасиетін қолданады 1 есеп өрнегін жазады 1 қабырғалар мәнін табады 1 Барлығы: 13 14 «Түзулердің өзара орналасуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні________________________________________________ Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейлері Төмен Орта Жоғары Параллельдік белгілерін пайдалана отырып, түзулердің параллельдігін анықтайды. Параллельдік белгілерін қолдануда қиналады. □ Екі түзулерді қиюшымен қиғанда пайда болатын бұрыштарды дұрыс анықтағанымен, параллельдік белгілерін қолдану кезінде қателік жасайды. |——| Түзулердің параллельдік белгілерін дәлелдеу кезінде дұрыс қолданады. □ Есеп шығаруда үшбұрыштың сыртқы бұрышы туралы теореманы қолданады. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы туралы теореманы қолдануда қиналады. □ Үшбұрыштың сыртқы бұрышы туралы теореманы қолданып, теңдеу құрастырады, теңдеу шешу барысында / бұрыш мәндерін анықтауда қателік |—. жібереді. 1 1 Үшбұрыштың сыртқы бұрышы туралы теореманы есеп шығаруда дұрыс қолданады. □ Үшбұрыш теңсіздігі теоремасын қолданып, үшбұрыш қабырғаларының ұзындықтары туралы қорытынды жасайды Үшбұрыштар теңсіздігі туралы теореманы қолдануда қиналады. □ Үшбұрыштың түрін дұрыс анықтайды, теңдеу құра алады, бірақ қабырғаларын анықтауда / үшбұрыш теңсіздігі теоремасын қолдануда қателік жасайды. □ Үшбұрыштың түрін дұрыс анықтайды, үшбұрыштар теңсіздігі теоремасын қолданып қабырғаларының ұзындықтары туралы дұрыс тұжырым жасайды. □ Тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттерін қолданып есеп шығарады. Тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттерін қолдануда қиналады. □ Есеп берілгені бойынша сыртқы бұрыш қасиеті мен тікбұрышты үшбұрыш қасиетін қолданады, бірақ есептеулер жүргізуде қателік жібереді. |~| Тік бұрышты үшбұрыштың қасиетін дұрыс қолданып, жауабын дұрыс табады. □ 15 4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР Бөлімше Оқыту мақсаты «Шеңбер. Г еометриялық салулар» бөлім бойынша жиынтық бағалау Шеңбер, дөңгелек, олардың элементтері мен бөліктері Центрлік бұрыш Түзу мен шеңбердің өзара орналасуы. Екі шеңбердің өзара орналасуы Шеңберге жүргізілген жанама. Шеңберге жүргізілген жанамалардың қасиеттері Үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңберлер Салу есептері 7.1.2.11 шеңберге жүргізілген жанама мен қиюшының анықтамаларын білу 7.1.2.12 түзу мен шеңбердің, екі шеңбердің өзара орналасу жағдайларын талдау 7.1.1.30 шеңбер диаметрі мен хордасының перпендикулярлығы туралы теоремаларды дәлелдеу және қолдану 7.1.2.18 берілген элементтері бойынша үшбұрыш салу Бағалау критерийі Білім алушы • Сызба бойынша шеңберге жүргізілген жанама мен қиюшыны анықтайды • Түзу мен шеңбердің ортақ нүктелерінің санын табады • Есеп шығаруда шеңбер диаметрі мен хордасының перпендикулярлығы туралы теореманы қолданады • Берілген элементтері бойынша үшбұрыш салады Ойлау дағдыларының деңгейлері Орындау уақыты Қолдану Жоғары деңгей дағдылары 20 минут Тапсырма 1. Қай суреттерде шеңберге жүргізілген жанама мен қиюшы бейнеленген? 1) А, В; 2) В, Б; 3) А, С; 4) С, Б. 2. Шеңбердің центрінен а түзуіне дейінгі ара қашықтық 5 см, ал Ъ түзуіне дейінгі ара қашықтық 7 см, шеңбер диаметрі 14 см. Шеңбердің әр түзумен (а, Ъ) неше ортақ нүктесі болуы мүмкін? 17 3. Центрі О нүктесі, радиусы 8 см болатын шеңберде АВ диаметріне перпендикуляр СБ хордасы жүргізілген. Егер АСОЛ = 300 екені белгілі болса, СӘ хордасының ұзындығын табыңыз. 4. Екі қабырғасы мен арасындағы бұрышы бойынша үшбұрыш сызыңыз. Бағалау критерийлері № Дескриптор Балл Білім алушы Сызба бойынша шеңберге жүргізілген жанамана мен қиюшыны анықтайды. 1 шеңберге жүргізілген жанаманың суретін анықтайды 1 шеңберге жүргізілген қиюшының суретін анықтайды 1 Түзу мен шеңбердің ортақ нүктелерінің санын табады. 2 шеңбер радиусын анықтайды 1 шеңбер мен а түзуінің ортақ нүктелерінің санын анықтайды 1 шеңбер мен Ъ түзуінің ортақ нүктелерінің санын анықтайды 1 Есеп шығаруда шеңбер диаметрі мен хордасының перпендикулярлығы туралы теореманы қолданады. 3 есеп шарты бойынша сызба жасайды 1 үшбұрыш түрін анықтайды 1 СБ хорда ұзындығының жартысын анықтайды 1 есеп шығаруда шеңбер диаметрі мен хордасының перпендикулярлығы туралы теореманы қолданады 1 хорданың ұзындығын табады 1 Берілген элементтері бойынша үшбұрыш салады. 4 берілген кесінділерге тең кесінділерді салады 1 берілген бұрышқа тең бұрыш салады 1 есеп шартына сәйкес үшбұрышты салады 1 есеп шешімін сауатты түсіндіреді 1 Барлығы 14 18 «Шеңбер. Геометриялық салулар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні________________________________________ Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейлері Төмен Орта Жоғары Сызба бойынша шеңберге жүргізілген жанамана мен қиюшыны анықтайды. Шеңберге жүргізілген жанама және қиюшыны анықтауда қиналады. □ Шеңберге жүргізілген жанама және қиюшы туралы түсінігі болғанымен, жанаманы / қиюшыны табуда қателеседі. | 1 Шеңберге жүргізілген жанама және қиюшыны дұрыс анықтайды. □ Түзу мен шеңбердің ортақ нүктелерінің санын табады. Шеңбер мен түзудің ортақ нүктелерінің санын анықтауда қиналады. □ Түзу мен шеңбердің өзара орналасуларының жағдайларын зерттегенмен, шеңбер мен түзулердің ортақ нүктелерін анықтаудың бір жағдайында қателік жасайды. | | Түзу мен шеңбердің өзара орналасуларының жағдайларын зерттеп, дұрыс қорытынды жасайды. □ Есеп шығаруда шеңбер диаметрі мен хордасының перпендикулярлығы туралы теореманы қолданады. Шеңбер диаметрі мен хордасының перпендикулярлығы туралы теореманы қолдануда қиналады. □ Есеп шарты бойынша сызбаны салады, үшбұрыш түрін анықтайды, теорема бойынша хорда мәнін есептеуде қателеседі. □ Есеп шартын дұрыс талдап, шеңбер диаметрі мен хордасының перпендикулярлығы туралы теореманы дұрыс қолданады. | | Берілген элементтері бойынша үшбұрыш салады. Салу есептерін орындауда қиналады. □ Салу есептерін орындау кезеңдері бойынша үшбұрыш салады, бірақ салу барысында қателік жасайды. | 1 Салу есебінің қадамдарын дұрыс талдай отырып, есеп шартына сай сызбаны дұрыс орындайды □ 19 20

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *