СОР СОЧ ЖБ ТЖБ Математика 1 сынып

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
Математика
1-сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 1-сынып білім алушыларына «Математика» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (1-4-сыныптары) «Математика» пәні бойынша оқу
бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған. 1 -сыныпта жиынтық бағалау 3 және 4-тоқсандарда өткізіледі.
Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар
тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификация мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.
Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
Шартты белгілер
* — әр тоқсан барысында 2 ортақ тақырып қамтылатынын ескеріп, оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін берілетін тапсырмалар мазмұнына ортақ тақырыптарды (мүмкіндігінше) кіріктіру ұсынылады.
** — бағдарламадағы оқу мақсаттарының бір бөлігі қолданылады.
2
Мазмұны
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 5
«3А Сандармен амалдар орындау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………6
«3В Шамалар.Уақытты бағдарлау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………9
«3С Теңдік және теңсіздік. Теңдеу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 1 2
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы…………………17
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 23
«4А Күнделікті өмірдегі есептеулер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 2 4
«4В Жиындар. Логика элементтері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 2 7
«4С Нысандардың орналасуы және бағыты» бөлімі бойынша жиынтық бағалау.32
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы…………………37
3
4
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН
ТАПСЫРМАЛАР
5
«3А Сандармен амалдар орындау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше:
Оқу мақсаты:
Ойлау дағдыларының деңгейі:
Бағалау критерийі:
Орындау уақыты:
1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер.
1.2 Сандармен амалдарды орындау.
1.1.1.2** Бір таңбалы сандарды/ 11-ден 20-ға дейінгі сандарды салыстыру.
1.2.1.6. Екі амалды жақшалы және жақшасыз өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу.
1.1.2.3 Қосудың ауыстырымдылық қасиетін; 0 және 1-дің қасиетін қолдану.
Қолдану
Білім алушы
• 20 көлеміндегі біртаңбалы және екітаңбалы сандарды салыстырады.
• Екі амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтайды.
• Екі амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табады.
• Қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолданып, өрнектің мәнін табады.
• Есептеуде 1-ді қосу және азайтудың қасиетін қолданады.
• Есептеуде 0-ді қосу және азайтудың қасиетін қолданады.
15 минут

Тапсырма
1. Сандарды салыстырыңыз.
4 Q 3 18 | | 19 15 П 5 20
2. Амалдардың орындалу ретін көрсетіңіз.
а + d — x b + (y — c)
3. Өрнектің мәнін табыңыз.
10 — 3 +1 = 10 — (3+1) =
4. Қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолданып, өрнек жазыңыз. Өрнектің мәнін табыңыз.
2+ 4 =
6
5.
Өрнектерді сәйкес жауаптарымен байланыстырып сызыңыз.
6. Есептеңіз.
0 + 7 = 9 — 0 =
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
20 көлеміндегі біртаңбалы және екітаңбалы сандарды салыстырады. 1 біртаңбалы сандарды салыстырады; 1
екітаңбалы сандарды салыстырады; 1
біртаңбалы және екітаңбалы сандарды салыстырады; 1
ондық пен бірлікті салыстырады; 1
Екі амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтайды. 2 екі амалды жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін жазады; 1
екі амалды жақшалы өрнектердегі амалдардың орындалу ретін жазады; 1
Екі амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табады. 3 екі амалды жақшасыз өрнектің мәнін табады және жазады; 1
екі амалды жақшалы өрнектің мәнін табады және жазады; 1
Қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолданып, өрнектің мәнін табады. 4 қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолданып, өрнек жазады; 1
өрнектің мәнін табады және жазады; 1
Есептеуде 1-ді қосу және азайтудың қасиетін қолданады. 5 қосу амалына берілген өрнекті мәнімен сәйкестендіреді; 1
азайту амалына берілген өрнекті мәнімен сәйкестендіреді; 1
Есептеуде 0-ді қосу және азайтудың қасиетін қолданады. 6 0-ге санды қосуға берілген өрнектің мәнін табады; 1
саннан 0-ді азайтуға берілген өрнектің мәнін табады. 1
Барлығы 14
7
«ЗА — Сандармен амалдар орындау» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:__________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
20 көлеміндегі біртаңбалы және екітаңбалы сандарды салыстырады. 20 көлеміндегі сандардь салыстыруда қиналады. 20 көлеміндегі біртаңі екітаңбалы сандарды салысть қателеседі. эаль ‘РУД і/ a 20 көлеміндегі біртаңб< және екітаңбалы санда дүрыс салыстырады. алы эды Екі амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықгайды. Өрнектердегі амалдар, орындалу ретін анықга қиналады. цың УДа Екі амалды жақшалы / жақи өрнектердегі амалдардың орыһ ретін анықтауда қателеседі. jacb ндал 3 У Өрнектердегі амалдар,; орындалу ретін дү анықгаиды. цың эыс Екі амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табады. Екі амалды өрнектердің м есептеуде қиналады. энін Екі амалды жақшалы / жақи өрнектердің мәнін есеп қателеседі. jacb геуд 3 е Екі амалды өрнектердің м; дұрыс есептейді. энін Қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолданып, өрнектің мәнін табады. Өрнектің мәнін қосу, ауыстырымдылық қаси қолданып табуда қиналадь ЦЬің етін Өрнектің мәнін табуда / қос ауыстырымдылық қас қолдануда қателеседі. 'УДЬ ;иет Ң н Қосудың ауыстырымды қасиетін қолданып, өрне мәнін дұрыстабады. лық ктің Есептеуде 1-ді қосужәне азайтудың қасиетін қолданады. Санға 1—ді қосу және азай' берілген өрнектің м табуда қиналады. гуға энін Санға 1—ді қосу / азайтуға бер өрнектің мәнін табуда қателесе/ эілге ;і- н Санға 1—ді қосу және азайт берілген өрнектің мәнін дұрыс шығарады. уға Есептеуде 0-ді қосу және азайтудың қасиетін қолданады. Санға 0—ді қосу және азай' берілген өрнектің м табуда қиналады. гуға эыіы Санға 0—ді қосу / азайтуға бер өрнектің мәнін табуда қателесе/ )ілге іі н Санға 0—ді қосу және азайт берілген өрнектің мәнін дұрыс шығарады. уға «3В Шамалар.Уақытты бағдарлау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше: 1.3 Шамалар және олардың өлшем бірліктері. Оқу мақсаты: 1.1.3.5 Циферблат бойынша уақытты анықтау: сағат/ уақытты бағдарлау: минут, сағат, күн, апта, ай. 1.1.3.2 **Өлшем бірліктерді (сағ) қолданып өлшеу. Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі: Бағалау критерийі: Білім алушы: • Уақытты циферблат бойынша анықтайды. • Уақыт өлшем бірліктерін (минут, сағат, күн, апта, ай) ажыратады. • Уақыт аралығын «сағат» өлшем бірлігімен өлшейді. Орындау уақыты: 10 минут Тапсырма 1. 08.00 және 08.30 уақыттарын көрсетіп тұрған сағаттарды белгілеңіз. 9 2. Уақыт өлшем бірліктерін өсу ретімен орналастырыңыз. 3. Қала мұнарасындағы сағат күндізгі 12.00-ді көрсетіп тұр. 1 сағаттан кейін сағат тілдері қалай орналасатынын көрсетіңіз. Сол уақытты жазыңыз. Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Уақытты циферблат бойынша анықтайды 1 08.00 уақытын көрсетіп тұрған сағатты анықтайды; 1 08.30 уақытын көрсетіп тұрған сағатты анықтайды; 1 Уақыт өлшем бірліктерін (минут, сағат, күн, апта, ай) ажыратады. 2 уақыт өлшем бірлігін анықтайды - минут; 1 уақыт өлшем бірлігін анықтайды - сағат; 1 уақыт өлшем бірлігін анықтайды - күн ; 1 уақыт өлшем бірлігін анықтайды - апта; 1 уақыт өлшем бірлігін анықтайды - ай; 1 Уақыт аралығын «сағат» өлшем бірлігімен өлшейді. 3 сағаттың тілдерін берілген уақытқа сәйкестендіріп салады; 1 берілген уақытты (13.00) цифрмен жазады. 1 Барлығы 9 10 «ЗВ бөлім - Шамалар.Уақытты бағдарлау» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:___________________________________ Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Уақытты циферблат бойынша анықгайды. Циферблат бойынша уақы анықтауда қиналады. тты Циферблат бойынша уақы сағат / минутпен анықга қателеседі. _Q Ш 1- ^ 1- > Уақытты циферблат бойын дүрыс анықгайды. ша
Уақыт өлшем бірліктерін ажыратады: минут, сағат, күн, апта, ай. Уақыт өлшем бірліктерін өс ретімен орналастыруда қиналады. У Уақыт өлшем бірлікте (минут / сағ / күн / апта / өсу ретімен орналастыр қателеседі: рін: ай) УДа Уақыт өлшем бірліктерінің ө< ретін дұрыс анықгайды. гу Уақыт аралығын «сағат» өлшем бірлігімен өлшейді. Уақыт бөліктерінің аралы «сағат» өлшем бірлігіі анықгауда қиналады. ғын мен Уақыт бөліктерінің аралы өлшеу барысы бейнелеуде / уақытты жаз қателеседі. ғын нда УДа Уақыт бөліктерінің аральк «сағат» өлшем бірлігімен дұр анықгайды. ЪІН )ЫС «3С Теңдік және теңсіздік. Теңдеу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше: Оқу мақсаты: Ойлау дағдыларының деңгейі: 2.2 Теңдік және теңсіздік. Теңдеу. 2.1 Санды және әріпті өрнектер. 5.1 Есептер және математикалық модель. 1.2.2.1 Теңдік және теңсіздікті, теңдеуді, тура және тура емес теңдік пен теңсіздікті айыра білу. 1.2.1.2 Әріптің берілген мәніндегі бір амалды әріпті өрнектің мәнін табу. 1.2.1.5 Жақшасыз әріпті, санды өрнектерді салыстыру. 1.5.1.3** Қосындыны және қалдықты табуға берілген есептерді талдау және шығару, кері есеп құрастыру және шығару. Білу және түсіну Қолдану Анализ Бағалау критерийі: Орындау уақыты: Білім алушы • Теңдік,теңсіздік,теңдеуді ажыратады. • Тура және тура емес теңдіктерді анықтайды. • Берілген мәні бар әріпті өрнектің мәнін табады. • Санды және әріпті өрнектерді салыстырады. • Қосындыны және қалдықты табуға берілген есептерді шығарады. 20 минут Тапсырма 1. Теңдеу, теңдік және теңсіздікті бағдаршамның түсіне сәйкестендіріп бояңыз. 90-30=60 0+17<20 х+10=60 12 2. Бос орындарға теңдіктердің біреуі тура, ал екіншісі тура емес болатындай етіп, тиісті санды жазыңыз. Тура теңдік Тура емес теңдік 40- □ =20 20- □ =10 3. с = 4 деп алып, өрнектің мәнін табыңыз. с - 3 с + 6 4. Өрнектерді салыстырыңыз. 5. Есепті шығарыңыз. Ешкінің 7 лағы бар еді. Олардың 5-еуі серуендеп кетті. Үйде неше лақ қалды? 13 Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Теңдік,теңсіздік,теңдеуді ажыратады. 1 теңдеуді қызыл түспен бояйды; 1 теңдікті сары түспен бояйды; 1 теңсіздікті жасыл түспен бояйды; 1 Тура және тура емес теңціктерді анықтайды. 2 тиісті санды қойып, тура теңдік шығарады; 1 тиісті санды қойып, тура емес теңдік шығарады; 1 Берілген мәні бар әріпті өрнектің мәнін табады. 3 берілген мәні бар айырманың мәнін табады; 1 берілген мәні бар қосындының мәнін табады; 1 Санды және әріпті өрнектерді салыстырады. 4 қосындыға берілген әріпті өрнектерді салыстырады; 1 айырмаға берілген әріпті өрнектерді салыстырады; 1 бір амалды санды өрнектерді салыстырады; 1 Қосындыны және қалдықты табуға берілген есептерді шығарады. 5 есептің қысқаша шартын жазады немесе сызбасын сызады; 1 есептің сұрағын жазады; 1 есептің шешімін жазады (амал таңбасын таңдайды); 1 өрнектің мәнін табады -есептің шешуі; 1 есептің жауабын жазады. 1 Барлығы 15 14 «ЗС - Теңдік және теңсіздік. Теңдеу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні: Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Т еі-щік, теңсіздік, теңдеуді ажыратады. Теі-щік, теңсіздік, теі-ідеулерді ажыратуда қиналады. Т еі-щік / теңсізд ік / теі-щеуді ажыратуда қателеседі. Теңдік, теңсіздік, теңдеуле дүрыс ажыратады. РДІ Тура және тура емес теі-щіктерді анықгайды. Тура және тура емес теңдікт* анықгауда қиналады. эрді Тура теңдіктерді / тура емес теңдіктерді анықгауда қателеседі. Тура және тура емес тең дұрыс анықтайды. дікті Берілген мәні бар әріпті өрнектің мәнін табады. Әріпті өрнектердің мәнін таб қиналады УДа Әріпті өрнектердің мәнін таб қателеседі. УДа Әріпті өрнектердің м дұрыс шығарады. әнін Санды және әріпті өрнектерді салыстырады. Санды және әріпті өрнект< салыстыруда қиналады. эрді Санды / әріпті өрнектерді салыстыруда қателеседі. Санды және әріпті өрнект дұрыс салыстырады. ерді Қосындыны және қалдықгы табуға берілген есептерді шығарады. Қосындыны және қалдь табуға берілген есепт< шығаруда қиналады. қты эрді Есептің қысқаша шартын жаз; / есептің сүрағын анықгауда / есептің шешімін /жауабын жазуда қателеседі. /да Есептің шартын толық жаз және шешімін д\ шығарады. ады 'рыс 16 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы 17 1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты Тоқсандық жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған. Спецификация 1-сыныпта «Математика» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды. 2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар «Математика» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 - 4-сыныптар). 3. 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу 3.1 Ұзақтығы - 45 минут Балл саны - 20 балл 3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы Тоқсандық жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп жауапты таңдауы бар сұрақтар, қысқа/ толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады. Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты сұрақтарды қамтитын 8 тапсырмадан тұрады. Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді. Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Білім алушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. 18 Тапсырма № Бөлім Бөлімше Оқу мақсаттары Тапсырманың сипаттамасы Тапсырма саны Балл саны 1-3 ЗА бөлім -Сандармен амалдар орындау 1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер. 1.2 Сандармен амалдарды орындау. 1.1.1.2** Бір таңбалы сандарды/ 11-ден 20-ға дейінгі сандарды салыстыру. 1.2.1.6 Екі амалды жақшалы және жақшасыз өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықгау, олардың мәнін табу. 1.1.2.3 Қосудың ауыстырымдылық қасиетін; 0 және 1-дің қасиетін қолдану. Білім алушылар қысқа жауапты қажет ететін 3 тапсырманы орындайды. 3 10 4-5 ЗВ бөлім -Шамалар. Уақытты бағдарлау 1.3 Шамалар және олардың өлшем бірліктері. 1.1.3.5 Циферблат бойынша уақытты анықгау: сағат/ уақытты бағдарлау: минут, сағат, күн, апта, ай. Білім алушылар қысқа жауапты қажет ететін 1 тапсырманы, толық жауапты қажет ететін 1 тапсырманы орындайды. 2 3 6-8 ЗС бөлім -Теңдік және теңсіздік. Теңдеу 2.1 Санды және әріпті өрнектер. 5.1 Есептер және математикалық модель. 1.2.1.2 Әріптің берілген мәніндегі бір амалды әріпті өрнектің мәнін табу. 1.2.1.5 Жақшасыз әріпті, санды өрнектерді салыстыру. 1.5.1.3** Қосындыны және қалдықгы табуға берілген есептерді талдау және шығару, кері есеп қүрастыру және шығару. Білім алушылар қысқа жауапты қажет ететін 2 тапсырманы және толық жауапты қажет ететін 1 тапсырманы орындайды. 3 7 4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі «Математика» пәні бойынша 3-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары 1-7-сұрақтарға қысқа жауап беріңіз 1. Сандарды салыстырыңыз. [4] 2. Амалдардың орындалу ретін белгілеңіз және санды өрнектердің мәнін табыңыз. к + (у -а) 4 - 2 +8 [2] 3. Есептеңіз. 1+ 8 = 7 - 0 = 0 + 2 = [3] 4. Сағатта көрсетілген уақытты анықтаңыз және жазыңыз. [1] 5. Сөйлемдерді аяқтаңыз: Сағаттан кіші уақыт өлшем бірлігі, бұл - Аптадан үлкен уақыт өлшем бірлігі, бұл - 6. а = 2 деп алып, өрнектің мәнін есептеңіз. 8 - а 5 + а [1] [1] [2] 20 7. Өрнектерді салыстырыңыз. >, <, = таңбаларының тиістісін қойыңыз. 5 + с 7 +с 6 - 3 5 - 4 [2] 8-сұрақтың толық шешімін көрсетіңіз 8. Есепті шығарыңыз: Балалар алаңқайда «Ақ серек, көк серек» ойынын ойнады. Бірінші топта 5 бала, ал екінші топта 4 бала ойнады. Ойынды барлығы неше бала ойнады? [4] Балл қою кестесі № Жауап Балл Қосымша ақпарат 1 < 1 < 1 > 1
> 1
2 к + (у- а) 1 Амалдардың орындалу ретін көрсететін сандар амал таңбаларының үстіне жазылады.
4 — 2 + 8 1
3 9 1
7 1
2 1
4 8.00 1 8 / 8-де жауаптары қабылданады.
5 Минут 1 секунд жауабы да қабылданады.
Ай 1 жыл жауабы да қабылданады.
6 8-2=6 1
5+2=7 1
7 < 1 > 1
8 1 -топ — 5 бгі 2-топ — 4 6J ? 1 Есептің сызбасын сызуы мүмкін.
5+4- амал таңбасын дұрыс таңдайды 1
5+4=9 (б.) — өрнектің мәнін дұрыс табады 1
Жауабы: 9 бала ойнады. 1
Барлығы 20
21
5. Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсандық жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.
Тоқсандық жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсандық жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
22
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН
ТАПСЫРМАЛАР
23
«4А Күнделікті өмірдегі есептеулер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше:
1.3 Шамалар және олардың өлшем бірліктері.
5.1 Есептер және математикалық модель.
Оқу мақсаты:
1.1.3.6. 1 тг, 2 тг, 5тг,10 тг, 20 теңгелік монеталармен түрліше төлем жасау.
1.5.1.6 Қосу мен азайтуға берілген есептерге қатысты таңдаған амалдарын негіздеу, шығару әдісін түсіндіру.
Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі: Анализ
Бағалау критерийі:
Орындау уақыты:
Тапсырма
1. Салыстырыңыз.
Білім алушы
• Монеталар мен олардың тобын салыстырады.
• 1тг, 2тг, 5тг, 10тг, 20теңгелік монеталарды қолданып, қажетті соманы жинақтайды.
• Қосындыны және қалдықты табуға берілген есепті шығарады.
• Кері есеп құрастырады және шығарады.
15 минут
2. Сәкен анасына арнап гүл шоғын сатып алды. Гүл шоғы 20 теңге тұрады. Сәкен бұл соманы қандай монеталармен төлей алады?
Екі нұсқасын жазып көрсетіңіз. Бірдей монеталарды бірнеше рет қолдануға болады.
Төмендегідей монеталарды қолданыңыз.
20 теңге = , 20 теңге =
24
3.Есепті шығарыңыз.
Анам себетке 4 алма және одан 3-еуі артық алмұрт салды. Анам себетке неше алмұрт салды?
4. Алдында берілген есепке кері есеп құрастырыңыз және шығарыңыз.
Алма —
Алмұрт —
д.
д.
д.
(д)
Жауабы:
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Монеталар мен олардың тобын салыстырады. 1 >, <, = таңбаларын қолдана отырып, екі монетаның номиналды құнын салыстырады; 1 >, <, = таңбаларын қолдана отырып, монеталардың тобын салыстырады; 1 1тг, 2тг, 5тг, 10тг, 20теңгелік монеталарды қолданып, қажетті соманы жинақтайды. 2 қажетті соманы жинақтаудың бірінші нұсқасын жазады; 1 қажетті соманы жинақтаудың екінші нұсқасын жазады; 1 Қосындыны және қалдықты табуға берілген есепті шығарады. 3 есептің қысқаша шартын жазады немесе сызбасын сызады; 1 есептің сұрағын жазады; 1 амал таңбасын таңдайды және өрнек жазады; 1 өрнектің мәнін табады; 1 есептің жауабын жазады; 1 Кері есеп құрастырады және оны шығарады. 4 кері есептің қысқаша шартын толықтырып жазады; 1 амал таңбасын таңдайды және өрнек жазады; 1 өрнектің мәнін табады; 1 есептің жауабын жазады. 1 Барлығы 13 25 «4А - Күнделікті өмірдегі есептеулер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні: Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Монеталар мен олардың тобын салыстырады. Әр түрлі монеталарды монеталар тобын салысть қиналады. жәнс РУД£ і Монеталарды / монеталар тобын салыстыруда қателесе ДІ- Номиналы әр т монеталарды дү салыстырады. үрлі рыс 1тг, 2тг, 5тг, Ютг, 20теңгелік монеталарды қолданып, қажетті соманы жинақгайды. Қажетті соманы шығару монеталарды жинақт қиналады. үшіһ аудг н і Қажетті соманы шығару монеталарды жинақгаудың нұсқасын көрсетеді. /шін бір Қажетті соманы шығару ү монеталарды жинақгау дұрыс нұсқаларын ұсынг шін ДЫҢ ІДЫ. Қосындыны және қалдықгы табуға берілген есепті шығарады. Қосындыны және қалд табуға берілген е шығаруда қиналады. ЫҚТҺ септ I і Есептің қысқаша шартын жаз немесе сызбасын сызуда / сұрағын жазу мен анықгауда есептің шешімін шығаруда / жауабын жазуда қате жібере/ УДа / V- Қосындыны және қалдь табуға берілген есепті дү рәсімдейді және шығара,с ІҚТЫ рыс ІЫ. Кері есеп қүрастырады және оны шығарады. Кері есеп құрастыруда шешімін шығаруда қинала жәнс ды. 3 Кері есептің шартын немесе сызбасын жазуда / шешімін табуда / жауабын жазуда қателеседі. Есепке кері « құрастырады және шеи дұрыстабады. 5сеп ІІМІН «4В Жиындар. Логика элементтері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше: Оқу мақсаты: 4.2 Пікірлер. 4.1 Жиындар және олармен орындалатын амалдар. 1.4.2.1 Тұжырымдардың ақиқаттығын немесе ақиқат еместігін анықтау. 1.4.1.2 Жиындарды элементерінің белгілері (нысандардың түсі, пішіні, өлшемі, материалы, әрекеті) бойынша құру және жіктеу. 1.4.1.3 Жұп құру арқылы нысандар жиындарын салыстыру; тең жиындарды, бос жиындарды анықтау. 1.4.1.1 Екі жиынның бірігуін және жиыннан оның бөлігін айырып алуды көрнекі түрде кескіндеу. Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі: Анализ Бағалау критерийі: Орындау уақыты: Білім алушы • Ақиқат және жалған тұжырымдарды анықтайды. • Заттардың ортақ белгілерін анықтайды және оларды жиындарға біріктіреді. • Заттар жиынын жұп құрастыра отырып салыстырады. • Тең жиындарды және бос жиындарды анықтайды. • Екі жиынды біріктіруде және жиыннан бөлігін айырып алуда элементтерін нақты көрсетеді. 20 минут Тапсырма 1. Суреттерге қараңыз. Екі жалған пікірді анықтаңыз және белгілеңіз. 27 A) апельсиндерге қарағанда өріктер кем B) өріктерге қарағанда алмұрттар артық C) өріктер қанша болса, алмұрттар сонша D) алмұрттарға қарағанда апельсиндер кем 2. «Артық» затты сызып тастаңыз. Қалған заттар жиынының ортақ атауын жазыңыз. Жауабы: 3. Екі жиын құрастырыңыз. 4. Екі жиынның элементтерінен жұп құрастырыңыз. Оларды салыстырыңыз. 28 5. Тең жиындарды белгілеңіз. п п п 6. Бос жиынды белгілеңіз. A) сыныптағы парталар жиыны B) сөмкедегі дәптерлер жиыны C) асханадағы ойыншықтар жиыны D) мектептегі оқушылар жиыны 7. Шығарыңыз. Жауабын суретпен көрсетіңіз. □ 29 Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Ақиқат және жалған тұжырымдарды анықтайды. 1 бірінші жалған пікірді анықтайды; 1 екінші жалған пікірді анықтайды; 1 Заттардың ортақ белгілерін анықтайды және оларды жиындарға біріктіреді. 2 артық затты анықтайды; 1 қалған заттардың жиынын анықтайды және атауын жазады; 1 3 екі жиын құрастырады; 1 Заттар жиынын жұп құрастыра отырып салыстырады. 4 жиын элементтерінен жұп құрастырады; 1 салыстыру таңбасын қояды; 1 Тең жиындарды және бос жиындарды анықтайды. 5 екі тең жиынды белгілейді; 1 6 жиындардың ішінен бос жиынды анықтайды; 1 Екі жиынды біріктіруде және жиыннан бөлігін айырып алуда элементтерін нақты көрсетеді. 7 екі жиынның бірігуін бейнелеуде барлық элементтердің суретін салады; 1 жиыннан бөлігін айырып алуда қалған элементтерін бейнелейді. 1 Барлығы 11 30 «4В - Жиындар. Логика элементтері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:_____________________________________ Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Ақиқат және жалған түжырымдарды анықгайды. Ақиқат және жалған тұжырымдарды анықгауда қиналады. Ақиқат / жалған түжырымдарды анықгауда қателеседі. Ақиқат және тұжырымдарды анықгайды. жалған дурыс Заттардың ортақ белгілерін анықгайды және оларды жиындарға біріктіреді. Заттардың ортақ белгілерін табуда және жиын құруда қиналады. Заттардың ортақ белгілерін анықгауда / заттарды жиынға топтастыруда қателеседі. Заттардың ортақ белгілерін дұрыс анықгайды және жиын құрастырады. Заттар жиынын жұп құрастыра отырып салыстырады. Жұп құруда және заттардың жиынын салыстыруда қиналады. Жұп құруда /заттардың жиынын салыстыруда қателеседі. Заттар жиынын жұп құра отырып, дұрыс салыстырады. Тең жиындарды және бос жиындарды анықгайды. Тең жиындарды және бос жиындарды анықгауда киналады. Тең жиындарды / бос жиындарды анықгауда қателеседі. Тең және бос жиындарды дұрыс анықгайды. Екі жиынды біріктіруде және жиыннан бөлігін айырып алуда элементтерін нақгы көрсетеді. Жиындармен орындауда қиналады бөлігін айырып алу) операциялар (бірігуі және Жиындарды біріктіруде / жиыннан бөлігін айырып алуда қателеседі. Жиындармен операцияларды орындайды (бірігу бөлігін айырып алу) дұрыс және «4С Нысандардың орналасуы және бағыты» бөлімі бойынша жиынтық бағалау^^И Бөлімше: Оқу мақсаты: 3.1 Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі. 3.2 Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу. 5.1 Есептер және математикалық модель. 1.3.1.2 Жазық фигураларды (үшбұрыш, дөңгелек, шаршы, тіктөртбұрыш) және кеңістік фигураларды (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида, тікбұрышты параллелепипед) тану және қоршаған ортадағы заттармен сәйкестендіру. 1.3.2.2 Берілген ұзындығы бойынша кесінді сызу. 1.5.1.2**Заттардың орналасуын, арақашықтығын, бағытын анықтайтын терминдерді қолдану. Ойлау дағдыларының деңгейі: Бағалау критерийі: Орындау уақыты: Тапсырма Білу және түсіну Қолдану Білім алушы • Жазық (үшбұрыш, дөңгелек, шаршы, тіктөртбұрыш) фигураларды және кеңістік (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида, тікбұрышты параллелепипед) денелерін ажыратады. • Қоршаған ортадағы заттардың пішініне ұқсас геометриялық фигураларды анықтайды. • Берілген өлшемі бойынша кесінді сызады. • «Оң жақ - сол жақ», «жоғары - төмен», «ортасында» терминдерін қолданады. 10 минут 1. Жазық фигуралардың астын ирек сызықпен, кеңістік денелерінің астын түзу сызықпен сызыңыз. 32 2. Берілген заттардың пішіні қандай? Оларға ұқсас фигуралардың суретін салыңыз. «V» 3. Ұзындығы 5 см кесінді сызыңыз және белгілеңіз. 4. Тапсырманы орындаңыз. ■ ■ • • Ш т Қораптан жоғары тұрған допты бейнелейтін суреттің нөмірін жазыңыз. Қораптардың ортасында тұрған допты бейнелейтін суреттің нөмірін жазыңыз. Қораптың сол жағында тұрған допты бейнелейтін суреттің нөмірін жазыңыз. 33 Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Жазық (үшбұрыш, дөңгелек, шаршы, тіктөртбұрыш) фигураларды және кеңістік (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида, тікбұрышты параллелепипед) денелерін ажыратады. 1 жазық фигуралардың астын иректеп сызады; 1 кеңістік денелерінің астын түзу сызықпен сызады; 1 Қоршаған ортадағы заттардың пішініне ұқсас геометриялық фигураларды анықтайды. 2 дөңгелекті анықтайды және салады; 1 үшбұрышты анықтайды және салады; 1 шаршыны анықтайды және салады; 1 Берілген өлшемі бойынша кесінді сызады. 3 берілген ұзындығы бойынша кесінді сызады; 1 кесіндіні белгілейді; 1 «Оң жақ- сол жақ», «жоғары - төмен», «ортасында» терминдерін қолданады. 4 заттардың орналасуын анықтайды «жоғары - төмен»; 1 заттардың орналасуын анықтайды «ортасында»; 1 заттардың орналасуын анықтайды «оңға - солға». 1 Барлығы 10 34 «4С - Нысандардың орналасуы және бағыты» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:_________________________________ Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Жазық (үшбүрыш, дөңгелек, шаршы, тіктөртбүрыш) фигураларды және кеңістік (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида, тікбұрышты параллелепипед) денелерін ажыратады. Жазық және кеңістік фигураларын анықгаудг қиналады. Жазық фигураларды/ кеңістік денелерін анықгауда қателес еді. Жазық фигураларды және кең денелерін дұрыс анықгайды. стік Қоршаған ортадағы заттардың пішініне ұқсас геометриялық фигураларды анықгайды. Қоршаған ортадағы заттардың пішініне ұқсас фигураларды анықгаудс қиналады. Қоршаған ортадағы заттарды пішіндеріне ұқсас фигуралард (дөңгелек / үшбұрыш / шаршь анықгауда қателеседі. ң ы і) Қоршаған ортадағы заттардың пішініне ұқсас фигураларды д^ анықгайды. I и Берілген өлшемі бойынша кесінді сызады. Берілген өлшемі бойыни кесінді сызуда және белгілеуде қиналады. иа Берілген өлшемі бойынша кесінді сызуда / белгілеуде қателеседі. Берілген өлшемі бойынша кесі сызады және белгілейді. НДІ «Оң жақ - сол жақ», «жоғары - төмен», «ортасында» терминдерін қолданады. Заттардың бір - біріне қатысты орнын анықтауг қиналады. Заттардың бір - біріне қатысті орнын анықгауда қателеседі жақ- сол жақ, жоғары - төмен, ортасында). ЭІ (ОҢ Заттардың бір - біріне қатысть орнын дұрыс анықгайды. 36 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы 37 1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты Тоқсандық жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған. Спецификация 1-сыныпта «Математика» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды. 2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар «Математика» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 - 4-сыныптар). 3. 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу 3.1 Ұзақтығы - 45 минут Балл саны - 20 балл 3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы Тоқсандық жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп жауапты таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады. Берілген нұсқа көп жауапты таңдауы бар сұрақтарды, қысқа және толық жауапты сұрақтарды қамтитын 9 тапсырмадан тұрады. Көп жауапты таңдауы бар сұрақтарға білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді. Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді. Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Білім алушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. 38 Тапсырма № Бөлім Бөлімше Оқу мақсаттары Тапсыманың сипаттамасы Тапсырма саны Балл саны 1-2 4А бөлім -Күнделікті өмірдегі есептеулер. 1.3 Шамалар және олардың өлшем бірліктері. 5.1 Есептер және математикалық модель. 1.1.3.6. 1тг, 2тг, 5тг, 10 тг, 20 теңгелік монеталармен түрліше төлем жасау. 1.5.1.6 Қосу мен азайтуға берілген есептерге қатысты таі-ідаған амалдарын негіздеу, шығару әдісін түсіндіру. Білім алушылар қысқа жауапты қажет ететін 1 тапсырманы және толық жауапты қажет ететін 1-тапсырманы орындайды. 2 5 3-7 4В бөлім -Жиындар. Логика элементтері. 4.2 Пікірлер. 4.1Жиындар және олармен орындалатын амалдар. 1.3 Шамалар және олардың өлшем бірліктері. 1.4.2.1 Тұжырымдардың ақиқаттығын немесе ақиқат еместігін анықгау. 1.4.1.2 Жиындарды элементерінің белгілері (нысандардың түсі, пішіні, өлшемі, материалы, әрекеті) бойынша қүру және жіктеу. 1.4.1.1 Екі жиынның бірігуін және жиыннан оның бөлігін айырып алуды көрнекі түрде кескіндеу. 1.1.3.3 Шамалар мәндерін: үзындық (см, дм)/ масса (кг)/ көлем (сыйымдылық) (л)/ уақыт (сағ) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау. Білім алушылар көп жауапты таңдауы бар 1-тапсырманы және қысқа жауапты қажет ететін 4 тапсырманы орындайды. 5 11 8-9 4С бөлім -Нысандар дың орналасуы және бағыты. 3.1 Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі. 1.3.1.2 Жазық фигураларды (үшбұрыш, дөңгелек, шаршы, тіктөртбұрыш) және кеңістік фигураларды (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида, тікбұрышты параллелепипед) тану және қоршаған ортадағы заттармен сәйкестендіру. Білім алушылар қысқа жауапты қажет ететін 2 тапсырманы орындайды. 2 4 4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі «Математика» пәні бойынша 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары 1-сұраққа қысқа жауап беріңіз 1. Анасы ұлынан дүкеннен тоқаш сатып алып келуін өтінді. Тоқаш 16 теңге тұрады. Тоқаштың құнын төлеу үшін бала сатушыға қандай монеталарды бере алады? Екі нұсқасын жазып көрсетіңіз. Төмендегі монеталарды қолданыңыз. монеталарды бірнеше рет қолдануға болады. 1 -нұсқа _ 2 -нұсқа_ Бірдей [2] 2-сұрақтың толық шешімін көрсетіңіз 2. Есепті шығарыңыз. Жағажайға 7 ұл және ұлдардан 4-еуі кем қыз бала келді. Жағажайға неше қыз бала келді? [4] 3-9 сұрақтарға қысқа жауап беріңіз 3. Суретке қараңыз. Ақиқат тұжырымды белгілеңіз. A) жеміс жасыл түсті B) жемістің сүйегі бар C) жемістің сүйегі жоқ D^eMic үшбұрыш пішінді [1] 40 4. Суреттерге мұқият қараңыз. Оларды ортақ белгілері бойынша біріктіріңіз. Бірінші жиынға қатысты суреттердің нөмірін бірінші овалдың ішіне, екінші жиынға қатысты суреттердің нөмірін екінші овалдың ішіне жазыңыз. [2] 5. Суреттерге мұқият қараңыз. Нәтижесін тиісті тұжырыммен сәйкестендіріңіз. 6. Салыстырыңыз. >, < , = таңбаларының тиістісін қойыңыз. 30 см 3дм 12 л 21л 2 сағ 1сағ [3] 7. Амалдарды орындаңыз. 70 кг - 60 кг = 100 л - 40 л 1 дм - 8 см = [3] 41 8. Бір жазық фигураның және бір кеңістік денесінің суретін салыңыз. [2] 9. Берілген суреттегі заттардың пішіні қандай геометриялық фигураларға ұқсайды? Бағытпен сәйкестендіріңіз. [2] 42 Балл қою кестесі № Жауап Балл Қосымша ақпарат 1 10+ 2+2+2 5+5+1+1+2+2 10+1+1+1+1+1+1 2+2+2+2+2+2+2+2 2 1 )Берілген есепте монеталарды жинаудың екі түрлі тәсілін көрсету талап етіледі және олардың әрқайсысы 1 балмен бағаланады. 2) 16 теңгені жинауға қатысты басқа да дұрыс тәсілдер қабылданады. Ұлдар -7 а. Қыздар -?, 4-еуі кем. 1 Есептің сызбасы қабылданады. 2 7- 4 - амал таңбасын дұрыс таңдайды; 1 7- 4=3 (қ.) - өрнектің мәнін дұрыс есептейді; 1 Жауабы: жағажайға 3 қыз келді. 1 3 В) 1 4 1,4,5 1 Жиындардың басқа 2,3 1 нұсқалары да қабылданады. 5 Жиындардың бірігуі 1 = 1 6 < 1 > 1
10 кг 1
7 60 л 1
2 см 1
Жазық фигураның суретін салады 1
8 Кеңістік денесінің суретін салады 1
9 Бөшкенің пішінін цилиндрмен сәйкестендіреді 1
Үйдің пішінін кубпен сәйкестендіреді 1
Барлығы 20
43
5. Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсандық жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.
Тоқсандық жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсандық жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

One thought on “СОР СОЧ ЖБ ТЖБ Математика 1 сынып

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *