СОР СОЧ ЖБ ТЖБ БЖБ Жаратылыстану 2 сынып

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
Жаратылыстану
2-сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 2-сынып білім алушыларына «Жаратылыстану» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (1-4-сыныптары) «Жаратылыстану» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.
Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификация мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.
Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
2
Мазмұны
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………….4
«Мен — зерттеушімін» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………4
«Тірі табиғат» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………………7
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы………………………10
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………………16
«Тірі табиғат» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………………..16
«Заттар және олардың қасиеттері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………..19
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы………………………23
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………………29
«Заттар және олардың қасиеттері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………..29
«Жер және Ғарыш» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………………32
«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………….35
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы………………………39
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………………44
«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………….44
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы………………………47
3
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Мен — зерттеушімін» бөлімі бойынша жиынтық бағалау («Өзім туралы» ортақ
тақырыбы аясында)
Бөлімше
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
1.1 Ғылым мен зерттеушілердің рөлі
1.2 Табиғатты тану әдістері
2.1.1.1 Қоршаған әлем құбылыстары, үдерістері мен
нысандарын зерделеуге қажетті жағдайлар мен зерттеушінің тұлғалық қасиеттерін анықтау 2.1.2.6 Эксперименттің басты белгілерін анықтау (мақсат, болжам, ресурстар, жоспар, мерзім, нәтиже)
Білім алушы
• Қоршаған ортаны зерделеуге қажетті жағдайлар мен жеке тұлғалық қасиеттерді ажыратып, айқындайды
• Тәжірибе жасаудың кезеңдерін анықтайды
Білу және түсіну Қолдану
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. Тұлғалық қасиеттер мен жағдайларды анықтап, сәйкестендір.
Білім
Байқампаздық
Құралдар
Еңбексүйгіштік
4
2. Бақылау жүргізу қадамдарын толықтыр.
Қ
д
ШАМАНЫ ӨЛШЕУ Р……..
БОЛЖАМ
СҮРАҚ ҚОЮ
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Қоршаған ортаны зерделеуге қажетті жағдайлар мен жеке тұлғалық қасиеттерді ажыратып, айқындайды 1 зерттеушінің қасиеттерін анықтайды; 1
ақпарат көздерін анықтайды; 1
Тәжірибе жасаудың кезеңдерін анықтайды 2 тәжірибе жасаудың кезеңін анықтайды (ресурс); 1
тәжірибе жасаудың кезеңін анықтайды (деректер); 1
тәжірибе жасаудың кезеңін анықтайды (қорытынды); 1
Барлығы 5
5
«Мен — зерттеушімін» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика («Өзім туралы» ортақ тақырыбы аясында)
Білім алушының аты-жөні ___________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Қоршаған ортаны зерделеуге қажетті жағдайлар мен жеке тұлғалық қасиеттерді ажыратып, айқындайды 1 Қоршаған ортаны зерделеуге қажетті жағдайлар мен тұлғалық қасиеттерді анықтауда қиналады □ Қоршаған ортаны зерделеуге қажетті жағдайларды / тұлғалық қасиеттерді анықтауда қателіктер жібереді ^ Қоршаган ортаны зерделеуге қажетті жагдайлар мен тулгалық қасиеттерді дурыс анықтайды □
Тәжірибе жасаудың кезеңдерін анықтайды 2 Тәжірибе жасаудың кезеңдерін анықтауда қиналады □ Тэжірибе жасаудың кезеңдерін анықтауда қателіктер жібереді □ Тэжірибе жасаудың кезеңдерін дұрыс анықтайды □
6
«Тірі табиғат» бөлімі бойынша жиынтық бағалау («Өзім туралы» және «Менің отбасым
және достарым» ортақ тақырыптары аясында)
Бөлімше 2.1 Өсімдіктер
2.2 Жануарлар
Оқу мақсаты 2.2.1.7 Өсімдіктерге қамқорлық жасаудың маңыздылығын
түсіндіру
2.2.2.1 Жануарлар класының өкілдерін ажырату: бунақденелілер, балықтар, қосмекенділер, бауырымен жорғалаушылар, құстар және сүтқоректілер
Бағалау критерийі Білім алушы
• Өсімдіктерге күтім жасаудың себептерін анықтайды және түсіндіреді
• Жануарларды кластарға жіктейді
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. Өсімдіктерге зиян келтіретін әрекетті бейнелейтін суретті белгіле (^).
Өсімдіктерге неліктен күтім жасау керек? Жаз.
7
2. Суреттер мен атауларды сәйкестендір.
Балықтар
Құстар
Сүтқоректілер
Қосмекенділер
Бунақденелілер
Бауырымен
жорғалаушылар
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Өсімдіктерге күтім жасаудың себептерін анықтайды және түсіндіреді. 1 өсімдіктерге зиян келтіретін әрекетті бейнелейтін суретті анықтайды; 1
өсімдіктерге күтім жасау қажеттілігінің себебін жазады; 1
Жануарларды кластарға жіктейді. 2 сүтқоректілер класын анықтайды; 1
құстар класын анықтайды; 1
балықтар класын анықтайды; 1
қосмекенділер класын анықтайды; 1
бауырымен жорғалаушылар класын анықтайды; 1
бунақденелілер класын анықтайды. 1
Барлығы 8
8
«Тірі табиғат» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика («Өзім туралы» және «Менің отбасым және достарым» ортақ тақырыптары аясында)
Білім алушының аты-жөні:_____________________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Өсімдіктерге күтім жасаудың себептерін анықтайды жэне түсіндіреді 1 Өсімдіктерге күтім жасау қажеттілігінің себептерін анықтауда жэне түсіндіруде қиналады Өсімдіктерге күтім жасау қажеттілігінің себептерін анықтауда/ түсіндіруде қателеседі Өсімдіктерге күтім жасау қажеттілігінің себептерін анықтайды жэне түсіндіреді
Жануарларды кластарга жіктейді 2 Жануарлардың класын анықтауда қиналады Жануарлардың класын анықтауда қателеседі Жануарларды кластарга дүрыс жіктейді
9
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта «Жаратылыстану» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Жаратылыстану» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 — 4-сыныптар).
3. 1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 15
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әртүрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар және қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 4 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
10
№ Бөлім Бөлімше Оқу мақсаты Т апсырманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
1 Мен — зерттеу шімін («Өзім туралы» ортақ тақырыбы аясында) 1.1 Ғылым мен зерттеушілердің рөлі 2.1.1.1 Қоршаған әлем қубылыстары, үдерістері мен нысандарын зерделеуге қажетті жағдайларды мен зерттеушінің түлғалық қасиеттерін анықтау Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар тапсырманы орындайды 1 1
2-3 Тірі табиғат («Өзім туралы», «Менің отбасым жэне достарым» ортақ тақырыптары аясында) 2.1 Өсімдіктер 2.2.1.3 Өсімдіктің негізгі бөліктерінің қызметін сипаттау Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 4
2.2.1.4 Өсімдік топтарын тіршілік ортасына жэне қоршаған ортаның жағдайларына (ылғал) бейімделу жолдары бойынша салыстыру Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар жэне ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 4
4 2.2 Жануарлар 2.2.2.1 Жануарлар класының өкілдерін ажырату: бунақденелілер, балықтар, қосмекенділер,бауырымен жорғалаушылар, қүстар жэне сүтқоректілер Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 6
11
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Жаратылыстану» пәнінен 1-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Зерттеушінің бойында қандай қасиет болмауы тиіс? Белгіле (^)
A) білімқұмарлық [^]
B) зейінділік \^\
C) жалқаулық □
^) шыдамдылық I I
2. Сөйлемдерді оқы және толықтыр.
[1]
«Мен өсімдікті топыраққа бекітіп, ұстап тұрамын. Топырақтан қажетті суды және еріген минералды тұздарды өткіземін»
Бұл ___________________________________.
«Мен өсімдіктің бойына су мен қоректік заттарды жеткіземін»
Бұл_____________________________________.
«Мен арқылы өсімдікті суару керектігін анықтайды. Мені қорек және дәрі ретінде де пайдаланады» —
Бұл__________________________________________.
«Мен ауаға жұпар иісімді таратамын, айналаға көрік беремін»
Бұл _________________________________________.
[4]
12
3. Берілген өсімдіктер қай топқа жатады?
Олардың қандай айырмашылығы бар? Жаз.
1) Шөлге төзімді өсімдіктер
2) Ылғалсүйгіш өсімдіктер
[4]
4. Жануарлар класының өкілдерін анықта. Олардың атауларын жаз.
Бауырымен
жорғалаушылар
Қосмекенділер
Сүтқоректілер
1)_
2).
1)_
2)_
1)_
2)_
[6]
13
Балл қою кестесі
№ Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 С 1
2 1) тамыр 1
2) сабақ 1
3) жапырақ 1
4) гүл 1
3 ІОЗІМДІ А, / \ . ^ ^Ылғалсүйгіш 2
1) құрғақ климатта өседі/ жапырағы жіңішке және тамыры ұзын болады 1 Тапсырмаға сәйкес болатын басқа да жауап нұсқалары қабылданады.
2) жалпақ жапырағы бар / сулы топыраққа бейім 1
4 Бауырымын жорғалаушылар: тасбақа / қолтырауын / жылан және т.б. 2 Тапсырмаға сәйкес болатын басқа да дұрыс жауаптар қабылданады. Әр дұрыс жауапқа 1 балл қойылады.
Қосмекенділер: бақа / саламандр және т.б. 2
Сүтқоректілер: қасқыр/қоян/ піл/ маймыл және т.б. 2
Барлығы 15
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
14
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
15
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Тірі табиғат» бөлімі бойынша жиынтық бағалау («Менің мектебім» ортақ тақырыбы аясында)
Бөлімше 2.3 Адам
Оқу мақсаты 2.2.3.1 Адамның тірек-қимыл жүйесінің қызметін анықтау.
2.2.3.4 Денсаулық сақтаудағы жеке гигиенаның рөлін анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Тірек-қимыл қозғалыс мүшелерінің қызметін түсіндіреді
• Жеке бас гигиенасын сақтау ережелерін құрастырады
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. Адам қаңқасының атқаратын екі негізгі қызметін сипатта.
1) Тірек қызметі: _______________________________________________
2) Қорғаныс қызметі: ______________________________________________
2. Қима қағаздарды сәйкестендіру арқылы жеке бас гигиенасы ережелерін құрастыр.
\ \
Таңертең жуын және алып жүруді ұмытпа
\ \

\ \
Серуендеуден кейін беті-қолыңды жу
\ \

\ \
Тырнағыңды уақытында тісіңді тазала
\ \
3. Күнделікті орындалатын жеке бас гигиенасы әрекеттерін жаз.
1)______________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________
16
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Тірек-қимыл қозғалыс мүшелерінің қызметін түсіндіреді 1 қаңқаның тірек қызметін сипаттайды; 1
қаңқаның қорғаныс қызметін сипаттайды; 1
Жеке бас гигиенасын сақтау ережелерін құрастырады 2 бірінші сәйкестікті анықтайды; 1
екінші сәйкестікті анықтайды; 1
үшінші сәйкестікті анықтайды; 1
жеке бас гигиенасына қатысты бірінші ережені жазады; 1
жеке бас гигиенасына қатысты екінші ережені жазады; 1
Барлығы 7
17
«Тірі табиғат» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
(«Менің мектебім» ортақ тақырыбы аясында)
Білім алушының аты-жөні__________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Адам денесінің тірек-қимыл қозғалыс мүшелерінің қызметін түсіндіреді 1 Адам қаңқасының атқаратын негізгі қызметтерін сипаттауда қиналады □ Адам қаңқасының тірек қызметін/қорғаныс қызметін сипаттауда қателіктер жібереді □ Адам қаңқасының атқаратын негізгі қызметтерін дүрыс сипаттайды □
Жеке бас гигиенасын сақтау ережелерін қүрастырады 2 Жеке бас гигиенасын сақтау ережелерін қүрастыруда жэне күнделікті орындалатын әрекеттерге мысал келтіруде қиналады □ Жеке бас гигиенасы ережелерінің бөліктерін сэйкестендіруде / жеке бас гигиенасына қатысты күнделікті орындалатын әрекеттерге мысал келтіруде қателіктер жібереді Жеке бас гигиенасын сақтау ережелерін қүрастырады жэне күнделікті орындалатын әрекеттерге мысал келтіреді □
18
«Заттар және олардың қасиеттері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ( «Туған өлкем» ортақ тақырыбы аясында)
Бөлімше
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Орындау уақыты Тапсырма
1. Қажетті сөздерді қолданып, сөйлемдерді толықтыр.
3.2 Ауа
3.3 Су
2.3.2.2 Ауаның кейбір қасиеттерін сипаттау (агрегаттық күйі, түсі, иісі)
2.3.3.1 Судың физикалық қасиеттерін анықтау (дәмсіз, иіссіз, белгілі бір формасының болмауы, аққыштығы)
Білім алушы
• Ауаның қасиеттерін анықтайды және сипаттайды
• Судың физикалық қасиеттерін анықтайды
Білу және түсіну 15 минут
1) Ауаны
және
мүмкін емес.
2) Біз ауаны көрмейміз, өйткені ол
және
3) Ауаның дәмі жоқ, ол —
19
2. Суретте судың қандай қасиеттері бейнеленген? Сәйкестендір.
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Ауаның қасиеттерін анықтайды және сипаттайды 1 ауаның қасиеттерін сипаттайды (көру, ¥стау); 1
ауаның қасиеттерін сипаттайды (түссіз, мөлдір); 1
ауаның қасиеттерін сипаттайды (дәмсіз); 1
Судың физикалық қасиеттерін анықтайды 2 судың физикалық қасиеттерін сәйкестендіреді; 1
3 судың қасиетін анықтайды (иісі жоқ); 1
судың қасиетін анықтайды (дәмі жоқ); 1
судың қасиетін анықтайды (түсі жоқ); 1
судың қасиетін анықтайды (пішіні жоқ). 1
Барлығы 8
21
«Заттар және олардың қасиеттері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика («Туған өлкем» ортақ тақырыбы аясында)
Білім алушының аты-жөні:_______________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Ауаның қасиеттерін анықтайды жэне сипаттайды 1 Ауаның қасиеттерін анықтауда қиналады □ Ауаның қасиеттерін анықтауда қателіктер жібереді □ Ауаның қасиеттерін дұрыс анықтайды □
Судың физикалық қасиеттерін анықтайды 2 Судың физикалық қасиеттерін анықтауда қиналады □ Судың физикалық қасиеттерін анықтауда (дәмсіз / иіссіз/ түссіз/пішінсіз) қателеседі □ Судың физикалық қасиеттерін дұрыс анықтайды □
22
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта «Жаратылыстану» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Жаратылыстану» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 — 4-сыныптар).
3. 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 15
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар сұрақтарды және қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 7 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
23
№ Бөлім Бөлімше Оқу мақсаты Тапсыманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
1-4 Тірі табиғат («Менің мектебім» ортақ тақырыбы аясында) 2.3 Адам 2.2.3.5. Тіс күтімінің денсаулық сақтаудағы маңызын анықтау Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 1
2.2.3.2 Дұрыс дене сымбатын сақтаудың маңыздылығын түсіндіру Білім алушы көп таңдауы бар жэне ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 3
2.2.3.1. Адамның тірек-қимыл жүйесінің қызметін анықтау Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар тапсырманы орындайды 1 2
2.2.3.4 Денсаулық сақтаудағы жеке гигиенаның рөлін анықтау Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар тапсырманы орындайды 1 1
5-7 Заттар жэне олардың қасиеттері («Туған өлкем» ортақ тақырыбы аясында) 3.2 Ауа 2.3.2.2 .Ауаның кейбір қасиеттерін сипаттау (агрегаттық күйі, түсі, иісі) Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар тапсырманы орындайды 1 1
Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 3
3.3 Су 2.3.3.1. Судың физикалық қасиеттерін анықтау (дәмсіз, иіссіз, белгілі бір формасының болмауы, аққыштығы) Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар тапсырманы орындайды 1 4
24
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Жаратылыстану» пәнінен 2 -тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Суреттерге қара. Тіске неліктен күтім жасау керек? Жаз.
V «Я
2. Суреттерге мұқият қара.
1) Дұрыс отыру қалпын белгіле (^).
2) Дұрыс дене сымбатын сақтауға арналған екі ереже жаз:
1) _______________________________________________________
[1]
2)
3. Адам қаңқасының қызметін анықта. Дұрыс жауаптарды белгіле (^)
1) Иіс пен дәмді анықтайды. | |
2) Денені қозғалысқа келтіреді. | |
3) Ішкі ағзаларды қорғайды. | |
4. Жеке бас гигиенасы деген не? Оқы және белгіле (^).
[3]
[2]
[1]
25
5. Суреттен ауаның қандай қасиетін бақылауға болады? Дұрыс жауабын белгіле (^).
A) ауаның дәмі жоқ
B) ауа мөлдір
C) ауа серпімді
Б) ауаның иісі жоқ
[1]
6. Берілген шартты белгілерге мұқият қара. Ауаның қандай қасиеттері бар?Жаз.
Ауа
1) 2)____________________________ 3)_________________________
[3]
7. Судың қасиеттерін белгіле
АҚҚЫШ ДӘМСІЗ
ПІШІНІ ЖОҚ
} ———
АҚ ТҮСТІ ИІССІЗ
[4]
26
Балл қою кестесі
№ Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 Тіс сау болу үшін үнемі күтім жасау керек Тіс ауырмау үшін дәрігерге көрініп тұру керек 1 Тапсырманың мазмұнына сәйкес болатын басқа жауаптар да қабылданады.
2 □ 1 Тапсырманың мазмұнына сәйкес болатын басқа жауаптар да қабылданады.
І.Партада, үстелде денені тік ұстап, түзу отыру керек/ Партада, үстелде басты түзу ұстап, еңкеймей отыру керек. 1
2. Ауыр жүкті екі қолмен кезек көтеру керек/ Денені тік ұстап жүру керек/ Басты көтеріп, иықты бір деңгейде ұстап жүру керек. 1
3 2) Денені қозғалысқа келтіреді. 1
3) Ішкі ағзаларды қорғайды 1
4 Бұл денені таза ұстау және оған күтім жасау 1
5 В 1
6 Ауаның дәмі жоқ/ Ауа дәмсіз 1
Ауаның түсі жоқ/ Ауа түссіз 1
Ауаның иісі жоқ/ Ауа иіссіз 1
7 Дәмсіз 1
Пішіні жоқ 1
Аққыш 1
Иіссіз 1
Барлығы 15
5. Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
27
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған с¥рақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін ж¥мыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
28
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Заттар және олардың қасиеттері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау («Дені саудың — жаны сау» ортақ тақырыбы аясында)
Бөлімше 3.4 Табиғат ресурстары
1.2 Табиғатты тану әдістері
Оқу мақсаты 2.3.4.1 Табиғи ресурстардың қолданысын анықтау
2.3.4.2 Табиғи ресурстарды шығу тегі бойынша жіктеу
2.1.2.2 Бақылаудың басты белгілерін анықтау (мақсат, нысан, жоспар, мерзімдер, нәтиже)
Бағалау критерийі Білім алушы
• Табиғи ресурстардың адам үшін маңыздылығын анықтайды
• Табиғи ресурстар мен адам қолымен жасалған ресурстарды топтастырады
• Бақылау әдісін сипаттайды
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. Кестені толықтыр. Табиғи ресурстардың қолданысын анықта.
Табиғи ресурстар Ресурстың адам үшін маңыздылығы
Көмір
Ас тұзы
су
2. Ресурстарды екі топқа бөліп жаз.


ы
29
Табиғи ресурстар : ______
Адам қолымен жасалған заттар;
3. Сөйлемдерді бақылау жүргізудің тиісті белгілерімен толықтыр.
1) Бақылау жүргізуді бастамай тұрып, оның анықтап алу керек.
2) Бақылау жүргізуді аяқтаған соң
жасау керек.
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Табиғи ресурстардың адам үшін маңыздылығын анықтайды 1 бірінші ресурстың адам үшін маңыздылығын анықтайды; 1
екінші ресурстың адам үшін маңыздылығын анықтайды; 1
үшінші ресурстың адам үшін маңыздылығын анықтайды; 1
Табиғи ресурстар мен адам қолымен жасалған ресурстарды топтастырады 2 табиғи ресурстарды анықтайды; 1
адам қолымен жасалған ресурстарды анықтайды; 1
Бақылау әдісін сипаттайды 3 бақылау жүргізудің белгісін анықтайды және бірінші сөйлемді толықтырады; 1
бақылау жүргізудің белгісін анықтайды және екінші сөйлемді толықтырады . 1
Барлығы 7
30
«Заттар және олардың қасиеттері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика («Дені саудың — жаны сау» ортақ тақырыбы аясында)
Білім алушының аты-жөні______________________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Табиғи ресурстардың адам үшін маңыздылығын анықтайды 1 Табиғи ресурстардың адам үшін маңыздылығын анықтауда қиналады □ Адам үшін көмір/тұз/судың маңыздылығын анықтауда қателіктер жібереді □ Табиги ресурстардың адам үшін маңыздылыгын дүрыс анықтайды □
Табиғи ресурстар мен адам қолымен жасалған ресурстарды топтастырады 2 Табиғи ресурстар мен адам қолымен жасалған ресурстарды ажыратуда қиналады □ Табиғи ресурстарды/адам қолымен жасалған ресурстарды ажыратуда қателіктер жібереді □ Табиги ресурстар мен адам қолымен жасалган ресурстарды дұрыс ажыратады ц
Бақылау әдісін сипаттайды 3 Бақылау жүргізудің басты белгілерін анықтауда қиналады □ Сөйлемді бақылау жүргізудің басты белгілерімен толықтыруда (мақсат/ қорытынды) қателеседі | 1 Бақылау жүргізудің басты белгілерін дұрыс анықтайды □
31
«Жер және Ғарыш» бөлімі бойынша жиынтық бағалау («Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы аясында)
Бөлімше 4.1 Жер
4.2 Ғарыш
Оқу мақсаты 2.4.1.2. Жердің табиғи серігін анықтау
2.4.2.1. Күн жүйесі ғаламшарларының орналасу тәртібін анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Жердің табиғи серігін атайды
• Күн жүйесі ғаламшарларының орнын анықтайды
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. а) Жердің қанша табиғи серігі бар? Санын жаз. _____________________________
Ъ) Жердің табиғи серігінің атауын жаз:__________________________
\іТя-г , V
-Ч-‘М
„ іҒ І
» 0’ .
3
Шолпан
4
Нептун
Сатурн
5
6
Уран
7
Юпитер
8
Меркурий
32
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Жердің табиғи серігін атайды 1 Жердің табиғи серігінің санын жазып көрсетеді; 1
Жердің табиғи серігін анықтайды; 1
Күн жүйесі ғаламшарларының орнын анықтайды 2 бірінші ғаламшардың орнын анықтайды; 1
екінші ғаламшардың орнын анықтайды; 1
үшінші ғаламшардың орнын анықтайды; 1
төртінші ғаламшардың орнын анықтайды; 1
бесінші ғаламшардың орнын анықтайды; 1
алтыншы ғаламшардың орнын анықтайды; 1
жетінші ғаламшардың орнын анықтайды ; 1
сегізінші ғаламшардың орнын анықтайды. 1
Барлығы 10
33
«Жер және Ғарыш» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика («Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы аясында)
Білім алушының аты-жөні_______________________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Жердің табиғи серігін атайды 1 Жердің табиғи серігінің санын анықтауда жэне атауда қиналады □ Жердің табиғи серігінің санын анықтауда/ атауда қателеседі □ Жердің табиғи серігінің санын анықтайды жэне атауын дұрыс жазады □
Күн жүйесі ғаламшарларының орнын анықтайды 2 Күн жүйесі ғаламшарларының орналасу ретін анықтауда қиналады □ Күн жүйесі ғаламшарларының орналасу ретін анықтауда қателіктер жібереді □ Күн жүйесі ғаламшарларының орналасу ретін дұрыс анықтайды □
34
«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау («Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы аясында)
Бөлім
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
5.1 Күш және қозғалыс
2.5.1.1 Түрлі денелердің әр түрлі жылдамдықпен қозғалуына мысал келтіру
2.5.1.3 Қозғалыс тудыратын күштерді зерттеу
2.5.1.4 Массаны анықтауға арналған құралдарды таңдау және пайдалану
Білім алушы
• Әр түрлі денелердің қозғалыс жылдамдығын салыстырады
• Қозғалыс тудыратын күштерді анықтайды
• Массаны өлшеуге арналған құралдарды анықтайды және қолданады
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. Мәреге бірінші болып жететін көлікті белгіле (^).1) Неліктен? Себебін жаз.
2) Жоғары және төмен жылдамдықпен қозғалатын денелерге бір мысалдан келтір. Кестені толтыр.
Жоғары жылдамдық Төмен жылдамдық

35
2. Шананы орнынан қозғалту үшін не істеу керек? Қозғалыс тудыратын екі әрекетті жаз.
3. Бауырсақ пісіру үшін әжейге алдымен ұнды өлшеп алу қажет.
1) Әжейге қажетті құралды белгіле (^).
2) Таразыда көрсетілген массаны анықта. Жаз.
36
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Әр түрлі денелердің қозғалыс жылдамдығын салыстырады 1 жылдамдығы жоғары көлікті анықтайды және себебін түсіндіреді; 1
жылдамдығы жоғары денеге мысал келтіреді; 1
жылдамдығы төмен денеге мысал келтіреді; 1
Қозғалыс тудыратын күштерді анықтайды 2 қозғалыс тудыратын бірінші күшті анықтайды; 1
қозғалыс тудыратын екінші күшті анықтайды; 1
Массаны өлшеуге арналған құралдарды анықтайды және қолданады 3 массаны өлшейтін құралды анықтайды; 1
таразының көрсеткішін (заттың массасын) жазады. 1
Барлығы 7
37
«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
(«Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы аясында)
Білім алушының аты-жөні________________________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Әртүрлі денелердің қозғалыс жылдамдығын салыстырады 1 Түрлі денелердің жылдамдықтарын салыстыруда жэне жылдамдығы эртүрлі денелерге мысал келтіруде қиналады □ Түрлі денелердің жылдамдықтарын салыстыруда/ жылдамдығы жоғары /жылдамдығы төмен денеге мысал келтіруде қателіктер жібереді | | Түрлі денелердің жылдамдықтарын салыстырады жэне жылдамдыгы эртүрлі денелерге мысал келтіреді □
Қозғалыс тудыратын күштерді анықтайды 2 Қозғалыс тудыратын күштерді анықтауда қиналады □ Қозғалыс тудыратын итеру/ тарту күштерін анықтауда қателеседі ^ ^ Қозгалыс тудыратын күштерді дұрыс анықтайды □
Массаны өлшеуге арналған қүралдарды анықтайды жэне қолданады 3 Массаны өлшеуге арналған қүралдарды анықтауда жэне қолдануда қиналады □ Массаны өлшеуге арналған қүралдарды / заттың массасын анықтауда кателіктер жібереді ^ Массаны өлшеуге арналган қүралдарды жэне заттың массасын дұрыс анықтайды □
38
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта «Жаратылыстану» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Жаратылыстану» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы, (1-4-сыныптар)
3. 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 15
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар сұрақтарды, қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 5 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
39
№ Бөлім Бөлімше Оқу мақсаты Тапсырма сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
Жер жэне Ғарыш («Салт-дәстүр жэне ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы аясында) 4.2 Ғарыш 2.4.2.2 Күн жүйесі ғаламшарларын салыстыру Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар тапсырманы орындайды 1 4
1-4 4.1 Жер 2.4.1.2 Жердің табиғи серігін анықтау Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар тапсырманы орындайды 1 1
2.4.1.1 Жер мен Күн арасындағы байланысты түсіндіру Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 3
4.3 Кеңістік жэне уақыт 2.4.3.1 Негізгі уақыт өлшем бірліктерін ажырату Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар тапсырманы орындайды 1 4
5 5.1 Күш жэне қозғалыс 2.5.1.3 Қозғалыс тудыратын күштерді зерттеу. 2.5.1.4 Массаны анықтауға арналған қүралдарды таңдау жэне пайдалану. 2.5.1.2 Жылдамдықты түсіндіруде сапалық сипаттамаларын қолдану (жылдам, баяу) Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 3
40
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Жаратылыстану» пәнінен 3-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Дұрыс жауабын таңда.
1) Күн жүйесіндегі адамзат тіршілік ететін жалғыз ғаламшар:
А) Жер
в) Уран С) Нептун Б) Марс
2) Күн — бұл …
A) жер серігі
B) ғаламшар
C) жұлдыз ^) комета
3) Күн жүйесіндегі ең үлкен ғаламшар.
A) Марс
B) Жер
C) Уран ^) Юпитер
4) Күн жүйесіндегі күрделі сақиналық құрылысы бар ғаламшар:
A) Меркурий
B) Шолпан
C) Марс ^) Сатурн
[4]
2. Суретке мұқият қара. Дұрыс тұжырымдарды белгіле (^).
1) Ай — жарық көзі.
2) Ай — Жердің жалғыз табиғи серігі.
[1]
3. Күн туралы сөйлемдерді толықтыр.
1) Күн болмаса Жерде___________________________болмас еді.
2) Күн Жерге жарық және____________________________береді.
3) Кешке Күн__________________________.
[3]
41
4. Тұжырымдарды оқы. Онымен келісесің бе, жоқ па? Белгіле.
№ Тұжырымдар Иә ю Жоқ (X)
1 Бір сағатта 12 минут бар.
2 Таразының көмегімен массаны анықтауға болады.
3 Күш заттарды қозғалысқа келтіреді.
4 Ұлу — ең жылдам қозғалатын жануар.
[4]
5. Оқы және жауабын жаз.
1) Уақыт өлшем бірліктері:____________________________________________________________
2) Қыстың соңғы айы, бұл _____________________________________________________________
3) Аптаның алғашқы күні ______________________________________________________________
[3]
Балл қою кестесі
Тапсырма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 1) А 1
2) С 1
3)Б 1
4)Б 1
2 Ай — Жердің жалғыз табиғи серігі. 1
3 1) тіршілік 2) жылу 3) батады 1 1 1 Тапсырманың мазмұнына сәйкес болатын басқа жауаптар да қабылданады.
4 1 Жоқ / Х 1
2 Иә/ У 1
3 Иә/ У 1
4 Жоқ / Х 1
5 Минут/ сағат/тәулік/апта/ай/ жыл 1 Тапсырманың мазмұнына сәйкес болатын басқа жауаптар да қабылданады.
Ақпан 1 Балл қою барысында сөздерді жазудағы қателер есептелмейді.
Дүйсенбі 1
Барлығы 15
42
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
43
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау («Қоршаған орта» және «Саяхат» ортақ тақырыптары аясында)
Бөлімше 5.2 Жарық
5.3 Дыбыс 5.4.Жылу
Оқу мақсаты 2.5.2.1 Кейбір денелердің жарық өткізгіштік қасиетін
зерттеу
2.5.3.1 Дыбыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін жіктеу
2.5.4.1 Түрлі денелердің температурасын өлшеу
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Жарықты өткізетін және өткізбейтін денелерді анықтайды
• Дыбыс көздерін дыбыс шығару күшіне қарай жіктейді
• Термометрлердің түрін ажыратады, шкаласы бойынша температураның көрсеткіштерін анықтайды
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну Қолдану
Орындау уақыты Тапсырма
15 минут
1. Өзінен жарық өткізетін заттардың атауы жазылған сөздердің астын сыз.
• Қарбыз • ермексаздан жасалған ойыншықтар
• өрік шырыны құйылған стақан • бос шыны құмыра
• терезенің әйнегі • пластикалық қалта
• портфель • киім шкафы
2. Суреттерге қара. Бәсең дыбыс көзін бейнелейтін суретті белгіле (У).


44
• Қатты шығатын дыбысқа мысал келтір:
• Бәсең шығатын дыбысқа мысал келтір:
3. 1) Суретке мұқият қара.
1) Әр термометрдің температуралық көрсеткішін жаз.
2) Суретте қандай термометрлер бейнеленген? Нөмірін жаз.
> Ауа температурасын өлшеуге арналған термометр — №_____________
> Адам денесінің температурасын өлшеуге арналған термометр — №
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Жарықты өткізетін және өткізбейтін денелерді анықтайды. 1 жарық өткізетін бірінші денені анықтайды; 1
жарық өткізетін екінші денені анықтайды; 1
жарық өткізетін үшінші денені анықтайды; 1
Дыбыс көздерін дыбыс шығару күшіне қарай жіктейді 2 бәсең дыбыс көзін анықтайды; 1
қатты шығатын дыбысқа мысал келтіреді; 1
бәсең шығатын дыбысқа мысал келтіреді. 1
Термометрлердің түрін ажыратады, шкаласы бойынша температураның көрсеткіштерін анықтайды 3 шкаласы бойынша бірінші термометрдегі температураның көрсеткішін анықтайды; 1
шкаласы бойынша екінші термометрдегі температураның көрсеткішін анықтайды; 1
ауа температурасын өлшейтін термометрді анықтайды; 1
адам денесінің температурасын өлшейтін термометрді анықтайды. 1
Барлығы 10
45
«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика («Қоршаған орта» және «Саяхат» ортақ тақырыптары аясында)
Білім алушының аты-жөні______________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма Оқу жетістіктерінің деңгейі
№ Төмен Орта Жоғары
Жарықты өткізетін Жарықты өткізетін жэне Жарықты өткізетін / Жарықты өткізетін жэне
жэне өткізбейтін 1 өткізбейтін денелерді өткізбейтін денелерді өткізбейтін денелерді дұрыс
денелерді анықтаиды анықтауда қиналады анықтауда қателеседі анықтаиды
Дыбыс көздерін дыбыс 2 Дыбыс көздерін дауыс Бэсең дыбыс көздерін Дыбыс көздерін дауыс
шығару күшіне қараи қаттылығы бойынша анықтауда/ қатты шығатын қаттылығы бойынша дүрыс
жіктеиді ажыратуда қиналады /бәсең шығатын дыбыстарға мысал келтіруде қателеседі ажыратады
Термометрлердің түрін Термометрлердің түрін Термометрлердің түрін Термометрлердің түрін
ажыратады, шкаласы 3 ажыратуда жэне ажыратуда / шкала дүрыс ажыратады жэне
бойынша температураның көрсеткіштерін анықтайды температураны анықтауда қиналады бойынша температураны анықтауда қателіктер жібереді температураны анықтаиды
46
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта «Жаратылыстану» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Жаратылыстану» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы , (1 — 4-сыныптар)
3. 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 15
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар сұрақтарды, қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 4 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
47
№ Бөлім Бөлімше Оқу мақсаты Тапсырманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
Табиғат физикасы («Қоршаған орта» жэне «Саяхат» ортақ тақырыптары аясында) 5.2 Жарық 2.5.2.1 Кейбір денелердің жарық өткізгіштік қасиетін зерттеу Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар тапсырманы орындайды 1 1
1-4 5.6 Магниттілік 2.5.6.ІМагниттерді қолдану аясын сипаттау Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырмаларды орындайды 1 5
5.3 Дыбыс 2.5.3.1 Дауыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін жіктеу Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар жэне ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларды орындайды 1 6
5.4.Жылу 2.5.4.1 Түрлі денелердің температурасын өлшеу Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 3
48
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Жаратылыстану» пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Қандай денелер жарықты жақсы өткізеді?
A) мөлдір емес
B) жартылай мөлдір
C) мөлдір денелер ^) ақ түсті денелер
2.Суретке қара. Тапсырмаларды орында.
1) Магнитті қолдануды бейнелейтін суреттердің нөмірлерін қоршап сыз.
[1]
2) Магнитті қайда қолдануға болады? Екі мысал келтір.
[2]
3) Жоғалған инені магниттің көмегімен тауып алуға бола ма? Неліктен?
[2]
[1]
3. Берілген ақпараттардың қандай дыбыс шығаратынын айт. Қ (қатты), Б (бәсең)
Г азет беттерін парақтау
Стадиондағы жанкүйерлердің айқайы
Жапырақтың сыбдыры
Мотоциклдің дауысы
[4]
2) Қатты және бәсең шығатын дыбыс көздеріне мысал келтір.
1) Қатты:________________________________________________________________________________
2) Бәсең:________________________________________________________________________________
[2]
49
4. Суретке сәйкес температураны анықта және байланыстырып сыз.
+100°С +40°С -29°С
[3]
Балл қою кестесі
№ Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 С 1
2 1) №1, №4 1
1
2) Магнит медицинада қолданылады Магнитті құрылыста/темір жолда қолданады 3) Иә, себебі, магнит темірді өзіне қарай тартады. 1 1 1 Сұрақтың мазмұнына сәйкес кез келген дұрыс жауаптар қабылданады
3 1.Стадиондағы жанкүйерлердің айқайы -Қ; 2. Мотоциклдің дауысы- Қ; 1 1
1. Газет беттерін парақтау- Б 2. Жапырақтың сыбдыры- Б 1 1
Білім алушының ықтимал жауабы: Ұшақтың гүрілі/балғаның дауысы 1 Сұрақтың мазмұнына сәйкес кез келген дұрыс жауаптар қабылданады
Сағаттың тықылы/ бұлақтың сылдыры 1
4 I» 100°с1 [*- 40°С| | 29″СІ 3 Әр дұрыс сәйкестікке 1балл беріледі.
‘ ‘ шгФ ЕшИІ

Барлығы 15
50
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

2 thoughts on “СОР СОЧ ЖБ ТЖБ БЖБ Жаратылыстану 2 сынып

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *