СОР ЖБ Физика 7 сынып

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
Физика
7-сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 7-сынып білім алушының «Физика» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар 7-сынып «Физика» пәні бойынша ұзақ мерзімді оқу бағдарламасы негізінде дайындалған.
Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге оқушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныс негізгі орта білім беру мектебі мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
2
Мазмұны
1-ТОҚСА Н……………………………………………………………..4
«Физика — табиғат туралы ғылым» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………….5
«Физикалық шамалар мен өлшеулер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………8
«Кинематика негіздері. Механикалық қозғалыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 12
2-ТОҚСА Н…………………………………………………………….16
«Тығыздық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………………17
«Денелердің өзара әрекеттесуі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………….20
3-ТОҚСА Н…………………………………………………………….24
«Қысым» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………………………25
«Жұмыс және қуат» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………..29
4-ТОҚСА Н…………………………………………………………….32
«Энергия» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………………….33
«Күш моменті» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………………37
«Жер және Ғарыш» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………………41
3
1-ТОҚСАН
БӨЛІМ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
4
«Физика — табиғат туралы ғылым» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары 7.1.1.1 Физикалық құбылыстарға мысалдар келтіру
7.1.1.2 Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістерін ажырату
Бағалау критерийі Білім алушы
• Физикалық құбылыстарды ажыратады
• Құбылыс, зат, дене түсініктерін ажыратады
• Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістерін ажыратады
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейлері
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. Құбылыстарды түрлеріне қарай топтарға бөліп, кестеге еңгізіңіз:
Доптыц домалауы, цоргасынныц балқып, салқындауы, күн күркірегенініц естілуі, қар еруі, жұлдыздар жарқырауы, судыц қайнауы, тац атуы, жацгырыц, бөрененіц цалцуы, сағат маятнигініц тербелуі, бұлттар цозгалысы, көгершінніц ұшуы, найзагай жарцылдауы, жапырацтар сыбдырласуы, электр шамыныц жануы.
механикалық электрлік дыбыстық жылулық магниттік жарықтық

2. Төмендегі сөздерді сәйкес бағандарға орналастырыңыз:
Қоргасын, күн күркіреу, рельстер, бұрцасын, алюминий, тац атуы, боран, Ай, цайнау, жел, ату, су басу, спирт, цайшы, тас.________________________________________________
дене зат құбылыс

3. Төменде көрсетілген физикалық құбылыстардың қайсысын зерттеу кезінде эксперимент әдісін қолдану жеңілірек болады?
A. Найзағай
B. Қағаз ұшағының ұшуы
C. Поляр шұғыласы Б. Күн тұтылуы
5
4. Кемпірқосақ пен найзағайды зерттеу кезінде ғылыми әдістің қандай түрін қолданасыз?
A. Тәжірибе
B. Бақылау
C. Модельдеу
Б. Сауалнама жүргізу
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Физикалық құбылыстар түрлерін ажыратады 1 механиқалық құбылыстарды таңдайды 1
электрлік құбылыстарды таңдайды 1
дыбыстық құбылыстарды таңдайды 1
жылу құбылыстарын таңдайды 1
магниттік құбылыстарды таңдайды 1
жарық құбылыстарын таңдайды 1
Құбылыс, зат, дене -түсініктерін ажыратады 2 физикалық денені ажыратады 1
физикалық затты анықтайды 1
физикалық құбылысты ажыратады 1
Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістерін ажыратады 3 физикалық құбылысты таңдайды 1
4 ғылыми әдісті анықтайды 1
Жалпы балл 11
6
«Физика — табиғат туралы ғылым» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні_____________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістігінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Физикалық құбылыстар Физикалық құбылыстардың Механикалық/электрлік/ Физикалық құбылыстардың
түрлерін біледі және оларды ажырата алады түрлерін ажырату қиындық туғызады дыбыстық/жылу/магниттік/жарық құбылыстарын ажырату кезінде қателіктер жібереді түрлерін ажыратады
Құбылыс, зат, дене — Физикалық денені/ затты/ Физикалық денені/затты/ Физикалық денені, затты және
түсініктерін ажыратады құбылысты ажырату қиындық туғызады құбылысты ажырату кезінде қателіктер жібереді құбылысты ажыратады
Табиғатты зерттеудің Физикалық құбылысты/ғылыми Физикалық құбылысты/ғылыми Физикалық құбылысты және
ғылыми әдістерін ажырата алады әдісті таңдау қиындық туғызады әдісті анықтау кезінде қателіктер жібереді ғылыми әдісті анықтайды
7
«Физикалық шамалар мен өлшеулер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары
Бағалау критерийі
7.1.2.1 Физикалық шамаларды олардың 8І-жүйесіндегі өлшем бірліктерімен сәйкестендіру
7.1.2.3 Үлкен және кіші сандарды жазған кезде еселік және үлестік қосымшаларды білу және қолдану: микро (ц), милли (т), санти (с), деци (б), кило (к) және мега (М)
7.1.3.1 Дененің ұзындығын, көлемін, температурасын және уақытты өлшеу, өлшеу нәтижелерін аспаптардың қателіктерін есепке ала отырып жазу
Білім алушы
• Физикалық шамалардың өлшем бірліктерін ХБЖ-де жазады
• Үлкен және кіші сандарды жазғанда үлестік және еселік қосымшаларды қолданады
• Аспаптардың қателіктерін есепке ала отырып, дененің ұзындығын, көлемін және ауданын анықтайды
Ойлау дағдыларының деңгейлері
Білу және түсіну Қолдану
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. Физикалық шамалардың өлшем бірліктерін ХБЖ-не келтіріп, сәйкестігін көрсетіңіз.
Жолаушының жүрген 0,1 3 м
уақыты 1 сағ
Пойыз жылдамдығы 108 км/сағ 3600 м/с
Қораптын көлемі 100 см3 0,110-3 кг
Жүктің массасы 30 с
100 г
Мензуркадағы сұйықтықтың көлемі 100 10010-6 3 м
мл
2. Келесі шамаларды үлестік және еселік қосымшаларды қолданып жазыңыз:
1) 1,44х106 байт =
2) 1,8х10-1 м =
3) 3х10-6 с =
4) 25х10-3 м =
3. а) Дәптер ұзындығын өлшеу үшін сызғыштың дұрыс қойылған суретін көрсетіңіз.

0 1 2 ^ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 гое» тя-п «-07 (можгй) І!І|ІІІІ|ІІІІ|ІІІІ|ІІІІ|ІІІІ|ІІЙ|І!ІІ|ІіиріІ|ІШ|ІІІ|Ш 14 15 16 17 18 19 20

2
4
Ь) Өлшеуіш цилиндрдің бөлік құнын анықтаңыз____________мл.
С МА
—200
150
——100 І- 50
с) Суретте көрсетілген өлшеуіш цилиндрге құйылған сұйықтың көлемін қателікті ескере отырып анықтаңыз және оны келесі түрде жазыңыз: ±_______мл.
9
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Физикалық шамалардың өлшем бірліктерін ХБЖ-не келтіреді 1 уақыттың өлшем бірлігін ХБЖ-не келтіреді 1
жылдамдықтың өлшем бірлігін ХБЖ-не келтіреді 1
көлемнің см3 өлшем бірлігін ХБЖ-не келтіреді 1
массаның өлшем бірлігін ХБЖ-не келтіреді 1
көлемнің мл өлшем бірлігін ХБЖ-не келтіреді 1
Үлкен және кіші сандарды жазғанда үлестік және еселік қосымшаларды қолданады 2 106-не сәйкес еселік қосымшаны анықтайды 1
10-1-не сәйкес үлестік қосымшаны анықтайды 1
10-6-не сәйкес үлестік қосымшаны анықтайды 1
10-3-не сәйкес үлестік қосымшаны анықтайды 1
Аспаптардың қателіктерін есепке ала отырып, дененің ұзындығын, көлемін және ауданын анықтайды 3 а өлшеу әдісін таңдайды 1
3 Ъ бөлік құнын анықтайды 1
3 с сұйықтың көлемін анықтайды 1
өлшеуіш құралдың қателігін табады 1
өлшеулер нәтижесін қателікті ескере отырып жазады 1
Жалпы балл 14
10
«Физикалық шамалар мен өлшеулер» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Физикалық шамалардың өлшем бірліктерін ХБЖ-не келтіреді Физикалық шамалардың өлшем бірліктерін ХБЖ-не келтіру қиындық туғызады □ Уақыттың/жылдамдықтың/ көлемнің (см3/мл)/массаның өлшем бірліктерін ХБЖ-не келтіру кезінде қателіктер жібереді □ Физикалық шамалардың өлшем бірліктерін ХБЖ-нде жазады □
Үлкен және кіші сандарды жазғанда үлестік және еселік қосымшаларды қолданады Үлкен және кіші сандарды жазғанда үлестік және еселік қосымшаларды қолдану қиындық туғызады □ 106/10-1/10-6/10-3-не сәйкес еселік немесе үлестік қосымшаларды анықтау барысында қателіктер жібереді |—| Үлкен және кіші сандарды жазғанда үлестік және еселік қосымшаларды қолданады □
Аспаптардың қателіктерін есепке ала отырып, дененің ұзындығын, көлемін және ауданын анықтайды Өлшеуіш құралды пайдалану, бөлік құнын анықтау, сұйықтың көлемін өлшеу, құралдың қателігін табу, нәтижелерді қателікті ескере отырып жазу қиындық туғызады □ Өлшеуіш құралды пайдалану/бөлік құнын анықтау/ сұйықтың көлемін өлшеу/ құралдың қателігін табу/ нәтижелерді қателікті ескере отырып жазу кезінде қате жібереді □ Аспаптардың қателіктерін есепке ала отырып, дененің ұзындығын, көлемін және ауданын анықтайды □
11
«Кинематика негіздері. Механикалық қозғалыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары 7.2.1.4 Қозғалыстағы дененің жылдамдығы мен орташа
жылдамдығын есептеу
7.2.1.5 8-тің 1-ға тәуелділік графигін тұрғызуда координаталар осьтерінде және кестелерде өлшем бірліктерін дұрыс белгілеу
7.2.1.7 Бірқалыпты қозғалған дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен жылдамдығын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Қозғалыстағы дененің жылдамдығы мен орташа жылдамдығын есептейді
• Орын ауыстырудың уақытқа тәуелділік графигін тұрғызады
• Бірқалыпты қозғалған дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен жылдамдықты анықтайды
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейлері
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. а) Суретті пайдаланып велосипедшінің С^ аралығын қандай жылдамдықпен өткенін анықтаңыз.
км/сағ.
Ъ) А-дан ^-ға дейін велосипедшінің орташа жылдамдығын есептеңіз.
км/сағ.
2. Жүк көлігі 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Оның 8 жолының 1 уақытқа тәуелділік графигін тұрғызыңыз.
3. Дененің 8 жолының I уақытқа тәуелділік графигін пайдаланып, келесі сұрақтарға жауап беріңіз:
Дене алғашқы 4 с-та___________м жол жүрді.
Қозғалыстағы дененің жылдамдығы қандай? Графикке қарап кестені толтырыңыз:
Уақыт аралығы 0-3 с 3-6 с 6-9 с 9-12 с 12-15 с
Жүріп өткен жол бөлігіне кеткен уақыт, Ді, с
Жүрілген жолдың ұзындығы, Дз, м
Дененің жүріп өткен жол бөлігіндегі жылдамдығы V, м/с
Кестеге қарап қандай қорытындыға келдіңіз?
13
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Қозғалыстағы дененің жылдамдығы мен орташа жылдамдығын есептейді 1 а қозғалыстағы дененің жылдамдығын есептейді 1
1 Ъ орташа жылдамдықты анықтау формуласын жазады 1
қозғалыстағы дененің орташа жылдамдығын есептейді 1
Орын ауыстырудың уақытқа тәуелділік графигін тұрғызады 2 жылдамдық өлшем бірлігін ХБЖ-не келтіреді 1
жолды х осіне, уақытты у осіне белгілейді 1
остердің өлшем бірлігін көрсетеді 1
график сызады және ол түзу сызық болып келеді 1
Бірқалыпты қозғалған дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен жылдамдықты анықтайды 3 графикті қолданып берілген уақыттағы жолды есептейді 1
графикті қолданып жылдамдықты есептейді 1
кестені толтырады 1
қорытынды жасайды 1
Жалпы балл 11
14
«Кинематика негіздері. Механикалық қозғалыс» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Қозғалыстағы дененің жылдамдығы мен орташа жылдамдығын есептейді Қозғалыстағы дененің жылдамдығын, орташа жылдамдықты есептеу қиындық туғызады □ Қозғалыстағы дененің жылдамдығын/ орташа жылдамдықты есептеу кезінде қателіктер жібереді □ Қозғалыстағы дененің жылдамдығын және орташа жылдамдықты анықтайды □
Орын ауыстырудың уақытқа тәуелділік графигін тұрғызады Жылдамдықтың өлшем бірлігін ХБЖ-не келтіру, остерді белгілеу, остердің өлшем бірлігін көрсету, график масштабын таңдау, график сызу қиындық туғызады □ Жылдамдықтың өлшем бірлігін ХБЖ-не келтіру/остерді белгілеу/остердің өлшем бірлігін көрсету/график масштабын таңдау/график сызу кезінде қателіктер жібереді □ Жылдамдықтың өлшем бірлігін ХБЖ-не келтіреді, остерді белгілейді, остердің өлшем бірлігін көрсетеді, график масштабын таңдайды және графикті сызады □
Бірқалыпты қозғалған дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен жылдамдықты анықтайды График арқылы жолды анықтау, жылдамдықты анықтау, кесте толтыру, қорытынды жасау қиындық туғызады □ График арқылы жолды анықтау/ жылдамдықты анықтау/кесте толтыру/қорытынды жасау кезінде қателіктер жібереді | | График арқылы жол мен жылдамдықты дұрыс анықтайды, кесте толтырады және қорытынды жасайды □
15
2-ТОҚСАН
БӨЛІМ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
16
«Тығыздық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары 7.2.2.12 Әртүрлі пішіндегі қатты дененің немесе сұйықтың
көлемін өлшеу үшін өлшеуіш цилиндрді (мензурка) қолдану
7.2.2.13 Тығыздықтың физикалық мағынасын түсіндіру 7.2.2.15 Тығыздықтың формуласын есептер шығаруда қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы
• Өлшеуіш цилиндрмен сұйықтың көлемін өлшейді
• Заттардың тығыздығын көлемі мен массаларын салыстырып анықтайды
• Заттың тығыздығын есептеу формуласын дұрыс қолданып есептер шығарады
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
Деңгейлері Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Мензуркаларға қарап тапсырманы орынданыз.
a) Қай мензуркаға ең көп сұйықтық құюға болады?________
b) Қай мензуркамен сұйықтықтың көлемін ең аз қателікпен өлшейміз?
c) Қай мензуркамен ыдыстағы кофе көлемін дәлірек өлшеуге болады?_
Ъ) 1 литрлік құтыдағы су көлемін қай мензурканың көмегімен тез өлшеуге болады? е) 1-ші мензуркадағы сұйықтықтың көлемін анықтаңыз_____________
2. Блоктардың қайсысының тығыздығы көп? Өсу ретімен орналастырыңыз.
1 2 3 4 5 6

50 л
100 кг
»-* «3
3. Алюминий текше көлемі 550 см болғанда массасы 1100 г болады. Бұл текше тұтас па,
»-* 3
әлде қуысы бар ма? Жауабыңызды негіздеңіз. (Алюминий тығыздығы 2700 кг/м )
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Өлшеуіш цилиндрмен сұйықтың көлемін өлшейді 1 сыйымдылығы үлкен мензурканы анықтайды 1
өлшеу қателігі аз мензурканы анықтайды 1
өлшеу дәлдігі жоғары мензурканы анықтайды 1
берілген су көлемін тез/жылдам өлшеуге болатын мензурканы анықтайды 1
мензуркадағы сұйықтың көлемін анықтайды 1
Заттардың тығыздығын көлемі мен массаларын салыстырып анықтайды 2 блоктарды тығыздығына қарай ретпен орналастырады 1
Заттың тығыздығын есептеу формуласын дұрыс қолданып есептер шығарады 3 шамаларды ХБЖ-не келтіреді 1
дененің тығыздығын анықтайтын 771 формуланы қолданады р = — 1
алынған нәтиже мен алюминийдің тығыздықтарын салыстыру арқылы жауабын табады 1
Жалпы балл 9
18
«Тығыздық» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Өлшеуіш цилиндрмен сұйықтың көлемін өлшейді Сыйымдылығы үлкен, өлшеу қателігі аз мензурканы, өлшеу дәлдігі жоғары мензурканы, берілген су көлемін тез өлшеуге болатын мензурканы анықтау, мензуркадағы сұйықтың көлемін анықтау қиындық туғызады □ Сыйымдылығы үлкен/ өлшеу қателігі аз мензурканы/ өлшеу дәлдігі жоғары мензурканы/ берілген су көлемін тез өлшеуге болатын мензурканы анықтау/ мензуркадағы сұйықтың көлемін анықтау кезінде қателіктер жібереді | 1 Сыйымдылығы үлкен, өлшеу қателігі аз мензурканы, өлшеу дәлдігі жоғары мензурканы, берілген су көлемін тез өлшеуге болатын мензурканы және мензуркадағы сұйықтың көлемін дұрыс анықтайды □
Заттардың тығыздығын көлемі мен массаларын салыстырып анықтайды Блоктарды тығыздығына қарай ретпен орналастыру қиындық туғызады | | Блоктарды тығыздығына қарай ретпен орналастыру кезінде қателіктер жібереді | | Блоктарды тығыздығына қарай ретпен дұрыс орналастырады □
Заттың тығыздығын есептеу формуласын дұрыс қолданып есептер шығарады Шамаларды ХБЖ-не келтіру, дененің тығыздығын анықтайтын формуланы қолдану, алынған нәтиже мен алюминийдің тығыздықтарын салыстыру қиындық туғызады □ Шамаларды ХБЖ-не келтіру/дененің тығыздығын анықтайтын формуланы қолдану/алынған нәтиже мен алюминийдің тығыздықтарын салыстыру кезінде қателіктер жібереді | | Шамаларды ХБЖ-не келтіреді, дененің тығыздығын анықтайтын формуланы қолданады және алынған нәтиже мен алюминийдің тығыздықтарын салыстырып дұрыс жауап береді □
19
«Денелердің өзара әрекеттесуі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары 7.2.2.1 Инерция құбылысын түсіндіру және мысалдар
келтіру
7.2.2.10 Масса, салмақ және ауырлық күші ұғымдарын ажырату
7.2.2.3 Пластикалық және серпімді деформацияларды ажырату, мысалдар келтіру
7.2.2.5 Гук заңының формуласы бойынша серпімділік күшін есептеу
7.2.2.6 Тыныштық, домалау және сырғанау үйкелістерін сипаттау
7.2.2.9 Денеге әсер ететін және бір түзудің бойымен бағытталған күштердің тең әрекетті күшінің модулі мен бағытын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• «Инерция», «масса», «салмақ», «ауырлық күші», «пластикалық деформация» және «серпімді деформация» түсініктеріне мысалдар келтіреді және оларды ажыратады
• Гук заңын пайдаланып есептер шығарады
• Үйкеліс түрлерін сипаттайды
• Күштерді график арқылы көрсетіп, тең әрекетті күштің модулі мен бағытын анықтайды
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну деңгейлері Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Автобус солға бұрылған кезде, оның ішіндегі жолаушылар қай жаққа шалқаяды? Бұл құбылыс массаға тәуелді ме? Неліктен?
3
2. Көлемі 18,75 л керосиннің салмағы қандай? рк=0,8 г/см
3. Ғарыш кемесіндегі астронавтқа гравитация әсерінен ауырлық күші әсер етеді. Бұл күш Жер бетіндегіге қарағанда аз. Орбитаға шыққан кезде астронавт салмағы мен массасы Жер бетіндегімен салыстырғанда қалай өзгереді?
Орбитадағы массасы_______________________________
Орбитадағы салмағы_______________________________
4. Суретте қандай деформация түрлері берілген? Кестеге толтырыңыз.
1 сурет 3 сурет
2 сурет 4 сурет
5. Суретте серіппенің созылуға дейін және созылған түрі көрсетілген. Серіппенің қатаңдығы 200 Н/м.
Серіппенің созылуы дегеніміз не?
Серіппенің бастапқы ұзындығын есептеңіз
6. Суретте көрсетілген үйкелістің түрлерін анықтаңыз.
21
7. Денеге бір түзудің бойымен қарама-қарсы бағытта 800 Н және 100 Н күш әсер етеді. Тең әрекетті күштің модулі мен бағытын анықтаңыз және күштерді график арқылы көрсетіңіз.
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
«Инерция», «масса», «салмақ», «ауырлық күші», «пластикалық деформация» және «серпімді деформация» түсініктеріне мысалдар келтіреді және оларды ажыратады 1 инерция құбылысын анықтайды 1
2 физикалық шамаларды ХБЖ-не келтіреді 1
заттың массасын анықтайды 1
салмақты есептейді 1
3 массаның өзгерісін анықтайды 1
салмақтың өзгерісін анықтайды 1
4 1-суретте көрсетілген деформация түрін анықтайды 1
2-суретте көрсетілген деформация түрін анықтайды 1
3-суретте көрсетілген деформация түрін анықтайды 1
4-суретте көрсетілген деформация түрін анықтайды 1
Г ук заңын пайдаланып есептер шығарады 5 серіппенің созылуына анықтама береді 1
физикалық шамаларды ХБЖ-не келтіреді 1
серіппеге түсірілген күшті анықтайды 1
Гук заңынан серіппенің бастапқы ұзындығын есептейді 1
Үйкеліс түрлерін сипаттайды 6 тыныштық үйкелісін ажыратады 1
домалау үйкелісін ажыратады 1
сырғанау үйкелісін ажыратады 1
Күштерді график арқылы көрсетіп, тең әрекетті күштің модулі мен бағытын анықтайды 7 тең әрекетті күштің модулін табады 1
тең әрекетті күштің бағытын анықтайды 1
күштерді график арқылы көрсетеді 1
Жалпы балл 20
22
«Денелердің өзара әрекеттесуі» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
«Инерция», «масса», «салмақ», «ауырлық күші», «пластикалық деформация» және «серпімді деформация» түсініктеріне мысалдар келтіреді және оларды ажыратады Инерция құбылысын анықтау, физикалық шамаларды ХБЖ-не келтіру, заттың массасын анықтау, салмақты есептеу, массаның өзгерісін анықтау, салмақтың өзгерісін анықтау, деформация түрін анықтау қиындық туғызады □ Инерция құбылысын анықтау/ физикалық шамаларды ХБЖ-не келтіру/заттың массасын анықтау/салмақты есептеу/ массаның өзгерісін анықтау/салмақтың өзгерісін анықтау/деформация түрін анықтау кезінде қателіктер жібереді |—| Инерция құбылысын дұрыс анықтайды, физикалық шамаларды ХБЖ-не келтіреді, заттың массасы мен салмағын есептейді, масса мен салмақтың өзгерісін анықтайды және деформация түрін дұрыс анықтайды □
Гук заңын пайдаланып есептер шығарады Серіппенің созылуына анықтама беру, физикалық шамаларды ХБЖ-не келтіру, серіппеге түсірілген күшті анықтау, Гук заңын түрлендіру, серіппенің бастапқы ұзындығын есептеу қиындық туғызады □ Серіппенің созылуына анықтама беру/физикалық шамаларды ХБЖ- не келтіру/серіппеге түсірілген күшті анықтау/Г ук заңын түрлендіру/серіппенің бастапқы ұзындығын есептеу кезінде қателіктер жібереді | | Серіппенің созылуына анықтама береді, физикалық шамаларды ХБЖ-не келтіреді, серіппеге түсірілген күшті анықтайды, Гук заңын түрлендіреді және серіппенің бастапқы ұзындығын есептейді □
Үйкеліс түрлерін сипаттайды Тыныштық, домалау, сырғанау үйкелісін ажырату қиындық туғызады | | Тыныштық/домалау/сырғанау үйкелісін ажырату кезінде қателіктер жібереді | | Тыныштық, домалау және сырғанау үйкелісін дұрыс ажыратады □
Күштерді график арқылы көрсетіп, тең әрекетті күштің модулі мен бағытын анықтайды Тең әрекетті күштің модулін анықтау, бағытын анықтау, күштерді график арқылы көрсету қиындық туғызады □ Тең әрекетті күштің модулін анықтау/ бағытын анықтау/ күштерді график арқылы көрсету кезінде қателіктер жібереді □ Тең әрекетті күштің модулі мен бағытын дұрыс анықтайды, күштерді график арқылы көрсетеді □
23
3-ТОҚСАН
БӨЛІМ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
«Қысым» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
7.3.1.2 Қысымның физикалық мағынасын түсіндіру және өзгерту әдістерін сипаттау
7.3.1.5 Сұйықтардағы гидростатикалық қысымның формуласын шығару және оны есептер шығаруда қолдану
7.3.1.9 Атмосфералық қысымның табиғатын түсіндіру және оны өлшеудің әдістерін ұсыну
7.3.1.13 Есептер шығаруда Архимед заңын қолдану
Білім алушы
• Қысымның қандай физикалық шамаларға тәуелді екенін анықтайды
• Гидростатикалық қысымның формуласын есептер шығаруда қолданады
• Атмосфералық қысымның табиғатын түсіндіреді
• Есептер шығару кезінде Архимед заңын қолданады
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейлері Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. Сұрақтарға жауап беріңіз.
а) Қысым деген не? (Қатты дене үшін)
Ъ) Қатты дене үшін қысым қалай анықталады? Қысымды қалай азайтуға болады?
с) берілген суреттерді салыстырып, қай жағдайда баланың жерге ең көп қысым түсіргенін анықтаңыз. Жауабыңызды түсіндіріңіз.
А В С О
Оқу мақсаттары
Бағалау критерийі
25
3. Суретте сынапты барометрдің қарапайым түрі көрсетілген.
вакуум Н ———X деңгейі
Ү деңгейі
сынап
Атмосфералық қысым артқан кезде Х және Ү деңгейлері қалай өзгереді?
i) Х деңгейі________________________________
ii) Ү деңгейі_______________________________
iii) Неліктен?
4. Ардақ алқаның күмістен жасалғанын тексеру үшін оның салмағын ауада және суда өлшеді. Өлшеу нәтижелері:
рауа_ 36,4 Н, рсу 32,6 Н,
a) неліктен ауадағыға қарағанда алқаның судағы салмағы аз?
b) Алқаның күмістен жасалғанын тексеру үшін келесі шамаларды анықтау керек.
i) алқаның массасы_________________________________________________________________
ii) алқаға әсер ететін кері итеруші күш____________________________________________
iii) алқаның көлемі________________________________________________________________
А) алқаның тығыздығы ______________________________________________________________
c) Кесте бойынша ркүміс=10500 кг/м . Ардақ қандай нәтижеге келді?
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Қысымның қандай физикалық шамаларға тәуелді екенін анықтайды 1 қысымға анықтама береді 1
қысымды анықтау формуласын көрсетеді 1
қысымды азайту жолын ұсынады 1
қысым жоғары болу жағдайын түсіндіреді 1
Атмосфералық қысымның табиғатын түсіндіреді 3 Х деңгейінің өзгерісін анықтайды 1
Ү деңгейінің өзгерісін анықтайды 1
сынап деңгейінің өзгерісін түсіндіреді 1
26
Есептер шығаруда Архимед заңын қолданады 4 судағы алқаның салмағының жеңіл болуын түсіндіреді 1
алқаның массасын анықтайды 1
алқаға әсер ететін кері итеруші күшті анықтайды 1
алқаның көлемін есептейді 1
алқаның тығыздығын есептейді және кестедегі мәнімен салыстырады 1
Жалпы балл 12
27
«Қысым» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Қысымның қандай физикалық шамаларға тәуелді екенін анықтайды Қысымға анықтама беру, қысымды анықтау формуласын көрсету кезінде қателіктер жібереді, қысымды азайту жолын ұсыну, қысым жоғары болу жағдайын түсіндіру қиындық туғызады. |—| Қысымға анықтама береді, қысымды анықтау формуласын дұрыс көрсетеді, қысымды азайту жолын ұсынады / қысым жоғары болу жағдайын түсіндіру кезінде қателіктер жібереді □ Қысымға анықтама береді, қысымды анықтау формуласын жазады, қысымды азайту жолын ұсынады, қысым жоғары болу жағдайын түсіндіреді □
Атмосфералық қысымның табиғатын түсіндіреді Х, Ү деңгейінің өзгерісін анықтау, сынап деңгейінің өзгерісін сипаттау қиындық туғызады □ Х/Ү деңгейінің өзгерісін анықтайды /сынап деңгейінің өзгерісін сипаттау кезінде қателіктер жібереді □ Х, Ү деңгейінің өзгерісін дұрыс анықтайды және сынап деңгейінің өзгерісін сипаттайды □
Есептер шығаруда Архимед заңын қолданады Судағы алқаның салмағының жеңіл болу себебін түсіндіру, алқаның массасын анықтау, алқаға әсер ететін кері итеруші күшті анықтау, алқаның көлемін, тығыздығын есептеу қиындық туғызады | | Судағы алқаның салмағының жеңіл болу себебін түсіндіреді /алқаның массасын анықтайды/алқаға әсер ететін кері итеруші күшті анықтайды/ алқаның көлемі мен тығыздығын есептеу кезінде қателіктер жібереді | | Судағы алқаның салмағының жеңіл болуын түсіндіреді, алқаның тығыздығын есептейді □
28
«Жұмыс және қуат» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
7.2.3.1 Механикалық жұмыс ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру
7.2.3.8 Механикалық жұмыс пен қуаттың формулаларын есептер шығаруда қолдану
Білім алушы
• Жұмыстың мөлшерін анықтайды
• Есептерді шешуде қуат және жұмыс формулаларын қолданады
• Қуатты анықтау үшін жылдамдық пен күшті байланыстыратын формуланы қолданады
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейлері Қолдану
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. Суретте жазықтықта жатқан білеушенің қозғалу бағыты мен түсірілген күштің бағыты көрсетілген. Әсер етуші күштің жұмысының таңбасы оң/ теріс немесе нөлге тең болатындығын анықтап, сәйкес орынға жазыңыз.
1
V
• 3
2. Сорғы 5 секундта көлемі 4,5 м суды 5 м биіктікке көтереді.
a) Суды көтеруге жұмсалған күшті анықтаңыз.
Ғ=_________________________________________
b) Суды көтеруге жұмсалған жұмысты анықтаңыз.
А=_________________________________________
c) Сорғы қуатын анықтаңыз.
К=
Оқу мақсаттары
Бағалау критерийі
3. Қуаты 600 Ватт локомотив бірқалыпты қозғалып 400 м аралықты 30 с-та өтеді.
a) Локомотивтің жылдамдығын есептеңіз.
b) Локомотивтің тарту күшін анықтаңыз.
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Жұмыстың мөлшерін анықтайды 1 күш қозғалыс бағытына қарама-қарсы бағытталған жағдайдағы жұмыстың шамасын анықтайды 1
күш қозғалыс бағытына перпендикуляр бағытталған жағдайдағы жұмыстың шамасын анықтайды 1
күш қозғалыс бағыты бойымен бағытталған жағдайдағы жұмыстың шамасын анықтайды 1
Есептерді шешуде қуат және жұмыс формулаларын қолданады 2 суды көтеруге жұмсалған күшті анықтайды 1
суды көтеруге жұмсалған жұмысты анықтайды 1
сорғы қуатын анықтайды 1
Қуатты анықтау үшін жылдамдық пен күшті байланыстыратын формуланы қолданады 3 локомотивтің жылдамдығын есептейді 1
локомотивтің тарту күшін анықтайды 1
Жалпы балл 8
30
«Жұмыс және қуат» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Жұмыстың мөлшерін анықтайды Күш қозғалыс бағытына қарама-қарсы, перпендикуляр және бағыттас болған жағдайдағы жұмыстың шамасын анықтау қиындық туғызады □ Күш қозғалыс бағытына қарама-қарсы/перпендикуляр/бағыттас болған жағдайдағы жұмыстың шамасын анықтау кезінде қателіктер жібереді |—| Күш қозғалыс бағытына қарама-қарсы, перпендикуляр және бағыттас болған жағдайдағы жұмыстың шамасын анықтайды □
Есептерді шешуде қуат және жұмыс формулаларын қолданады Суды көтеруге жұмсалған күшті, жұмысты және сорғы қуатын анықтау қиындық туғызады □ Суды көтеруге жұмсалған күшті/жұмысты/сорғы қуатын анықтау кезінде қателіктер жібереді □ Суды көтеруге жұмсалған күшті, жұмысты және сорғы қуатын анықтайды □
Қуатты анықтау үшін жылдамдық пен күшті байланыстыратын формуланы қолданады Локомотивтің жылдамдығын және тарту күшін анықтау қиындық туғызады |—| Локомотивтің жылдамдығын/тарту күшін анықтау кезінде қателіктер жібереді |—| Локомотивтің жылдамдығын және тарту күшін анықтайды □
31
4-ТОҚСАН
БӨЛІМ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
«Энергия» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары 7.2.3.2 Механикалық энергияның екі түрін ажырату
7.2.3.3 Кинетикалық энергия формуласын есептер шығаруда қолдану
7.2.3.4 Жоғары көтерілген дене үшін потенциалдық энергиясының формуласын қолдану
7.2.3.6 Механикалық энергияның сақталу заңын есептер шығаруда қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы
• Кинетикалық және потенциалдық энергияларды анықтайды
• Кинетикалық және потенциалдық энергия формуласын қолданады
• Энергияның бір түрден екінші түрге өтуіне мысал келтіреді
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну деңгейлері Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. Кестеде мысалға келтірілген дене қандай энергияға ие болатынын анықтаңыз жэне сәйкес бағанға «V’» белгісін қойыңыз.
Дене Жер бетімен салыстырғанда дененің потенциалдық энергиясы Серпімді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы Дененің кинетикалық энергиясы
Сығылған серіппе
Жерде домалап бара жатқан доп
Ауада ұшып жүрген диск
Жел әсерінен иіліп тұрған ағаш бұтағы
Гүлге қонып тұрған көбелек
Аспанда ұшып жүрген тырна
33
2. Массасы 50 г тас жер бетінен 6,3 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. Тастың қозғалыс траекториясы суреттегідей, максимал көтерілу биіктігі 2 м-ге тең. Ауа кедергісі ескерілмейді және §=10 Н/кг. А, В, С нүктелеріндегі тастың энергиясын анықтап, кестені толтырыңыз.
Траектория нүктесі А В С
Биіктік һ, м 0 2 1
Еи,Дж
Ек, Дж
Е,Д ж
Ъ) А, В, С нүктелеріндегі доптың потенциалдық, кинетикалық және механикалық энергиялары арасындағы қатынасты сипаттайтын диаграмманы тұрғызыңыз. Потенциалдық энергияны бояу үшін көк түсті, кинетикалық энергия үшін — жасыл, механикалық энергия үшін — қара түсті қарындашты пайдаланыңыз.
34
Бағалау критерийі Тапсыр ма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Кинетикалық және потенциалдық энергияларды біледі, оларды салыстырады 1 сығылған серіппенің энергиясын анықтайды 1
жерде домалап бара жатқан доптың энергиясын белгілейді 1
ауада ұшып жүрген дисктің энергиясын белгілейді 1
жел әсерінен иіліп тұрған ағаш бұтағының энергиясын белгілейді 1
гүлге қонып тұрған көбелектің энергиясын белгілейді 1
аспанда ұшып жүрген тырнаның энергиясын белгілейді 1
Кинетикалық және потенциалдық энергия формуласын қолданады 2 а А нүктесіндегі тастың кинетикалық, потенциалдық және механикалық энергияларын есептейді 1
В нүктесіндегі тастың кинетикалық, потенциалдық және механикалық энергияларын есептейді 1
С нүктесіндегі тастың кинетикалық, потенциалдық және механикалық энергияларын есептейді 1
Энергияның бір түрден екінші түрге өтуіне мысал келтіріп, оны түсіндіреді 2 Ъ А нүктесіндегі тастың энергияның әрбір түрін диаграммада дұрыс белгілейді 1
В нүктесіндегі тастың энергияның әрбір түрін диаграммада дұрыс белгілейді 1
С нүктесіндегі тастың энергияның әрбір түрін диаграммада дұрыс белгілейді 1
Жалпы балл 12
35
«Энергия» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Кинетикалық және потенциалдық энергияларды біледі, оларды салыстырады Жер үстінде жатқан сығылған серіппенің, жерде домалап бара жатқан доптың, ауада ұшып жүрген дисктің, жел әсерінен иіліп тұрған ағаш бұтағының, гүлге қонып тұрған көбелектің, аспанда ұшып жүрген тырнаның ие болу энергиясын белгілеу қиындық туғызады |—| Жер үстінде жатқан сығылған серіппенің/жерде домалап бара жатқан доптың/ауада ұшып жүрген дисктің/жел әсерінен иіліп тұрған ағаш бұтағының/гүлге қонып тұрған көбелектің/аспанда ұшып жүрген тырнаның энергиясын белгілеу кезінде қателіктер жібереді |—| Сығылған серіппенің, жерде домалап бара жатқан доптың, ауада ұшып жүрген дисктің, жел әсерінен иіліп тұрған ағаш бұтағының, гүлге қонып тұрған көбелектің және аспанда ұшып жүрген тырнаның энергиясын анықтайды |—|
Кинетикалық және потенциалдық энергия формуласын қолданады А, В және С нүктелеріндегі тастың кинетикалық, потенциалдық және механикалық энергияларын есептеу қиындық туғызады □ А/В/С нүктелеріндегі тастың кинетикалық, потенциалдық және механикалық энергияларын есептеу кезінде қателіктер жібереді □ А, В және С нүктелеріндегі тастың кинетикалық, потенциалдық және механикалық энергияларын есептейді □
Энергияның бір түрден екінші түрге өтуіне мысал келтіріп, оны түсіндіреді А, В және С нүктелеріндегі тас энергиясының әрбір түрін диаграммада белгілеу қиындық туғызады |—| А/В/С нүктелеріндегі тас энергиясының әрбір түрін диаграммада белгілеу кезінде қателіктер жібереді |—| А, В және С нүктелеріндегі тас энергиясының әрбір түрін диаграммада белгілейді □
36
«Күш моменті» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары 7.2.4.1 «Механиканың алтын ережесін» тұжырымдау және
қарапайым механизмдердің қолданылуына мысалдар келтіру
7.2.4.5 Тәжірибеде иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау
7.2.4.6 Көлбеу жазықтықтың пайдалы әсер коэффициентін тәжірибеде анықтау
Білім алушы
• Күнделікті өмірде қолданылатын механизмдерді анықтайды
• Моменттер ережесін қолданады
• Механизмдер ПӘК-ін анықтайды Білу және түсіну Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары Орындау уақыты 15 минут
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейлері
Тапсырмалар
1.
a) Суретте берілген қайшылар не үшін қолданылады және оларды механизмнің қандай түріне жатқызуға болады?
b) Неліктен қайшы саптарының ұзындығы әртүрлі болатындығын түсіндіріңіз.
2. Суретте иіндікке орналастырылған жүктер мен жүк тарапынан әсер етуші күштердің иіндерінің мәні берілген. Әр нұсқадағы иіндіктің тепе теңдікте болатынын немесе сағат тіліне бағыттас/қарсы айналатынын анықтаңыз және кестеге жазыңыз.
3. Жұмысшы массасы 50 кг арбаны 80 см биіктікке 125 Н күш жұмсай отырып итеріп шығарды. Жазықтықтың ұзындығы 4 м.
a) пайдалы жұмысты анықтаңыз.
b) толық жұмысты анықтаңыз.
c) Көлбеу жазықтықтың ПӘК-ін анықтаңыз.
38
Бағалау критерийі Тапсырм а № Дескриптор Балл
Білім алушы
Күнделікті өмірде қолданылатын механизмдерді анықтайды 1 Қайшы механизмнің қандай түріне жататындығын анықтайды 1
Қайшы саптарының ұзындығы түрлі болу себебін түсіндіреді 1
Моменттер ережесін қолданады 2 «а» жағдайындағы иіндіктің тепе-теңдік шартын моменттер ережесін қолданып анықтайды 1
«Ъ» жағдайындағы иіндіктің тепе-теңдік шартын моменттер ережесін қолданып анықтайды 1
«с» жағдайындағы иіндіктің тепе-теңдік шартын моменттер ережесін қолданып анықтайды 1
«Ъ» жағдайындағы иіндіктің тепе-теңдік шартын моменттер ережесін қолданып анықтайды 1
Механизмдер ПӘК ін анықтайды 3 пайдалы жұмысты анықтайды 1
толық жұмысты анықтайды 1
жазықтықтың ПӘК-ін анықтайды 1
Жалпы балл 9
39
«Күш моменті» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Күнделікті өмірде қолданылатын механизмдерді анықтайды қайшылар механизмнің қай түріне жататындығын анықтау, қайшы саптарының ұзындықтары неліктен әртүрлі болатындығын түсіндіру қиындық тудырады □ қайшылар механизмнің қай түріне жататындығын анықтайды/ қайшы саптарының ұзындықтары неліктен әртүрлі болатындығын түсіндіруде қателіктер жібереді □ қайшылар механизмнің қай түріне жататындығын анықтайды, қайшы саптарының ұзындықтары неліктен әртүрлі болатындығын түсіндіреді | |
пайдаланылатынын түсіндіреді. Иінтірек тепе-теңдігі (моменттер ережесі) формуласын қолданады «а», «Ъ», «с», «Ъ» жағдайларындағы иіндіктің тепе-теңдік шартын анықтау қиындық туғызады □ «а»/«Ъ»/«с»/«Ъ» жағдайындағы иіндіктің тепе-теңдік шартын анықтау үшін моменттер ережесін қолдану кезінде қателіктер жібереді □ «а», «Ъ», «с», «Ъ» жағдайларындағы иіндіктің тепе-теңдік шартын анықтау үшін моменттер ережесін қолданады |—|
ПӘК формуласын есептеулерде қолданады Жұмысшы атқарған пайдалы жұмысты, толық жұмысты,көлбеу жазықтық ПӘК-ін анықтау қиындық тудырады □ Жұмысшы атқарған пайдалы жұмысты, толық жұмысты,көлбеу жазықтық ПӘК-ін анықтауда қателіктер жібереді □ Жұмысшы атқарған пайдалы жұмысты, толық жұмысты,көлбеу жазықтық ПӘК-ін анықтайды □
40
«Жер және Ғарыш» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары
7.7.1.3 Жыл мезгілдерінің ендіктерге байланысты ауысуы және күн мен түннің ұзақтығын түсіндіру
Бағалау критерийі
Білім алушы.
• Жердің айналу осінің көлбеулігі мен Жердің Күнге қатысты қозғалуына байланысты байқалатын өзгерістерді түсіндіреді
Ойлау дағдыларының деңгейлері
Білу және түсіну Қолдану
Орындау уақыты
15 минут
Тапсырма
1. Уақыт кезеңдеріне астрономиялық тұрғыда түсінік беріңіз. Жыл
Ай
Тәулік_
2. Суретте жыл мезгілдерін белгілеңіз жэне жыл мезгілдері туралы түсінік беріңіз.
ә)
б) .
в)
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Жердің айналу осінің көлбеулігіі мен Жердің Күнге қатысты қозғалуына байланысты байқалатын өзгерістерді түсіндіреді 1 жылға астрономиялық тұрғыда түсінік береді 1
айға астрономиялық тұрғыда түсінік береді 1
тәулікке астрономиялық тұрғыда түсінік береді 1
2 суретте жыл мезгілдерін белгілейді 1
жыл мезгілдерінің өзгерісін түсіндіреді 1
Жалпы балл 5
42
«Жер және Ғарыш» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Жердің айналу осінің көлбеулігіі мен Жердің Күнге қатысты қозғалуына байланысты байқалатын өзгерістерді түсіндіреді Жыл, ай және тәулік — уақыт кезендері екенін түсінеді, бірақ астрономиялық тұрғыда түсіндіру қиындық туғызады □ Жылға/айға/тәулікке астрономиялық тұрғыда түсіндіру кезінде қателік жібереді □ Жыл, ай және тәулік терминдарына астрономиялық тұрғыда түсінік береді □
Суретте жыл мезгілдерін белгілеу және жыл мезгілдерінің өзгерісін түсіндіру қиындық туғызады □ Суретте жыл мезгілдерін белгілеу/жыл мезгілдерінің өзгерісін түсіндіру кезінде қателік жібереді □ Жер көлбеулігі мен елдің экватордан қашықтығының жаздағы және қыстағы күн ұзақтығына қалай әсер ететінін сипаттайды және әр нүктеде жыл мезгілдері туралы түсінік береді □
43
44

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *