СОР ЖБ Биология 7 сынып

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар
Биология 7- сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 7-сынып оқушыларына «Биология» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) 7-сыныптың «Биология» пәні бойынша оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.
Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге оқушылардың тоқсан бойынша жоспарланған Оқу мақсатына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта оқушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныс негізгі мектеп мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет — сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
2
Мазмұны
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР.. 4
«Экожүйелер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………….5
«Тірі ағзаларды жүйелеу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………….9
«Жасушалық биология Су және органикалық заттар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау . 12 2 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР16
«Заттардың тасымалдануы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………17
«Тірі ағзалардың қоректенуі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………..21
«Тыныс алу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………….24
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 28
«Бөліп шығару» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………….29
«Қозғалыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………………..32
«Координация және реттелу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………….35
4 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР38
«Тұқымқуалау мен өзгергіштік» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………….39
«Көбею. Өсу және даму» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………..42
«Микробиология және биотехнология» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау…..46
3
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
4
«Экожүйелер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
7.3.1.1 Жергілікті жер экожүйесі қоршаған орта факторларының тірі ағзалардың тіршілік әрекеті мен таралуын зерттеу
7.3.1.2 Табиғи қоректік тізбектерді салыстыру
7.3.1.3 Қоректік тізбектер және қоректік торларды құрастыру
Бағалау критерийлері
Білім алушы
• Жергілікті жер экожүйесі қоршаған орта факторларының тірі ағзалардың тіршілік әрекеті мен таралуын анықтайды және зерттейді
• Табиғи қоректік тізбектерді ажыратады
• Қоректік тізбектер және қоректік торларды құрастырады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
1. Төмендегі ұғымдарға анықтама беріңіз.
a) «экожүйе»-
b) «ағзалардың бірлестіктері»-
c) «биосфера»-
2. Суретті қарастырыңыз.
5
(а) Өндірушілер, тұтынушылар, ыдыратушыларды анықтаңыз.
Өндірушілер Тұтынушылар Ыдыратушылар

(Ь) Суретті пайдаланып, жайылымдық және детритті қоректік тізбектің сызбасын құрыңыз.
3. Суретті қарастырыңыз.
НН ш
(а) Берілген жануар тіршілік ететін экожүйені анықтаңыз.
(Ь) Ор қоян тіршілік ететін экожүйені сипаттаңыз.
(с) Ор қоянның тіршілігіне әсер ететін 2 экологиялық факторды сипаттаңыз.
6
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушылар
Жергілікті жер экожүйесі қоршаған орта факторларының тірі ағзалардың тіршілік әрекеті мен таралуын анықтайды және зерттейді. 1 «экожүйе» ұғымына анықтама береді; 1
«ағзалардың бірлестіктері» ұғымына анықтама береді; 1
«биосфера» ұғымына анықтама береді; 1
Табиғи қоректік тізбектерді ажыратады. 2а суреттен өндірушілерді анықтайды; 1
суреттен тұтынушыларды анықтайды; 1
суреттен ыдыратушыларды анықтайды; 1
Қоректік тізбектер және қоректік торларды құрастырады. 2Ь суретті пайдалана отырып жайылымдық қоректік тізбекті құрады; 1
суретті пайдалана отырып детритті қоректік тізбекті құрады; 1
Жергілікті жер экожүйесі қоршаған орта факторларының тірі ағзалардың тіршілік әрекеті мен таралуын анықтайды және зерттейді. 3 Ор қоян тіршілік ететін экожүйені анықтайды; 1
Ор қоян тіршілік ететін экожүйені сипаттайды; 1
Ор қоянның тіршілігіне әсер ететін биотикалық факторды сипаттайды; 1
Ор қоянның тіршілігіне әсер ететін абиотикалық факторды сипаттайды. 1
Барлығы 12
7
«Экожүйелер» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Жергілікті жер экожүйесі қоршаған орта факторларының тірі ағзалардың тіршілік әрекеті мен таралуын анықтайды және зерттейді. «Экожүйе» / «ағзалар бірлестіктері» / «биосфера» ұғымдарына анықтама беру қиын тиеді □ «Экожүйе»/ «ағзалар бірлестіктері» / «биосфера» ұғымдарын анықтауда қателіктер жібереді |—| «Экожүйе», «ағзалар бірлестіктері», «биосфера» ұғымдарына дұрыс анықтама береді. |—|
Экожүйе түрін, ағзаға әсер ететін экологиялық факторды анықтау, экожүйені сипаттау қиын тиеді □ Экожүйе түрін/ ағзаға әсер ететін абиотикалық / биотикалық факторды анықтауда, экожүйені сипаттауда қателіктер жібереді ^ Экожүйе түрін, ағзаға әсер ететін экологиялық факторды дұрыс анықтайды, экожүйені сипаттайды
Қоршаған орта факторларының тірі ағзалардың тіршілік әрекеті мен таралуына әсерін сипаттауға қиналады. □ Қоршаған орта факторларының тірі ағзалардың тіршілік әрекеті мен таралуына әсерін сипаттауда қателіктер жібереді. □ Қоршаған орта факторларының тірі ағзалардың тіршілік әрекеті мен таралуына әсерін дұрыс сипаттайды. □
Табиғи қоректік тізбектерді ажыратады. Қоректік тізбектегі өндірушілер, тұтынушылар, ыдыратушыларды анықтауда қиналады. Қоректік тізбектегі өндірушілер / тұтынушылар / ыдыратушыларды анықтауда қателіктер жібереді. Қоректік тізбектегі өндірушілер, тұтынушылар, ыдыратушыларды дұрыс анықтайды.
Қоректік тізбектер және қоректік торларды құрастырады. Жайылымды және детритті қоректік тізбектер құруда қиналады. Жайылымды / детритті қоректік тізбектер құруда қателіктер жібереді. 1—1 Жайылымды және детритті қоректік тізбектер дұрыс құрады. 1—1
8
«Тірі ағзаларды жүйелеу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
7.1.1.1 Жүйелеудің маңызын түсіндіру
7.1.1.2 Жүйеленуде тірі ағзалардың орнын анықтау
Бағалау критерийлері
Білім алушы
• Жүйелеудің маңызын сипаттайды
• Біржасушалы және көпжасушалы құрылысының ерекшеліктерін ажыратады
ағзалардың
Ойлау дағдыларының деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты Тапсырма
20 минут
1. (а) Тірі ағзаларды жүйелеудің дұрыс реттілігін анықтаңыз.
A. түр, тұқымдас, туыс, отряд, класс, тип,тип тармағы, патшалық
B. түр, туыс, тұқымдас, отряд, класс, тип тармағы,тип, патшалық
C. түр, туыс, отряд, тұқымдас, класс,тип, тип тармағы, патшалық ^. тұқымдас, түр, туыс,тип, отряд, класс, тип тармағы, патшалық
(Ь) Ағзаларды жүйелеудің маңызын түсіндіріңіз.
(а) Осы екі ағзаның ерекше белгілерін көрсетіңіз
(Ь) В әрпімен бейнеленген жануардың 2 артықшылығын жазыңыз.
3. (а) Патшалықтардың атауын жазыңыз.
9
(Ь) Патшалықтардың айырмашылықтарын сипаттаңыз.
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Жүйелеудің маңызын түсіндіреді. 1 жүйелеудің дұрыс ретін белгілейді; 1
жүйелеудің маңызын түсіндіреді; 1
Біржасушалы және көпжасушалы ағзалардың құрылысының ерекшеліктерін ажыратады. 2 біржасушалы ағзалардың негізгі ерекшелігін ажыратады; 1
көпжасушалы ағзалардың негізгі ерекшелігін ажыратады; 1
суық торғайдың бір артықшылығын көрсетеді; 1
суық торғайдың екінші артықшылығын көрсетеді; 1
патшалықтардың атауын жазады; 1
патшалықтардың айырмашылықтарын сипаттайды. 1
Барлығы 8
10
«Тірі ағзаларды жүйелеу» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Экожүйеге әсер ететін адам іс-әрекетінің салаларын анықтайды. Адам іс-әрекетінің экожүйеге әсер ететін салаларының себебіне, салдарына мысалдар келтіру қиындық туғызады. □ Адам іс-әрекетінің экожүйеге әсер ететін салаларының себебіне/ салдарына мысал келтіруде қателіктер жібереді. □ Адам іс-әрекетінің экожүйеге әсер ететін салаларына мысалдарды келтіреді, оның салдарын дұрыс сипаттайды. □
Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын аймақтарының жануарлар мен өсімдіктер әлемін сипаттайды. Жергілікті жердің ерекше қорғалатын аймағын, жануарлар және өсімдіктер әлемін сипаттауда қиналады. □ Жергілікті жердің ерекше қорғалатын аймағын/ жануарлар/ өсімдіктер әлемін сипаттауда қателіктер жібереді. □ Жергілікті жердің ерекше қорғалатын аймағын, жануарлары мен өсімдіктер әлемін дұрыс, толық сипаттайды. □
Жүйелеудің маңызын түсіндіреді. Жүйелеуді реттілігін анықтау/ жүйелеудің маңызын сипаттау қиындық туғызады. □ Жүйелеуді реттілігін анықтау / маңызын сипаттауда қателіктер жібереді. □ Жүйелеуді реттілігін дұрыс анықтайды.Жүйелеудің маңызын сипаттайды, мысалдар келтіреді. □
Біржасушалы және көпжасушалы ағзалардың құрылысының ерекшеліктерін ажыратады. Біржасушалы және көпжасушалы ағзалардың құрылысының ерекшеліктерін ажыратуда қиналады. □ Біржасушалы / көпжасушалы ағзалардың құрылысының ерекшеліктерін ажыратуда қателеседі. □ Біржасушалы және көпжасушалы ағзалардың құрылысының ерекшеліктерін дұрыс ажыратады. □
11
«Жасушалық биология Су және органикалық заттар» бөлімі бойынша жиынтық
бағалау
Оқу мақсаты 7.4.2.1 Жасуша, ұлпа, мүше, мүшелер жүйелері түсініктері
7.4.2.2 Өсімдіктер және жануарлар жасушаларын ажырату
7.4.1.1 Судың қасиеті мен тірі ағзалар үшін маңызын сипаттау
7.4.1.3 Азық түліктерде көмірсулар, нәруыздар, және майлардың бар екендігін дәлелдеу
Бағалау критерийлері
Білім алушы
• Жасуша, ұлпа, мүше, мүшелер жүйелерін түсіндіреді
• Өсімдіктер мен жануарлар жасушаларын салыстырады
• Судың қасиеті мен тірі ағзалар үшін маңызын түсіндіреді
• Азық түліктерде көмірсулар, нәруыздар және майларды анықтайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты Тапсырма
20 минут
1. Суреттерді қарастырыңыз.
(а) Тіршілік деңгейін қарапайымнан бастап, күрделену ретін жазыңыз.
5
4
3
2
1
12
(Ь) Тіршіліктің А және В деңгейіне анықтама беріңіз.
(с) Қалай ойлайсыз ағзада жасуша көп пе әлде ұлпа ма? Жауабыңызды түсіндіріңіз.
2. Өсімдік пен жануар жасушасын салыстырыңыз. Салыстырмалы белгелерін кестеге толтырыңыз.
Белгілері Өсімдік жасушасы Жануар жасушасы

3. Судың тірі ағзалар үшін маңызын анықтаңыз.
A. еріткіш
B. жасушаның термореттелуіне қатысады
C. ағзадағы үрдістердің жүру жылдамдығын арттырады Б. жасушаның осмостық қысымын реттейді
Е. жасуша цитоплазмасының құрамына кіреді Ғ. тітіркенушілікті қамтамасыз етеді
0. энергия көзі қызметін атқарады
Н. ағзаны сусызданудан сақтайды
1. теріні ылғалдандырып тұрады
4. Картоп, жаңғақ дәндерінде органикалық заттардың бар екенін анықтау жолдарын ұсыныңыз.
13
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Жасуша, ұлпа, мүше, мүшелер жүйелерін түсіндіреді. 1 жасуша, ұлпа, мүше, мүшелер жүйесінің деңгейін қарапайымнан, күрделіге дейін ретін анықтайды; 1
аталған тіршілік деңгейлеріне анықтама береді; 1
жасуша мен ұлпа ұғымдарын түсіндіреді ; 1
Өсімдіктер мен жануарлар жасушаларын салыстырады. 2 өсімдік және жануар жасушасын бірінші белгі бойынша салыстырады; 1
өсімдік және жануар жасушасын екінші белгі бойынша салыстырады; 1
өсімдік және жануар жасушасын үшінші белгі бойынша салыстырады; 1
Судың қасиеті мен тірі ағзалар үшін маңызын түсіндіреді. 3 судың қызметтерін анықтайды; 1
Азық түліктерде көмірсулар, нәруыздар, және майларды анықтайды. 4 органикалық заттарды анықтау жолдарын ұсынады. 1
Барлығы 8
14
«Жасушалық биология Су және органикалық заттар» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Жасуша, ұлпа, мүше, мүшелер жүйелерін түсіндіреді. Тіршілік деңгейінің ретін анықтау, аталған тіршілік деңгейлеріне анықтама беру, жасуша мен ұлпа ұғымдарын түсіндіру қиындық туғызады П Тіршілік деңгейінің ретін анықтау/ аталған тіршілік деңгейлеріне анықтама беру/жасуша / ұлпа ұғымдарын түсіндіруде қателіктер жібереді. П Тіршілік деңгейінің ретін дұрыс анықтайды, аталған тіршілік деңгейлеріне анықтама береді, жасуша мен ұлпа ұғымдарын түсіндіреді. П
Өсімдіктер мен жануарлар жасушаларын салыстырады. Өсімдіктер мен жануарлар жасушаларын ажыратуға қиналады П Өсімдіктер / жануарлар жасушаларын бірінші/екінші/үшінші белгі бойынша ажыратуда қателіктер жібереді. |——| Өсімдіктер мен жануарлар жасушаларын дұрыс ажыратады. П
Судың қасиеті мен тірі ағзалар үшін маңызын түсіндіреді. Судың қасиеті мен тірі ағзалар үшін маңызын анықтауда қиналады. |—| Судың қасиеті / тірі ағзалар үшін маңызын анықтауда қателеседі. □ Судың қасиеті мен тірі ағзалар үшін маңызын дұрыс анықтайды. | |
Азық түліктерде көмірсулар, нәруыздар, және майларды анықтайды. Азық түліктерде органикалық заттарды анықтау жолдарын ұсыну қиындық туғызады. □ Азық түліктерде органикалық заттарды анықтау жолдарын ұсыну кезінде қателіктер жібереді. □ Азық түліктерде органикалық заттарды анықтау жолдарын ұсынады. □
15
2 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
16
«Заттардың тасымалдануы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
7.1.3.1 Тірі ағзалардағы қоректік заттардың тасымалының маңызын түсіндіру
7.1.3.4 Тамыр және сабақтың құрылысы мен қызметі арасындағы байланысты сипаттау 7.1.3.6 Жануарларда заттар тасымалына қатысатын мүшелерді танып білу
Бағалау критерийлері
Білім алушы
Тірі ағзалардағы қоректік заттар тасымалының маңызын түсіндіреді
Тамыр мен сабақтың құрылысын және қызметін анықтайды
Жануарларда заттар тасымалына қатысатын мүшелерді анықтайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
1. Қан айналым жүйесінің маңызын түсіндіріңіз. Тасымалданатын заттарға мысал келтіріңіз.
2. Сабақтың көлденең кесіндісін қарастырыңыз.
(а) Сабақтың ішкі құрылымдарының атауларын суретпен сәйкестендіріңіз.
I 2 3 4 5
а
17
A. тоз
B. өң
C. өзек
^. камбий Е. тін Ғ. сүрек
(Ь) Қабық пен камбийдің құрылысы мен қызметін сипаттаңыз.
Құрылым Құрылысы Қызметі
Қабық
Камбий
(с) Сабақ пен тамыр арқылы су және минералды заттардың тасымалдануын сипаттаңыз.
1. (а) Өзен шаянының 1 және 2 санымен берілген мүшелерін анықтаңыз.
1.
2.
(Ь) Өзен шаянының заттар тасымалдау ерекшеліктерін түсіндіріңіз.
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Тірі ағзалардағы қоректік заттар тасымалының маңызын түсіндіреді. 1 жануарлардағы қанайналым жүйесінің маңызын сипаттайды; 1
тасымалданатын заттарға мысал келтіреді; 1
Тамыр мен сабақтың құрылысын және қызметін анықтайды. 2 суреттен тозбен өңді көрсетеді; 1
суреттен өзекпен камбийді көрсетеді; 1
суреттен тінмен сүректі көрсетеді; 1
қабықтың құрылысы мен қызметін жазады; 1
камбийдің құрылысы мен қызметін жазады; 1
18
су және минералды заттардың сабақ пен тамыр арқылы тасымалдану үдерісін сипаттайды; 1
Жануарларда заттар тасымалына қатысатын мүшелерді анықтайды. 3 Өзен шаянының 1 санымен белгіленген тасымалдау мүшесінің атауын жазады; 1
Өзен шаянының 2 санымен белгіленген тасымалдау мүшесінің атауын жазады; 1
омыртқасыз жәндіктердің тасымалдау мүшелерінің ерекшеліктерін түсіндіреді. 1
Барлығы 11
19
«Заттардың тасымалдануы» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Блім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Тірі ағзалардағы қоректік заттар тасымалының маңызын түсіндіреді. Тірі ағзалардағы қоректік заттар тасымалының маңызын түсіндіру, мысал келтіру қиындық туғызады. □ Тірі ағзалардағы қоректік заттар тасымалының маңызын түсіндіруде / мысал келтіруде қателіктер жібереді. □ Тірі ағзалардағы қоректік заттар тасымалының маңызын дұрыс түсіндіреді, мысал келтіреді. П
Тамыр мен сабақтың құрылысын және қызметін анықтайды. Тамыр мен сабақтың құрылымын анықтауда, құрылысы мен қызметі арасындағы байланысты сипаттауда қиналады. Тамыр мен сабақтың құрылымын анықтауда / құрылысы мен қызметі арасындағы байланысты сипаттауда қателіктер жібереді. □ Тамыр мен сабақтың құрылымын анықтауда, құрылысы мен қызметі арасындағы байланысты дұрыс сипаттайды. П
Жануарларда заттар тасымалына қатысатын мүшелерді анықтайды Жануарларда заттар тасымалына қатысатын мүшелерді анықтау, ерекшелігін сипаттау қиындық туғызады. Жануарларда заттар тасымалына қатысатын мүшелерді анықтау/ ерекшелігін сипаттау кезінде қателіктер жібереді. П Жануарларда заттар тасымалына қатысатын мүшелерді анықтайды, ерекшеліктерін сипаттайды. П
20
«Тірі ағзалардың қоректенуі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
7.1.2.1 Жапырақтың ішкі құрылысын сипаттау, құрылысы мен қызметі арасындағы өзара байланысты түсіндіру
7.1.2.2 Фотосинтезге қажетті жағдайларды зерттеу
Бағалау критерийлері
Білім алушы
• Жапырақтың ішкі құрылымдарын және олардың қызметін анықтайды
• Фотосинтезге қажетті жағдайларды сипаттайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
15 минут
Тапсырмалар
2. Суретті қарастырыңыз. Жапырақтың ішкі құрылысы бейнеленген.
(а) Құрылымдарын анықтаңыз.
(Ъ) Төмендегі құрылымдардың қызметін сипаттаңыз.
Құрылысы Қызметі
Эпидермис қабаты
Бағаналы жасушалары
Өткізгіш шоқтар
3. (а)Фотосинтез құбылысының реакция теңдеуін жазыңыз.
21
(Ъ) Фотосинтезге әсер етуші факторларды сипаттаңыз (кем дегенде 2 фактор).
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Жапырақтың ішкі құрылымдарын және олардың қызметін анықтайды. 1 суретке қарап, бірінші құрылымды жазады; 1
суретке қарап, екінші құрылымды жазады; 1
суретке қарап, үшінші құрылымды жазады; 1
суретке қарап, төртінші құрылымды жазады; 1
эпидермис қабатының қызметін жазады; 1
бағаналы жасушаларының қызметін жазады; 1
өткізгіш шоқтарының қызметін жазады; 1
Фотосинтезге қажетті жағдайларды сипаттайды. 2 фотосинтез құбылысының реакция теңдеуін жазады; 1
фотосинтезге әсер етуші бірінші факторды сипаттайды; 1
фотосинтезге әсер етуші екінші факторды сипаттайды. 1
Барлығы 10
22
«Тірі ағзалардың қоректенуі» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Жапырақтың ішкі құрылымдарын және олардың қызметін анықтайды. Жапырақтың ішкі құрылысын сипаттау, құрылысы мен қызметі арасындағы өзара байланысты түсіндіру қиындық келтіреді. □ Жапырақтың ішкі құрылысының бірінші / екінші / үшінші / төртінші құрылымын жазуда / эпидермис қабатының / бағаналы жасушаларының / өткізгіш шоқтарының қызметін жазуда қателіктер жібереді. | | Жапырақтың ішкі құрылысын сипаттайды, құрылысы мен қызметі арасындағы өзара байланысты түсіндіреді. □
Фотосинтезге қажетті жағдайларды сипаттайды. Фотосинтезге қажетті жағдайларды сипаттауға қиналады. □ Фотосинтез теңдеуін / үдеріске әсер ететін бірінші / екінші факторды жазуда қателіктер жібереді. □ Фотосинтезге қажетті жағдайларды дұрыс сипаттайды. □
23
«Тыныс алу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
7.1.4.2 Анаэробты және аэробты тыныс алу типтерін ажырату
7.1.4.4 Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың тыныс алу мүшелерін салыстыру
7.1.4.5 Адамның тыныс алу мүшелерінің құрылыс ерекшеліктерін танып білу
Бағалау критерийлері
Білім алушы
• Анаэробты және аэробты тыныс алу типтерін салыстырады
• Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың тыныс алу мүшелерін ажыратады
• Адамның тыныс алу мүшелерінің құрылыс ерекшеліктерін сипаттайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
15 минут
Тапсырмалар
1. (а) 1 суретті пайдалана отырып неліктен ауыр жаттығулар орындау кезінде аэробты тынысалумен бірге анаэробты тынысалу жүретінін түсіндіріңіз.
(Ъ) Анаэробты және аэробты тынысалудың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын түсіндіріңіз (3-тен кем емес).
24
2. Суретті қарастырыңыз.

А В
Жануарлардың тыныс алу мүшелері
(а) В әріпімен берілген тыныс алу мүшесі жануарлардың қандай типіне тән екенін анықтаңыз.
(Ъ) А және В әріптерімен берілген жануарлардың тыныс алу мүшелерін салыстырыңыз.
А В

3. Суреттен адамның тыныс алу мүшелерін анықтаңыз.
1.
2.
3.
4.
5.
25
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Анаэробты және аэробты тыныс алу типтерін салыстырады. 1 ауыр жаттығу кезіндегі анаэробты тыныс алуды түсіндіреді; 1
ауыр жаттығу кезіндегі аэробты тыныс алуды түсіндіреді; 1
анаэробты және аэробты тыныс алудың ұқсастықтарын түсіндіреді; 1
анаэробты және аэробты тыныс алудың айырмашылықтарын түсіндіреді; 1
Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың тыныс алу мүшелерін ажыратады. 2 жануарлар типін анықтайды; 1
А әрпімен берілген тыныс алу мүшесінің ерекшеліктерін жазады; 1
В әрпімен берілген тыныс алу мүшесінің ерекшеліктерін жазады; 1
Адамның тыныс алу мүшелерінің құрылыс ерекшеліктерін сипаттайды. 3 1 және 2 сандарымен берілген мүшелердің атауын жазады; 1
3 және 4 сандарымен берілген мүшелердің атауын жазады; 1
5 санымен берілген мүшенің атауын жазады; 1
Барлығы 10
26
«Тыныс алу» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Анаэробты және аэробты тыныс алу типтерін салыстырады. Анаэробты және аэробты тыныс алу типтерін ажырату және ұқсастықтары мен айырмашылығын анықтау қиындық туғызады. □ Анаэробты және аэробты тыныс алу типтерін ажыратуда / ұқсастықтары / айырмашылығын анықтауда қателіктер жібереді. □ Анаэробты және аэробты тыныс алу типтерін дұрыс ажыратады, ұқсастықтары мен айырмашылығын анықтайды. □
Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың тыныс алу мүшелерін ажыратады. Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың тыныс алу мүшелерін анықтауда, мүшелерді салыстыруда қиналады. □ Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың тыныс алу мүшелерін анықтауда / салыстыруда қателіктер жібереді. □ Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың тыныс алу мүшелерін анықтайды, дұрыс салыстырады. □
Адамның тыныс алу мүшелерінің құрылыс ерекшеліктерін сипаттайды. Адамның тыныс алу мүшелерінің құрылысын анықтауда және ерекшеліктерін ажыратуда қиналады. □ Адамның тыныс алу мүшелерінің құрылысын анықтауда / ерекшеліктерін ажыратуда қателіктер жібереді. □ Адамның тыныс алу мүшелерінің құрылысын анықтайды, ерекшеліктерін ажыратады. □
27
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
28
«Бөліп шығару» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 7.1.5.1 Ағзалардың тіршілік әрекетінде бөліп шығарудың
маңыздылығын түсіндіру
7.1.5.2 Өсімдіктердегі бөліп шығару ерекшеліктерін зерттеу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Ағзалардың бөліп шығару үдерісін түсіндіреді
• Өсімдіктердегі бөліп шығару ерекшеліктерін сипаттайды
Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары деңгейлері
Орындау уақыты: 15 минут
Тапсырма
1. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз.
(a) Экскреция дегеніміз не?
(b) Экскрецияның ағза үшін маңызы қандай?
(c) Мүшелер мен зат алмасудың соңғы өнімдерін сәйкестендіріңіз.
Мүшелер Зат алмасудың соңғы өнімдері
1 Өкпе 2 Бауыр 3 Бүйрек 4 Тері 5 Лептесіктер A. Несепнәр (мочевина), зәр, несеп қышқылы, аммиак B. СО2 C. Су, тұз Б. О2 Е. Өт пигменттері
2. Өсімдіктердің бөліп шығару мүшелері кестесін толтырыңыз.
Бөліп шығару мүшелері Өнімдері Өнімдер сипаттамалары
Гидатодтар
Шірнеліктер
Асқорыту бездері
Шайыр жолдары/ Безді түктер
29
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Ағзалардың бөліп шығару үдерісін түсіндіреді. 1 экскреция ұғымына анықтама береді; 1
экскрецияның ағза үшін маңызын сипаттайды; 1
өкпемен бауырдың соңғы өнімдерін анықтайды; 1
бүйректің соңғы өнімін анықтайды; 1
терімен лептесіктің соңғы өнімдерін анықтайды; 1
Өсімдіктердегі бөліп шығару ерекшеліктерін сипаттайды. 2 гидатодтардың өнімдерін анықтайды және сипаттамасын жазады; 1
шірнеліктердің өнімдерін анықтайды және сипаттамасын жазады; 1
асқорыту бездерінің өнімдерін анықтайды және сипаттамасын жазады; 1
шайыр жолдары/ безді түктерінің өнімдерін анықтайды және сипаттамасын жазады. 1
Барлығы 9
30
«Бөліп шығару» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні______________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Ағзалардың бөліп шығару үдерісін түсіндіреді. Экскреция ұғымына анықтама беруде, маңызын сипаттауда, мүшелер мен өнімдерді сәйкестендіруде қиналады. □ Экскреция ұғымына анықтама беруде / маңызын сипаттауда / өкпемен бауырдың / бүйректің / тері мен лептесіктің соңғы өнімдерін анықтауда қателіктер жібереді. □ Экскреция ұғымына анықтама береді, маңызын сипаттайды, мүшелер мен өнімдерді сәйкестендіреді. □
Өсімдіктердегі бөліп шығару ерекшеліктерін сипаттайды. Өсімдіктердегі бөліп шығару ерекшеліктерін сипаттауда қиналады. С1 Гидатодтардың / шірнеліктердің / асқорыту бездерінің / шайыр жолдарының өнімдерін анықтауда және сипаттамасын жазуда _ қателіктер жібереді. |—| Өсімдіктердегі бөліп шығару ерекшеліктерін дұрыс сипаттайды. □
31
«Қозғалыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
7.1.6.1 Өсімдіктердің қозғалу себептерін түсіндіріп, қозғалыстың маңызын сипаттау
7.1.6.2 Жарықтың өсімдіктер дамуына әсерін түсіндіру
7.1.6.3 Өсімдіктердегі фотопериодизм ролін сипаттау
7.1.6.4 Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың қозғалыс мүшелерін салыстыру
Білім алушы
• Өсімдіктердің қозғалу себептерін және қозғалыстың маңызын түсіндіреді
• Жарықтың өсімдіктер дамуына әсерін сипаттайды
• Өсімдіктердегі фотопериодизм ролін түсіндіреді
• Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың қозғалыс мүшелерін ажыратады
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейлері
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Суретті қарастырыңыз.
(а) Осы құбылысты сипаттаңыз.
(Ъ) Осы құбылыстың өсімдіктер тіршілігіндегі маңызын түсіндіріңіз.
32
2. Фототропизм түрлерін және өсімдіктің қандай мүшелеріне тән екенін анықтаңыз.
Фототропизм түрлері Мысал / өсімдік мүшесі
і
іі
3. Өсімдіктердегі фотопериодизм құбылысын сипаттаңыз. Өсімдіктердегі фотопериодизм құбылысына мысал келтіріңіз.
4. Төменде берілген ағзалардың қаңқа типтерін (гидростатикалық, эндоскелет, экзоскелет)
ажыратыңыз.
А Б В Г Д
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Өсімдіктердің қозғалу себептерін және қозғалыстың маңызын түсіндіреді. 1 өсімдіктердің қозғалыс себептерін түсіндіреді; 1
өсімдіктердегі қозғалыстың маңызын сипаттайды; 1
Жарықтың өсімдіктер дамуына әсерін сипаттайды. 2 фототропизм түрлерін ажыратады; 1
фототропизм түрлерінің өсімдік мүшелеріне әсерін анықтайды; 1
Өсімдіктердегі фотопериодизм ролін түсіндіреді. 3 өсімдіктердегі фотопериодизм құбылысын сипаттайды; 1
өсімдіктердегі фотопериодизм құбылысына мысал келтіреді; 1
Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың қозғалыс мүшелерін ажыратады. 4 экзоскелет тән ағзаларды анықтайды; 1
эндоскелет тән ағзаларды анықтайды; 1
гидростатикалық қаңқасы бар ағзаларды анықтайды. 1
Барлығы 9
33
«Қозғалыс» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Өсімдіктердің қозғалу себептерін және қозғалыстың маңызын түсіндіреді. Өсімдіктердің қозғалыс себептерін түсіндіріп, қозғалыстың маңызын сипаттау қиындық туғызады. □ Өсімдіктердің қозғалыс себептерін түсіндіру/ маңызын сипаттауда қателіктер жібереді. □ Өсімдіктердің қозғалыс себептерін түсіндіріп, қозғалыстың маңызын дұрыс сипаттайды. □
Жарықтың өсімдіктер дамуына әсерін сипаттайды. Фототропизм түрлерін, оның өсімдіктер мүшелеріне әсерін түсіндіруде қиналады. □ Фототропизм түрлерін / өсімдіктер мүшелеріне әсерін түсіндіргенде қателіктер жібереді. ^ ^ Фототропизм түрлерін, оның өсімдіктер мүшелеріне әсерін түсіндіреді. □
Өсімдіктердегі фотопериодизм ролін түсіндіреді. Өсімдіктердегі фотопериодизм құбылысын түсіндіру қиындық туғызады. □ Өсімдіктердегі фотопериодизм ұғымын түсіндіру кезінде қателіктер жібереді. □ Өсімдіктердегі фотопериодизм ролін дұрыс сипаттайды. □
Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың қозғалыс мүшелерін ажыратады. Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың қаңқа типтерін анықтау қиындық тигізді. □ Омыртқасыз / омыртқалы жануарлардың қаңқа типтерін анықтау кезінде қателіктер жіберді. □ Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың қозғалыс мүшелерін дұрыс анықтайды. □
34
«Координация және реттелу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейлері
7.1.7.2 Жүйке жүйесінің қызметін және құрылымдық компоненттерін атау
7.1.7.3 Жүйке жасушасының компоненттерін атау
7.1.7.5 Рефлекстік доғаны зерттеу
Білім алушы
• Жүйке жүйесінің қызметін және құрылымдық компоненттерін анықтайды
• Нейронның компоненттерін анықтайды
• Рефлекстік доғаның өту жолын сипаттайды
Білу және түсіну Жоғарғы деңгей дағдылары
Орындау уақыты 15-20 минут
Тапсырма
1. Төмендегі берілген сөйлемдерді аяқтаңыз.
(а) Жүйке жүйесінің қызметі_______________
(Ъ) Жүйке жүйесін құрайтын құрылымдарды атаңыз.
2. Суреттен жүйке жасушасының компоненттерін анықтап, кесте толтырыңыз.
1
2
3
4
5
3. Суретті қарастырыңыз.
(а) Рефлекстік доға арқылы жүйке импульсының таралуын сипаттаңыз..
35
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Жүйке жүйесінің қызметін және құрылымдық компоненттерін анықтайды. 1 жүйке жүйесінің қызметін түсіндіреді; 1
жүйке жүйесін құрайтын компоненттерді атайды; 1
Жүйке жасушасының компоненттерін атайды. 2 жүйке жасушасының №1 құрылымын атайды; 1
жүйке жасушасының №2 құрылымын атайды; 1
жүйке жасушасының №3 құрылымын атайды; 1
жүйке жасушасының №4 құрылымын атайды; 1
жүйке жасушасының №5 құрылымын атайды; 1
Рефлекстік доғаны сипаттайды. 3 рефлекстік доғаның №1 құрылымын атайды; 1
рефлекстік доғаның №2 құрылымын атайды; 1
рефлекстік доғаның №3 құрылымын атайды; 1
рефлекстік доғаның №4 құрылымын атайды; 1
рефлекстік доғаның №5 құрылымын атайды. 1
Барлығы 12
36
«Координация және реттелу» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Жүйке жүйесінің қызметін және құрылымдық компоненттерін анықтайды. Жүйке жүйесінің қызметін және жүйке жүйесін құрайтын құрылымдарды атауда қиналады. Жүйке жүйесінің қызметін / жүйке жүйесін құрайтын құрылымдарды анықтау кезінде қателіктер жібереді. Жүйке жүйесінің қызметін және құрылымдық компоненттерін дұрыс атайды.
Жүйке жасушасының компоненттерін атайды. Жүйке жасушасының компоненттерін атау қиындық туғызады. Жүйке жасушасының №1 / №2 / №3 / №4 / №5 компоненттерін атауда қателіктер жібереді. Жүйке жасушасының компоненттерін дұрыс атайды.
Рефлекстік доғаның өту жолын сипаттайды. Рефлекстік доғаны сипаттау қиындық келтірді. Рефлекстік доғаның №1 / №2 / №3 / №4 / №5 құрылымдарын атауда қателеседі. Рефлекстік доғаның өту жолын дұрыс сипаттайды.
37
4 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
38
«Тұқымқуалау мен өзгергіштік» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты:
Бағалау критерийі:
7.2.4.1 Адам ағзасындағы тұқым қуалайтын және тұқым қуаламайтын белгілерді зерттеу
7.2.4.2 Белгілерді анықтаудағы гендердің рөлін түсіндіру
7.1.4.3 Хромосомадағы генетикалық ақпарат ДНҚ ролін түсіндіру
Білім алушы
• Адам ағзасындағы тұқым қуалайтын және тұқым қуаламайтын белгілерді сипаттайды
• Белгілерді анықтаудағы гендердің ролін сипаттайды
• Хромосомадағы генетикалық ақпарат ДНҚ ролін анықтайды
Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары деңгейлері:
Орындау уақыты Тапсырма
1 5-20 минут
1. Жүре пайда болған және тұқым қуалайтын белгілерді сипаттаңыз. Кем дегенде 2 мысалдан келтіріңіз.
Жүре пайда болған белгілер Тұқым қуалайтын белгілер

2. (а) Суретті зер салып қараңыз. 1, 2, 3, 4 сандарымен берілген бөліктерді анықтаңыз.
(b) Ген ұғымын түсіндіріңіз.
(c) Үлкен кісілерден жиі еститін «Ата бабасының қанына тартқан» деген пікір қаншалықты дұрыс. Ата- анадан баласына белгілер қалай беріледі?
39
3. Суретті қарастырыңыз.
(a) Неге ДНҚ «Тіршіліктің қос шиыршығы» дейді?
(b) ДНҚ жасушаның қай бөлігінде орналасқан?
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Адам ағзасындағы тұқым қуалайтын және тұқым қуаламайтын белгілерді сипаттайды. 1 жүре пайда болған белгілерді ажыратады; 1
тұқым қуалайтын белгілерді ажыратады; 1
жүре пайда болған белгілерге мысалдар келтіреді; 1
тұқым қуалайтын белгілерге мысалдар келтіреді; 1
Белгілерді анықтаудағы гендердің ролін сипаттайды. 2 1,2 сандарымен берілген бөліктерді анықтайды; 1
3,4 сандарымен берілген бөліктерді анықтайды; 1
ген ұғымын түсіндіреді; 1
белгілер қалай тұқымқуалайтынын түсіндіреді; 1
Хромосомадағы генетикалық ақпарат ДНҚ ролін анықтайды. 3 ДНҚ-ның құрылысын сипаттайды; 1
ДНҚ-ның орналасқан орнын анықтайды. 1
Барлығы 10
40
«Тұқымқуалау мен өзгергіштік» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Адам ағзасындағы тұқым қуалайтын және тұқым қуаламайтын белгілерді сипаттайды. Адам ағзасындағы тұқым қуалайтын және тұқым қуаламайтын белгілерді анықтау қиындық келтіреді. ^^ Адам ағзасындағы тұқым қуалайтын / тұқым қуаламайтын белгілерді сипаттауда қателеседі. □ Адам ағзасындағы тұқым қуалайтын және тұқым қуаламайтын белгілерді дұрыс сипаттайды. □
Белгілерді анықтаудағы гендердің ролін түсіндіреді. Сурет бойынша 1,2,3,4 сандарымен берілген бөліктерді анықтауда, ген ұғымын, белгілер қалай тұқымқуалайтынын түсіндіруде қиналады. □ Сурет бойынша 1,2 / 3,4 сандарымен берілген бөліктерді анықтауда / ген ұғымын / белгілер қалай тұқымқуалайтынын түсіндіруде қателіктер жібереді. □ Сурет бойынша 1,2,3,4 сандарымен берілген бөліктерді анықтайды, ген ұғымын, белгілер қалай тұқымқуалайтынын дұрыс түсіндіреді. □
Хромосомадағы генетикалық ақпарат ДНҚ ролін түсіндіреді. Хромосомадағы генетикалық ақпарат ДНҚ -ны сипаттауда, орналасқан орнын анықтауда қиналады. □ Хромосомадағы генетикалық ақпарат ДНҚ -ның құрылысын сипаттауда / орналасқан орнын анықтауда қателіктер жібереді. □ Хромосомадағы генетикалық ақпарат ДНҚ —ны сипаттайды, орналасқан орнын дұрыс анықтайды. □
41
«Көбею. Өсу және даму» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты: 7.2.1.1 Өсімдіктердің жынысты және жыныссыз көбеюін
сипаттау
7.2.1.3 Өздігінен және айқас тозаңданудың артықшылықтарын сипаттау
7.2.1.4 Гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын сипаттау
7.2.3.4 Жануарлардағы тура және түрленіп даму типтерін салыстыру
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейлері:
Білім алушы
• Өсімдіктердің жынысты және жыныссыз көбею тәсілдерін салыстырады
• Өздігінен және айқас тозаңданудың артықшылықтарын анықтайды
• Гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын түсіндіреді
• Жануарлардағы тура және түрленіп даму типтерін ажыратады
Жоғарғы деңгей дағдылары 20 минут
Орындау уақыты: Тапсырма
1. Суретте қырықжапырақтың тіршілік айналымы бейнеленген.
(a) Суретті- пайдалана отырып, қырықжапырақтың тіршілік циклін ретімен жазыңыз.
(b) Қырықжапырақтың гаметофиті мен спорофиті қай сандармен белгіленген?
(c) Ұрықтану қай жерде жүзеге асады?
42
2. (а) Суреттен айқас тозаңдану мен өздігінен тозаңдануды анықтаңыз.
(Ъ) Өздігінен және айқас тозаңданатын өсімдіктердің ерекшелігін сипаттаңыз.
Өздігінен тозаңдану Айқас тозаңдану

3. Гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын сипаттаңыз.
4. Төмендегі ағзалардың даму түрлерін ажыратыңыз.
43
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Өсімдіктердің жынысты және жыныссыз көбею тәсілдерін салыстырады. 1 қырықжапырақтың тіршілік айналымын сипаттайды; 1
суреттен қырықжапырақтың гаметофиті мен спорофитін анықтайды; 1
қырықжапырақтың ұрықтану ерекшелігін анықтайды; 1
Өздігінен және айқас тозаңданудың артықшылықтарын сипаттайды. 2 суреттен айқас тозаңданудың түрін анықтайды; 1
суреттен өздігінен тозаңданудың түрін анықтайды; 1
өздігінен тозаңданатын өсімдіктердің ерекшеліктерін сипаттайды; 1
айқас тозаңданатын өсімдіктердің ерекшеліктерін сипаттайды; 1
Гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын түсіндіреді. 3 гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын түсіндіреді; 1
Жануарлардағы тура және түрленіп даму типтерін ажыратады. 4 қоңыздың даму түрін анықтайды; 1
шегірткенің даму түрін анықтайды. 1
Барлығы 10
44
«Көбею. Өсу және даму» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:__________________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Өсімдіктердің жынысты және жыныссыз көбею тәсілдерін салыстырады. Қырықжапырақ мысалында өсімдіктердің тіршілік айналымын сипаттайды/ жыныссыз және жынысты ұрпағын/ ұрықтану жүретін құрылымды анықтуда қиналады. | | Қырықжапырақ мысалында өсімдіктердің тіршілік айналымын сипаттауда / жыныссыз / жынысты ұрпағын/ ұрықтану жүретін құрылымды анықтуда қателіктер жібереді. | | Қырықжапырақ мысалында өсімдіктердің тіршілік айналымын сипаттайды/ жыныссыз және жынысты ұрпағын/ ұрықтану жүретін құрылымды дұрыс анықтайды. □
Өздігінен және айқас тозаңданудың артықшылықтарын сипаттайды. Өздігінен және айқас тозаңдануды, өздігінен және айқас тозаңданатын өсімдіктерге тән ерекшеліктерін сипаттауда қиналады. □ Өздігінен / айқас тозаңданудың түрін анықтағанда / өздігінен / айқас тозаңданатын өсімдіктерге тән ерекшеліктерін сипаттауда қателіктер жібереді. □ Өздігінен және айқас тозаңдануды, өздігінен және айқас тозаңданатын өсімдіктерге тән ерекшеліктерін дұрыс сипаттайды. □
Гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын түсіндіреді. Гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын түсіндіру қиындық туғызады. □ Гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын түсіндіруде қателіктер жібереді. □ Гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын дұрыс түсіндіреді. □
Жануарлардағы тура және түрленіп даму типтерін ажыратады. Жануарлардағы тура және түрленіп даму типтерін салыстыруда қиналады. □ Онтогенез ұғымын түсіндіргенде / жануардың даму түрін анықтағанда / тура дамитын жануарға мысал келтіруде қателіктер жібереді. □ Жануарлардағы тура және түрленіп даму типтерін дұрыс салыстырады. □
45
«Микробиология және биотехнология» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 7.4.3.1 Бактериялар формаларының әртүрлілігін сипаттау
7.4.3.2 Ірімшік және йогурт өндірісін зерттеу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Бактериялар формаларының әртүрлілігін сипаттайды
• Ірімшік және йогурт өндірісін түсіндіреді
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Жоғарғы деңгей дағдылары
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. (а) Микробиология ғылымы нені зерттейді?
А Жануарлардың тіршілік әрекетін.
В Қарапайымдардың тіршілік әрекетін.
С Жай көзге көрінбейтін ағзалардың тіршілік әрекетін.
Б Өсімдіктердің тіршілік әрекетін.
(Ь) Төмендегі суреттерден бактериялардың формаларын анықтаңыз.
<Г^ о о о ° о о ° о ; 2. Суретте йогурт дайындау үрдісі бейнеленген. (a) Суретті пайдалана отырып, йогурт 2 дайындау үдерісін сипаттаңыз. (b) Йогурт әзірлеу кезінде сүттің температурасы 420С болғанда ғана ұйытқыны қосады, неліктен? (c) Ұйытқы араласқан қоспаны бөлме температурасында бір тәулікке қалдырады. Неліктен қоспаны тоңазытқышқа қалдыруға болмайды? 46 Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Бактериялар формаларының әртүрлілігін сипаттайды. 1 микробиология ғылымының зерттеу объектілерін анықтайды; 1 суреттегі бактерия формаларын анықтайды; 1 Ірімшік және йогурт өндірісін түсіндіреді. 2 йогурт дайындау кезіндегі кезеңдерді сипаттайды; 1 үшінші кезеңнің себебін түсіндіреді; 1 төртінші кезеңнің себебін түсіндіреді. 1 Барлығы 5 47 «Микробиология және биотехнология» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орташа Жоғары Бактериялар формаларының әртүрлілігін сипаттайды. Микробиология ғылымының зерттеу объектілерін анықтауда, бактериялар формаларының әртүрлілігін сипаттауда қиналады. | 1 Микробиология ғылымының зерттеу объектілерін анықтауда / бактериялар формаларының әртүрлілігін сипаттауда қателеседі. □ Микробиология ғылымының зерттеу объектілерін анықтайды, бактериялар формаларының әртүрлілігін дұрыс сипаттайды. □ Ірімшік және йогурт өндірісін түсіндіреді. Ірімшік және йогурт өндірісін сипаттауда, әр әрекеттің маңызын түсіндіруде қиналады. □ Ірімшік және йогурт өндірісін сипаттауда/ үшінші / төртінші кезеңнің маңызын түсіндіруде қателіктер жібереді. | | Ірімшік және йогурт өндірісін сипаттайды, әр әрекеттің маңызын дұрыс түсіндіреді. □ 48 49

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *