СОР СОЧ ЖБ ТЖБ БЖБ Математика 3 сынып

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
Математика
3-сынып
ЖОБА
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 3-сынып білім алушыларына «Математика» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (1-4-сыныптары) «Математика» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған. 1-сыныпта жиынтық бағалау 3 және 4-тоқсандарда өткізіледі.
Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Тапсырмалар мен рубрикалар ұсыныс түрінде берілген.
Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификацияда тапсырма үлгілері мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.
Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
2
ЖОБА
Мазмұны
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………….4
«1000 көлеміндегі сандар. Қосу және азайту» бөлімі бойынша жиынтық бағалау.4
«Көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………….7
«Кестелік көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………10
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ……………………13
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………18
«Үлес» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………………….18
«Аудан. Шамалар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………21
«Ауызша көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау …………….24
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ……………………27
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………32
«Кестеден тыс көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………..32
«Кеңістік фигуралар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………..35
«Жазбаша көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………38
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ……………………41
«Жазбаша көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………….46
«Есепті шешу жолдары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………….49
«Уақыт» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………………51
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ……………………55
3
ЖОБА
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «1000 көлеміндегі сандар. Қосу және азайту» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше 1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер
1.2 Сандармен амалдар орындау
2.1 Санды және әріпті өрнектер
Оқу мақсаты 3.1.1.3 Үш таңбалы сандардың разрядтық және кластық
құрамын және разрядтық бірліктердің жалпы санын анықтау, разрядтық қосылғыштар қосындысына жіктеу
3.4.3.1 1000-ға дейінгі сандар, мыңдықтармен миллионға дейінгі сандар тізбектерінің заңдылығын анықтау
3.2.1.2 Әріптердің берілген мәндерінде екі әрпі бар әріпті өрнектің мәнін табу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Үш таңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді
• Сандар тізбегіндегі заңдылықты анықтайды
• Екі айнымалысы бар әріпті өрнектердің мәнін табады
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 15 минут
1-тапсырма
Берілген санды жаз. 4жүзд. 8 онд. 7 бірл. = _______________
• Санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз._________________________
• Санда барлығы неше ондық бар? ___________________
2-тапсырма
Тізбектегі келесі екі санды жаз.
1 000, 900, …
10 000, 30 000, …
3-тапсырма
а = 574, Ь = 412 деп алып, а + Ъ, а — Ь өрнектерінің мәнін тап.
4
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Үш таңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді 1 разрядтық құрамы негізінде үш таңбалы санды жазады; 1
санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып көрсетеді; 1
ондықтардың жалпы санын анықтайды; 1
Сандар тізбегіндегі заңдылықты анықтайды 2 сандар тізбегін жүздіктермен кему реті бойынша жалғастырады; 1
сандар тізбегін мыңдықтармен өсу реті бойынша жалғастырады; 1
Екі айнымалысы бар әріпті өрнектердің мәнін табады 3 айнымалының орнына сандық мәнін қойып, қосынды жазады; 1
қосындының мәнін есептейді; 1
айнымалының орнына сандық мәнін қойып, айырма жазады; 1
айырманың мәнін есептейді. 1
Жалпы балл 9
5
ЖОБА
«1000 көлеміндегі сандар. Қосу және азайту» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат
ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:_________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Үш таңбалы сандарды Үш таңбалы сандардың Үш таңбалы сандардың разрядтық Үш таңбалы сандардың
разрядтық разрядтық құрамын құрамын анықтауда/ санды разрядтық құрамын
қосылғыштардың қосындысына жіктейді 1 анықтауда қиналады. разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктеуде/разрядтық қосылғыштардың санын анықтауда қателеседі. анықтайды.
Сандар тізбегіндегі Көптаңбалы сандар Сандар тізбегін кему реті бойынша Көптаңбалы сандар
заңдылықты анықтайды қатарындағы заңдылықты жүздіктермен / өсу реті бойынша тізбегінің заңдылығын
2 анықтауда қиналады. мыңдықтармен жалғастырып жазуда қателіктер жібереді. анықтайды.
Екі айнымалысы бар Екі айнымалысы бар әріпті Айнымалының мәнін қойып, санды Екі айнымалысы бар әріпті
әріпті өрнектердің 3 өрнектердің мәнін табуда өрнек жазады, үш таңбалы өрнектің мәнін дұрыс
мәнін табады қиналады. сандардың қосындысының/ айырмасының мәнін табуда қателіктер жібереді. есептейді.
6
ЖОБА
«Көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше 1.2 Сандармен амалдар орындау
1.3 Шамалар және өлшем бірліктер
5. 1 Есептер және математикалық модель
Оқу мақсаты
3.1.2.3 Көбейтудің ауыстырымдылық, үлестірімділік, терімділік қасиеттерін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану
3.1.3.3 см2, дм2, м2 өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау
3.5.1.4 Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді талдау және шығару
Бағалау критерийі Білім алушы
• Тиімді есептеу үшін көбейтудің қасиеттерін қолданады
• Атаулы сандармен амалдар орындайды
• Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығарады
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
1-тапсырма
Тиімді тәсілмен орында.
3 • 100 • 2 = (8 + 4) • 5 =
2-тапсырма
Өрнектердің мәнін тап.
(34 дм2 + 56 дм2 ) : 3 = (62 м2 — 53м2 ) • 4 =
3-тапсырма
Есепті шығар.
Бір қорап қарындаштың бағасы 90 теңге. 360 теңгеге осындай неше қорап қарындаш сатып алуға болады?
7
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Тиімді есептеу үшін көбейтудің қасиеттерін қолданады 1 көбейтудің терімділік қасиетін қолданады; 1
өрнектің мәнін табады; 1
көбейтудің үлестірімділік қасиетін қолданады; 1
өрнектің мәнін табады; 1
Атаулы сандармен амалдар орындайды 2 қосындының мәнін есептейді; 1
бөліндінің мәнін табады; 1
айырманың мәнін есептейді; 1
көбейтіндінің мәнін табады; 1
Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығарады 3 есептің қысқаша шартын құрастырады; 1
есептің шарты бойынша санды өрнек құрастырады; 1
санды өрнектің мәнін табады. 1
Жалпы балл 11
8
ЖОБА
«Көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика
Білім алушының аты-жөні:______________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Тиімді есептеу үшін көбейтудің қасиеттерін қолданады 1 Есептеу барысында көбейтудің қасиеттерін қолдануда қиналады. □ Есептеу барысында көбейтудің терімділік/ үлестірімділік қасиеттерін қолдануда қателіктер жібереді. □ Есептеу барысында көбейтудің қасиеттерін дұрыс қолданады. □
Атаулы сандармен амалдар орындайды 2 Аудан өлшем бірліктерімен амалдар орындауда қиналады. □ Аудан өлшем бірліктерімен амалдар орындауда қателіктер жібереді. □ Аудан өлшем бірліктерімен амалдар орындайды. □
Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді талдайды және шығарады 3 Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығаруда қиналады. □ Есептің қысқаша шартын құруда/есептің шартына сәйкес санды өрнек құрастыруда/ өрнектің мәнін есептеуде қателіктер жібереді. | 1 Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді дұрыс шығарады. □
9
ЖОБА
«Кестелік көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше 2.1 Санды және әріпті өрнектер
5. 1 Есептер және математикалық модель
Оқу мақсаты 3.2.1.6 Төрт амалды жақшалы және жақшасыз өрнектерде
амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу
3.5.1.2 Есептерді шығаруда «бір заттың массасы», «саны», «жалпы масса»/ «бір затқа жіберілген шығын», «заттардың саны», «жалпы шығын»/ ұзындығы, ені, ауданы ұғымдарының өзара тәуелділігін пайдалану
Бағалау критерийі Білім алушы
• Төрт амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табады
• Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығарады
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 15 минут
1-тапсырма
Амалдардың орындалу ретін көрсет. Өрнектің мәнін тап.
56 — 12 : 3 • 6 +15 =
2-тапсырма
Кестені толтыр және есепті шығар.
Алма салынған бір жәшіктің массасы — 8 кг. Дүкенге осындай 9 жәшік алма әкелінді.
Дүкенге барлығы неше килограмм алма әкелінді?
1 жәшіктің массасы жәшіктердің саны жалпы массасы

10
ЖОБА
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Төрт амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табады 1 жақшасыз өрнектегі амалдардың орындалу ретін анықтайды; 1
бөліндінің мәнін есептеп табады; 1
көбейтіндінің мәнін есептейді; 1
айырманың мәнін есептеп шығарады; 1
қосындының мәнін табады; 1
Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығарады 2 кестеге сандық мәліметтерді жазады; 1
есептің шартына сәйкес санды өрнек құрастырады; 1
өрнектің мәнін табады. 1
Жалпы балл 8
11
ЖОБА
«Кестелік көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні:_______________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Төрт амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табады 1 Төрт амалды жақшасыз өрнектердің мәнін табуда қиналады. Төрт амалды жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтауда/ өрнектердің мәнін табуда қателеседі. Төрт амалды жақшасыз өрнектердің мәнін дұрыс есептеп шығарады.
Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығарады 2 Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығаруда қиналад ы. Есептің шешу жолын анықт шартына сәйкес өрнек құрастыруда/ өрнектің мәніі табуда қателіктер жібереді. ап, і Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді дұрыс шығарады.
12
ЖОБА
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 3-сыныпта «Математика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Математика» пәні бойынша (білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасы), (1- 4-сыныптар)
3. 1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 16 балл
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе қысқа шешімі түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 6 тапсырмадан тұрады.
13
ЖОБА
№ Бөлім Бөлімше Оқу мақсаты Т апсырманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
1 1000 көлеміндегі сандар. Қосу және азайту 1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер 3.1.1.2 Үш таңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 2
1.2 Сандармен амалдар орындау 3.1.2.5 Үш таңбалы сандарды/ мыңдықтарды санның ондық құрамы негізінде ауызша қосу және азайтуды орындау Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 2
2 Көбейту және бөлу 1.3 Шамалар және өлшем бірліктері 3.1.3.3 см2, дм2, м2 өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларды орындайды 1 3
4.1 Жиындар және олармен орындалатын амалдар 3.5.2.2 Екі жиынның қиылысуы 1, екі жиынның бірігуі бос ЖИЫН 0 таңбаларын қолдану 1 2
3 Кестелік көбейту және бөлу 2.1 Санды және әріпті өрнектер 3.2.1.6 Төрт амалды жақшалы және жақшасыз өрнектерде амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 4
5.1 Есептер және математикалық модель 3.5.1.5 Жанама сұрақтары болатын есептерді («бірнеше бірлік артық/кем», «бірнеше есе артық/ кем» қатынастарымен байланысты); тік төртбұрыштың (шаршының) қабырғалары мен ауданын; еселік салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 3
Жалпы балл 6 16
14
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Математика» пәнінен 1-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Сандарды цифрмен жаз. Оларды салыстыр.
Атауы Сан Сандарды салыстыру
Бес жүз бір
Жүз елу бес
2. Есепте.
468 — 153 156 + 817
3. Амалдарды орында. Өрнектердің мәндерін салыстыр.
[2]
[2]
14 дм2 + 38 дм2 =
62 дм2 — 17 дм2
[3]
4. А = {1, 2, 3, 4} және В = {3, 4, 5, 6, 7} жиындары берілген. А және В жиындарының бірігуі мен қиылысуын жаз.
а и в =
А П В =
[2]
5. Амалдардың орындалу ретін көрсет. Өрнектің мәнін тап.
36 : (16-7) • 8 =
6. Есепті шығар.
Киноға түсуге барлығы 8 бала шақырылды, бұл үлкендерге қарағанда 7 есе кем. Киноға неше үлкен адам түскен?
[4]
[3]
ЖОБА
Балл қою кестесі
№ Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 501, 155 1
501 >155 немесе 155<501 1 2 315 1 973 1 14 дм2 + 38 дм2 =52 дм2 1 3 62 дм2 - 17 дм2 =45 дм2 1 52 дм2 > 45 дм2 немесе 45 дм2 < 52 дм2 1 4 А и В = {1,2,3,4,5,6,7} 1 А П В = {3,4} 1 өө © 36 : (16 - 7) - 8 = 1 5 16-7 = 9 1 36 : 9 = 4 1 4 • 8 = 32 1 6 Балалар - 8 а. 1 7 есе кем Үлкендер -? а. 1 Білім алушылар есептің сызбасын сызуы да 8 • 7 = 1 мүмкін. = 56 (а) немесе (ү.) 1 Жалпы балл 16 5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс. Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады. Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады. Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады. Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет. Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек. 16 ЖОБА 6. Модерация және балл қою Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет. 17 ЖОБА 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Үлес» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше 1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер 1.2 Сандармен амалдар орындау 5.1 Есептер және математикалық модель Оқу мақсаты 3.1.1.6 Жай бөлшектерді оқу, жазу; бөлімдері бірдей жай бөлшектерді көрнекілік қолдану арқылы салыстыру 3.1.2.14 Санның/шаманың бөлігін табу және бөлігі бойынша санды/шаманы табу 3.5.1.3 Санның және шаманың үлесін табуға берілген есептерді талдау және шығару; кері есеп құрастыру және шығару Бағалау критерийі Білім алушы • Бөлімдері бірдей жай бөлшектерді жазады және салыстырады • Санның үлесін және үлесі бойынша санды анықтайды • Санның/шаманың үлесін табуға берілген есептерді шығарады Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі Жоғары деңгей дағдылары Орындау уақыты 20 минут 1-тапсырма Әр дөңгелектің қанша бөлігі боялған? Бөлшек түрінде жаз және салыстыр. ФӨ 2-тапсырма Есептеп тап. 24 санының 1 бөлігі: 4 1 - бөлігі 8 см болатын шама: 3 18 ЖОБА 3-тапсырма Есепті шығар. 1 Кітаптың 60 беті бар. Оқушы оның - бөлігін оқып шықты. Оқушы кітаптың неше бетін оқыды? Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Бөлімдері бірдей жай бөлшектерді жазады және салыстырады 1 бірінші суретке сәйкес бөлшекті жазады; 1 екінші суретке сәйкес бөлшекті жазады; 1 бөлімдері бірдей бөлшектерді салыстырады; 1 Санның үлесін және үлесі бойынша санды анықтайды 2 санның үлесін анықтайды; 1 үлесі бойынша санды анықтайды; 1 Санның/шаманың үлесін табуға берілген есептерді шығарады 3 есептің қысқаша шартын құрады; 1 есептің шарты бойынша санды өрнек жазады; 1 өрнектің мәнін табады. 1 Жалпы балл 8 19 ЖОБА «Үлес» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:_________________________________________________ Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Бөлімдері бірдей жай бөлшектерді жазады және салыстырады 1 Бөлімдері бірдей жай бөлшектерді жазуда және салыстыруда қиналады. □ Бөлімдері бірдей жай бөлшектерді жазуда/ салыстыруда қателеседі. □ Бөлімдері бірдей жай бөлшектерді жазады және салыстырады. □ Санның үлесін және үлесі бойынша санды анықтайды 2 Санның үлесін және үлесі бойынша санды анықтауда қиналады. | | Санның үлесін/ үлесі бойынша санды анықтауда қателеседі. □ Санның үлесін және үлесі бойынша санды дұрыс анықтайды. | | Санның/шаманың үлесін табуға берілген есептерді шығарады 3 Санның үлесін табуға берілген есептерді шығаруда қиналады. □ Есептің қысқаша шартын құруда/есептің шартына сәйкес өрнек жазуда/ өрнектің мәнін есептеуде қателіктер жібереді. □ Санның үлесін табуға берілген есептерді шығарады. □ 20 ЖОБА Бөлімше «Аудан. Шамалар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 3.1 Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі 1.3 Шамалар және өлшем бірліктер Оқу мақсаты 3.3.1.3 Тікбұрышты үшбұрыш, шаршы, тіктөртбұрыш ауданы формуласын: 8= (аЪ):2, 8=а2, 8=аЪ шығарып алу және қолдану 3.1.3.4 Ұзындық (мм, см, дм, м, км)/масса (г, кг, ц, т)/ аудан (см2, дм2, м2/бірліктерін олардың арақатысына сүйеніп түрлендіру Бағалау критерийі Білім алушы • Тіктөртбұрыштың ауданын табу формуласын қолданады • Ұзындық, аудан, масса өлшем бірліктерін түрлендіреді Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану Орындау уақыты 15 минут 1-тапсырма Тіктөртбұрыштың ауданын табу формуласын белгіле (^) . Есепті шығар. 8=а2 8=(аЬ):2 8=аЪ Ұзындығы 9 дм, ені 6 дм болатын тіктөртбұрыштың ауданын тап. 2-тапсырма Өрнекте. 3км 50 м = 6дм2 3см2 = м см 2 5 кг 250 г = 7 т = г ц 21 ЖОБА Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Т і ктөртбұрыштың ауданын табу формуласын қолданады 1 тіктөртбұрыштың ауданын табу формуласын анықтайды; 1 фигураның ауданын табу өрнегін жазады; 1 фигураның ауданын есептеп шығарады; 1 Ұзындық, аудан, масса өлшем бірліктерін түрлендіреді 2 ұзындық өлшем бірлігін түрлендіреді; 1 ауданның өлшем бірлігін түрлендіреді; 1 массаның өлшем бірлігін түрлендіреді: кг-г; 1 массаның өлшем бірлігін түрлендіреді: т-ц. 1 Жалпы балл 7 22 ЖОБА «Аудан. Шамалар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:_________________________________________________ Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Т і ктөртбұрыштың ауданын табу формуласын қолданады 1 Тіктөртбұрыштың ауданын формуланы қолданып табуда қиналады. □ Тіктөртбұрыштың ауданын табу формуласын анықтауда/ тіктөртбұрыштың ауданын есептеп табуда қателіктер жібереді. □ Формуланы қолданып, тіктөртбұрыштың ауданын дұрыс есептеп шығарады. □ Ұзындық, аудан, масса өлшем бірліктерін түрлендіреді 2 Ұзындық, аудан, масса өлшем бірліктерін түрлендіруде қиналады. □ Ұзындық/ аудан/ масса өлшем бірліктерін түрлендіруде қателіктер жібереді. □ Ұзындық, аудан, масса өлшем бірліктерін дұрыс түрлендіреді. □ 23 ЖОБА «Ауызша көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше Оқу мақсаты Бағалау критерийі Ойлау дағдыларының деңгейі Орындау уақыты 1-тапсырма Баған түрінде жазып, есепте. 929 - 114 1.3 Сандармен амалдар орындау 3.1.2.8 Үш таңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту алгоритмдерін қолдану 3.1.2.12 Нөлмен аяқталатын үш таңбалы санды бір таңбалы санға ауызша көбейту/бөлу тәсілін қолдану Білім алушы • Үш таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмін қолданады • Нөлмен аяқталатын үш таңбалы санды бір таңбалы санға көбейтеді және бөледі Қолдану 15 минут 532 +326 570 - 347 396+147 2-тапсырма Өрнектерді мәнімен сәйкестендір. 640 : 8 4 • 120 400 • 2 300 : 5 24 ЖОБА Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Үш таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмін қолданады 1 разрядтан аттамай орындау арқылы үш таңбалы сандардың: айырмасының мәнін табады; қосындысының мәнін табады; 1 1 разрядтан аттап орындау арқылы үш таңбалы сандардың: айырмасының мәнін табады; қосындысының мәнін табады; 1 1 Нөлмен аяқталатын үш таңбалы санды бір таңбалы санға ауызша көбейтеді және бөледі 2 нөлмен аяқталатын үш таңбалы сан мен бір таңбалы санның: бөліндісінің мәнін табады; көбейтіндісінің мәнін табады; 1 1 дөңгелек жүздіктер мен біртаңбалы санның: көбейтіндісінің мәнін табады; бөліндісінің мәнін табады. 1 1 Жалпы балл 8 25 ЖОБА «Ауызша көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:_________________________________________________ Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Үш таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмін қолданады 1 Үш таңбалы сандарды жазбаша қосуда және азайтуда қиналады. □ Үш таңбалы сандарды разрядтан аттамай қосуда немесе азайтуда/ разрядтан аттап қосуда немесе азайтуда қателіктер жібереді. □ Үш таңбалы сандармен жазбаша қосу және азайтуды дұрыс орындайды. □ Нөлмен аяқталатын үш таңбалы санды бір таңбалы санға ауызша көбейтеді және бөледі 2 Нөлмен аяқталатын үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейтуде және бөлуде қиналады. □ Нөлмен аяқталатын үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейтуде/ бөлуде қателіктер жібереді. □ Нөлмен аяқталатын үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға дұрыс көбейтеді және бөледі. □ 26 ЖОБА 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған. Спецификация 3-сыныпта «Математика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды. 2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар «Математика» пәні бойынша (білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасы), бастауыш сынып (1- 4-сыныптар) 3. 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу 3.1 Ұзақтығы - 40 минут Балл саны - 16 балл 3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады. Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе қысқа шешімі түрінде жауап береді. Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 5 тапсырмадан тұрады. 27 № Бөлім Бөлімше Оқу мақсаты Тапсырманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл 1 Үлес 5.1 Есептер және математикалық модель 3.5.1.3 Санның және шаманың үлесін табуға берілген есептерді талдау және шығару; кері есеп құрастыру және шығару Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 3 2 Аудан. Шамалар. 1.3 Шамалар және өлшем бірліктер 3.1.3.3 Шамалар мәндерін: ұзындық (мм,см, дм, м)/масса ( г, 22 кг, ц, т) / көлем (л)/аудан (см , дм , м2) салыстыру және амалдар орындау Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 2 5.1 Есептер және математикалық модель 3.5.1.2 Есептерді шығаруда ұзындығы, ені, ауданы ұғымдарының өзара тәуелділігін пайдалану 3.5.1.5** Төртбұрыштың (шаршының) қабырғалары мен ауданын табуға берілген есептерді талдау және шығару Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 3 3 Ауызша көбейту және бөлу 1.2 Сандармен амалдар орындау 3.1.2.8 Үш таңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту алгоритмдерін қолдану Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 2 3.1.2.9 100 көлеміндегі сандарды ауызша көбейту мен бөлуді орындауда қосындыны және көбейтіндіні бір таңбалы санға бөлу, қосындыны санға көбейту ережесін қолдану Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 6 Жалпы балл 5 16 4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі «Математика» пәнінен 2-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары 1. Есепті шығар. 1 Асханаға 54 кг көгөніс әкелінді. Оның ^ бөлігі түскі асқа жұмсалды. Түскі асқа неше килограмм көгөніс жұмсалды? [3] 2. Амалдарды орында. 208 см + 4 дм 7 см = 5м 3дм 8см - 6 дм 4 см = [2] 3. Кестені толтыр. Тіктөртбұрыштың ұзындығы 8 см 8 дм ? Тіктөртбұрыштың ені 9 см ? 6 м Тіктөртбұрыштың ауданы ? 64 дм 2 42 м2 [3] 4. Баған түрінде жазып, есепте. 239 + 263 615 - 486 [2] 5. Тиімді тәсілмен орында. (20 + 8) • 3 = ( 60 + 24) : 6 = ( 40 • 8) : 4 = [6] ЖОБА Балл қою кестесі № Жауап Балл Қосымша ақпарат 1 Әкелінді - 54 кг -*-і 1 Жұмсалды -? , - 1 Есептің сызбасы да қабылданады. о\ II 1 9 (кг)/ 9 1 2 255см 1 474 см 1 3 72 см2 1 8 дм 1 7 м 1 4 502 1 129 1 5 20 • 3 + 8 • 3 = 1 84 1 60 : 6 + 24 : 6 = 1 14 1 II 00 о 1 немесе 40 • (8 : 4) = 80 80 1 Жалпы балл 16 5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс. Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады. Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады. Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады. Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет. 30 ЖОБА Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек. 6. Модерация және балл қою Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет. 31 ЖОБА 3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Кестеден тыс көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше 1.2 Сандармен амалдар орындау 2.2 Теңдік және теңсіздік. Теңдеу Оқу мақсаты 3.1.2.6 Бір таңбалы санға қалдықпен бөлуді орындау 3.1.2.7 Кестеден тыс мынадай жағдайларда: 17-5 96:6 75:15 84:4 ауызша көбейту мен бөлуді орындау 3.2.2.2 Көбейту мен бөлуге берілген қарапайым теңдеулерді, құрылымы күрделі хх (25:5)=60; (24х.3):х=6; х: (17у,2)=2; к+124:4=465 түріндегі теңдеулерді шешу Бағалау критерийі Білім алушы • Сандарды бір таңбалы санға қалдықпен бөледі • Кестеден тыс жағдайлардағы көбейту мен бөлуді орындайды • Көбейту мен бөлуге берілген теңдеулерді шешеді Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі Орындау уақыты 20 минут 1-тапсырма Қалдықпен бөлуді орында. 59 : 7 = (қалд. ) 2-тапсырма Өрнектің мәнін тап. 14 • 5 = 54 : 3= 3-тапсырма Теңдеуді шеш. 17 • 3 + у = 72 32 ЖОБА Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Сандарды бір таңбалы санға қалдықпен бөледі 1 толымсыз бөлінді анықтайды; 1 қалдықты табады; 1 Кестеден тыс жағдайларда ауызша көбейту мен бөлуді орындайды 2 кестеден тыс көбейту жағдайындағы көбейтіндінің мәнін табады; 1 кестеден тыс бөлу жағдайындағы бөліндінің мәнін табады; 1 Көбейту мен бөлуге берілген теңдеулерді шешеді 3 көбейтіндінің мәнін анықтап, күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге түрлендіреді; 1 белгісіз қосылғышты табу өрнегін жазады; 1 теңдеудің түбірін анықтайды; 1 теңдеуді тексеру өрнегін жазады. 1 Жалпы балл 8 33 ЖОБА «Кестеден тыс көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:_________________________________________________ Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Сандарды бір таңбалы санға қалдықпен бөледі 1 Сандарды бір таңбалы санға қалдықпен бөлуді орындауда қиналады. □ Толымсыз бөліндіні / қалдықты анықтауда қателіктер жібереді. □ Бір таңбалы санға қалдықпен бөлуді дұрыс орындайды. □ Кестеден тыс жағдайларда көбейту мен бөлуді орындайды 2 Кестеден тыс жағдайлардағы көбейту мен бөлуді орындауда қиналады. □ Кестеден тыс жағдайлардағы көбейтуді/ бөлуді орындауда қателіктер жібереді. □ Кестеден тыс жағдайлардағы көбейту мен бөлуді дұрыс орындайды. □ Көбейту мен бөлуге берілген теңдеулерді шешеді 3 Көбейту мен бөлуге берілген күрделі теңдеулерді шешуде қиналады. □ Құрылымы күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге түрлендіруде/ белгісіз компонентті анықтауда/ теңдеудің түбірін табуда/теңдеуді тексеру өрнегін жазуда қателіктер , жібереді. | | Көбейту мен бөлуге берілген күрделі теңдеулерді дұрыс шығарады. □ 34 ЖОБА «Кеңістік фигуралар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше 3.2 Г еометриялық фигураларды кескіндеу және салу Оқу мақсаты 3.3.2.4 Солға және оңға бұрғанда, үстінен және жанынан қарағанда кеңістіктік фигуралардың қалпындағы өзгерістерді түсіндіру Бағалау критерийі Білім алушы • Кеңістіктік фигуралардың әртүрлі қалпындағы көрінісін анықтайды Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі Орындау уақыты 10 минут 1-тапсырма А1 фигурасына мұқият қара. Ұсынылған алты фигураның арасынан А1 фигурасын тауып, қорша. В1, С5, Б7 фигураларымен де ұқсас әрекеттер жаса. 2-тапсырма Дұрыс жауабын белгіле (^). Айбек өз үйінің алдынан қарағандағы көрісінің суретін салды. П 0Н Ал үйдің артқы жағында есік жоқ, бірақ 3 терезесі бар. Үйдің артқы жағынан қарағандағы көрінісін белгіле (/). 35 ЖОБА □ □ □ □ • Қағазды төртке бүктеп, бір бұрышын қиып алды. Қағазды ойша ашып көр. Қандай сурет шығуы мүмкін? Дұрыс жауабын қоршап сыз. Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл № Білім алушы Кеңістіктік фигуралардың әртүрлі қалпындағы көрінісін анықтайды 1 ұсынылған алты фигураның арасынан: А1 фигурасын табады; В1 фигурасын табады; С5 фигурасын табады; Б7 фигурасын табады; 1 1 1 1 2 дененің артқы жағынан қарағандағы бейнесін анықтайды; 1 жазбаның дұрыс жауабын анықтайды. 1 Жалпы балл 6 36 ЖОБА «Кеңістік фигуралар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:_________________________________________________ Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Кеңістіктік фигуралардың әртүрлі қалпындағы көрінісін анықтайды 1 Кеңістіктік фигуралар^ әртүрлі қалпындағы кө анықтауда қиналады. дың рініс ін Кеңістіктік фигуралардың әртүрлі қалпындағы көрінісін анықтауда қателіктер жібереді. і Кеңістіктік фигуралардың әртүрлі қалпындағы көрінісін дұрыс анықтайд ы. 2 Дененің артқы жағынаі қарағандағы бейнесін анықтауда және суретк сәйкес жазбаны табуда қиналады. і е Дененің артқы жағынан қарағандағы бейнесін/ суретке сәйкес жазбаны анықтауда қателеседі. Дененің артқы жағынан қарағандағы бейнесін жә суретке сәйкес жазбаны дұрыс анықтайды. не 37 ЖОБА «Жазбаша көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше 1.2 Сандармен амалдар орындау Оқу мақсаты 3.1.2.10 Мынадай жағдайларда: 23*2, 123*2, 46:2, 246:2 екі таңбалы/үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдану 3.1.2.11 Мынадай жағдайларда: 28*3, 269*2, 84:3, 538:2 екі/үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдану Бағалау критерийі Білім алушы • Екі/үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттамай көбейтеді және бөледі • Екі /үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттап көбейтеді және бөледі Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі Орындау уақыты 15 минут 1-тапсырма Өрнектердің мәнін тап. 34 • 2 = 231 • 3 2-тапсырма Баған түрінде жаз және мәнін тап. 19 • 4 81 : 3 274 • 3 765 : 3 69 : 3 = 848 : 4= 38 ЖОБА Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Екі/үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттамай көбейтеді және бөледі 1 разрядтан аттамай орындау арқылы екі таңбалы сан мен бір таңбалы санның: көбейтіндісінің мәнін табады; бөліндісінің мәнін табады; 1 1 разрядтан аттамай орындау арқылы үш таңбалы сан мен бір таңбалы санның: көбейтіндісінің мәнін табады; бөліндісінің мәнін табады; 1 1 Екі /үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттап көбейтеді және бөледі 2 разрядтан аттап көбейту алгоритмін қолданып, екі таңбалы сан мен бір таңбалы санның: көбейтіндісінің мәнін табады; бөліндісінің мәнін табады; 1 1 разрядтан аттап көбейту алгоритмін қолданып, үш таңбалы сан мен бір таңбалы санның: көбейтіндісінің мәнін табады; бөліндісінің мәнін табады; 1 1 Жалпы балл 8 39 ЖОБА «Жазбаша көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:_________________________________________________ Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Екі/үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттамай көбейтеді және бөледі 1 Екі/үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттамай көбейтуде және бөлуде қиналады. □ Екі таңбалы/ үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттамай көбейтуде/ бөлуде қателіктер жібереді. □ Екі/үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттамай көбейту мен бөлуді дұрыс орындайды. □ Екі /үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттап көбейтеді және бөледі 2 Екі/үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттап көбейтуде және бөлуде қиналады. □ Екі таңбалы/үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттап көбейтуде /бөлуде қателіктер жібереді. □ Екі/үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан аттап көбейту мен бөлуді дұрыс орындайды. □ 40 ЖОБА 3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған. Спецификация 3-сыныпта «Математика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды. 2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар «Математика» пәні бойынша (білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасы), бастауыш сынып (1- 4-сыныптар) 3. 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу 3.1 Ұзақтығы - 40 минут Балл саны - 16 балл 3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады. Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе қысқа шешімі түрінде жауап береді. Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 5 тапсырмадан тұрады. 41 ЖОБА № Бөлім Бөлімше Оқу мақсаты Тапсырманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл Кестеден тыс көбейту және бөлу 1.2 Сандармен амалдар орындау 3.1.2.6 Бір таңбалы санға қалдықпен бөлуді орындау Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 4 2.2 Теңдік және теңсіздік. Теңдеу 3.2.2.2 Көбейту мен бөлуге берілген қарапайым теңдеулерді, құрылымы күрделі XX (25:5)=60; (24хЗ):х=6; х: (17х2)=2; к+124:4=465 түріндегі теңдеулерді шешу. Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 4 1.2 Сандармен амалдар орындау 3.1.2.3** Көбейтудің үлестірімділік, терімділік қасиеттерін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 3 2 Кеңістік фигуралар 3.2 Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу 3.3.2.4 Солға және оңға бұрғанда, үстінен және жанынан қарағанда кеңістіктік фигуралардың қалпындағы өзгерістерді түсіндіру. Білім алушы жабық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 1 3 Жазбаша көбейту және бөлу 1.2 Сандармен амалдар орындау 3.1.2.10 Мынадай жағдайларда: 23*2, 123*2, 46:2, 246:2 екі таңбалы/үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдану. 3.1.2.11 Мынадай жағдайларда: 28*3, 269*2, 84:3, 538:2 екі/үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдану. Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 4 Жалпы балл 5 16 42 4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі «Математика» пәнінен 3-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары 1. Қалдықпен бөлуді орында және тексер. 45 : 6 = 60 : 7 = 2. Теңдеуді шеш. (27 • 3) : х = 9 3. Өрнектің мәнін тап. (6+7) • 5 = 12 • 5 - 9 • 5 = 2 • (4 • 7) = 4. Баған түрінде жазып, есепте. 369 : 3 67 • 6 264 • 3 685 : 5 [4] [4] [3] [4] 5. А фигурасын ойша бұрып көр. В, С, Б фигураларының арасынан А фигурасына сәйкесін анықта және белгіле (^) . □ □ □ [1] ЖОБА Балл қою кестесі № Жауап Балл Қосымша ақпарат 1 7 (қалд.3) 1 7 • 6 + 3 = 45 1 8(қалд.4) 1 7 • 8 + 4 = 60 1 2 00 II 1 х = 81: 9 1 х = 9 1 (27 • 3) : 9 = 9 9 = 9 1 3 65 1 15 1 56 1 4 123 1 402 1 792 1 137 1 5 С 1 Жалпы балл 16 5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс. Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады. Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады. Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады. Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет. Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек. 44 ЖОБА 6. Модерация және балл қою Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет. 45 ЖОБА 4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Жазбаша көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше 1.2 Сандармен амалдар орындау 2.1 Санды және әріпті өрнектер Оқу мақсаты 3.1.2.13Бөліндінің бір разрядында нөл болатын кезде үш таңбалы санды бір таңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану 3.2.1.5 Үш амалдан артық әріпті, санды өрнектерді салыстыру Бағалау критерийі Білім алушы • Бөлінді мәнінің бір разрядында нөл шығатын жағдайлардағы жазбаша бөлуді орындайды және тексереді • Үш және одан да артық амалдан тұратын санды өрнектерді салыстырады Ойлау дағдыларының деңгейі Білу және түсіну Қолдану Орындау уақыты 15 минут 1-тапсырма Есепте және тексер. 918 : 3 940 : 2 2-тапсырма Өрнектердің мәнін тап және салыстыр. 6 • (50 - 40) : 3 = (6 • 50 - 6 • 40) : 4 = 46 ЖОБА Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Бөлінді мәнінің бір разрядында нөл шығатын жағдайлардағы жазбаша бөлуді орындайды және тексереді 1 бөлінді мәнінің ондықтар разрядында нөл шығатын жағдайдағы өрнектің мәнін табады; 1 көбейту амалы арқылы тексереді; 1 бөлінді мәнінің бірліктер разрядында нөл шығатын жағдайдағы өрнектің мәнін табады; 1 көбейту амалы арқылы тексереді; 1 Үш және одан да артық амалдан тұратын санды өрнектерді салыстырады 2 бірінші өрнектің мәнін табады; 1 екінші өрнектің мәнін табады; 1 өрнектердің мәнін салыстырады. 1 Жалпы балл 7 47 ЖОБА «Жазбаша көбейту және бөлу» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:_________________________________________________ Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Бөлінді мәнінің бір разрядында нөл шығатын жағдайлардағы жазбаша бөлуді орындайды және тексереді 1 Бөлінді мәнінің бір разрядында нөл шығатын жағдайлардағы үш таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлуде қиналады і Бөлінді мәнінің бір разрядында нөл шығатын жағдайлардағы үш таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлуде/ бөлуді көбейту арқылы тексеруде қателіктер жібереді. і Бөлінді мәнінің бір разрядында нөл шығатын жағдайлардағы үш таңбал санды бір таңбалы санға жазбаша бөлуді дұрыс орындайды және тексере^ ы і. Үш және одан да артық амалдан тұратын санды өрнектерді салыстырады 2 Үштен артық амалмен берілген санды өрнектерді мәнін табуда және салыстыруда қиналады. ң Арифметикалық амалдарді орындауда/ санды өрнекте салыстыруда қателіктер жібереді. ЗІ рді Үштен артық амалмен берілген санды өрнектерд мәнін табады және салыстырады. ің 48 ЖОБА «Есепті шешу жолдары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше 5.1 Есептер және математикалық модель Оқу мақсаты 3.5.1.8 Барлық арифметикалық амалдарға берілген жай есептердің шешуін айнымалысы бар өрнектер мен теңдеулер түрінде; құрама есептердің шешуін санды өрнектер және жекелеген амалдар түрінде модельдеу 3.5.1.7 Үш амалмен шығарылатын есептерді (шамалар арасындағы тәуелділікке берілген жай есептердің түрлі комбинациялары) модельдеу және шығару Бағалау критерийі Білім алушы • Қарапайым есептердің шешуін айнымалысы бар өрнек түрінде жазады • Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген үш амалды есептерді шығарады Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі Жоғары деңгей дағдылары Орындау уақыты 20 минут 1-тапсырма Есептің шешуін әріпті өрнек түрінде жаз. • Жанат әрқайсысы а тг тұратын 4 қарындаш сатып алды. Ол барлығы неше теңге төледі? • 48 кг жемісті х жәшіктерге тең бөліп салды. Әр жәшікке неше килограмм жеміс салынды? 2-тапсырма Есепті шығар. Марал әрқайсысы 9 теңге тұратын 4 қарындаш және 8 теңгеден 3 сызғыш сатып алды. Ол сатып алған заттарына барлығы неше теңге төледі? 49 ЖОБА Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Қарапайым есептердің шешуін айнымалысы бар өрнек түрінде жазады 1 есептің шарты бойынша айнымалысы бар көбейтінді құрастырады; 1 есептің шарты бойынша айнымалысы бар бөлінді құрастырады; 1 Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген үш амалды есептерді шығарады 2 есептің қысқаша шартын жазады/сызбасын сызады; 1 амал таңбасын таңдай отырып, бірінші өрнекті жазады; 1 бірінші өрнектің мәнін есептейді; 1 амал таңбасын таңдай отырып, екінші өрнекті жазады; 1 екінші өрнектің мәнін есептейді; 1 амал таңбасын таңдай отырып, үшінші өрнекті жазады; 1 үшінші өрнектің мәнін табады. 1 Жалпы балл 9 50 ЖОБА «Есепті шешу жолдары» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының тегі, аты-жөні:_______________________________________________ Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Қарапайым есептердің шешуін айнымалысы бар өрнек түрінде жазады 1 Есептің шарты бойынша айнымалысы бар өрнектер құрастыруда қиналады. Есептің шарты бойынша айнымалысы бар көбейтінді/ бөлінді құрастыруда қателік жібереді. тер Есептің шарты бойынша айнымалысы бар өрнекте құрастырады. р Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген үш амалды есептерді шығарады 2 Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген үш амалды есептерді шығаруда қиналады. Есептің қысқаша шартын жазуда/ амалдар таңбасын анықтап, санды өрнектер құрастыруда/өрнектердің мә есептеуде қателіктер жібереі нін і. Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген үш амалды есептерді дұрыс шығарады. 51 ЖОБА Бөлімше Оқу мақсаты Бағалау критерийі «Уақыт» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 1.3 Шамалар және өлшем бірліктері 3.1.3.3** Шамалар мәндерін уақыт (сек, мин, сағ, тәул, жыл, ғасыр) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау 3.1.3.4 ** Уақыт (сек,мин, сағ, тәул. ғасыр) бірліктерін олардың арақатысына сүйеніп түрлендіру Білім алушы • Уақыт өлшем бірліктерін салыстырады • Уақыт өлшем бірліктерін түрлендіреді • Уақыт өлшем бірліктерімен амалдар орындайды Ойлау дағдыларының деңгейі Орындау уақыты Қолдану 15 минут 1-тапсырма Салыстыр. 4 сағ 20мин □ 240 мин 1 тәул. 10 сағ | | 38 сағ 100 сек □ 2 мин 400 жыл | | 5 ғасыр 2-тапсырма Өрнекте. 2 сағ 2 мин = 2 тәул. 5сағ = 480 сек. = мин сағ мин 3-тапсырма Есепте. 2 мин 3сек + 33 сек = 2 тәул. - 12 сағ= 3 ғасыр - 150 жыл= 52 ЖОБА Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы У ақыт өлшем бірліктерін салыстырады 1 арақатысына сүйеніп, уақыт өлшем бірліктерін салыстырады: сағат және минут; тәулік және сағат; минут және секунд; жыл және ғасыр; 1 1 1 1 У ақыт өлшем бірліктерін түрлендіреді 2 сағатты минутпен өрнектейді; 1 тәулікті сағатпен өрнектейді; 1 секундты минутпен өрнектейді; 1 У ақыт өлшем бірліктерімен амалдар орындайды 3 шамалардың қосындысын есептейді: минут пен секунд 1 шамалардың айырмасын табады: тәулік пен сағат 1 шамалардың айырмасын табады: ғасыр мен жыл. 1 Жалпы балл 10 53 ЖОБА «Уақыт» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні:____________________________________________________ Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары У ақыт өлшем бірліктерін салыстырады 1 Уақыт өлшем бірліктерін салыстыруда қиналады. Уақыт өлшем бірліктерін салыстыруда қателеседі: сағат пен минут/ тәулік пен сағат/ минут пен секунд/ ғасыр мен ж ыл Уақыт өлшем бірліктерін дұрыс салыстырады. У ақыт өлшем бірліктерін түрлендіреді 2 Уақыт бірліктерін олардың арақатысына сүйеніп түрлендіруде қиналады. Уақыт бірліктерін олардың арақатысы негізінде түрлендір қателеседі: сағатты минутпен/ тәулікті сағатпен/ секундты минутпен. уде Уақыт бірліктерін олардыі арақатысына сүйеніп түрлендіреді. . 1 У ақыт өлшем бірліктерімен амалдар орындайды 3 Уақыт шамаларымен арифметикалық амалдар орындауда қиналады. Уақыт шамаларымен арифметикалық амалдар орындауда қателеседі:сағ/мин, тәул./сағ, сек/мин, жыл/ғасыр. Уақыт шамаларымен арифметикалық амалдар орындайды. 54 ЖОБА 4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған. Спецификация 3-сыныпта «Математика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды. 2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар «Математика» пәні бойынша (білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасы), бастауыш сынып (1- 4-сыныптар) 3. 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу 3.1 Ұзақтығы - 40 минут Балл саны - 16 балл 3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады. Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе қысқа шешімі түрінде жауап береді. Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 5 тапсырмадан тұрады. 55 ЖОБА № Бөлім Бөлімше Оқу мақсаты Тапсырманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл 1 Жазбаша көбейту және бөлу. 1.2 Сандармен амалдар орындау 3.1.2.13 Бөліндінің бір разрядында нөл болатын кезде үш таңбалы санды бір таңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану. Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 2 2 Есепті шешу жолдары 5.1 Есептер және математикалық модель 3.5.1.5** Жанама сұрақтары болатын есептерді («бірнеше бірлік артық/ кем» «бірнеше есе есе артық/ кем» қатынастарымен байланысты); тік төртбұрыштың (шаршының) қабырғалары мен ауданын; табуға берілген есептерді талдау және шығару Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 5 3.5.1.2 Есептерді шығаруда бір заттың массасы, саны, жалпы массасы/ бір затқа жұмсалғаны, заттың саны, жалпы жұмсалғаны/ ұзындық, ені, аудан шамалары арасындағы тәуелділікті пайдалану Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 2 3 Уақыт. 1.3 Шамалар және өлшем бірліктері 3.1.3.4 Уақыт (сек,мин, сағ, тәул. ғасыр) бірліктері олардың арақатысына сүйеніп түрлендіру Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 4 3.1.3.3** Шамалар мәндерін: уақыт (сек, мин, сағ, тәул, жыл, ғасыр) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау. Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 3 Жалпы балл 5 16 56 ЖОБА 4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі «Математика» пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары 1. Баған түрінде жазып, есепте. 742 : 7 520 : 4 [2] 2. Есепті шығар. Бидонға 12 литр сүт сыяды, бұл банкаға қарағанда 4 есе артық. Бидон мен банкаға барлығы неше литр сүт сыяды? [5] 3. Есепті шығар. Тіктөртбұрыштың ауданы 72 см2, ал ені 6 см. Тіктөртбұрыштың қабырғасының ұзындығын тап. [2] 4. Өрнекте. Сағатпен: 120 мин = ... сағ. 4 тәул. = ... сағ. Минутпен: 3 сағ 12 мин = ... мин Жылмен: 4 ғасыр 10жыл = ... жыл [4] 5. Амалдарды орында. 11 сағ 35 мин + 2 сағ 55 мин = 55 мин 20 сек - 4 мин 35 сек = 14 сағ • 4 = [3] 57 ЖОБА Балл қою кестесі № Жауап Балл Қосымша ақпарат 1 106 1 130 1 2 Бидон - 12 л. 1 4 есе артық | Банка - ? л. 1 і ? л 1 Есептің сызбасы да қабылданады. 12 : 4 = 1 Есептің шешуін бір өрнекпен жазып, дұрыс шығарған жағдайда 4 балл қойылады. 12 : 4 + 12 = 15 (л) 3(л) - банкаға 1 12 + 3 = 1 15(л) - барлығы 1 3 72 : 6 = 1 12 (см) 1 4 2 сағ 1 96 сағ 1 192 мин 1 410 жыл 1 5 14 сағ 30 мин 1 50 мин 45 сек 1 56 сағ 1 2 тәул. 8 сағ жауабы да қабылданады. Жалпы балл 16 5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс. Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады. Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады. Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады. 58 ЖОБА Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет. Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек. 6. Модерация және балл қою Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет. 59

One thought on “СОР СОЧ ЖБ ТЖБ БЖБ Математика 3 сынып

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *