СОР ЖБ Дүниежүзі тарихы 8 сынып

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
Дүниежүзі тарихы
8-сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 8-сынып оқушыларына «Дүниежүзі тарихы» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған.
Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге оқушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта оқушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар)
ЖОБА
Мазмұны
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАР………………………..4
«Жаңа заманның басталуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………4
«XVШ ғасырдағы Үндістан және Ұлыбритания» және «Ағартушылық идеяларының таралуы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау………………………….7
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАР……………………….11
«Француз буржуазиялық революциясының көрінісі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .. 11
«XIX ғасырдағы империялар және олардың бақталастығы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………………………………………..15
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ………………………18
«ЖІК ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері» және «Революциялық идеялардың ^І^ ғасырдағы Еуропаға әсері» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау………….18
«XIX ғасырдағы Ресейдегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы» және……………21
«^І^ ғасырдағы еуропалық отаршыл үстемдік» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау 21
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ………………………24
«Америка Құрама Штаттарының күшеюі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……24
«Суретшілер мен жазушылардың көзқарасымен ^І^ ғасырдағы өзгерістерге шолу» және «Ғылыми ойдың дамуы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау………………27
3
ЖОБА
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАР
«Жаңа заманның басталуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып ХҮІІ ғасырдың ортасындағы Ағылшын буржуазиялық революциясы қандай маңызға ие болды? Өнеркәсіп төңкерісі әлемді қалай өзгертті?
Оқу мақсаты 7.1.1.1 «Капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» \пролетариат\ ұғымдарын қоғамның әлеуметтік құрылымын түсіндіру үшін қолдану 7.4.2.2 Қоғамның индустрияға дейінгі және индустриялық даму кезеңдерінің айырмашылығын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы • Қоғамның әлеуметтік құрылымын анықтауда «капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» \пролетариат\ ұғымдарын қолданады • Қоғамның индустрияға дейінгі және индустриялық даму кезеңдерінің ерекшеліктері мен ұқсастығын анықтайды
Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. «Капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» \пролетариат\ ұғымдарының мағынасын ашып, мысал келтіріңіз.
Термин Капитал Буржуазия Жұмысшы табы
Мағынасы
Мысал
2. Қоғамның даму кезеңдерінің ерекшеліктерін анықтап, ұқсас тұстарын көрсетіп,
қорытынды жазыңыз.
қоіаммын \ / Инлустриялык ламу
ннлустрняіа лейінгі \ ‘ кс»с„і
і. кеіені 1.

Үксастығы \ /
1.
4
ЖОБА
Қорытынды ой жазыңыз
Бағалау критерийі Тапсыр ма № Дескриптор Білім алушы Балл
Қоғамның әлеуметтік құрылымын анықтауда «капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» \пролетариат\ ұғымдарын қолданады 1 «Капитал» ұғымын сипаттап жазады; 1
«Капитал» ұғымына мысал келтіреді; 1
«Буржуазия» ұғымын сипаттап жазады; 1
«Буржуазия» ұғымына мысал келтіреді; 1
«Жұмысшы табы» ұғымын сипаттап жазады; 1
«Жұмысшы табы» ұғымына мысал келтіреді; 1
Қоғамның индустрияға дейінгі және индустриялық даму кезеңдерінің ерекшеліктері мен ұқсастығын анықтайды 2 қоғамның индустрияға дейінгі кезеңінің ерекшелігін анықтайды; 1
индустриялық даму кезеңінің ерекшелігін анықтайды; 1
кезеңдердің ортақ белгілерін анықтайды; 1
қорытынды ой жазады. 1
Жалпы балл 10
5
«Жаңа заманның басталуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика
Білім алушының аты-жөні:_______________________________
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
«Капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» \пролетариат\ ұғымдарының мағынасын ашып мысал келтіреді «Капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» ұғымдарын сипаттап жазуда, әр ұғымға мысал келтіруде қиналады □ «Капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» ұғымдарын сипаттап жазуда, әр ұғымға мысал келтіруде қателіктер жібереді ^ «Капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» ұғымдарын сипаттап жазады, әр ұғымға мысал келтіреді □
Қоғамның индустрияға дейінгі және индустриялық даму кезеңдерінің ерекшеліктері мен айырмашылығын анықтайды Қоғамның индустрияға дейінгі кезеңінің ерекшелігін индустриялық даму кезеңінің ерекшелігін, кезеңдердің ортақ белгілерін анықтауда қиналады □ Қоғамның индустрияға дейінгі кезеңінің ерекшелігін индустриялық даму кезеңінің ерекшелігін, кезеңдердің ортақ белгілерін анықтауда қателіктер жібереді □ Қоғамның индустрияға дейінгі кезеңінің ерекшелігін индустриялық даму кезеңінің ерекшелігін, кезеңдердің ортақ белгілерін анықтайды □
ЖОБА
«XVIП ғасырдағы Үндістан және Ұлыбритания» және «Ағартушылық идеяларының таралуы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Ағылшындар саудагерлерден Үндістан билеушілеріне қалай айналды? Ағартушылық дәуірдің қандай идеялары еуропалық монархтардың қызметінде көрініс тапты?
Оқу мақсаты 7.2.2.1 Тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер туындыларын пайдалану 7.1.1.3 Еуропалық державалардың отаршылдық экспансиясы кезеңіндегі Азия мемлекеттерінің әлеуметтік құрылымындағы ерекшеліктерді анықтау (Қытай, Үндістан, Жапония) 7.2.3.2 Ағартушылық дәуір идеяларының қоғамдық дамуға ықпалын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы • Өнер туындысын пайдаланып, тарихи оқиғаларды интерпретациялайды • Қытай, Жапония, Үндістанды отарлаудағы ағылшындардың іс-қимылдарын сипаттайды • Ағартушылық дәуір идеяларының қоғам дамуына әсерін сипаттайды
Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма 1. Суретті пайдалана отырып, ағылшындардың Үндістанды жаппай отарлауына әсер еткен жағдайларды жазыңыз.
«Ағылшындардың Үндістанды отарлауы» 1. 2.
3.

2. Үндістанды отарлаудағы ағылшындардың іс-қимылдарын картаны қолдана отырып түсіндіріңіз.
7
ЖОБА
> Үндістанды отарлау мақсаты қандай болды?
> Үндістанды отарлаудың салдары қандай болды? (2 мысал келтіріңіз)
^ Картада Үндістанның қандай аймақтары Ағылшын колониясында белгілеңіз.
3. Ғалымдардың ашқан ғылыми жаңалықтарының маңызын жазыңыз.
болғанын
Ғалымдар
Жаңалықтарының маңызы
Д. Локк
Исаак Ньютон
8
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсыр ма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Өнер туындысын пайдаланып, тарихи оқиғаларды интерпретациялайды 1 Ағылшындардың Үндістан жерін жаппай отарлап алуының бірінші себебін жазады; 1
Ағылшындардың Үндістан жерін жаппай отарлап алуының екінші себебін жазады; 1
Ағылшындардың Үндістан жерін жаппай отарлап алуының үшінші себебін жазады; 1
Қытай, Жапония, Үндістанды отарлаудағы ағылшындардың іс- қимылдарын сипаттайды 2 Үндістанды отарлау мақсатын түсіндіреді; 1
Үндістанды отарлаудың 1-салдарын жазады; 1
Үндістанды отарлаудың 2-салдарын жазады; 1
Картада Үндістандағы Британ колонияларын белгілейді;і 1
Ағартушылық дәуір идеяларының қоғам дамуына әсерін сипаттайды 3 Д. Локктың ғылыми жаңалықтарының маңызын анықтайды; 1
А. Смиттің ғылыми жаңалықтарының маңызын анықтайды; 1
Исаак Ньютонның ғылыми жаңалықтарының маңызын анықтайды. 1
Жалпы балл 10
9
ЖОБА
«XVIII ғ. Үндістан және Ұлыбритания» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні:____________________________
Бағалау Оқу жетістіктерінің деңгейі
критерийлері Төмен Орта Жоғары
Өнер туындысын пайдаланып, Ағылшындардың Үндістан Ағылшындардың Үндістан жерін Ағылшындардың Үндістан жерін
тарихи оқиғаларды жерін жаппаи отарлап алуының жаппаИ отарлап алуының бірінші, жаппаИ отарлап алуының бірінші,
интерпретациялайды бірінші, екінші, үшінші себебін екінші, үшінші себебін жазуда екінші, үшінші себебін жазады
жазуда қиналады □ қателіктер жібереді |
Қытай, Жапония, Үндістанды Үндістанды отарлау мақсатын, Үндістанды отарлау мақсатын, Үндістанды отарлау мақсатын,
отарлаудағы ағылшындардың отарлаудың салдарын жазуда, отарлаудың салдарын жазуда, отарлаудың салдарын жазады,
іс-қимылдарын сипаттайды картада Үндістандағы Британ картада Үндістандағы Британ картада Үндістандағы Британ
колонияларын белгілеуде колонияларын белгілеуде колонияларын белгілейді
қиналады □ қателіктер жібереді | 1 □
Ағартушылық дәуір Д. Локк, А. Смит, Исаак Д. Локк, А. Смит, Исаак Д. Локк, А. Смит, Исаак
идеяларының қоғам дамуына Ньютонның ғылыми Ньютонның ғылыми Ньютонның ғылыми
әсерін сипаттайды жаңалықтарының мәнін жаңалықтарының мәнін анықтауда жаңалықтарының мәнін анықтаиды
анықтауда қиналады қателіктер жібереді
10
ЖОБА
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАР
«Француз буржуазиялық революциясының көрінісі» бөлімі бойынша жиынтық
бағалау
Тақырып 1789-1799 жылдар аралығында Францияда қандай өзгерістер орын алды? Неліктен Давид пен Бодридің Марат туралы көзқарастары әртүрлі болды? Наполеон империясы қалай құрылды және оның құлдырау себептері неде болды?
Оқу мақсаты 7.1.2.1 Экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне буржуазияның әсерін анықтау 7.2.2.1 Тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер туындыларын паидалану
Бағалау критерийі Білім алушы • Экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне буржуазияның әсерін анықтайды • Өнер туындыларын қолдану арқылы тарихи оқиғаны интерпретациялаиды
Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Француз буржуазиялық революциясының себебін анықтап, «Венн» диаграммасына толтырыңыз. 2 айырмашылығын және 1 ұқсастығын анықтаңыз.
11
ЖОБА
2. Өнер туындысына назар аударып, сұрақтарға жауап беріңіз.
Берілген сурет бойынша өз ойыңызды жазыңыз.
Суреттің салыну себебін анықтаңыз.
Суреттің салынған уақытын анықтаңыз.
Сурет бойынша ақпарат алуға болатын тарихи оқиғаны сипаттаңыз.
Тарихи оқиғалар туралы ақпарат алу үшін осындай суреттердің маңызын дәлелдеңіз.
12
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсырм а № Дескриптор Балл
Білім алушы
Экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне буржуазияның әсерін анықтайды 1 революцияның әлеуметтік-экономикалық себебінің бірінші ерекшелігін анықтайды; 1
революцияның әлеуметтік-экономикалық себебінің екінші ерекшелігін анықтайды; 1
революцияның саяси себебінің бірінші ерекшелігін анықтайды; 1
революцияның саяси себебінің екінші ерекшелігін анықтайды; 1
революцияның саяси және әлеуметтік-экономикалық жағынан ұқсастығын анықтайды; 1
Өнер туындыларын қолдану арқылы тарихи оқиғаны интерпретациялайды 2 берілген сурет бойынша өз ойын жазады; 1
суреттің салыну себебін анықтайды; 1
суреттің салынған уақытын анықтайды; 1
сурет бойынша ақпарат алуға болатын тарихи оқиғаны сипаттайды; 1
тарихи оқиғалар туралы ақпарат алу үшін осындай суреттердің маңызын дәлелдейді. 1
Жалпы балл 10
13
ЖОБА
«Француз буржуазиялық революциясының көрінісі» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні:___________________________
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне буржуазияның әсерін анықтайды Француз буржуазиялық революциясының әлеуметтік-экономикалық себебінің бірінші, екінші ерекшелігін, саяси себебінің бірінші, екінші ерекшелігін, ұқсастығын анықтауда қиналады □ Француз буржуазиялық революциясының әлеуметтік-экономикалық себебінің бірінші, екінші ерекшелігін, саяси себебінің бірінші, екінші ерекшелігін, ұқсастығын анықтауда қателіктер жібереді □ Француз буржуазиялық революциясының әлеуметтік-экономикалық себебінің бірінші, екінші ерекшелігін, саяси себебінің бірінші, екінші ерекшелігін, ұқсастығын анықтайды □
Өнер туындыларын қолдану арқылы тарихи оқиғаны интерпретациялайды Өнер туындыларын қолдану арқылы тарихи оқиғаны интерпретациялауда қиналады Суреттің салынған уақытын, салыну мақсатын көрсетуде, қоғамдық құбылысты сипаттауда қателіктер жібереді □ Өнер туындыларын қолдану арқылы тарихи оқиғаны интерпретациялайды
14
ЖОБА
«XIX ғасырдағы империялар және олардың бақталастығы» бөлімі бойынша жиынтық
бағалау
Тақырып Ресей мен Ұлыбритания Иранға ықпал ету үшін неге бақталас болды? Танзимат саясаты Осман империясын күшейтуге әсер етті ме? Қырым соғысының себептері мен салдары қандай болды
Оқу мақсаты 7.3.2.2 ХУШ-ХІХ ғасырдың ортасындағы халықаралық қатынастардағы өзгерістерді сипаттау 7.4.2.1 Түрлі мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысына өту процесінің ерекшеліктерін салыстыру
Бағалау критерийі Білім алушы • ХУІІІ-ХІХ ғасырдың ортасындағы халықаралық қатынастардағы өзгерістерді көрсетеді • Түрлі мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысына өту процесінің ерекшеліктерін салыстырады
Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз.
1.1. XV ғасырдың ортасында Кіші Азиядағы және Балқандағы барлық Византия аумағын жаулап алған мемлекетті көрсетіңіз.
A. Англия
B. Араб халифаты
C. Қасиетті Рим империясы
О. Осман мемлекеті
Е. Солтүстік Иран
1.2. 1684 жылы османдарға қарсы құрылған “Қасиетті Лига” коалициясына кірмеген мемлекетті атаңыз.
A. Австрия
B. Мальта
C. Польша И. РесеИ
Е. Франция
2. Берілген мәліметтерді пайдаланып, кестені толтырыңыз.
Англия мен Ресейдің ХІХ ғ экономикалық дамуының ерекшеліктерін анықтаңыз. (Әр мемлекетті шойын балқыту, көмір өндіру бойынша берілген жылдармен талдау жасаңыз) Өндірістік қоғамның дамуына өткен мемлекеттердің ерекшелігіне қорытынды жасаңыз. (Әр жауап-1 балл)
15
ЖОБА
Шойын балқыту (мың. тонна)
Жыл Англия Ресей
1860 237168 20467
1900 549630 176828
Көмір өндіру (млн. тонн)
Жыл Англия Ресей
1860 117 1
1900 225 12
жылдар Шойын балқыту Көмір өндіру
1860 жыл Ресей
1900 жыл Ресей
1860 жыл Англия
1900 жыл Англия
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
ХУШ-ХІХ ғасырдың ортасындағы халықаралық қатынастардағы өзгерістерді көрсетеді 1 XV ғасырдың ортасында Кіші Азиядағы және Балқандағы барлық Византия аумағын жаулап алған мемлекетті көрсетеді; 1
1684 жылы османдарға қарсы құрылған “Қасиетті Лига” коалициясына кірмеген мемлекетті көрсетеді; 1
Түрлі мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысына өту процесінің ерекшеліктерін салыстырады 2 1860 жылғы Англияның шойын балқыту ерекшелігін анықтайды; 1
1860 жылғы Ресейдің шойын балқыту ерекшелігін анықтайды; 1
1900 жылғы Англияның шойын балқыту ерекшелігін анықтайды; 1
1900 жылғы Ресейдің шойын балқыту ерекшелігін анықтайды; 1
1860 жылғы Англияның көмір өндіру ерекшелігін анықтайды; 1
1860 жылғы Ресейдің көмір өндіру ерекшелігін анықтайды; 1
1900 жылғы Англияның көмір өндіру ерекшелігін анықтайды; 1
1900 жылғы Ресейдің көмір өндіру ерекшелігін анықтайды. 1
Жалпы балл 10
16
ЖОБА
«XIX ғасырдағы империялар және олардың бақталастығы» бөлімі жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні:_____________________________
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
ХУШ-ХІХ ғасырдың ортасындағы халықаралық қатынастардағы өзгерістерді көрсетеді XV ғасырдың ортасында Кіші Азиядағы және Балқандағы барлық Византия аумағын жаулап алған мемлекетті,1684 жылы османдарға қарсы құрылған “Қасиетті Лига” коалициясына кірмеген мемлекетті, Осман мемлекетінде алғашқы мемлекеттік баспаның шыққанын жылын көрсетуде қиналады XV ғасырдың ортасында Кіші Азиядағы және Балқандағы барлық Византия аумағын жаулап алған мемлекетті,1684 жылы османдарға қарсы құрылған “Қасиетті Лига” коалициясына кірмеген мемлекетті, Осман мемлекетінде алғашқы мемлекеттік баспаның шыққанын жылын көрсетуде қателіктер жібереді □ XV ғасырдың ортасында Кіші Азиядағы және Балқандағы барлық Византия аумағын жаулап алған мемлекетті,1684 жылы османдарға қарсы құрылған “Қасиетті Лига” коалициясына кірмеген мемлекетті, Осман мемлекетінде алғашқы мемлекеттік баспаның шыққанын жылын көрсетеді
Түрлі мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысына өту процесінің ерекшеліктерін салыстырады 1860 және 1900 жылғы Англия мен Ресейдің шойын, көмір, болат балқытудағы ерекшелігін анықтауда қиналады □ 1860 және 1900 жылғы Англия мен Ресейдің шойын, көмір, болат балқытудағы ерекшелігін анықтауда қателіктер жібереді □ 1860 және 1900 жылғы Англия мен Ресейдің шойын, көмір, болат балқытудағы ерекшелігін анықтайды □
17
ЖОБА
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
«XIX ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері» және «Революциялық идеялардың XIX ғасырдағы Еуропаға әсері» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Англия және Қытай үкіметтерінің хат алысуынан империализм туралы не біле аламыз? Италия және Германияның бірігу жолдары қаншалықты бір-біріне ұқсас болмады?
Оқу мақсаты 7.4.1.4 «Экспорт», «импорт», «экспансия», «отарлау», «фактория» ұғымдарын қолдану арқылы, тауар-ақша қатынастарының дамуын түсіндіру 7.3.2.5 Тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін «либерализм», «консерватизм», «социализм», «марксизм», «ұлтшылдық» ұғымдарын қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы • «Экспорт», «импорт», «экспансия», «отарлау», «фактория» ұғымдарын қолданып, тауар-ақша қатынастарының дамуын анықтайды • «Либерализм», «консерватизм», «социализм», «марксизм», «ұлтшылдық» ұғымдарын тарихи оқиғаларды ажырату үшін пайдаланады
Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Төменде берілген ұғымдарды қолданып, Қытайдағы тауар-ақша қатынастарының дамуы туралы 5 сөйлем жазыңыз
Г Ч Экспорт г л
Импорт
Экспансия

? ч Отарлау ^ «!

Фактория
18
ЖОБА
2. Ұғымдардың мәнін тарихи оқиағаларды көрсете отырып, жазыңыз.
Ұғымдар Тарихи оқиғаларға қатысы
либерализм
консерватизм
социализм
марксизм
ұлтшылдық
Бағалау критерийі Тапсыр ма № Дескриптор Балл
Білім алушы
«Экспорт», «импорт», «экспансия», «отарлау», «фактория» ұғымдарын қолданып, тауар-ақша қатынастарының дамуын анықтайды 1 «экспорт» ұғымын қолданып, Қытайдағы тауар-ақша қатынастарының дамуын көрсетеді; 1
«импорт» ұғымын қолданып, Қытайдағы тауар-ақша қатынастарының дамуын көрсетеді; 1
«экспансия» ұғымын қолданып, Қытайдағы тауар-ақша қатынастарының дамуын көрсетеді; 1
«отарлау» ұғымын қолданып, Қытайдағы тауар-ақша қатынастарының дамуын көрсетеді; 1
«фактория» ұғымын қолданып, Қытайдағы тауар-ақша қатынастарының дамуын көрсетеді; 1
«Либерализм», «консерватизм», «социализм», «марксизм», «ұлтшылдық» ұғымдарын тарихи оқиғаларды ажырату үшін пайдаланады 2 «либерализм» ұғымының мәнін тарихи оқиғаларға қатысты ашып жазады; 1
«консерватизм» ұғымының мәнін тарихи оқиғаларға қатысты ашып жазады; 1
«социализм» ұғымының мәнін тарихи оқиғаларға қатысты ашып жазады; 1
«марксизм» ұғымының мәнін тарихи оқиғаларға қатысты ашып жазады; 1
«ұлтшылдық» ұғымының мәнін тарихи оқиғаларға қатысты ашып жазады. 1
Жалпы балл 10
19
ЖОБА
ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері» және «Революциялық идеялардың ^І^ ғасырдағы Еуропаға әсері» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні:__________________________
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
«Экспорт», «импорт», «экспансия», «отарлау», «фактория» ұғымдарын қолданып, тауар-ақша қатынастарының дамуын анықтайды «экспорт», «импорт», «экспансия», «отарлау», «фактория» ұғымдарын қолданып, Қытайдағы тауар-ақша қатынастарының дамуын көрсетуде қиналады ^^ «экспорт», «импорт», «экспансия», «отарлау», «фактория» ұғымдарын қолданып, Қытайдағы тауар-ақша қатынастарының дамуын көрсетуде қателіктер жібереді «экспорт», «импорт», «экспансия», «отарлау», «фактория» ұғымдарын қолданып, Қытайдағы тауар-ақша қатынастарының дамуын көрсетеді
«Либерализм», «консерватизм», «социализм», «марксизм», «ұлтшылдық» ұғымдарын тарихи оқиғаларды оқиғаларды ажырату үшін пайдаланады «Либерализм», «консерватизм», «социализм», «марксизм», «ұлтшылдық» ұғымдарының мәнін тарихи оқиғаларға қатысты ашуда қиналады □ «Либерализм», «консерватизм», «социализм», «марксизм», «ұлтшылдық» ұғымдарының мәнін тарихи оқиғаларға қатысты ашуда қателіктер жібереді | | Тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін «либерализм», «консерватизм», «социализм», «марксизм», «ұлтшылдық» ұғымдарының мәнін тарихи оқиғаларға қатысты ашады □
20
ЖОБА
«XIX ғасырдағы Ресейдегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы» және «XIX ғасырдағы еуропалық отаршыл үстемдік» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Неліктен ІІ Александр патша «Халық еркі» ұйымының құрбаны болды? 1857-1859 жж. Үндістандағы оқиғаларды XIX ғасырдағы британдықтар мен қазіргі кездегі үндістер қалай баяндайды?
Оқу мақсаты 7.2.3.1 Тарихи оқиғаны түсіндіру үшін «басыбайлы құқық», «декабристер», «халықшылдар», «жеке террор», «пролетариат диктатурасы» ұғымдарын қолдану 7.3.2.6 Еуропалық отаршылдық экспансияның Шығыстың дәстүрлі қоғамдарына ықпалын сипаттау
Бағалау критерийі Білім алушы • «Басыбайлы құқық», «декабристер», «халықшылдар», «жеке террор», «пролетариат диктатурасы» ұғымдарын қолдана отырып, Ресейдегі тарихи оқиғаларға сипаттама береді • Шығыстың дәстүрлі қоғамында отаршылдық жаулап алудың әсерін көрсетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
1. Төмендегі терминдерді қолданып, Ресейдегі саяси оқиғаларға сипаттама жазыңыз.
> «Басыбайлы құқық» —
> «Декабристер» —
> «Халықшылдар» —
> «Пролетариат диктатурасы» —
2. 1857—1859 жылдардағы Үндістандағы ұлт-азаттық көтеріліс туралы сұрақтарға жауап беріңіз.
Көтерілістің шығу себептері——————————————————-
Көтерілістің нәтижесі
ХІХ ғасырдың екінші жартысында Үндістанда қандай өзгерістер болды?
Үнді ұлттық қозғалысының жетекші күші кімдер?
“Свадеши”, “свараджа” ұрандарының мәнін ашып көрсетіңіз
Тарихи маңызы
21
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
«Басыбайлы құқық», «декабристер», «халықшылдар», «жеке террор», «пролетариат диктатурасы » ұғымдарын қолдана отырып, Ресейдегі тарихи оқиғаларға сипаттама береді 1 «басыбайлы құқық» ұғымын қолданып, Ресейдегі тарихи оқиғаларды сипаттайды; 1
«декабристер» ұғымын қолданып, Ресейдегі тарихи оқиғаларды сипаттайды; 1
«халықшылдар» ұғымын қолданып, Ресейдегі тарихи оқиғаларды сипаттайды; 1
«пролетариат диктатурасы» ұғымын қолданып, Ресейдегі тарихи оқиғаларды сипаттайды; 1
Шығыстың дәстүрлі қоғамында отаршылдық жаулап алудың әсерін көрсетеді 2 көтерілістің шығу себептерін жазады; 1
көтеріліс нәтижесін жазады; 1
ХІХ ғ. екінші жартысында Үндістанда қандай өзгерістер болғандығын жазады; 1
Үнді ұлттық қозғалысының жетекші күшін жазады; 1
“свадеши”, “свараджа” ұрандарының мәнін ашып жазады; 1
тарихи маңызын сипаттайды. 1
Жалпы балл 10
22
ЖОБА
«XIX ғасырдағы Ресейдегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы» және «XIX ғасырдағы еуропалық отаршыл үстемдік» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні:
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
«Басыбайлы құқық», «декабристер», «халықшылдар», «жеке террор», «пролетариат диктатурасы» ұғымдарын қолдана отырып, Ресейдегі тарихи оқиғаларға сипаттама береді «Басыбайлы құқық», «декабристер», «халықшылдар», «жеке террор», «пролетариат диктатурасы» ұғымдарын қолданып, Ресейдегі тарихи оқиғаларды сипаттауда қиналады □ «Басыбайлы құқық», «декабристер», «халықшылдар», «жеке террор», «пролетариат диктатурасы» ұғымдарын қолданып, Ресейдегі тарихи оқиғаларды сипаттауда қателіктер жібереді □ «Басыбайлы құқық», «декабристер», «халықшылдар», «жеке террор», «пролетариат диктатурасы» ұғымдарын қолданып, Ресейдегі тарихи оқиғаларды сипаттайды ^ ^
Шығыстың дәстүрлі қоғамында отаршылдық жаулап алудың әсерін көрсетеді Көтерілістің шығу себептерін, көтеріліс нәтижесін, ХІХ ғ. екінші жартысында Үндістанда қандай өзгерістер болғандығын, Үнді ұлттық қозғалысының жетекші күшін, “свадеши”, “свараджа” ұрандарының мәнін ашып жазуда және тарихи маңызын сипаттауда қиналады □ Көтерілістің шығу себептерін, көтеріліс нәтижесін, ХІХ ғ. екінші жартысында Үндістанда қандай өзгерістер болғандығын, Үнді ұлттық қозғалысының жетекші күшін, “свадеши”, “свараджа” ұрандарының мәнін ашып жазуда және тарихи маңызын сипаттауда қателіктер жібереді | 1 Көтерілістің шығу себепт^ріні көтеріліс нәтижесін, ХІХ ғ. еКінші жартысында Үндістанда қандай өзгерістер болғандығын, Үнді ұлттық қозғалысының жетекші күшін, “свадеши”, “свараджа” ұрандарының мәнін ашып жазуда және тарихи маңызын сипаттайды □
23
ЖОБА
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ «Америка Құрама Штаттарының күшеюі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып АҚШ-тағы құлдық қалай жойылды ? Неліктен АҚШ өз әскери кемелерін Жапонияға жіберді?
Оқу мақсаты 7.4.2.1 Түрлі мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысына өту процесінің ерекшеліктерін анықтау 7.2.1.2 Миссионерліктің міндеттерін анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы • Мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысының ерекшеліктерін ажыратады • Миссионерлердің міндетін көрсетеді
Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ-тың үлесін анықтаңыз.
1860ж
І.І.АҚШ-тағы азаматтық соғыс жылдарының бастапқы кезеңінде өнеркэсіп өнімі 4-орынға шықты. 1860 жылғы АҚШ өнеркәсіп өндірісінің жедел дамуын немен түсіндіресіз? 1 мысал келтіріңіз.
1.2. XIX ғасырдың бірінші жартысында жол-көлік жүйесі де жылдам дамуына мысал келтіріңіз.
1.3. XIX ғасырда АҚШ-та жұмысшы қозғалысы Батыс Еуропа елдеріне қарағанда неге баяу жүрді? Америка жұмысшыларының таптық күрестегі қайшылықтарының 1 себебін анықтаңыз.
2.1. «Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі елдердің үлесі (%)» диаграммасын талдаңыз.
1900 жылдарға АҚШ өнеркәсіп өнімінің бірінші орынға шығу себептерін анықтаңыз. (2-ден кем емес).
24
ЖОБА
3. Кестені толтырыңыз.
Миссионер дегеніміз кімдер?
Миссионердің басты міндеті қандай?
Миссионерлердің іс-әрекетіне мысал келтіріңіз
Бағалау критерийі Тапсырм а № Дескриптор Балл
Білім алушы
Мемлекеттерді ң өнеркәсіптік даму сатысының ерекшеліктерін ажыратады 1 Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ-тың үлесін анықтайды; 1
1.1 1860 жылғы АҚШ өнеркәсіп өндірісінің жедел дамуын мысалмен көрсетеді; 1
1.2 XIX ғасырдың бірінші жартысында жол-көлік жүйесі де жылдам дамуына мысал келтіреді; 1
1.3 Американ жұмысшыларының таптық күрестегі қайшылықтарының 1-себебін анықтайды; 1
Американ жұмысшыларының таптық күрестегі қайшылықтарының 2-себебін анықтайды; 1
2 1900 жылдарға АҚШ өнеркәсіп өнімінің бірінші орынға шығуының 1-себебін жазады; 1
1900 жылдарға АҚШ өнеркәсіп өнімінің бірінші орынға шығуының 2-себебін жазады. 1
Миссионерлердің міндетін көрсетеді 3 миссионерлердің кім екендігін түсіндіреді; 1
миссионерлердің басты міндетін көрсетеді; 1
миссинерлердің іс-әрекетіне мысал келтіреді. 1
Жалпы балл 10
25
ЖОБА
«Америка Құрама Штаттарының күшеюі» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат
ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні:
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Мемлекеттерді ң өнеркәсіптік даму сатысының ерекшеліктерін ажыратады Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ-тың үлесін, 1860 жылғы АҚШ өнеркәсіп өндірісінің жедел дамуын, ХІХ ғасырдың бірінші жартысында жол-көлік жүйесі де жылдам дамуын, Американ жұмысшыларының таптық күрестегі қайшылықтарының себептерін анықтап,1900 жылдарға АҚШ өнеркәсіп өнімінің бірінші орынға шығуының себептерін жазуда қиналады | 1 Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ-тың үлесін, 1860 жылғы АҚШ өнеркәсіп өндірісінің жедел дамуын, ХІХ ғасырдың бірінші жартысында жол-көлік жүйесі де жылдам дамуын, Американ жұмысшыларының таптық күрестегі қайшылықтарының себептерін анықтап,1900 жылдарға АҚШ өнеркәсіп өнімінің бірінші орынға шығуының себептерін жазуда қателіктер жібереді | | Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ-тың үлесін, 1860 жылғы АҚШ өнеркәсіп өндірісінің жедел дамуын, ХІХ ғасырдың бірінші жартысында жол-көлік жүйесі де жылдам дамуын, Американ жұмысшыларының таптық күрестегі қайшылықтарының себептерін анықтап, 1900 жылдарға АҚШ өнеркәсіп өнімінің бірінші орынға шығуының себептерін жазады
Миссионерлердің міндетін көрсетеді Миссионерлердің кім екендігін, миссионерлердің басты міндетін жазып, миссионерлердің іс-әрекетіне мысал келтіруде қиналады Миссионерлердің кім екендігін, миссионерлердің басты міндетін жазып, миссионерлердің іс-әрекетіне мысал келтіруде қателіктер жібереді Миссионерлердің кім екендігін, миссионерлердің басты міндетін жазып, миссионерлердің іс-әрекетіне мысал келтіреді
26
ЖОБА
«Суретшілер мен жазушылардың көзқарасымен ^І^ ғасырдағы өзгерістерге шолу» және «Ғылыми ойдың дамуы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау
Тақырып XIX ғасырдағы өнер мен әдебиет әлеуметтік әділетсіздікті қалай суреттейді? XIX ғасырдағы қай ғылыми жаңалықтың адамдар өміріне ықпалы зор болды?
Оқу мақсаты 7.2.2.2 Өнердегі негізгі стильдер мен ағымдарды (неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм) анықтау 7.2.2.1 Тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер туындыларын пайдалану 7.2.4.1 Өзгерістер мен сабақтастықты көрсету арқылы, адам мен қоғам өміріндегі ғылыми жаңалықтардың маңызын талдау
Бағалау критерийі Білім алушы • Неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм ағымдарын жіктейді • Өнер туындыларын қолдану арқылы тарихи оқиғаны интерпретациялайды • Ғылыми жаңалықтардың ашылуы туралы ақпараттарды анықтап, ғылыми жаңалықтардың адам өміріндегі маңызына баға береді
Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Берілген суреттерді стильдеріне сәйкестендіріңіз.
A. Романтизм
B. Реализм
C. Неоклассицизм Б. Импрессионизм
27
ЖОБА
2. В. Г. Перовтың «Қаладан оралу» суретін пайдаланып, сурақтарга жауап беріңіз.
Суретке басқаша қандай атау бере аласыз?
Неге осындай атау бересіз? аргумент_________________________
3. Ғылыми жаңалықтардың адам өміріндегі маңызын дәлелдеп жазыңыз.
Ғылыми жаңалықтардың маңызы
28
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсыр ма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм ағымдарын жіктейді 1 бірінші сурет пен стильді сәйкестендіреді; 1
екінші сурет пен стильді сәйкестендіреді; 1
үшінші сурет пен стильді сәйкестендіреді; 1
төртінші сурет пен стильді сәйкестендіреді; 1
Өнер туындыларын қолдану арқылы тарихи оқиғаны интерпретациялайды 2 суретке қатысты басқаша атау ұсынады; 1
суретке берген атауға байланысты аргумент келтіреді; 1
Ғ ылыми жаңалықтардың адам өміріндегі маңызына баға береді 3 ғылыми жаңалықтардың 1-маңызын көрсетеді; 1
ғылыми жаңалықтардың 2-маңызын көрсетеді; 1
ғылыми жаңалықтардың 3-маңызын көрсетеді; 1
ғылыми жаңалықтардың 4-маңызын көрсетеді. 1
Барлығы 10
29
ЖОБА
«Суретшілер мен жазушылардың көзқарасымен XIX ғасырдағы өзгерістерге шолу» және «Ғылыми ойдың дамуы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні:_________________________
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм ағымдарын жіктейді Неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм ұғымдарына тиісті суреттерді анықтауда қиналады | | Неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм ұғымдарына тиісті суреттерді анықтауда қателіктер жібереді | | Неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм ұғымдарына тиісті суреттерді анықтайды □
Өнер туындыларын қолдану арқылы тарихи оқиғаны интерпретациялайды Суреттің стилін, суреттегі автордың қозғаған мәселесін анықтап, суретке басқаша атау беріп, суретке берген атауға байланысты екі аргумент келтіруде қиналады □ Суреттің стилін, суреттегі автордың қозғаған мәселесін анықтап, суретке басқаша атау беріп, суретке берген атауға байланысты екі аргумент келтіруде қателіктер жібереді □ Суреттің стилін, суреттегі автордың қозғаған мәселесін анықтап, суретке басқаша атау беріп, суретке берген атауға байланысты екі аргумент келтіреді □
Ғылыми жаңалықтардың адам өміріндегі маңызына баға береді Ғылыми жаңалықтардың 1/2/3/4-маңызын көрсетуде қиналады □ Ғылыми жаңалықтардың 1/2/3/4-маңызын көрсетуде қателіктер жібереді □ Ғылыми жаңалықтардың 1/2/34-маңызын көрсетуде қиналады
30
ЖОБА
31

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *