СОР СОЧ ЖБ ТЖБ БЖБ Математика 2 сынып

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
Математика
2-сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 2-сынып білім алушыларына «Математика» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (1-4-сыныптары) «Математика» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.
Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификация мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.
Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
2
Мазмұны
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………………..4
«Екітаңбалы сандар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………………..4
«Сандармен амалдар орындау. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………7
«Шамалар және олардың өлшем бірліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………..10
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы………………………….13
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………………….17
«Екі таңбалы сандарды қосу және азайту. Жүздіктер. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………………………………………………17
«Шамалар және өлшем бірліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………….20
«Жиын және оның элементін белгілеу. е және і таңбалары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………………………………………………23
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы………………………….26
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………………….31
«Г еометриялық фигуралар және олардың өзара орналасуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………………………………………………31
«Көбейту және бөлу. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………….34
«Санды және әріпті өрнектер. Теңдеулер. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 37
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы………………………….40
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………………….45
«Тиімді есептеу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………45
«Есептерді шешу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………48
«Геометриялық фигуралар. Периметр. Аудан» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………51
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы………………………….54
3
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
Бөлімше
Оқу мақсаты
«Екітаңбалы сандар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер
2.1.1.1 100-ге дейінгі сандардың құрылу жолын түсіну;
100 көлеміндегі сандарды тура және кері санау, натурал сандар қатарындағы орнын анықтау
2.1.1.2 Екі таңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру 2.1.1.3** Екі таңбалы сандардың разрядтық құрамын анықтау,
разрядтық қосылғыштарға жіктеу
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі Орындау уақыты
Білім алушы
• 100 көлемінде тура және кері санайды
• Санның натурал сандар қатарындағы орнын анықтайды
• 100 көлеміндегі сандарды салыстырады
• Екітаңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді
Білу және түсіну Қолдану
15 минут
Тапсырма
1. Түсіп қалған сандарды толықтырып жаз.
2. Берілген сандардың көршілерін жаз.
3. Салыстыр.
23 П 32
37
о
77

70
4
4. Санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз.
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
100 көлемінде тура және кері санайды 1 натурал сандарды тура санау ретімен жазады; 1
натурал сандарды кері санау ретімен жазады; 1
Санның натурал сандар қатарындағы орнын анықтайды 2 дөңгелек санның көршілерін жазады; 1
ондық және бірлік разряды бар санның көршілерін жазады; 1
100 көлеміндегі сандарды салыстырады 3 бірдей цифрлармен жазылған екітаңбалы сандарды салыстырады; 1
екітаңбалы санды біртаңбалы санмен салыстырады; 1
ондық және бірлік разрядтары бар екітаңбалы санды дөңгелек санмен салыстырады; 1
Екітаңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді 4 санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазады. 1
Барлығы 8
5
«Екітаңбалы сандар» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні_______________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
100 көлемінде тура жэне кері санайды 1 Натурал сандар қатарын тура жэне кері ретпен жазуда қиналады □ Натурал сандар қатарын тура / кері ретпен жазуда қате жібереді □ Натурал сандар қатарын тура жэне кері ретпен дурыс жазады □
Санның натурал сандар қатарындағы орнын анықтайды 2 Санның натурал сандар қатарындағы орнын анықтауда қиналады □ Дөңгелек сандардың / ондық жэне бірлік разряды бар сандардың көршілерін анықтауда қате жібереді |——| Санның натурал сандар қатарындагы орнын дұрыс анықтайды □
100 көлеміндегі сандарды салыстырады 3 100 көлеміндегі сандарды салыстыруда қиналады □ Екітаңбалы сандарды/ екітаңбалы жэне біртаңбалы сандарды/ екітаңбалы санды жэне дөңгелек сандарды салыстыруда қате жібереді 100 көлеміндегі сандарды дұрыс салыстырады □
Екі таңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді 4 Санның разрядтық қурамын анықтауда жэне санды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктеуде қиналады □ Санның разрядтық курамын анықтауда / санды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктеуде қате жібереді □ Санның разрядтық құрамын анықтайды жэне санды разрядтық қосылгыштардың қосындысына дұрыс жіктейді □
6
«Сандармен амалдар орындау. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше
Оқу мақсаты
1.2 Сандармен амалдар орындау
2.1 Санды және әріпті өрнектер
5. 1 Есептер және математикалық модель
2.1.2.5** Бір таңбалы сандарды ондықтан аттап ауызша қосу және азайтуды орындау
2.2.1.6 Екі-үш амалды жақшалы және жақшасыз өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу 2.5.1.8** Барлық арифметикалық амалдарға берілген жай есептердің шешуін санды өрнектер түрінде модельдеу және шығару
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білім алушы
• Біртаңбалы сандарды ондықтан аттап қосады және азайтады
• Жақшалы және жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібін анықтайды және өрнектің мәнін табады
• Мәтіндік есептерді шығарады
Білу және түсіну Қолдану
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. Өрнектерді сәйкес мәнімен байланыстырып сыз.
2. Амалдардың орындалу ретін көрсет. Өрнектердің мәнін тап.
/ \ / \
I II I \ / \ / ч _/ ч_/
100 — (15+45) =
10 + 40 — 20 =
7
3. Есепті шығар.
Жанардың 54 ашықхаты бар еді. Ол 20 ашықхатын Әселге сыйлады. Жанарда қанша ашықхат қалды?
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Біртаңбалы сандарды ондықтан аттап қосады және азайтады 1 біртаңбалы сандарды ондықтан аттап қосады; 1
біртаңбалы сандарды ондықтан аттау арқылы азайтады; 1
Жақшалы және жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібін анықтайды және өрнектің мәнін табады 2 жақшалы өрнектегі амалдардың орындалу ретін анықтайды; 1
жақшалы өрнектің мәнін табады; 1
жақшасыз өрнектегі амалдардың орындалу ретін анықтайды; 1
жақшасыз өрнектің мәнін табады; 1
Мәтіндік есептерді шығарады 3 есептің қысқаша шартын жазады /сызбасын сызады; 1
есепті шешу амалын таңдайды және өрнек түрінде жазады; 1
өрнектің мәнін табады; 1
есептің жауабын жазады. 1
Жалпы балл 10
8
«Сандармен амалдар орындау. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні_________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Біртаңбалы сандарды ондықтан аттап қосады жэне азайтады 1 Ондықтан аттап қосу мен азайтуды орындауда қиналады □ Біртаңбалы сандарды ондықтан аттап қосуда / азайтуда қате жібереді □ Ондықтан аттап қосу жэне азайту амалдарын дурыс орындайды □
Жақшалы жэне жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу тэртібін анықтайды жэне өрнектің мэнін табады 2 Екі амалды жақшалы жэне жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтауда жэне өрнектің мэнін табуда қиналады □ Екі амалды жақшалы / жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтауда, екі амалды жақшалы/жақшасыз өрнектердің мэнін табуда қате жібереді □ Екі амалды жақшалы жэне жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін дурыс анықтайды жэне өрнектің мэнін шығарады □
Мэтіндік есептерді шығарады 3 Мэтіндік есептерді шығаруда қиналады □ Есептің шарты бойынша санды өрнек құрады, есептің қысқаша шартын жазуда немесе сызбасын сызуда / өрнектің мэнін табуда / есептің жауабын жазуда қате жібереді □ Мэтіндік есептерді дурыс шығарады □
9
«Шамалар және олардың өлшем бірліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Орындау уақыты Тапсырма
1. Салыстыр.
7 дм 6 см
60 см 1 Ц
1.3 Шамалар және өлшем бірліктері
2.1.3.3** Шамалар мәндерін: ұзындық (см, дм, м)/ масса (кг, ц)/ көлем (сыйымдылық) (л) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау
2.1.3.4** Ұзындық (см, дм, м)/ масса (кг, ц) өлшем бірліктерін олардың арақатысына сүйеніп түрлендіру
Білім алушы
• Ұзындық, масса, сыйымдылық шамаларының мәндерін салыстырады
• Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын орындайды
• Ұзындық және масса өлшем бірліктерін түрлендіреді
Қолдану
15 минут
10 кг
1 м
75 л
8 дм
76 л
2. Амалдарды орында:
32 кг + 68 кг =
7дм 4см — 43 см =
3. Шамаларды өрнекте және жауабын бос торкөздерге жаз.
10
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Ұзындық, масса, сыйымдылық шамаларын салыстырады 1 ұзындық шамаларын см — дм қатынастары бойынша салыстырады; 1
ұзындық шамаларын м — дм қатынастары бойынша салыстырады; 1
масса шамаларын ц — кг қатынастары бойынша салыстырады; 1
сыйымдылық шамаларын салыстырады; 1
Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын орындайды 2 масса шамаларының қосындысын табады; 1
ұзындық шамаларының айырмасын табады; 1
Ұзындық және масса өлшем бірліктерін түрлендіреді 3 үлкен ұзындық өлшем бірлігі дм-ді кіші өлшем бірлігі см-ге түрлендіреді; 1
кіші ұзындық өлшем бірлігі см-ді үлкен өлшем бірлігі дм-ге түрлендіреді; 1
үлкен масса өлшем бірлігі ц-ді кіші өлшем бірлігі кг-ға түрлендіреді. 1
Жалпы балл 9
11
«Шамалар және олардың өлшем бірліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат
ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Үзындық, масса, сыйымдылық шамаларын салыстырады 1 Үзындық, масса жэне сыйымдылық шамаларын салыстыруда қиналады □ Үзындық / масса / сыйымдылық (көлем) шамаларын салыстыруда қате жібереді □ Үзындық, масса жэне сыйымдылық (көлем) шамаларын дұрыс салыстырады □
Атаулы сандармен қосу жэне азайту амалдарын орындайды 2 Атаулы сандармен қосу жэне азайту амалдарын орындауда қиналады □ Масса / үзындық шамаларымен қосу/ азайту амалдарын орындауда қате жібереді □ Атаулы сандармен қосу жэне азайту амалдарын дұрыс орындайды □
Үзындық жэне масса өлшем бірліктерін түрлендіреді 3 Үзындық жэне масса өлшем бірліктерін түрлендіруде қиналады □ Үзындық / масса өлшем бірліктерін түрлендіруде қате жібереді □ Үзындық жэне масса өлшем бірліктерін дұрыс түрлендіреді □
12
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсандық жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта «Математика» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Математика» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 — 4-сыныптар).
3. 1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 15
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсандық жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 4 тапсырмадан тұрады.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Білім алушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
13
№ Бөлім Бөлімше Оқу мақсаты Тапсыманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
1 1А бөлімі -Екітаңбалы сандар 1.1 Натурал сандар жэне 0 саны. Бөлшектер 2.1.1.3 * * Екітаңбалы санд ардың разрядтық қурамын анықтау, разрядтық қосылғыштарға жіктеу Білім алушы қысқа жауапты қажет ететін ашық түрдегі тапсырманы орындайды 1 3
2 1В бөлімі -Сандармен амалдар орындау. Есептер 5.1 Есептер жэне математикалық модель 2.5.1.8** Барлық арифметикалық амалдарға берілген жай есептердің шешуін санды өрнектер түрінде модельдеу жэне шығару Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін 1 тапсырма орындайды 1 4
3 1С бөлімі -Шамалар жэне олардың өлшем бірліктері 1.3 Шамалар жэне өлшем бірліктері 2.1.3.3** Шамалар мәндерін: үзындық (см, дм, м)/ масса (кг, ц)/ көлем (сыйымдылық) (л) өлшем бірліктерін салыстыру жэне амалдар орындау Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін 2 тапсырманы орындайды 2 8
14
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Математика» пәнінен 1-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Бос орындарды толтыр.

29 =
+
82 =□ онд. | | бірл.
5 онд. 7 бірл .=
[3]
2. Есепті шығар.
Мектеп асханасына 45 кг банан және одан 7 кг артық алмұрт әкелінді. Мектеп асханасына неше килограмм алмұрт әкелінді?
3. Амалдарды орында.
1 м — 33 см =
4. Салыстыр.
42 кг + 58 кг =
таңбаларының тиістісін қой.
Балл қою кестесі
42 л — 13 л =
[4]
[3]
[5]
№ Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 29 = 20 + 9 1
82 = 8 онд. 2 бірл. 1
57 1
2 Банан — 45 кг Алмұрт — ?, 7 кг артық 1 45 кг БҺ 1 : 7кг > Ч І—I ?кг сызбасы қабылданады
45 + 7 = 1 Өрнектің дұрыс құрастырылғаны үшін балл қойылады
45 + 7 = 52 (кг) 1 Өрнектің мәнін табу үшін балл беріледі
15
Мектеп асханасына 52 кг алмұрт әкелінді/52 кг алмұрт 1 52 кг жауабы да қабылданады
3 67 см 1
100 кг 1 1 ц жауабы да қабылданады
29 л 1
4 > 1
< 1 > 1
= 1
< 1 Барлығы 15 5. Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу ережелері Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс. Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады. Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады. Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады. Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет. Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек. 6. Модерация және балл қою Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет. 16 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Екі таңбалы сандарды қосу және азайту. Жүздіктер. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше 1.2 Сандармен амалдар орындау 4.3 Тізбектер 5. 1 Есептер және математикалық модель Оқу мақсаты 2.1.2.8 Мынадай жағдайларда: 34+ 23, 57-23, 47+33, 80-47, 100-35 екі таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдерін қолдану 2.4.3.1 100-ге дейінгі сандар, 1000-ға дейінгі жүздіктер тізбектерінің заңдылығын анықтау 2.5.1.7** Екі амалмен шешілетін есептерді модельдеу және шығару Бағалау критерийі Білім алушы • 34+23, 57-23, 27+34, 61-27, 47+33, 80-47 түріндегі өрнектердің мәнін табады • 100-ге дейінгі екітаңбалы сандар тізбегіндегі және 1000-ға дейінгі жүздіктердің тізбегіндегі заңдылықты анықтайды және жалғастырады • Құрама есептерді шығарады Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі Жоғары деңгей дағдылары Орындау уақыты 20 минут Тапсырма 1. Есепте. 14 + 76 = 90 - 36 = 2. Заңдылықты анықта және тізбекті тағы 3 санға жалғастыр. 27, 33, 39, ... , ... , ... 710, 610, 510, ... , ... , ... 3. Есепті шығар. Мектептің спорт залында 24 футбол добы және одан 13-і артық теннис добы бар. Спорт залда барлығы неше доп бар? 17 Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы 34+23, 57-23, 27+34, 61-27, 47+33, 80-47 түріндегі өрнектердің мәнін табады 1 екітаңбалы сандардың қосындысын табады; 1 толық ондықтан екі таңбалы санды азайтады; 1 100-ге дейінгі екі таңбалы сандар тізбегіндегі және 1000-ға дейінгі жүздіктердің тізбегіндегі заңдылықты анықтайды және жалғастырады 2 екі таңбалы сандар тізбегінің заңдылығын анықтай отырып, тізбекті тағы үш санға жалғастырады; 1 үш таңбалы сандар тізбегінің заңдылығын анықтай отырып, тізбекті тағы үш санға жалғастырады; 1 Құрама есептерді шығарады 3 есептің қысқаша шартын жазады/сызбасын сызады; 1 шешу жолының бірінші амалын таңдайды және өрнек түрінде жазады; 1 бірінші өрнектің мәнін табады; 1 шешу жолының екінші амалын таңдайды және өрнек түрінде жазады; 1 екінші өрнектің мәнін табады; 1 есептің жауабын жазады. 1 Жалпы балл 10 18 «Екі таңбалы сандарды қосу және азайту. Жүздіктер. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата- аналарға ақпарат үсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні Бағалу критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары 34+23, 57-23, 27+34, 61-27, 47+33, 80-47 түріндегі өрнектердің мэнін табады 1 Екі таңбалы сандардың қосындысының жэне айырмасының мэнін табуда қиналады □ Екі таңбалы сандардың қосындысының / айырмасының мэнін табуда қате жібереді □ Екі таңбалы сандардың қосындысының жэне айырмасының мэнін дұрыс табады □ 100-ге дейінгі екі таңбалы сандар тізбегіндегі жэне 1000-ға дейінгі жүздіктердің тізбегіндегі заңдылықты анықтайды жэне жалғастырады 2 Екі таңбалы жэне үштаңбалы сандар тізбегінің заңдылығын анықтауда қиналады □ Екі таңбалы / үштаңбалы сандар тізбегінің заңдылығын анықтауда қате жібереді □ Екі таңбалы жэне үштаңбалы сандар тізбегінің заңдылыгын дүрыс анықтайды □ Қүрама есептерді шығарады. 3 Қүрама есептерді шығаруда қиналады □ Есептің қысқаша шартын жазуда немесе сызбасын сызуда / шешу жолының бірінші амалын таңдауда / екінші орындалатын амалды таңдап, өрнек түрінде жазуда / екінші өрнектің мэнін табуда/ есептің жауабын жазуда қате жібереді. □ Қүрама есептерді дұрыс шыгарады □ 19 «Шамалар және өлшем бірліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше Оқу мақсаты Бағалау критерийі Ойлау дағдыларының деңгейі Орындау уақыты Тапсырма 1. Салыстыр. 5 м (^) 5 дм 1.3 Шамалар және өлшем бірліктері 2.1.3.3 Шамалар мәндерін: ұзындық (см, дм, м) / масса (кг, ц) / көлем (сыйымдылық) (л) / уақыт (сағ, мин, ай, жыл) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау 2.1.3.5 Циферблат бойынша уақытты анықтау: сағат және минут Білім алушы • Шамалардың арақатынасын пайдалана отырып, атаулы сандарды салыстырады • Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын орындайды • Уақытты анықтау үшін циферблатты қолданады Қолдану 20 минут 11 кг | | 1 ц 1 сағ 6 мнн | 176 ? МІІН 88 л Ц 98 л 2. Өрнектің мәнін тап. 8 дм + 30 см = 1 м - 56 см = 3 сағ 20 мин - 20 мин = 24 кг + 76 кг = 3. Сағатта көрсетілген таңертеңгі уақытты жаз. 4. Циферблаттағы сағат тілдері 04 сағат 30 минутты көрсететіндей сурет сал. 20 Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Шамалардың арақатынасын пайдалана отырып, атаулы сандарды салыстырады 1 ұзындық шамаларын салыстырады; 1 масса шамаларын салыстырады; 1 уақыт шамаларын салыстырады; 1 сыйымдылық шамаларын салыстырады; 1 Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын орындайды 2 ұзындық өлшем бірліктерінің қосындысының мәнін жазады; 1 ұзындық өлшем бірліктерінің айырмасының мәнін жазады; 1 уақыт өлшем бірліктерінің айырмасының мәнін жазады; 1 масса өлшем бірліктерінің қосындысының мәнін жазады; 1 Уақытты анықтау үшін циферблатты қолданады 3 сағатта көрсетілген уақытты жазады; 1 циферблатқа берілген уақытқа сәйкес тілшелер салады. 1 Жалпы балл 10 21 «Шамалар және өлшем бірліктері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні__________________________________________________ Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Шамалардың арақатынасын пайдалана отырып, атаулы сандарды салыстырады 1 Атаулы сандарды салыстыруда қиналады □ Үзындық / масса / уақыт/ сыйымдылық шамаларын салыстыруда қате жібереді □ Атаулы сандарды дұрыс салыстырады □ Атаулы сандармен қосу жэне азайту амалдарын орындайды 2 Атаулы сандармен қосу жэне азайту амалдарын орындауда қиналады □ Үзындық / уақыт / масса шамаларымен қосу / азайту амалдарын орындауда қате жібереді □ Атаулы сандармен қосу жэне азайту амалдарын дүрыс орындайды □ Уақытты анықтауүшін циферблатты қолданады 3 Циферблат бойынша уақытты анықтауда жэне сағаттың моделіне берілген уақытты бейнелеп көрсетуде қиналады □ Циферблат бойынша уақытты анықтауда / сағаттың моделіне берілген уақытты бейнелеуде қате жібереді. □ Циферблат бойынша уақытты дүрыс анықтайды жэне берілген уақытты сағаттың моделіне дұрыс бейнелейді □ 22 «Жиын және оның элементін белгілеу. е және £ таңбалары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше 4.4 Заттардың комбинациялары 5.2 Математикалық тіл Оқу мақсаты 2.4.4.1 Қоршаған ортадағы заттардан «үш-үштен» комбинациялар жиынын құрастыру 2.5.2.2 Жиынды белгілеу үшін латын алфавитінің бас әріптерін, жиын элементтерін белгілеу үшін латын алфавитінің кіші әріптерін; жиынға тиістілігін/тиісті еместігін белгілеу үшін +, жэне ^ таңбаларын пайдалану Бағалау критерийі Білім алушы • Кез келген жиынның үш элементін қолданып комбинациялар құрастырады • Берілген элементтер бойынша жиын құрастырады және белгілейді • Элементтердің жиынға тиісті немесе тиісті еместігін анықтайды Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі Жоғары деңгей дағдылары Орындау уақыты 15 минут Тапсырма 1. Қоян (Қ), жолбарыс (Ж) және түлкі (Т) бір қатарға тұрмақшы болды. 1) Оларды неше түрлі тәсілмен орналастыруға болады? ____________ 2) Орналастыру тәсілдерін үлгі бойынша жаз. 1. Қ - Ж - Т Қ Ж 23 2. Берілген сандарды екі жиынға бөл және белгіле. 33 66 400 44 600 99 700 100 3. а) «Мәшинелер» және «Жасыл түсті заттар» жиындарының қиылысуына тиісті затты қорша. Ь) Бұл жиындардың екеуіне де тиісті емес затты сызып таста. Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Кез келген жиынның үш элементін қолданып комбинациялар құрастырады 1 комбинация кұру тәсілдерінің санын анықтайды (6 тәсіл); 1 комбинацияларды жазып көрсетеді (үштен кем емес); 1 Берілген элементтер бойынша жиын құрастырады және белгілейді 2 элементтерді екі жиынға біріктіреді; 1 жиындарды латынның бас әріптерімен белгілейді; 1 Элементтердің жиынға тиісті немесе тиісті еместігін анықтайды 3 жиындардың киылысуына тиісті затты (жасыл мәшине) қоршайды; 1 екі жиынға да тиісті емес затты (кілт) аныктайды. 1 Жалпы балл 6 24 «Жиын және оның элементін белгілеу. е және і таңбалары» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата- аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Кез келген жиынның үш элементін қолданып комбинациялар қүрастырады 1 Берілген заттардан «үш-үштен» комбинация қүрастыруда қиналады □ Кез келген жиын элементтерінен «үш-үштен» комбинация қүрастыруда қате жібереді □ Берілген заттардан «үш-үштен» комбинация қүрастырады □ Берілген элементтер бойынша жиын қүрастырады жэне белгілейді 2 Жиын элементтерін ортақ белгілері бойынша біріктіруде, жиындарды белгілеуде қиналады □ Жиын элементтерін ортақ белгілері бойынша біріктіруде / жиындарды белгілеуде қате жібереді □ Ортақ белгілері бойынша жиын қүрастырады жэне жиындарды дұрыс белгілейді □ Элементтердің жиынга тиісті немесе тиісті еместігін анықтайды 3 Элементтердің жиынга тиістілігін анықтауда қиналады |——| Элементтердің жиынга тиістілігін/ тиісті еместігін анықтауда қателеседі □ Жиынга тиісті жэне тиісті емес элементтерді дұрыс анықтайды □ 25 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы 1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты Тоқсандық жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған. Спецификация 2-сыныпта «Математика» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды. 2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар «Математика» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 - 4-сыныптар). 3. 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу 3.1 Ұзақтығы - 40 минут Балл саны - 15 3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы Тоқсандық жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады. Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 4 тапсырмадан тұрады. Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді. Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Білім алушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. 26 № Бөлім Бөлімше Оқу мақсаты Тапсыманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл 1 2А бөлімі -Екітаңбалы сандарды қосу жэне азайту. Жүздіктер. Есептер 4.3 Тізбектер 2.4.3.1 100-ге дейінгі сандар, 1000-ға дейінгі жүздіктер тізбектерінің заңдылығын анықтау Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 1 5.1 Есептер жэне математикалық модель 2.5.1.7** Екі амалмен шешілетін есептерді модельдеу жэне шығару Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 6 2 2В бөлімі -Шамалар жэне өлшем бірліктері 1.3 Шамалар жэне өлшем бірліктер 2.1.3.3 Шамалар мәндерін: үзындық (см, дм, м) / масса (кг, ц)/ көлем (сыйымдылық) (л)/ уақыт (сағ, мин, ай, жыл) өлшем бірліктерін салыстыру жэне амалдар орындау Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 2 3 2С бөлімі -Жиын жэне оның элементін белгілеу. ежәне £ таңбалары 4.4 Заттардың комбинациялары 2.4.4.1 Қоршаған ортадағы заттардан «үш-үштен» комбинациялар жиынын қүрастыру Білім алушы қысқа жауапты қажет ететін ашық түрдегі тапсырманы орындайды. 1 6 27 4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі «Математика» пәнінен 2-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары 1. Заңдылығын сақтай отырып, үш сан жаз. 970, 870, 770 ... , ... , ... . [1] 2. Есепті шығар. Жаңа жылдық шыршаға арнап 17 алтын түсті және одан 19-ы артық қызыл түсті шарлар сатып алынды. Жаңа жылдық шыршаға арнап барлығы неше шар сатып алынды? [6] 3. Өрнектердің мәнін тап. 36 кг + 23 кг = 6 дм + 15 см = [2] 4. Шананың әр тақтайшасын жасыл, сары, көк түсті қарындаштармен боя. Шана тақтайшаларының боялу реті қайталанбауы керек. [6] 28 Балл қою кестесі № Жауап Балл Қосымша ақпарат 1 670, 570, 470 1 2 Алтын түсті - 17 ш. 1 ? Қызыл түсті - ?, 19 ш. артық I 1 17 ш. ^^ 19 шар > У?ш ? ш. сызбасы қабылданады
Білім алушыныц ықтимал жауабы Жеке амалдар түрінде: 17 + 19 = 17 + 19 = 36 (ш.) — қызыл 36 + 17 = 36 + 17 = 53 (ш.) Өрнек түрінде: (17 +19) +17 = 53 (ш.) 4 Есепті жеке амалдар түрінде шығарған жағдайда: — бірінші орындалатын амалды таңдауы мен өрнекті жазғаны үшін 1 балл қойылады; — өрнектің мәнін есептегені үшін 1 балл қойылады; — екінші орындалатын амалды таңдауы мен өрнекті жазғаны үшін 1 балл қойылады; — екінші өрнектің мәнін есептегені үшін 1 балл қойылады. Есепті бір өрнекпен шығарған жағдайда 4 балл қойылады.
Шыршаға арнап барлығы 53 шар сатып алынды/53 шар/53ш 1
3 59 кг 1
75 см 1 7 дм 5 см жауабы да қабылданады
4 558 6 Әр дұрыс боялған комбинацияға 1 балл қойылады (6 шана- 6 балл)
Жалпы балл 15
5. Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар
29
(спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
30
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
Бөлімше
Оқу мақсаты
«Г еометриялық фигуралар және олардың өзара орналасуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
3.1 Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі
3.2 Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу
2.3.1.1 Бұрыш түрлерін (тік, сүйір, доғал) бір-бірінен ажырату және атау/ тік төртбұрыш, шаршы, тік бұрышты үшбұрыштың мәнді белгілерін анықтау
2.3.2.1 Нүктелі қағазда кесінділер, түзулер мен геометриялық фигураларды орны, қозғалыс және бағыты бойынша нұсқаулыққа сәйкес сызу
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Орындау уақыты Тапсырма
Білім алушы
• Көпбұрыштарды ортақ белгілері бойынша жіктейді
• Нүктелі қағазға берілген нұсқаулыққа сәйкес кесінді, түзу, геометриялық фигуралар салады
Білу және түсіну Қолдану
15 минут
1. Фигураларға мұқият қара. Олардың нөмірін фигуралардың атауларына сәйкестендіріп жаз.
\
/
6
10
Шаршылар
Тіктөртбұрыштар
2
4
31
2. Нұсқаулықты мұқият оқы. Сызу құралдарын пайдалан.
1) Қағаздың ортасына тігінен орналасқан ұзындығы 3 см кесінді сыз.
2) Кесіндінің сол жағына кез келген төртбұрыш сал.
3) Кесіндінің оң жағына кез келген үшбұрыш сал.
4) Сол жақ төменгі бұрышқа көлденеңінен түзу сызық сыз.
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Көпбұрыштарды ортақ белгілері бойынша жіктейді 1 шаршыларды көрсетеді; 1
тіктөртбұрыштарды көрсетеді; 1
Нүктелі қағазға берілген нұсқаулыққа сәйкес кесінді, түзу, геометриялық фигуралар салады 2 қағаздың ортасына тігінен орналасқан ұзындығы 3 см кесінді сызады; 1
кесіндінің сол жағына кез келген төртбұрыш салады; 1
кесіндінің оң жағына кез келген үшбұрыш салады; 1
сол жақ төменгі бұрышқа көлденеңінен түзу сызық сызады. 1
Жалпы балл 6
32
«Геометриялық фигуралар және олардың өзара орналасуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Көпбұрыштарды ортақ белгілері бойынша жіктейді 1 Көпбүрыштарды ортақ белгілеріне қарай жіктеуге қиналады □ Шаршыларды / тіктөртбүрыштарды анықтауда қате жібереді □ Көпбүрыштарды ортақ белгілеріне қарай дұрыс жіктейді □
Нүктелі қағазға берілген нүсқаулыққа сэйкес кесінді, түзу, геометриялық фигуралар салады 2 Нүсқаулық бойынша орны мен қозғалыс бағытын сақтай отырып түзу, кесінді жэне геометриялық фигураларды салуда қиналады [^] Нүсқаулық бойынша орны мен қозғалыс бағытын сақтай отырып түзу / кесінді / төртбүрыш / үшбүрыш салуда қате жібереді □ Түзу, кесінді, геометриялық фигураларды нүктелі қағазға нүсқаулыққа сәйкес салады □
33
«Көбейту және бөлу. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше 1.2 Сандармен амалдар орындау
5. 1 Есептер және математикалық модель
Оқу мақсаты 2.1.2.2 Көбейту және бөлу — өзара кері амалдар екенін түсіну,
көбейту және бөлу амалдарының компоненттері арасындағы байланысты анықтау
2.5.1.3 Бірдей қосылғыштардың қосындысын табуға; мазмұнына қарай және бірдей бөліктерге бөлуге берілген есептерді талдау және шығару; кері есеп құрастыру және шығару
Бағалау критерийі Білім алушы
• Көбейту және бөлу амалдарының нәтижесі мен компоненттері арасындағы байланысты қолданады
• Мазмұнына қарай және бірдей бөліктерге бөлуге берілген есептерді шығарады
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. Көбейту және бөлу амалдарын қолданып, берілген сандармен 4 теңдік құрастыр.
27
3 9
4
2. Белгісіз компоненттерді анықта.

= 16
: 4 = 5
21
: □
= 3
3. Есептің шешуін және жауабын жаз.
Әжей 12 қалашты әр немересіне 3 қалаштан тең бөліп берді. Әжейдің қанша немересі бар?
34
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Көбейту және бөлу амалдарының нәтижесі мен компоненттері арасындағы байланысты қолданады 1 берілген сандармен көбейту амалына өрнек құрастырып жазады; 1
көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін пайдаланып, көбейтінді жазады; 1
көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке бөлу арқылы бөліндіге өрнек құрастырып жазады; 1
көбейтіндінің мәнін екінші көбейткішке бөлу арқылы бөліндіге өрнек құрастырып жазады. 1
2 көбейтудің белгісіз компонентін анықтайды және жазады; 1
белгісіз бөлінгішті анықтайды және жазады; 1
белгісіз бөлгішті анықтайды және жазады. 1
Мазмұнына қарай және бірдей бөліктерге бөлуге берілген есептерді шығарады 3 есептің шешуін өрнек түрінде жазады; 1
өрнектің мәнін табады және шама атауын жазады; 1
есептің жауабын жазады. 1
Жалпы балл 10
35
«Көбейту және бөлу. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Көбейту жэне бөлу амалдарының нәтижесі мен компоненттері арасындағы байланысты қолданады 1 Берілген сандармен көбейту жэне бөлу амалдарының байланысы негізінде көбейтінді мен бөлінділер курастыруда қиналады □ Берілген сандармен көбейтінді курастырып жазуда/ көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін пайдаланып, өрнек жазуда/ көбейтіндінің мэнін бірінші көбейткішке бөлу арқылы бөлінді қурастыруда/ көбейтіндінің мэнін екінші көбейткішке бөлу арқылы бөліндіге өрнек қурастыруда қате □ Берілген сандармен көбейту жэне бөлу амалдарының байланысы негізінде көбейтінді мен бөліндіге өрнектер қурастырып жазады □
2 Көбейту мен бөлудің компоненттері арасындағы байланыстың негізінде белгісіз компоненттерді анықтауда қиналады □ Көбейту мен бөлудің компоненттері арасындағы байланыстың негізінде белгісіз көбейткішті/ бөлінгішті/ бөлгішті анықтауда қате жібереді □ Көбейту мен бөлудің компоненттері арасындағы байланыстың негізінде белгісіз компоненттерді дурыс анықтайды □
Мазмұнына қарай жэне бірдей бөліктерге бөлуге берілген есептерді шығарады 3 Бірдей бөліктерге бөлуге берілген есептерді шығаруда қиналады □ Есептің шарты бойынша өрнек қурады, өрнектің мэнін табуда/ жауабын жазуда қате жібереді □ Бірдей бөліктерге бөлуге берілген есептерді дұрыс шығарады □
36
«Санды және әріпті өрнектер. Теңдеулер. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Орындау уақыты Тапсырма
2.1 Санды және әріпті өрнектер
2.2 Теңдік және теңсіздік. Теңдеу
5.1 Есептер және математикалық модель
2.2.1.2 Әріптің берілген мәніндегі екі амалды әріпті өрнектің
мәнін табу
2.2.2.2 Көбейту мен бөлуге берілген қарапайым теңдеулерді;
х+(25-6)=38; (24-3)-х=8; а+6=7+80 түріндегі
күрделі теңдеулерді шешу
2.5.1.7 Екі амалмен шешілетін есептерді (барлық амалдарға берілген жай есептердің әртүрлі комбинациялары) модельдеу және шығару
Білім алушы
• Әріптің берілген мәні бойынша екі амалды әріпті өрнектің мәнін табады
• Көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттерін анықтауға берілген қарапайым теңдеулерді шешеді
• Құрама есептерді шығарады
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары 20 минут
1. ^ = 40 деп алып, ^ : 5 + 86 өрнегінің мәнін тап.
2. Теңдеуді шеш.
3 * х =18
3. Есепті шығар.
Математика пәнінен өтетін олимпиадаға қатысу үшін Астана қаласына 24 ұл бала және олардан 3 есе кем қыз бала келді. Олимпиадаға барлығы неше оқушы келді?
37
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Әріптің берілген мәні бойынша екі амалды әріпті өрнектің мәнін табады 1 әріптің сандық мәнін қойып, өрнек жазады; 1
өрнектің мәнін есептейді және жазады; 1
Көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттерін анықтауға берілген қарапайым теңдеулерді шешеді 2 белгісіз көбейткішті анықтайды; 1
теңдеудің түбірін есептейді; 1
теңдеуді тексереді; 1
Құрама есептерді шығарады 3 есептің қысқаша шартын жазады/сызбасын сызады; 1
шешу жолының бірінші амалын таңдайды және өрнек түрінде жазады; 1
бірінші өрнектің мәнін табады; 1
шешу жолының екінші амалын таңдайды және өрнек түрінде жазады; 1
екінші өрнектің мәнін табады; 1
есептің жауабын жазады. 1
Жалпы балл 11
38
«Санды және әріпті өрнектер. Теңдеулер. Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні______________________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Әріптің берілген мэні бойынша екі амалды эріпті өрнектің мэнін табады 1 Әріптік мэні бойынша өрнек курастырып жазуда, өрнектің мэнін табуда қиналады □ Әріптік мэні бойынша өрнек қурастырады, өрнектің мэнін табуда қате жібереді □ Әріптік мэні бойынша өрнек қурастырады жэне өрнектің мэнін дурыс анықтайды □
Көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттері н анықтауға берілген қарапайым теңдеулерді шешеді 2 Көбейту мен бөлу амалдарына берілген қарапайым теңдеулерді шешуде қиналады □ Белгісіз көбейткішті анықтайды, есептеуде/тексеруде қате жібереді □ Көбейту мен бөлу амалдарына берілген қарапайым теңдеулерді дурыс шығарады □
Қурама есептерді шығарады 3 Қурама есептерді рэсімдеуде жэне шығаруда қиналады □ Есептің қысқаша шартын жазуда немесе сызбасын сызуда / шешу жолының бірінші амалын таңдауда жэне есептеуде/ екінші орындалатын амалды таңдап, өрнек түрінде жазуда / екінші өрнектің мэнін табуда/ есептің жауабын жазуда қате жібереді Қурама есептерді дұрыс рәсімдейді жэне шығарады □
39
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта «Математика» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Математика» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 — 4-сыныптар).
3. 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 15
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсандық жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 4 тапсырмадан тұрады.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Білім алушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
40
№ Бөлім Бөлімше Оқу мақсаты Т апсырманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
1 ЗА бөлім -Г еометриялық фигуралар жэне олардың өзара орналасуы 3.1 Геометриялық фигуралар жэне олардың жіктелуі 2.3.1.1 Бұрыш түрлерін (тік, сүйір, доғал) бір бірінен ажырату жэне атау/ тік төртбүрыш, шаршы, тік бүрышты үшбүрыштың мэнді белгілерін анықтау Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 3
2 ЗВбөлім- Көбейту жэне бөлу.Есептер 1.2 Сандармен амалдар орындау 2.1.2.1 Көбейтуді бірдей қосылғыштардың қосындысын табу, бөлуді — заттарды мазмүнына қарай жэне тең бөліктерге бөлу ретінде түсіну Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 2
3 ЗСбөлім -Санды жэне эріпті өрнектер. Теңдеулер. Есептер 2.2 Теңдік жэне теңсіздік. Теңдеу 2.22.2 Көбейту мен бөлуге берілген қарапайым теңдеулерді; х+(25-6) =38; (24-3)-х=8; а+6=7+80 түріндегі күрделі теңдеулерді шешу Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 4
5.1 Есептер жэне математикалық модель 2.5.1.7 Екі амалмен шешілетін есептерді (барлық амалдарға берілген жай есептердің эртүрлі комбинациялары) модельдеу жэне шығару Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 6
41
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Математика» пәнінен 3-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Бұрыштардың түрлерін анықтап, жаз: тік бұрыш, сүйір бұрыш, догал бұрыш
2. Қосындыны көбейтінді түрінде жаз.
4+4+4+4+4= к+к+к+к+к+к+к=
[2]
3. Теңдеуді шеш.
у — (46 + 24) = 90
[4]
4. Есепті шығар.
Екі бала шаңғымен серуендеуге шықты. Бірінші бала 4 км, ал екіншісі одан 12 км артық жол жүрді. Екіншісіне қарағанда бірінші бала неше есе кем жол жүрді?
[6]
Балл қою кестесі
№ Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 у \ 1
1
суйір бурыш аоғал бурыш гік бүрыш 1
2 4+4+4+4+4=4 • 5 1
к+к+к+к+к+к+к= к•7 1
3 у — 70 = 90 1
у = 70 +90 1
у = 160 1
Тексеру: 160 -70 =90 1
3 I бала — 4 км 1 ? есе < II бала - ?, 12 км артық \ 1 Білім алушы есептің сызбасын сызуы мүмкін. 42 Білім алушының ықтимал жауабы Жеке амалдар түрінде: 4 + 12 = 4 + 12 = 16 (км) - II баланың жүрген жолы 16 : 4 = 16 : 4 = 4 (есе) - кем Өрнек түрінде: (4+12):4=4 (есе) 4 Есепті жеке амалдар түрінде шығарған жағдайда: - бірінші орындалатын амалды таңдауы мен өрнекті жазғаны үшін 1 балл қойылады; - өрнектің мәнін есептегені үшін 1 балл қойылады; - екінші орындалатын амалды таңдауы мен өрнекті жазғаны үшін 1 балл қойылады; - екінші өрнектің мәнін есептегені үшін 1 балл қойылады. Есепті бір өрнекпен шығарған жағдайда 4 балл қойылады. Жауабы: I бала 4 есе кем жол жүрді/4есе кем жүрді/4есе кем/4есе 1 Барлығы 15 5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс. Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады. Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады. Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады. Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет. Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек. 43 6. Модерация және балл қою Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет. 44 4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР Бөлімше «Тиімді есептеу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 1.2 Сандармен амалдар орындау 2.1 Санды және әріпті өрнектер Оқу мақсаты Бағалау критерийі Ойлау дағдыларының деңгейі 2.1.2.3 Қосудың ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін/көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану 2.2.1.6 Екі-үш амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердегі арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу Білім алушы • Өрнектердің мәнін табу үшін қосудың терімділік, қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолданады • Өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтайды • Бірнеше амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табады Қолдану Орындау уақыты 15 минут Тапсырма 1. Тиімді есептеу тәсілін көрсетіп өрнек жаз және өрнектің мәнін тап. 1) 23 + 38 = 3) 97 + 95 + 3= 2) 5 ■ 9 = 4) 5 + 64 + 5 + 6 = 2. Берілген өрнектегі амалдардың орындалу ретін анықта. 6 • (2 + 3) - 15 A) көбейту, азайту, қосу B) көбейту, қосу, азайту C) қосу, көбейту, азайту ^) көбейту, қосу,азайту 3. Өрнектің мәнін тап. 1) 18 : 3 + 3 • 9 = 2) (72 - 27) : 5 + 4 = 45 Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Өрнектердің мәнін табу үшін қосудың терімділік, қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолданады. 1 екітаңбалы сандардың қосындысын табу үшін қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолданып өрнек жазады және мәнін табады; 1 кестелік көбейтуге берілген өрнектің мәнін табу үшін көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолданып өрнек жазады және мәнін табады; 1 екі амалды өрнектің мәнін табу үшін қосудың терімділік қасиетін қолданып өрнек жазады және мәнін табады; 1 бірнеше амалды өрнектің мәнін табу үшін қосудың терімділік қасиетін қолданып өрнек жазады және мәнін табады. 1 Өрнектердегі амалдардың орындалу ретін көрсетеді. Бірнеше амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табады. 2,3 амалдардың орындалу ретін анықтайды; 1 жақшасыз өрнектегі амалдардың орындалу ретін жазып көрсетеді; 1 жақшасыз өрнектің мәнін табады; 1 жақшалы өрнектегі амалдардың орындалу ретін жазып көрсетеді 1 жақшалы өрнектің мәнін табады. 1 Барлығы 9 46 «Тиімді есептеу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні______________________________________________________________ Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Өрнектердің мэнін табу үшін қосудың терімділік, қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолданады 1 Өрнектердің мэнін табу үшін қосудың терімділік, қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолдануда қиналады □ Өрнектердің мэнін табу үшін қосудың терімділік/ қосудың /көбейтудің ауыстырымдылық қасиеттерін қолдануда қате жібереді □ Өрнектердің мэнін табу үшін қосудың терімділік, қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық қасиеттерін қолданады □ Өрнектердегі амалдардың орындалу ретін көрсетеді. Бірнеше амалды жақшалы жэне жақшасыз өрнектердің мэнін табады 2,3 Бірнеше амалды жақшалы жэне жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтауда жэне өрнектердің мэнін табуда қиналады Бірнеше амалды жақшалы жэне жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтауда/ өрнектердің мэнін табуда қате жібереді Бірнеше амалды жақшалы жэне жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтайды жэне өрнектердің мэнін дүрыс шығарады □ □ □ 47 «Есептерді шешу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше Оқу мақсаты Бағалау критерийі 5.1 Есептер және математикалық модель 2.5.1.4 Санды бірнеше есе арттыру/кемітуге; еселік салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару; кері есептерді құрастыру және шығару Білім алушы • Санды бірнеше есе арттыруға/кемітуге берілген есептерді шығарады • Еселік салыстыруға берілген есептерді шығарады • Кері есеп құрастырады және шығарады Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі Жоғары деңгей дағдылары Орындау уақыты 20 минут Тапсырма 1. Есепті шығар. Зат салынған сөмкенің массасы 5 кг, ал шабаданның массасы одан 3 есе ауыр. Шабаданның массасы қанша? 5 кг ?, 3 есе ауыр 2. Есептің шешуі болатын өрнекті тауып, белгіле (^). Жауабын жаз. Оқушылар саяхатқа шықты. Үлкен автобусқа 35 оқушы, ал кіші автобусқа 7 оқушы отырды. Кішісіне қарағанда үлкен автобусқа неше есе артық оқушы отырды? 35+7 в и-і 7-35 35: 7 35 - 7 Жауабы: 48 3. Есепке кері есеп құрастыр және шығар. Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Санды бірнеше есе арттыруға/ кемітуге берілген есептерді шығарады 1 есептің қысқаша шартын жазады/сызбасын сызады; 1 есепті шешу жолын өрнек түрінде жазады; 1 өрнектің мәнін табады және шама атауын жазады; 1 есептің жауабын жазады. 1 Еселік салыстыруға берілген есепті шығарады 2 есептің дұрыс шешімін көрсететін өрнекті анықтайды; 1 есептің жауабын жазады. 1 Кері есеп құрастырады және шығарады 3 кері есептің қысқаша шартын жазады; 1 есепті шешу жолын өрнек түрінде жазады; 1 өрнектің мәнін табады және шама атауын жазады; 1 есептің жауабын жазады. 1 Барлығы 10 49 «Есептерді шешу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Санды бірнеше есе арттыру ға/кеміту ге берілген есептерді шығарады 1 Санды бірнеше есе арттыруға немесе кемітуге берілген есептерді шығаруда қиналады □ Есептің қысқаша шартын жазуда немесе сызбасын сызуда / есепті шешу амалын таңдап, өрнек жазуда/ өрнектің мэнін табуда/есептің жауабын жазуда қателіктер жібереді □ Санды бірнеше есе арттыруга немесе кемітуге берілген есептерді дұрыс шыгарады □ Еселік салыстыруға берілген есептерді шығарады 2 Еселік салыстыруға берілген есептерді шығаруда қиналады □ Еселік салыстыруға берілген есептердің шешуін анықтауда/жауабын жазуда қателіктер жібереді □ Еселік салыстыруга берілген есептерді дұрыс шыгарады □ Еселік салыстыруға берілген есептерге кері есеп курастырады жэне шығарады 3 Кері есеп қурастыруда жэне шығаруда қиналады □ Кері есеп курастыруда/ есептің шешу жолын өрнекпен жазуда/ өрнектің мэнін табуда/ есептің жауабын жазуда қателіктер □ Кері есеп құрастырады жэне шыгарады □ 50 «Г еометриялық фигуралар. Периметр. Аудан» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Бөлімше Оқу мақсаты Бағалау критерийі Ойлау дағдыларының деңгейі Орындау уақыты Тапсырма 3.1 Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі 5.2 Математикалық тіл 2.3.1.4 Фигураның белгісіз қабырғасын оның периметрі мен белгілі қабырғалары арқылы табу 2.5.2.3 Нүктелерді, кесінділерді, сәулелерді, түзулерді латын алфавитінің бас әріптерімен таңбалау, оларды таңбалануы бойынша оқу Білім алушы • Периметрі мен белгілі қабырғалары бойынша фигураның белгісіз қабырғасының ұзындығын табады • Нүкте, кесінді, сәуле, түзулерді белгілеуде латын алфавитінің бас әріптерін қолданады Қолдану Жоғары деңгей дағдылары 20 минут 1. Есепті шығар. Периметрі 25 см, бірінші қабырғасының ұзындығы 12 см, ал екінші қабырғасы 4 см болатын үшбұрыштың үшінші қабырғасының ұзындығын тап. 2. Фигуралары дұрыс белгіленген қатарды белгіле (^) . A) ОА кесіндісі, а түзуі , Р нүктесі, СК сәулесі B) а түзуі, СК кесіндісі, ОА сәулесі, Р нүктесі C) СК сәулесі, ОА кесіндісі, Р түзуі, а нүктесі ^) а сәулесі, СК кесіндісі, ОА түзуі, Р нүктесі 51 3. Фигураларды нұсқаулыққа сәйкес белгіле. в түзуі > І\ сәулесі
Р нүктесі
( А кесіндісі
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Периметрі бойынша фигураның белгісіз қабырғаның ұзындығын табады 1 есептің шартын жазады; 1
есептің шарты бойынша өрнек құрастырып жазады; 1
өрнектің мәнін табады және шама атауын жазады; 1
есептің жауабын жазады. 1
Нүкте, кесінді, сәуле, түзулерді белгілеуде латын алфавитінің бас әріптерін қолданады 2 фигуралары дұрыс белгіленген қатарды анықтайды; 1
түзуді анықтайды және белгілейді; 1
сәулені анықтайды және белгілейді; 1
нүктені анықтайды және белгілейді; 1
кесіндіні анықтайды және белгілейді; 1
Барлығы 9
52
«Геометриялық фигуралар. Периметр. Аудан» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Оқушының аты-жөні_______________________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Периметрі бойынша фигураның белгісіз қабырғасының ұзындығын табады 1 Периметрі мен белгілі қабырғалары арқылы үшбүрыштың белгісіз қабырғасының үзындығын анықтауда қиналады □ Есептің қысқаша шартын жазуда/ шешуін өрнекпен көрсетуде/ өрнектің мэнін есептеуде / есептің жауабын жазуда қате жібереді □ Периметрі мен белгілі қабырғалары арқылы үшбүрыштың белгісіз қабырғасының үзындығын дұрыс анықтайды □
Нүкте, кесінді, сәуле, түзулерді белгілеуде латын алфавитінің бас әріптерін қолданады 2 Геометриялық фигураларды белгіленуі бойынша атауда жэне белгілеуде қиналады □ Геометриялық фигураларды белгіленуі бойынша оқуда/ аталуына қарай латын алфавитінің әріптерімен белгілеуде қате жібереді | 1 Г еометриялық фигураларды латын алфавитінің әріптерімен белгілейді жэне дұрыс атайды | 1
53
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта «Математика» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Математика» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 — 4-сыныптар).
3. 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 15
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсандық жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп жауапты таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 5 тапсырмадан тұрады.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
54
№ Бөлім Бөлімше Оқу мақсаты Тапсырманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
1 4А бөлім-Тиімді есептеу тәсілдері 1.2 Сандармен амалдар орындау 2.1.2.3 Қосудың ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін/көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану. Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 2
2.1 Санды жэне эріпті өрнектер 2.2.1.6 Екі-үш амалды жақшалы жэне жақшасыз өрнектердегі арифметикалық амалдардың орындалу тэртібін анықтау, олардың мэнін табу. Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар тапсырманы орындайды. 1 1
2 4В бөлім -Есептерді шешу тәсілдері 5.1 Есептер жэне математикалық модель 2.5.1.8 Барлық арифметикалық амалдарға берілген жай есептердің шешуін санды өрнектер түрінде; қүрама есептердің шешуін санды өрнектер жэне жекелеген амалдар түрінде модельдеу жэне шығару. Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 6
3 4С бөлім -Г еометриялық фигуралар. Периметр. Аудан 3.2 Геометриялық фигураларды кескіндеу жэне салу 2.3.1.3 Көпбүрыштардың, қоршаған ортадағы заттар қабырғаларының үзындығын өлшеу, периметрді табуға арналған формулаларды: Р=(а+Ъ)х2, Р= а х4гР = а+Ъ+с қорытындылау, қүру жэне қолдану. Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 3
5.1 Есептер жэне математикалық модель 2.5.2.3 Нүктелерді, кесінділерді, сэулелерді, түзулерді латын алфавитінің бас әріптерімен таңбалау, оларды таңбалануы бойынша оқу. Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды. 1 3
55
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Математика» пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Қосудың терімділік және көбейтудің орын ауыстырымдылық қасиеттерін қолданып, өрнектерді байланыстырып сыз.
5+9
с 9 • 5

( \
(14 + 67) + 3
I————————
14 + (67 + 3)
(14+3)+(67+3)
< 5 • 9 \ * [2] 2. Өрнекті соңғы орындалатын амал таңбасымен және нәтижесімен байланыстырып сыз. 5•4 - 16 : 4 1 16 [1] 3. Есепті шығар. Аулада 27 раушан гүлі, одан 3есе кем түймедақ және түймедақтан 4-еуі артық қызғалдақ өсіп тұр. Аулада неше қызғалдақ өсіп тұр? [6] 3. Әр фигураның периметрін тап. 4 см 3 см 3 см 3 см 7 см Р = Р= Р= [3] 3 56 5. Фигураларды латын әріптерімен белгіле. Жаз. сәулесі ____________________нүктесі кесіндісі [3] Балл қою кестесі № Жауап Балл Қосымша ақпарат 1 (14 + 67) + 3 = 14 + (67 + 3) 1 9•5=5 • 9 1 2 1 Раушан - 27 ^ I Түймедақ - ?, 3 есе Кем -4—і Қызғалдақ -?, 4-еуі артық 1 1 Білім алушы есептің сызбасын сызуы мүмкін. 3 Білім алушының ықтимал жауабы Жеке амалдар түрінде: 27 : 3 = 27 : 3 = 9 (гүл.) - түймедақ 9 + 4 = 9 + 4 =13 (гүл.) - қызғалдақ Өрнек түрінде: 27: 3 + 4 =13 (қ.) 4 Есепті жеке амалдар түрінде шығарған жағдайда: - бірінші орындалатын амалды таңдауы мен өрнекті жазғаны үшін 1 балл қойылады; - өрнектің мәнін есептегені үшін 1 балл қойылады; - екінші орындалатын амалды таңдауы мен өрнекті жазғаны үшін 1 балл қойылады; - екінші өрнектің мәнін есептегені үшін 1 балл қойылады. Есепті бір өрнекпен шығарған жағдайда 4 балл қойылады. Жауабы: аулада 13 қызғалдақ өсіп тұр. 1 13 қызғалдақ /13 қ түріндегі жауаптар да қабылданады. Р д= 3 +3 +3 = 9 (см) 1 4 Р п = 4 -4=16( см) 1 Р □ = (7+3) -2=20 (см) 1 57 5 3 Барлығы 15 5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс. Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады. Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады. Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады. Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет. Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек. 6. Модерация және балл қою Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

One thought on “СОР СОЧ ЖБ ТЖБ БЖБ Математика 2 сынып

  1. 2.3.4.6.9 сыныптарының бжб тжб жауаптарын қалай алуға болады. Әсіресе орыс тілі ағылшын матем керек бізге тегін ба

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *