СОР СОЧ ЖБ ТЖБ БЖБ Дүниетану 2 сынып

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
Дүниетану
2-сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 2-сынып білім алушыларына «Дүниетану» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (1-4-сыныптары) «Дүниетану» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.
Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Тапсырмалар мен рубрикалар ұсыныс түрінде берілген.
Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификацияда тапсырма үлгілері мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.
Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
2
Мазмұны
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………….4
«Өзім туралы» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау…………………..4
«Менің отбасым және достарым» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау…….7
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы……………………10
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………15
«Менің мектебім» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау……………….15
«Туған өлкем» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау………………….18
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы……………………21
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………27
«Дені саудың — жаны сау» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау………..27
«Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау…30
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы……………………33
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………39
«Қоршаған орта» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау………………..39
«Саяхат» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау………………………42
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы……………………45
3
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Өзім туралы» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше 1.1 Менің отбасым
Оқу мақсаты 2.1.1.2 Мысалдар келтіре отырып, өз отбасындағы әдеп
нормаларын түсіндіру
2.1.1.3 Түрлі дереккөздерді зерттеу арқылы жалпыға ортақ әдеп нормаларын анықтау
2.1.1.4 Бақылау мен сауалнама негізінде тұтыну заттарына деген отбасы қажеттіліктерінің құрылымын, олардың түсу көзін анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Отбасылық және жалпыға ортақ әдеп нормаларын анықтайды
• Отбасы қажеттіліктеріне мысал келтіреді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну Қолдану
Орындау уақыты
15 минут
Тапсырма
1. Суреттерге мұқият қара. Қандай әдептілік ережелері бейнеленген? Жаз.
2. Өз отбасыңның қажеттіліктеріне мысал келтір.
1)
2)
3) _______________________________________
4
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Отбасылық және жалпыға ортақ әдеп нормаларын анықтайды 1 қоғамдық орындардағы мінез- құлық ережесіне мысал келтіреді; 1
жалпыға ортақ әдеп нормасын анықтайды; 1
отбасылық әдеп нормасына мысал келтіреді; 1
Отбасы қажеттіліктеріне мысал келтіреді 2 отбасы қажеттіліктеріне бір мысал келтіреді; 1
отбасы қажеттіліктеріне екінші мысал келтіреді; 1
отбасы қажеттіліктеріне үшінші мысал келтіреді. 1
Барлығы 6
5
«Өзім туралы» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Отбасылық жэне жалпыға ортақ әдеп нормаларын анықтайды 1 Отбасылық жэне жалпыға ортақ әдеп нормаларын анықтауда қиналады Отбасылық / жалпыға ортақ әдеп нормаларын анықтауда қателеседі Отбасылық жэне жалпыға ортақ эдеп нормаларын дур анықтайды ыс
Отбасы қажетті лі ктері не мысал келтіреді 2 Өз отбасының қажеттіліктерін анықтауда қиналады Өз отбасының қажеттіліктерін анықтауда қате жібереді Өз отбасының қажеттіліктерін дурыс анықтайды
6
«Менің отбасым және достарым» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше
1.5 Құқық және міндет
3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік және патриотизм
міндетті және жауапкершілікті ажырату
2.1.5.2 Қоғамға қызмет етудің әлеуметтік маңыздылығын түсіндіру
2.3.5.3 Қазақстан халықтары достығының маңыздылығын түсіндіру
• Жеке мысалдарының негізінде құқық, міндет және жауапкершілікті ажыратады
• Қоғамға қызмет көрсетудің мысалдарын анықтайды
• Қазақстан халықтары достығының маңыздылығын анықтайды
Оқу мақсаты
2.1.5.1 Өз өмірінен мысалдар келтіру негізінде құқықты,
Бағалау критерийі
Білім алушы
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну Қолдану
Орындау уақыты
15 минут
Тапсырма
1. Сөйлемдерді тиісті ұғымдармен сәйкестендір.
Кішілерге қамқор болу. Білім алу.
Өз пікірін білдіру. Үлкендерді сыйлау.
Міндет
Құқық
2. Жауапкершілікті білдіретін сөйлемді белгіле (^).
1) Мұғалімнің берген тапсырмасын толық орындадым.
2) Дүкеннен нан әкелуді ұмытып кетіппін.
3) Табиғатқа қамқорлық жасап жүруге тиіспін.
7
3. Суреттерге қара. Қоғамға қызмет ету әрекеттері бейнеленген суреттерді белгіле (^).
□ □ □
4. Суретке қара. Мағынасы суретке сәйкес келетін 2 мақалды анықта.
1) Достық жоқ жерде табыс жоқ.
2) Сабыр түбі — сары алтын.
3) Татулық — табылмас бақыт.
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Жеке мысалдарының негізінде құқық, міндет және жауапкершілікті ажыратады 1 құқықты анықтайды; 1
міндетті анықтайды; 1
2 жауапкершілікті анықтайды; 1
Қоғамға қызмет көрсетудің мысалдарын анықтайды 3 қоғамға қызмет ету жағдайы бейнеленген бірінші суретті белгілейді; 1
қоғамға қызмет ету жағдайы бейнеленген екінші суретті белгілейді; 1
Қазақстан халықтары достығының маңыздылығын анықтайды 4 мағынасы суретке сәйкес болатын бір мақалды анықтайды; 1
мағынасы суретке сәйкес болатын екінші мақалды анықтайды. 1
Барлығы 7
8
«Менің отбасым және достарым» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Жеке мысалдарының негізінде құқық, міндет жэне жауапкершілікті ажыратады 1 Құқық, міндет жэне жауапкершілікті анықтауда қиналады □ Құқық / міндет / жауапкершілікті анықтауда қателіктер жібереді □ Жеке мысалдардың негізінде құқық, міндет жэне жауапкершілікті дурыс анықтайды □
Қогамга қызмет көрсетудің мысалдарын анықтайды 2 Қогамга қызмет көрсету жагдайларының мысалдарын анықтауда қиналады □ Қогамга қызмет көрсету жагдайларының мысалдарын анықтауда қателеседі □ Қогамга қызмет көрсету жагдайларының мысалдарын дурыс анықтайды □
Қазақстан халықтары достыгының маңыздылыгын анықтайды 3 Магынасы суретке сэйкес болатын мақалдарды анықтауда қиналады Магынасы суретке сэйкес болатын мақалдарды анықтауда қателеседі ^ ^ Магынасы суретке сэйкес болатын мақалдарды дұрыс анықтайды
9
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта «Дүниетану» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Дүниетану» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 — 4-сыныптар).
3. 1- тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 15
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар және қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 6 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
10
№ Ортақ тақырып Бөлімше Оқу мақсаты Тапсымалар сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
1 Өзім туралы 1.1 Менің отбасым 2.1.1.1 Отбасылық мүрағат негізінде отбасы мүшелерінің ауызша портретін жасау Білім алушы қысқа жауапты қажет ететін ашық түрдегі тапсырманы орындайды 1 2
2.1.1.2 Мысалдар келтіре отырып, өз отбасындағы әдеп нормаларын түсіндіру Білім алушы қысқа жауапты қажет ететін ашық түрдегі тапсырманы орындайды 1 2
2.1.1.3 Түрлі дереккөздерді зерттеу арқылы жалпыға ортақ әдеп нормаларын анықтау Білім алушы қысқа жауапты қажет ететін ашық түрдегі тапсырманы орындайды 1 3
2 Менің отбасым жэне достарым 1.5 Құқық жэне міндет 2.1.5.1 Өз өмірінен мысалдар келтіру негізінде қүқықты, міндетті жэне жауапкершілікті ажырату Білім алушы қысқа жауапты қажет ететін ашық түрдегі тапсырманы орындайды 1 3
1.5 Құқық жэне міндет 2.1.5.2 Қоғамға қызмет етудің әлеуметтік маңыздылығын түсіндіру Білім алушы қысқа жауапты қажет ететін ашық түрдегі тапсырманы орындайды 1 2
3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік жэне отансүйгіштік 2.3.5.3 Қазақстан халықтары достығының маңыздылығын түсіндіру. Білім алушы қысқа жауапты қажет ететін ашық түрдегі тапсырманы орындайды 1 3
11
Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
Дүниетану
2-сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 2-сынып білім алушыларына «Дүниетану» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (1-4-сыныптары) «Дүниетану» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.
Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Тапсырмалар мен рубрикалар ұсыныс түрінде берілген.
Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификацияда тапсырма үлгілері мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.
Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
2
Мазмұны
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………….4
«Өзім туралы» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау…………………..4
«Менің отбасым және достарым» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау…….7
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы……………………10
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………15
«Менің мектебім» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау……………….15
«Туған өлкем» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау………………….18
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы……………………21
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………27
«Дені саудың — жаны сау» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау………..27
«Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау…30
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы……………………33
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………39
«Қоршаған орта» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау………………..39
«Саяхат» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау………………………42
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы……………………45
3
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Өзім туралы» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше 1.1 Менің отбасым
Оқу мақсаты 2.1.1.2 Мысалдар келтіре отырып, өз отбасындағы әдеп
нормаларын түсіндіру
2.1.1.3 Түрлі дереккөздерді зерттеу арқылы жалпыға ортақ әдеп нормаларын анықтау
2.1.1.4 Бақылау мен сауалнама негізінде тұтыну заттарына деген отбасы қажеттіліктерінің құрылымын, олардың түсу көзін анықтау
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Отбасылық және жалпыға ортақ әдеп нормаларын анықтайды
• Отбасы қажеттіліктеріне мысал келтіреді
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну Қолдану
Орындау уақыты
15 минут
Тапсырма
1. Суреттерге мұқият қара. Қандай әдептілік ережелері бейнеленген? Жаз.
2. Өз отбасыңның қажеттіліктеріне мысал келтір.
1)
2)
3) _______________________________________
4
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Отбасылық және жалпыға ортақ әдеп нормаларын анықтайды 1 қоғамдық орындардағы мінез- құлық ережесіне мысал келтіреді; 1
жалпыға ортақ әдеп нормасын анықтайды; 1
отбасылық әдеп нормасына мысал келтіреді; 1
Отбасы қажеттіліктеріне мысал келтіреді 2 отбасы қажеттіліктеріне бір мысал келтіреді; 1
отбасы қажеттіліктеріне екінші мысал келтіреді; 1
отбасы қажеттіліктеріне үшінші мысал келтіреді. 1
Барлығы 6
5
«Өзім туралы» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Отбасылық жэне жалпыға ортақ әдеп нормаларын анықтайды 1 Отбасылық жэне жалпыға ортақ әдеп нормаларын анықтауда қиналады Отбасылық / жалпыға ортақ әдеп нормаларын анықтауда қателеседі Отбасылық жэне жалпыға ортақ эдеп нормаларын дур анықтайды ыс
Отбасы қажетті лі ктері не мысал келтіреді 2 Өз отбасының қажеттіліктерін анықтауда қиналады Өз отбасының қажеттіліктерін анықтауда қате жібереді Өз отбасының қажеттіліктерін дурыс анықтайды
6
«Менің отбасым және достарым» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше
1.5 Құқық және міндет
3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік және патриотизм
міндетті және жауапкершілікті ажырату
2.1.5.2 Қоғамға қызмет етудің әлеуметтік маңыздылығын түсіндіру
2.3.5.3 Қазақстан халықтары достығының маңыздылығын түсіндіру
• Жеке мысалдарының негізінде құқық, міндет және жауапкершілікті ажыратады
• Қоғамға қызмет көрсетудің мысалдарын анықтайды
• Қазақстан халықтары достығының маңыздылығын анықтайды
Оқу мақсаты
2.1.5.1 Өз өмірінен мысалдар келтіру негізінде құқықты,
Бағалау критерийі
Білім алушы
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну Қолдану
Орындау уақыты
15 минут
Тапсырма
1. Сөйлемдерді тиісті ұғымдармен сәйкестендір.
Кішілерге қамқор болу. Білім алу.
Өз пікірін білдіру. Үлкендерді сыйлау.
Міндет
Құқық
2. Жауапкершілікті білдіретін сөйлемді белгіле (^).
1) Мұғалімнің берген тапсырмасын толық орындадым.
2) Дүкеннен нан әкелуді ұмытып кетіппін.
3) Табиғатқа қамқорлық жасап жүруге тиіспін.
7
3. Суреттерге қара. Қоғамға қызмет ету әрекеттері бейнеленген суреттерді белгіле (^).
□ □ □
4. Суретке қара. Мағынасы суретке сәйкес келетін 2 мақалды анықта.
1) Достық жоқ жерде табыс жоқ.
2) Сабыр түбі — сары алтын.
3) Татулық — табылмас бақыт.
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Жеке мысалдарының негізінде құқық, міндет және жауапкершілікті ажыратады 1 құқықты анықтайды; 1
міндетті анықтайды; 1
2 жауапкершілікті анықтайды; 1
Қоғамға қызмет көрсетудің мысалдарын анықтайды 3 қоғамға қызмет ету жағдайы бейнеленген бірінші суретті белгілейді; 1
қоғамға қызмет ету жағдайы бейнеленген екінші суретті белгілейді; 1
Қазақстан халықтары достығының маңыздылығын анықтайды 4 мағынасы суретке сәйкес болатын бір мақалды анықтайды; 1
мағынасы суретке сәйкес болатын екінші мақалды анықтайды. 1
Барлығы 7
8
«Менің отбасым және достарым» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Жеке мысалдарының негізінде құқық, міндет жэне жауапкершілікті ажыратады 1 Құқық, міндет жэне жауапкершілікті анықтауда қиналады □ Құқық / міндет / жауапкершілікті анықтауда қателіктер жібереді □ Жеке мысалдардың негізінде құқық, міндет жэне жауапкершілікті дурыс анықтайды □
Қогамга қызмет көрсетудің мысалдарын анықтайды 2 Қогамга қызмет көрсету жагдайларының мысалдарын анықтауда қиналады □ Қогамга қызмет көрсету жагдайларының мысалдарын анықтауда қателеседі □ Қогамга қызмет көрсету жагдайларының мысалдарын дурыс анықтайды □
Қазақстан халықтары достыгының маңыздылыгын анықтайды 3 Магынасы суретке сэйкес болатын мақалдарды анықтауда қиналады Магынасы суретке сэйкес болатын мақалдарды анықтауда қателеседі ^ ^ Магынасы суретке сэйкес болатын мақалдарды дұрыс анықтайды
9
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта «Дүниетану» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Дүниетану» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 — 4-сыныптар).
3. 1- тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 15
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар және қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 6 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
10
№ Ортақ тақырып Бөлімше Оқу мақсаты Тапсымалар сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
1 Өзім туралы 1.1 Менің отбасым 2.1.1.1 Отбасылық мүрағат негізінде отбасы мүшелерінің ауызша портретін жасау Білім алушы қысқа жауапты қажет ететін ашық түрдегі тапсырманы орындайды 1 2
2.1.1.2 Мысалдар келтіре отырып, өз отбасындағы әдеп нормаларын түсіндіру Білім алушы қысқа жауапты қажет ететін ашық түрдегі тапсырманы орындайды 1 2
2.1.1.3 Түрлі дереккөздерді зерттеу арқылы жалпыға ортақ әдеп нормаларын анықтау Білім алушы қысқа жауапты қажет ететін ашық түрдегі тапсырманы орындайды 1 3
2 Менің отбасым жэне достарым 1.5 Құқық жэне міндет 2.1.5.1 Өз өмірінен мысалдар келтіру негізінде қүқықты, міндетті жэне жауапкершілікті ажырату Білім алушы қысқа жауапты қажет ететін ашық түрдегі тапсырманы орындайды 1 3
1.5 Құқық жэне міндет 2.1.5.2 Қоғамға қызмет етудің әлеуметтік маңыздылығын түсіндіру Білім алушы қысқа жауапты қажет ететін ашық түрдегі тапсырманы орындайды 1 2
3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік жэне отансүйгіштік 2.3.5.3 Қазақстан халықтары достығының маңыздылығын түсіндіру. Білім алушы қысқа жауапты қажет ететін ашық түрдегі тапсырманы орындайды 1 3
11
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Дүниетану» пәнінен 1-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары 1. Өз отбасыңның бір мүшесін сипаттап жаз.
Сырт келбеті _______________________________________________________
Мінез-құлқы ________________________________________________________
[2]
2. Суреттерге қара. Қандай әдептілік ережелері бейнеленген? Жаз.
[2]
3. Суретке қара. Суретке сәйкес болатын 3 сөздің астын сыз.
СЫЙЛАСТЫҚ РЕНІШ БАҚЫТ КӨҢІЛСІЗДІК ҚАМҚОРЛЫҚ
[3]
12
4. Сөйлемді толықтыр.
5. Іс-әрекеттерді нәтижесімен сәйкестендір.
Гүл отырғызу Еліміз бейбіт өмір сүреді.
Аула әдемі болады.
Отанды қорғау Мектепте қызықсыз болады.
[2]
6. Қазақстанда қандай ұлттар өмір сүреді? 3 мысал келтір.
1)
2)
3)
[3]
Балл қою кестесі
№ Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 Білім алушының ықтимал жауабы: Бойы ұзын/көзі қара/шашы қысқа 1 Кез келген дұрыс жауап қабылданады.
Білім алушының ықтимал жауабы: Мейірімді/қамқоршы/көңілді 1 Кез келген дұрыс жауап қабылданады.
2 Үлкендерге орын беру / орын беру керек/орын беру 1 Кез келген дұрыс жауап қабылданады.
Жолдан өтуге көмектесу / үлкендерге көмектесу/көмектесу 1 Кез келген дұрыс жауап қабылданады.
3 СЫИЛАСТЫҚ 1
БАҚЫТ 1
ҚАМҚОРЛЫҚ 1
4 өмір сүруге 1 Кез келген дұрыс жауап қабылданады.
демалуға 1
білім алуға 1
5 2 Әр дұрыс жауапқа 1 балл беріледі.
6 Қазақтар 1 Кез келген дұрыс жауап қабылданады.
Орыстар 1
Өзбектер 1
Барлығы 15
13
5. Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
14
2-ТОҚСАН БОИЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Менің мектебім» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау Бөлімше 1.2 Мектеп және мектеп қоғамдастығы
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Орындау уақыты Тапсырма
2.1.2.1 Мектептегі оқу және оқудан тыс әрекет түрлерін түсіндіру
2.1.2.3 Мектеп қауымдастығындағы ұжымдық, топтық және тұлғааралық мінез-құлық нормаларын түсіндіру
Білім алушы
• Мектептегі оқу және оқудан тыс әрекет түрлерін анықтайды
• Оқу әрекеттерінің қызметін атайды
• Мектеп қауымдастығындағы мінез-құлық нормаларын анықтайды
Білу және түсіну
Қолдану
15 минут
1. Балалар спорттық секцияларға не үшін қатысады ? 2 себебін жаз.
1)_________________________
2)_________________________
2. Мысалдарды оқы. Сабақта балалар тағы немен айналысады? Жаз.
15
3. Топта жұмыс істеу ережелерін белгіле (^).
1) Әр адамның пікірін тыңдау. □
2) Бір-бірінің сөзін бөлу. □
3) Бірлесе жұмыс істеу. □
4) Басқаның пікірін құрметтеу. □
5) Жұмысқа қатыспау. □
6) Ортақ шешім қабылдау. □
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Мектептегі оқу және оқудан тыс әрекет түрлерін анықтайды 1 спорттық секцияға қатысудың бірінші себебін жазады; 1
спорттық секцияға қатысудың екінші себебін жазады; 1
Оқу әрекеттерінің қызметін атайды 2 мектептегі оқу әрекетіне бір мысал келтіреді; 1
мектептегі оқу әрекетіне екінші мысал келтіреді; 1
Мектеп қауымдастығындағы мінез-құлық нормаларын анықтайды 3 топта жұмыс істеу ережесін белгілейді (1); 1
топта жұмыс істеу ережесін белгілейді (3); 1
топта жұмыс істеу ережесін белгілейді (4); 1
топта жұмыс істеу ережесін белгілейді (6). 1
Барлығы 8
16
«Менің мектебім» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Мектептегі оқу жэне оқудан тыс әрекет түрлерін анықтайды 1 Мектептегі оқудан тыс эрекеттердің себептерін анықтауда қиналады Мектептегі оқудан тыс әрекеттердің себептерін анықтауда қателіктер жібер( зді Мектептегі оқудан тыс эрекеттердің себептерін дүрыс анықтайды
Оқу әрекеттерінің қызметін атайды 2 Мектептегі оқу әрекеттерінін түрлерін анықтауда қиналад ы Мектептегі оқу эрекеттеріні түрлерін анықтауда қателіктер жібереді Ң Мектептегі оқу эрекеттеріг түрлерін дұрыс анықтайды [ІҢ
Мектеп қауымдастыгындагы мінез-қүлық нормаларын анықтайды 3 Топта жүмыс істеу ережелері анықтауда қиналады н Топта жүмыс істеу ережелеі: анықтауда қателіктер жібер( )ІН ЭДІ Топта жүмыс істеу ережелерін дұрыс анықтай цы
17
«Туған өлкем» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше
Оқу мақсаты
1.3 Менің атамекенім
3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік және патриотизм
2.1.3.2. Қазақстан картасынан ірі өзен-көлдерді, қалаларды, жолдарды, өз облысын көрсету
2.3.5.1 ҚР мемлекеттік рәміздерінің мәнін түсіндіру
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білім алушы
• Қазақстан картасынан ірі өзен-көлдерді, қалаларды, өз облысын анықтайды
• Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін сипаттайды
Білу және түсіну Қолдану
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. Картамен жұмыс
1) Қазақстан картасынан өз облысыңды белгіле (^).
2) Өз облысыңның орталығын (қаланың атауын) жаз.
Облыс орталығы — ………………………………қаласы.
18
2. Сөйлемді толықтыр.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері: , және
______________. Олар мемлекеттің_____________________________________білдіреді.
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Қазақстан картасынан ірі өзен-көлдерді, қалаларды, өз облысын анықтайды 1 өзі тұратын облысты анықтайды; 1
облыс орталығын — қаланың атауын жазады; 1
Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін сипаттайды 2 Елтаңбаны жазады; 1
Туды жазады; 1
Әнұранды жазады; 1
мемлекеттік рәміздердің мағынасын анықтайды. 1
Барлығы 6
19
«Туған өлкем» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Қазақстан картасынан ірі өзен-көлдерді, қалаларды, өз облысын анықтайды 1 Қазақстан картасынан өзінің облысын анықтауда жэне облыс орталығының атауын жазуда қиналады □ Қазақстан картасынан өзінің облысын анықтауда / облыс орталығының атауын жазуда қателіктер жібереді □ Қазақстан картасынан өзінің облысын дүрыс анықтайды жэне облыс орталығының атауын жазады. □
Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін сипаттайды 2 Қазақстан Республикасының мемлекеттік рэміздерін анықтауда қиналады □ Қазақстан Республикасының мемлекеттік рэміздерін / мемлекеттік рәміздердің мағынасын анықтауда .—. қателеседі. 1 1 Қазақстан Р еспу б л икасының мемлекеттік рәміздерін жэне олардың мағынасын дүрыс анықтайды
20
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта «Дүниетану» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Дүниетану» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 — 4-сыныптар).
3. 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 15
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар және қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 5 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
21
№ Ортақ тақырып Бөлімше Оқу мақсаты Тапсыманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
1 Менің 1.2 Мектеп жэне мектеп қоғамдастығы 2.1.2.1 Мектептегі оқу жэне оқудан тыс әрекет түрлерін түсіндіру Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар тапсырманы орындайды. 1 4
мектебім 2.1.2.4 Өз сыныбын сипаттау Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 2
2 1.3 Менің атамекенім 2.1.3.1 Өз зерттеулеріне сүйене отырып, түрғылықты жерінің көрікті жерлерін сипаттау жэне бейнелеу Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 3
Туған өлкем 1.4 Денсаулық пен қауіпсіздік 2.1.4.3 Көлік түрлерін, олардың қажеттілігін ажырату Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар тапсырманы орындайды. 1 3
3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік жэне отансүйгіштік 2.3.5.1 ҚР мемлекеттік рәміздерінің маңыздылығын түсіндіру Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 3
22
1. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Дүниетану» пәнінен 2 -тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың
тапсырмалары
1. Суреттерді іс-әрекет түрлерінің атауларымен сәйкестендір.
Үзілісте демалу
Байқауға қатысу
Асханада тамақтану
Спортзалда жаттығу
[4]
2. Өз сыныбыңды сипаттап жаз.
Біздің сынып __________________
Біздің сыныпта
оқиды.
[2]
23
3. Суреттерге мұқият қара. Суретте бейнеленген көрікті жерлердің қайда орналасқанын жаз.
24
Балл қою кестесі

Жауап
Балл
Қосымша ақпарат

> |л

с-, I кгп
Үіклісіг лгма.іу
Байка> іа катысу
Асхапала іамакіаи
Сиорыа.іла жаиыіу
Әр дұрыс жауапқа 1 балл қойылады.
Үлкен / кең/ жарық / әдемі/тату.
Ұлдар мен қыздар
сәйкес
Сұраққа болатын басқа да жауаптар қабылданады.
1. Бурабай / Көкшетау
2. Астана
3. Алматы
Балл қоюда сөздегі әріп қатесі ескерілмейді
жерүсті көлігі су келігі әуе келігі
1 2 3
Жұлдыз
Шаңырақ
Балл қоюда сөздегі әріп қатесі ескерілмейді
Тұлпар / қанатты тұлпар / тұлпарлар
Барлығы
15
1
4
2
3
4
1
5
1
1
5. Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
25
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
26
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Дені саудың — жаны сау» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Орындау уақыты
1.4 Денсаулық пен қауіпсіздік
2.1.4.1 Түрлі дереккөздер негізінде пайдалы және зиянды тағамдардың арасындағы айырмашылықтарды анықтау
2.1.4.2 Күнделікті жағдаяттардағы (үйде және қоғамдық
орындарда) қауіпсіздік ережелерін түсіндіру
Білім алушы
• Пайдалы және зиянды тағамдарды ажыратады
• Қоғамдық орындардағы қауіпсіздік ережелерін анықтайды
Білу және түсіну Қолдану
15 минут
Тапсырма
1. Суреттерге мұқият қара. Пайдалы тағамды белгіле (^).
2. Досыңа дұрыс тамақтану туралы 2 кеңес бер. Жаз.
3. Сөйлемдерді оқы. Қоғамдық орындарда сақталуға тиісті тәртіп ережелерін белгіле {/).
1) Жолдан бағдаршамның жасыл көзі жанғанда өту керек.
2) Жолдың бойында ойнауға болмайды.
3) Үзіліс кезінде дәлізде жүгіруге болмайды.
4) Суға рұқсат етілген жерлерде ғана шомылу керек.
5) Аулада бөтен адамдармен сөйлесуге болмайды.
27
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Пайдалы және зиянды тағамдарды ажыратады 1 пайдалы тағамды анықтайды; 1
дұрыс тамақтануға қатысты бір кеңес береді; 1
дұрыс тамақтануға қатысты екінші кеңес береді; 1
Қоғамдық орындардағы қауіпсіздік ережелерін анықтайды 2 қауіпсіздік ережесін белгілейді (1); 1
қауіпсіздік ережесін белгілейді (2); 1
қауіпсіздік ережесін белгілейді (4). 1
Барлығы 6
28
«Дені саудың — жаны сау» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат
ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Пайдалы жэне зиянды тағамдарды ажыратады 1 Пайдалы тағамдарды анықтауда жэне дурыс тамақтану туралы кеңес беруде қиналады □ Пайдалы тағамдарды анықтауда / дурыс тамақтану туралы кеңес беруде қателіктер жібереді □ Пайдалы тағамдарды анықтайды жэне дұрыс тамақтану туралы кеңес береді □
Қоғамдық орындардағы қауіпсіздік ережелерін анықтайды 2 Қоғамдық орындардағы қауіпсіздік ережелерін анықтауда қиналады □ Қоғамдық орындардағы қауіпсіздік ережелерін анықтауда қателеседі □ Қоғамдық орындардағы қауіпсіздік ережелерін анықтайды □
29
«Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше 1.6 Мерекелер
3.2 Көрнекті тарихи тұлғалар және мәдениет қайраткерлері.
3.4 Қазақстанның тарихи тамырлары
2.1.6.1 Таңдауы бойынша ҚР ұлттық және мемлекеттік мерекелерінің мәнін түсіндіреді
2.3.2.1 Көрнекі материалдарды зерделеу арқылы ғұндардың өмір салтын сипаттау
2.3.4.1 Әл-Фарабидің ғылымның дамуына қосқан үлесі туралы әңгімелеу
Білім алушы
• Ұлттық, мемлекеттік мерекелердің мағынасын сипаттайды
• Ғұндардың өмір салтын сипаттайды
• Әл-Фарабидің ғылым саласына қосқан үлесін анықтайды
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. Өлеңді түсініп оқы.
Наурыз айы келгенде,
Күн шуағы шашылып.
Жылғалардан су ағып,
Ақ әжелер құлпырып.
Наурыз көже пісіріп,
Қонақтарға тартамыз.
1) Өлеңнің мазмұнына сәйкес келетін суретті белгіле (^).

Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
30
2) Наурыз мерекесі нені білдіреді? Жаз.
2. Дұрыс сөйлем құрау үшін тиісті бөлімдерді сәйкестендір.
1) Аттила — … а) Еділ деп атаған
2) Ғұндар Ъ) ғұндардың көшбасшысы.
3) Қазақ аңыздарында Аттиланы с) көшпелі өмір салтын ұстанған.
3. Әл-Фараби туралы оқы және сызбаны толықтыр.
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Ұлттық, мемлекеттік мерекелердің мағынасын сипаттайды 1 өлең мазмұнына сәйкес суретті анықтайды; 1
Наурыз мерекесінің мағынасын жазады; 1
Ғұндардың өмір салтын сипаттайды. 2 екі бағандағы сөздерді сәйкестендіреді (1-Ъ); 1
екі бағандағы сөздерді сәйкестендіреді (2-с); 1
екі бағандағы сөздерді сәйкестендіреді (3-а); 1
Әл-Фарабидің ғылым саласына қосқан үлесін анықтайды 3 Әл-Фараби үлес қосқан ғылым саласының біреуін анықтайды; 1
Әл-Фараби үлес қосқан ғылым саласының екіншісін анықтайды. 1
Барлығы 7
31
«Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат
үсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні______________________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Үлттық, мемлекеттік мерекелердің мағынасын сипаттайды 1 Өлең мазмүнына сэйкес суретті анықтауда жэне Наурыз мерекесінің мағынасын сипаттауда қиналады □ Өлең мазмүнына сэйкес суретті анықтауда/ Наурыз мерекесінің мағынасын сипаттауда қателіктер жібереді □ Өлең мазмүнына сәйкес суретті анықтайды жэне Наурыз мерекесінің мағынасын дүрыс сипаттайды □
Ғүндардың өмір салтын сипаттайды 2 Ғүндардың өмір салтын сипаттайтын сөйлемдер қүрастыруда қиналады □ Ғүндардың өмір салтын сипаттайтын сөйлемдер қүрастыруда қателіктер жібереді | 1 Ғүндардың өмір салты туралы сөйлемдер қүрастырады □
Әл-Фарабидің ғылым саласына қосқан үлесін анықтайды 3 Әл-Фарабидің ғылым саласына қосқан үлесін анықтауда қиналады □ Әл-Фараби үлес қосқан ғылым салаларын анықтауда қателіктер жібереді □ Әл-Фарабидің ғылым саласына қосқан үлесін дүрыс анықтайды □
32
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта «Дүниетану» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Дүниетану» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 — 4-сыныптар).
3. 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 15
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 6 тапсырмадан тұрады.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
33
№ Ортақ тақырып Бөлімше Оқу мақсаты Т апсырманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
Дені саудың -жаны сау 1.2 Мектеп жэне мектеп қоғамдастығы 2.1.2.1 Мектептегі оқу жэне оқудан тыс әрекет түрлерін түсіндіру Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 2
1 1.4 Денсаулық пен қауіпсіздік 2.1.4.1 Түрлі дереккөздер негізінде пайдалы жэне зиянды тағамдардың арасындағы айырмашылықтарды анықтау Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 2
2.1.4.2 Күнделікті жағдаяттардағы (үйде жэне қоғамдық орындарда) қауіпсіздік ережелерін түсіндіру Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 4
2 Салт-дәстүр жэне ауыз әдебиеті 1.6 Мерекелер 2.1.6.1 Таңдауы бойынша ҚР үлттық жэне мемлекеттік мерекелерінің мэнін түсіндіреді Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 2
3.1 Ежелгі мәдениеттер мен өркениеттер 2.3.1.1 Көрнекі материалдар негізінде иемденуші жэне өндіруші шаруашылық арасындағы айырмашылықты анықтау Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін 2 тапсырманы орындайды. 1 2
3.3 Қазақстан тарихындағы маңызды оқиғалар 2.3.3.1 Ботай мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттау 1 3
34
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Дүниетану» пәнінен 3-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Сөйлемдерді жалғастыр. Балалардың іс- әрекетін жаз.
1) Балалар сабақта__________________________________________.
2) Балалар спорттық үйірмеде________________________________.
[2]
2. Суретті тиісті сөздермен сәйкестендір. Сұраққа жауап бер.
Пайдалы сусындар:
Зиянды сусындар:
Зиянды сусындарды неге ішуге болмайды?
[2]
3. Сұрақтарға жауап бер.
1) Мектепте қандай ережелерді сақтау керек? 2 мысал жаз.
2) Көшеде қандай ережелерді сақтау керек? 2 мысал жаз.
[4]
4. Сұрақтарға жауап бер.
1) Наурыз мерекесі қашан тойланады?
2) Наурыз мерекесін қалай тойлайды?
[2]
35
5. Суреттегі адамдар немен айналысып жүр? Суреттерді сәйкес сөздермен байланыстыр.
[2]
6. Суретке мұқият қара. Тірек сөздер мен суретті пайдаланып, сөйлемдерді толықтыр.
Тірек сөздер: баспанасын, Ботай, балық аулаумен
Ақмола облысынан ежелгі адамдардың шамаман 20 қонысы табылды.
Бұл жер ____________________________________ қонысы деп аталады. Ботайлықтар өз
_______________________________ тастан, балшықтан жасаған. Ежелгі ботайлықтар
аңшылықпен, жылқышылықпен,___________________________________айналысқан.
[3]
36
Балл қою кестесі

Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
Есеп шығарады/ сұраққа жауап береді /оқиды/ жазады/әңгімелейді/ сурет салады
Футбол ойнайды/ күреседі/ боксқа қатысады/билейді
Оқу және оқудан тыс әрекеттерге қатысты сұраққа сәйкес басқа да дұрыс жауаптар қабылданады.
Себебі, олардың құрамында адам ағзасына зиян келтіретін газдар, әр түрлі қоспалар бар.
Сұрақтың мазмұнына сәйкес басқа да дұрыс жауаптар қабылданады.
1)Үзіліс кезінде дәлізде жүгіруге болмайды. Тазалық сақтау керек.
2) Бөтен адамдармен сөйлесуге болмайды. Жолдың бойында ойнамау керек.
Сұрақтың мазмұнына сәйкес басқа да дұрыс жауаптар қабылданады.
1) 22- наурыз / көктемде
Наурыз көже пісіреді / дастархан жаяды / әндетеді / ұлттық ойындар ойнайды / ұлттық киім киеді/бір -біріне сыйлық береді
Сұрақтың мазмұнына сәйкес басқа да дұрыс жауаптар қабылданады.
Әр дұрыс сәйкестікке 1 балл қойылады.
1
1
1
1
2
1
3
2
2
4
1
1
5
2
37
6 Ботай 1 Әр дұрыс анықталған сөзге 1 балл қойылады.
баспанасын 1
балық аулаумен 1
Барлығы 15
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
38
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Қоршаған орта» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше 2.1 Жергілікті жерде бағдарлану
2.2 Климат және ауа-райы
2.3 Табиғи жағдайлар және олардың әсері
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
2.2.1.1. Тұсбағдар көмегімен көкжиек бағыттарын анықтау
2.2.2.1 Ауа-райының адам өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне оң және кері әсерін талдау
2.2.3.3 Табиғаттың қолайсыз және қауіпті құбылыстарын жіктеу
Білім алушы
• Тұсбағдар арқылы көкжиектің бағыттарын анықтайды
• Ауа райының адам өміріне тигізетін оң және кері әсерлерін салыстырады
• Қауіпті табиғи құбылыстарды ажыратады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Орындау уақыты
Қолдану 15 минут Тапсырма
1. Суретке мұқият қара. Нысандардың қай бағытта орналасқанын жаз. Тірек сөздер: солтүстік, оңтүстік, шығыс, батыс.
1) құдық
2) орман
3) тау
4) үй
39
2. Суреттерге мұқият қара. Ауа райы адам өміріне қалай әсер етеді? Мысал келтір.
су тасқыны жаңбыр көктайғақ
құрғақшылық жел қар
Бағалау критерийі: Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Тұсбағдар арқылы көкжиектің бағыттарын анықтайды 1 көкжиектің батыс жағын анықтайды 1
көкжиектің солтүстік жағын анықтайды; 1
көкжиектің шығыс жағын анықтайды; 1
көкжиектің оңтүстік жағын анықтайды; 1
Ауа райының адам өміріне тигізетін оң және кері әсерлерін салыстырады 2 ауа райының адам өміріне тигізетін оң әсері туралы жазады; 1
ауа райының адам өміріне тигізетін кері әсері туралы жазады; 1
Қауіпті табиғи құбылыстарды ажыратады 3 табиғи апат түрлерін анықтайды. 1
Барлығы 7
40
«Қоршаған орта» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Тұсбағдар арқылы Тусбағдардың көмегімен Тусбағдардың көмегімен Тұсбағдар арқылы
көкжиектің бағыттарын 1 көкжиек бағыттарын көкжиектің оңтүстік/солтүстік/ көкжиек бағыттарын
анықтайды анықтауда қиналады батыс/шығыс бағыттарын анықтауда қателеседі дурыс анықтайды
Ауа райының адам Ауа райының адам өміріне Ауа райының адам өміріне Ауа райының адам
өміріне типзетін оң 2 типзетін оң жэне кері тигізетін оң / кері әсерлеріне өміріне типзепн оң
жэне кері эсерлерін эсерлеріне мысал келтіруде мысал келтіруде қателіктер жэне кері эсерлеріне
салыстырады қиналады жібереді мысал келтіреді.
Қауіпті табиғи Қауіпті табиғи Қауіпті табиғи қубылыстарды Қауіпті табиғи
кубылыстарды ажыратады 3 қубылыстарды анықтауда қиналады анықтауда қателіктер жібереді қубылыстарды дұрыс анықтайды
41
«Саяхат» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
2.4 Туризм
3.1 Көне мәдениеттер мен өркениеттер
2.2.4.1 Туризмнің негізгі түрлерін ажырату
2.3.1.2 Түрлі дереккөздерді зерделеу арқылы көне қалалар мен ескерткіштерді сипаттау
Білім алушы
• Туризмнің негізгі түрлерін атайды
• Дереккөздердің негізінде Қазақстанның көне ескерткіштерін сипаттайды
Білу және түсіну Қолдану
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. Бұл іс-әрекеттер туризмнің қай түріне жатады? Сәйкестендір.
Архитектуралық
ескерткіштермен
танысу
Емдік-сауықтыру туризмі
Балшықпен емдеу
Тау шаңғысы
Спорттық туризм
Мәдени-танымдық туризм
2. Отырар қаласының орнынан табылған бұйымдарға қара. Бұл қолөнер бұйымдарын қай шебер жасаған? Көмекші сөздерді пайдаланып, жаз.
Көмекші сөздер: зергер, көзеші, темір ұстасы.
42
3. Көне Отырар туралы не білесің? Тірек сөздерді қолданып, 2-3 сөйлем жаз.
Тірек сөздер: керемет, көне қала, ұсталар, бұйымдар, археологтар, қазына, монеталар, шығыс базары.
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Туризмнің негізгі түрлерін атайды 1 емдік-сауықтыру туризміне сәйкес әрекетті анықтайды; 1
мәдени-танымдық туризмге сәйкес әрекетті анықтайды; 1
спорттық туризмге сәйкес әрекетті анықтайды; 1
Дереккөздердің негізінде Қазақстанның көне ескерткі штері н сипаттайды 2 бұйымды жасаған шеберді анықтайды (көзеші) 1
бұйымды жасаған шеберді анықтайды (зергер); 1
бұйымды жасаған шеберді анықтайды (темір ұстасы); 1
3 тірек сөздерді пайдаланып, Отырар қаласын сипаттайды; 1
2-3 сөйлем жазады. 1
Барлығы 8
43
«Саяхат» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Туризмнің негізгі түрлерін атайды 1 Туризм түрлерін анықтауда қиналады □ Емдік-сауықтыру/мэдени-танымдық/ спорттық туризм түрлеріне сәйкес эрекеттерді анықтауда қателіктер жібереді □ Туризм түрлерін дұрыс анықтайды □
Дереккөздердің негізінде Қазақстанның көне ескерткі штері н сипаттайды 2,3 Қолөнер шеберлерін анықтауда жэне көне Отырар қаласын сипаттауда қиналады |—| Қолөнер шеберлерін анықтауда /көне Отырар қаласын сипаттауда қиналады □ Қолөнер шеберлерін дүрыс анықтайды жэне көне Отырар қаласын сипаттайды |—|
44
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес оқушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта «Дүниетану» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Дүниетану» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 — 4-сыныптар).
3. 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 15
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар сұрақтарды, қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 7 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
45
№ Ортақ тақырып Бөлімше Оқу мақсаты Тапсырманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
Қоршаған орта 2.1 Жергілікті жерде бағдарлану 2.2.1.1. Тусбағдар көмегімен көкжиек бағыттарын Білім алушы жабық түрдегі көп тандауы бар тапсырманы орындайды. 1 1
1 анықтау Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 2
2.2 Климат жэне ауа-райы 2.2.2.1 Ауа-райының адам өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне оң жэне кері әсерін талдау Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін 2 тапсырманы орындайды. 1 2
2.3 Табиғи жағдайлар жэне олардың әсері 2.2.3.3 Табиғаттың қолайсыз жэне қауіпті кубылыстарын жіктеу 1 3
2.2.3.2 Өз өңіріндегі табиги жагдайлардың (жер бедері, климат, өсімдік жэне жануарлар әлемі, су нысандары) оң жэне кері тустарын талдау Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 2
2 Саяхат 2.4 Туризм 2.2.4.1 Туризмнің негізгі түрлерін ажырату Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 3
3.1 Көне мәдениеттер мен өркениеттер 2.3.1.2 Түрлі дереккөздерді зерделеу арқылы көне қалалар мен ескерткіштерді сипаттау Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 2
46
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Дүниетану» пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Көкжиек тұстарын анықтауға арналған құрал:
A) термометр
B) секундомер
C) сағат
^) тұсбағдар
[1]
2. Суретке мұқият қара. Сұрақтарға жауап жаз.
О
1) Мектептің батыс жағында қандай нысандар бар? Жаз.
2) Мектептің шығыс жағында қандай нысандар бар? Жаз.
[2]
3. Берілген пікірлер ақиқат па? Кестені толтыр.
Пікірлер Иә/Жоқ
1) Көктайғақ, боран, қуаңшылық жануарлар үшін қауіпті.
2) Күн көзінің жылуы адамдар, өсімдіктер мен жануарлар үшін өте маңызды.
[2]
47
4. Сәйкестігін тап.
Қолайсыз табиғи құбылыстар
Табиғи апаттар
[3]
5. Өзендер адамдардың өміріне қалай әсер етеді? Мысал келтір.
[2]
6. Суреттерде қандай туристік аймақтар бейнеленген? Атауларын жаз.
[3]
48
7. Суреттерді атауларымен сәйкестендір.
[2]
Балл қою кестесі
Тапсырма

Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
О)
1) дәмхана,емхана.
2) сауда орталығы, цирк.
Әр дұрыс жауапқа 1 балл қойылады
Әр дұрыс жауапқа 1 балл қойылады.
Білім алушының ықтамал жауабы:
Өзеннің суымен егістікті суарады/Адамдар өзеннен балық аулайды, шомылады, кемемен және қайықпен жүзеді/жағажайда демалады/Өзендер болмаса бәрі құрғап қалар еді.
Тапсырмаға сәйкес басқа да баламалы жауап нұсқалары қабылданады.
Көктемде қар еріген кезде өзенде су көбейіп, су тасқыны болуы мүмкін/ Су тасқыны болып, үйлер, көпірлер, жолдар бұзылады/ Су тасып, адамдар менжануарларға, егістікке зиян келтіреді.
Медеу / Медеу мұз айдыны
Тамғалы / Тамғалы таңбалары
Сөзді жазуда жіберілген қателер
1
1
2
1
1
2
3
4
3
5
1
1
6
1
1
49
Бурабай/Бурабай көлі/Бурабай шипажайы
ескерілмейді
Барлығы
15
Әр дұрыс жауапқа Ібалл қойылады.
1
7
2
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
50
Жазбаларға арналған орын

One thought on “СОР СОЧ ЖБ ТЖБ БЖБ Дүниетану 2 сынып

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *