СОР СОЧ ЖБ ТЖБ БЖБ Әдебиеттік оқу 2 сынып

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
Әдебиеттік оқу
2-сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 2-сынып білім алушыларына «Әдебиеттік оқу» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (2-4-сыныптары) «Әдебиеттік оқу» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.
Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Тапсырмалар мен рубрикалар ұсыныс түрінде берілген.
Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификацияда тапсырма үлгілері мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.
Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
2
Мазмұны
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………….4
«Өзім туралы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………….4
«Менің отбасым және достарым» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………7
1 -тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы…………………..10
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………16
«Менің мектебім» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………16
«Менің туған өлкем» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………18
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы……………………21
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………27
«Дені саудың — жаны сау» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау………..27
«Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау…29
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы……………………32
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………38
«Қоршаған орта» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау………………..38
«Саяхат» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау………………………40
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы……………………43
3
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Өзім туралы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Сөйлеу әрекетінің Тыңдалым және айтылым
түрлері
Оқу мақсаты 2.1.2.1 Шығарманың мазмұнын дайын жоспар бойынша
немесе өз сөзімен мазмұндау/ үзіндісін мазмұндау/
сахналау
2.1.5.1 Өз ойы мен сезімін тірек сөздерді пайдалана отырып жеткізу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Мәтіннің мазмұнын жоспар бойынша айтады
• Өз ойын айту үшін тірек сөздерді қолданады
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Мәтінді мұқият тыңда.
Досжан қолына шелек алып, құдыққа қарай беттеді. Құдық басында кісі көп екен. Жетпістегі Қалтай қария бүкшеңдеп су тартып жатыр. Бір-екі бала анадайда состиып қарап тұр. Досжан оларға алара бір қарады. Ол қарияның шелегін сұрап алды. Атын суғарып берді. Бағила әжейдің шелегін суға толтырып, үйіне дейін апарып берді.
Қариялар Досжанға алғыс айтып, батасын берді.
Берілген жоспарға сүйеніп, мазмұнда.
Жоспар:
1. Құдық басында
2. Досжанның көмегі
2. Берілген сөз тіркестерінің қай кейіпкерге қатысты екенін анықтап, кестеге жаз. Сөз тіркестері: состиып тұр, алара қарады, ентігіп қалыпты.
Досжан
Қалтай қария
Балалар
3. Досжан қандай бала деп ойлайсың? Неліктен?
4
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Мәтіннің мазмұнын жоспар бойынша айтады 1 оқиға желісін сақтай отырып, мәтінді жоспарға сай жүйелі мазмұндайды; 1
лексикалық нормаларды (сөздерді қайталамау, диалект сөздерді қолданбау, сөздерді магынасына қарай қолдану) сақтайды; 1
грамматикалық нормаларды (жалгаулар, сөйлемнің құрылымы ) сақтайды; 1
Өз ойын жеткізу үшін тірек сөздерді қолданады 2 кейіпкерлерге қатысты сөз тіркестерін анықтайды (кем дегенде екеуін); 1
3 кейіпкерге қатысты дәлелді пікір айтады. 1
Барлығы 5
«Өзім туралы» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні___________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Мэтіннің мазмұнын жоспар бойынша айтады 1 Мэтінді жоспар бойынша мазмүндауда қиналады Мэтінді жоспар бойынша мазмүндауда/ лексикалық /грамматикалық нормаларды сақтап сөйлеуде қателіктер жібереді — Мэтінді берілген жоспар бойынша дүрыс мазмүндайды.
Өз ойын жеткізу үшін тірек сөздерді қолданады 2,3 Мэтіннің кейіпкерлеріне қатысты сөз тіркестерін анықтауда жэне кейіпкерге қатысты пікір айтуда қиналады Мэтіннің кейіпкерлеріне қатысты сөз тіркестерін анықтауда қателеседі/ кейіпкерге қатысты пікір айтуда қиналады Мэтіннің кейіпкерлеріне қатысты сөз тіркестерін дүрыс анықтайды жэне кейіпкерге қатысты дэлелді пікір айтады
«Менің отбасым және достарым» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқылым Жазылым
2.2.3.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау
2.2.6.1 Кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез-құлқы мен іс-әрекетін бағалау
2.3.1.1 Мұғалім көмегімен оқылған шығарманы бөліктерге бөліп, жоспар құру
Білім алушы
• Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтайды
• Кейіпкердің іс-әрекетіне қатысты ойын айтады
• Мәтінге жоспар құрады
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма 1. Мәтінді оқы.
Ораз бен Асқар есік алдында ойнап жүр. Екеуі допты әрі-бері тепті. Біраздан кейін ашық тұрған қораның есігін қақпа етіп алды. Енді допты соған дәлдеп ұрды.
Қатты тебілген доп қораның ішіне кіріп кетті. Ораз добын іздей бастады. Қараңғыда допты әрең тауып алды. Сыртқа шыға бергенде бұрышта тұрған шелекті қағып кетті. Ішіндегі сүт төгіліп қалды.
Ораз не істерін білмей тұрып қалды.
— Қорықпа, сүтті мысық төгіп кетіпті дейміз, — деді Асқар.
— Жоқ. Мен өтірік айтпаймын. Байқаусызда төгіп алдым деймін, — деді Ораз.
1) Мәтінге ат қой_________________________________________________
2) Мәтіндегі негізгі ойға сәйкес келетін мақалды анықта.
A) Балалы үйдің ұрлығы жатпас.
B) Күлме досыңа, келер басыңа.
C) Ойыннан өрт шығады.
И) Қолмен істегенді мойныңмен көтер.
2. Саған қай кейіпкердің іс-әрекеті ұнамады? Неліктен? Сөйлемді толықтырып жаз.
Маган_____________________________________________________________,
себебі ____________________________________________________________________________.
3. Берілген сұрақтарға сүйене отырып, мәтінге жоспар құр.
Мәтіннің бөліктері Сұрақтар Жоспар
Басы Оқиға неден басталды? 1.
Ортасы Ары қарай не болды? 2.
Соңы Оқиға немен аяқталды? 3.
Сөйлеу әрекетінің түрлері
Оқу мақсаты Бағалау критерийі
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтайды 1 мәтінге тақырып қояды; 1
мәтіннің негізгі ойына сәйкес мақалды анықтайды; 1
Кейіпкердің іс-әрекетіне қатысты ойын айтады 2 кейіпкердің іс-әрекетіне қатысты көзқарасын білдіреді; 1
өз ойына дәлел келтіреді; 1
Мәтінге жоспар құрады 3 мәтіннің құрылымдық бөліктерін анықтайды; 1
мәтінге жоспар құрады. 1
Барлығы 6
8
«Менің отбасым және достарым» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат
ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Мэтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтайды 1 Мэтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтауда қиналады ^ Мэтіннің тақырыбын / негізгі ойын анықтауда қателеседі □ Мэтіннің тақырыбы мен негізгі ойын дурыс анықтайды □
Кейіпкердің іс-әрекетіне қатысты ойын айтады 2 Кейіпкердің іс-эрекетін бағалауда жэне ойын дэлелдеуде қиналады □ Кейіпкердің іс-эрекетіне қатысты пікір айтуда / ойын дәлелдеуде қателіктер жібереді □ Кейіпкерлердің іс-эрекеті туралы дәлелді пікір айтады □
Мэтінге жоспар құрады 3 Мэтінге жоспар куруда қиналады □ Мэтінді құрылымдық бөліктерге бөлуде/мэтінге жоспар құруда қателеседі □ Мэтін бойынша жоспар қурады □
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта «Әдебиеттік оқу» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Әдебиеттік оқу» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында), бастауыш білім беру (2-4 сыныптар).
3. 1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 15
Тыңдалым мен айтылым бөлек тексеріледі.
2.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 3тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар мәтінді түсінуге, өз ойын ауызша және жазбаша түрде толық, жүйелі, түсінікті етіп жеткізуге бағытталған.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
Бірінші тапсырма тыңдалым және айтылым дағдысын, екінші тапсырма оқылым дағдысын, үшіншісі жазылым дағдысын тексеруге бағытталған.
№ Сөйлеу әрекетінің түрлері Ортақ тақырып Оқу мақсаты Тапсырманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
1 Тыңдалым жэне айтылым Өзім туралы Менің отбасым жэне достарым 2.1.2.1 Шығарманың мазмұнын дайын жоспар бойынша немесе өз сөзімен мазмұндау/ үзіндісін мазмүндау/сахналау Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар жэне ашық түрдегі толық жауаптарды қажет ететін тапсырманы орындайды 1 5
2 Оқылым 2.2.1.2 Шығарманы іштей оқып, ондағы қажетті ақпараттарды белгілеп оқу. 2.2.3.1 Мүғалімнің көмегімен мэтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 5
3 Жазылым 2.3.2.1 Мүғалім көмегімен үлгі бойынша шағын ертегілер/ жүмбақтар жазу немесе дайын үйқастарды қатыстырып шумақтар/санамақтар қүрастыру Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 5
11
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Әдебиеттік оқу» пәнінен
1-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
Тыңдалым және айтылым
1. Мәтінді мұқият тыңда. Тапсырмаларды орында.
Қатқан нан
Арманның әкесі наубайшы болып істейді. Ол он жыл бойы үздіксіз нан пісіріп келеді. Таңертең ерте, күн шықпастан тұрып жұмысына кетеді. Түс кезінде дүкендерге жаңа ғана пештен шыққан ыстық нан жеткізіледі. Мектеп асханасына да сондай нан әкелінеді.
Бүгін Арманның әкесі ауырып қалды. Он жыл ішінде ол алғаш рет жұмысына барған жоқ. Оның төсегінің жанында шешесі отыр.
— Арман, оқушылар бүгін жаңа піскен нан жемейді… — деді анасы жай ғана.
Түсте балалар асханаға келді. Үстел үстінде кешеден қалған нан тіліктері қойылған.
— Бүгін неге қатқан нан берілген? — деп сұрады балалар.
— Менің әкем ауырып қалды, сондықтан бүгін қатқан нан жейміз, — деді Арман.
Балалар қатқан нанның қиқымын еденге түсірмеуге тырысып, сақтықпен алып жеп
отыр.
1) Мәтінде нақты жауабы бар сұрақты анықта:
A) Арманның шешесі қандай адам?
B) Жаңа піскен нанды асханаға кім әкеледі?
C) Арманның әкесі неліктен ауырып қалды?
Б) Арманның әкесі кім болып жұмыс істейді?
2) Мәтінге сәйкес ақпаратты тап:
A) Үстел үстіне ыстық нан қойылған.
B) Балалар қатқан нанды жемей отыр.
C) Бүгін Арманның әкесі ауырып қалды.
Б) Арманның әкесі жұмыстан көп қалады.
3) Жұптық жұмыс. Берілген жоспарға сүйеніп, жұптасыңа мәтіннің бір бөлігінің мазмұнын айтып бер.
Жоспар:
1) Арманның әкесі
2) Қатқан нан тіліктері
[5]
Балл қою кестесі
Тапсырма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 О) 1
С) 1
12
Білім алушыныц ықтимал жауабы: Арманның әкесі — наубайшы. Оның пісірген ыстық нанын мектептің асханасына да әкеледі. Бүгін ол кісі ауырып қалды. Мектептің асханасына ыстық нан әкелінбеді. Түсте оқушылар асханаға келді. Олар үстелдегі қатып қалған нан тіліктерін көрді. Оның себебін сұрады. — Менің әкем ауырып қалды, сондықтан бүгін қатқан нан жейміз, -деді Арман. Балалар қатқан нанды жерге түсіріп алмауға тырысып жеді. 1 Оқиғаның желісін сақтай отырып, мәтінді жоспарға сай жүйелі мазмұндайды.
1 Лексикалық нормаларды (сөздерді қайталамау, диалект сөздерді қолданбау, сөздерді магынасына қарай қолдану) сақтайды.
1 Г рамматикалық нормаларды (жалгаулар, сөйлемніц құрылымы) сақтайды.
Барлығы 5
Оцылым
2. Мәтінді оқы. Тапсырмаларды орында.
Ерік пен Серік — ағайынды балалар. Олар ауылда тұрады. Екеуі ауыл шетіндегі тоғайға барып ойнайды. Тоғайда әнші торғайлар көп. Олар құстардың сайрағанын тыңдап, қызықтайды.
Бір жолы Серік шөп арасынан құстың жұмыртқасын көріп қалды. Оны тақиясына салып, үйіне әкелді. Әкесі оған:
— Балам-ау, бұл бозторғайдың жұмыртқасы ғой. Оны неге әкелдің? Бозторғай — пайдалы құс. Олар дән жемейді. Егінге түскен зиянды құрт-құмырсқаларды жейді, — деді.
Балалар өз қателігін түсінді. Ертеңіне жұмыртқаны орнына апарып қойды.
1) Мәтіннен сұрақтарға жауап беретін сөйлемді тауып, қоршап сыз.
• Балалар қайда тұрады?
• Тоғайда нелер көп?
• Бозторғай қандай құс?
2) Мәтінге ат қой ________________________________________
3) Мәтін арқылы автордың не айтқысы келді деп ойлайсың?________________________
[5]
13
Балл қою кестесі
Тапсырма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
2 3 Білім алушының сөйлемнің астын сызғаны, дәптерге көшіріп жазғаны да қабылданады.
Ерік псн Ссрік — агайынды 6&іаіар(Олар аүылда түралы.] Ексуі ауы.і шсіінлсгі югайга оарып ойнайлы. ^огайла әішіі горгайлар коп; О.іар күсіарлын сайрагапын тындал. кызыктайды. Бір жолы Серік шөп арасынан күстын жүмырткасын көріп каллы Оны такиясыня саіып. үйіне экеллі. Әкссі оған: — Балам-ау, бүл боггоргайдыцжүмырткасы гой. Оны неге экелдіц? СЬотгоргай — пайлалы күс? Олар лэн жемейлі Егінге түскен знянлы күрт-күмырскаларды жсйлі. — лсді Балалар оз кателігін гүсінді. Ертеціне жүмыртканы орнына апарып койды. Ч V

Тоғайда/ Бозторғайдың жұмыртқасы/ Балалардың кателігі/ Құстардың пайдасы. 1 Мәтіннің мазмұнына қатысты берілген барлық дұрыс жауаптар қабылданады.
Табиғатты қорғау керек./ Құстардың ұясына, жұмыртқасына тимеу керек. 1
Барлығы 5
Жазылым
3. Берілген тірек сөздерді тиісті орнына қойып, өлеңді толықтырып жаз. Тірек сөздер:
шығамыз
біргеміз
аулаймыз
жүреміз
күлеміз
Достар бірге жүреміз,
Бірге ойнаймыз,________
Бірге балық____________
Міне, біздер қандаймыз!
Орман, көлге, шыңға біз, Саяхатқа__________________
Тату-тәтті
Бөлінбейді іргеміз, Әрқашанда__________
Балл қою кестесі
[5]
Тапсырма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
3 Бірге ойнаймыз, (күлеміз) 1
Бірге балық (аулаймыз) 1
Саяхатқа (шыгамыз) 1
Тату-тәтті (жүреміз) 1
Әрқашанда (біргеміз) 1
Барлығы 5
14
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
15
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Менің мектебім» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Сөйлеу әрекетінің Тыңдалым және айтылым
түрлері
Оқу мақсаты 2.1.3.1 Шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне (бастапқы
бөліміне) сүйеніп оқиғаның соңын болжау
2.1.5.1 Өз ойы мен сезімін тірек сөздерді пайдалана отырып жеткізу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Мәтіннің тақырыбы мен үзіндісі бойынша оқиғаның соңын болжайды
• Өз ойын түсіндіру үшін тірек сөздерді қолданады
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Берілген үзіндіні мұқият тыңда. Ары қарай не болуы мүмкін? Жалғастырып айт.
Кітапханада
Біздің мектептің екінші қабатында кітапхана бар. Кітапханада әр түрлі кітаптар көп. Біз сыныбымызбен кітапханаға келдік. Бізді кітапханашы Айжан апай қарсы алды…
2. Сұрақтарға сүйене отырып, өз мектебіңдегі кітапхана туралы әңгімелеп бер. Сипаттау сөздерін қолдан.
• Сенің мектебіңде кітапхана бар ма?
• Ол қандай?
• Ол жерге не үшін барасың?
• Қандай кітаптар оқығанды жақсы көресің?
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Мәтіннің тақырыбы мен үзіндісі бойынша оқиғаның соңын болжайды 1 оқиғаның соңын болжап айтады; 1
оқиғаның логикалық жүйесін сақтайды; 1
тақырыпқа сәйкес мәтін құрастырады; 1
Өз ойын түсіндіру үшін тірек сөздерді қолданады 2 сұрақтардың негізінде тақырыпқа қатысты ойын айтады; 1
сөйлеу барысында сипаттау сөздерін қолданады; 1
лексикалық және грамматикалық нормаларды сақтап сөйлейді. 1
Барлығы 6
16
«Менің мектебім» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика
Білім алушының аты-жөні____________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Мэтіннің тақырыбы мен үзіндісі бойынша оқиғаның соңын болжайды 1 Берілген үзіндіге сүй оқиғаның соңын болж қиналады еніг ауд а Үзіндіде берілген оқиғг соңын болжап, жалғасть айтуда қателеседі ІНЫ ірыі ң л Берілген үзіндісі бойыни оқиғаның соңын болжай отырып, жалғастырып айтады ла
Өз ойын түсіндіру үшін тірек сөздерді қолданады 2 Сүрақтардың негізінде тақырыпқа қатысты ой қорытып айтуда кинала, цы Тақырыпқа қатысты сипаттс сөздерін қолдануда/лексика грамматикалық нормаларды сақтап сөйлеуде қателіктер жібереді іу лық / Лексикалық жэне грамматикалық нормала сақтай отырып, берілген тақырыпқа қатысты ойы айтады эды н
17
«Менің туған өлкем» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқылым Жазылым
2.2.2.1 Мұғалім көмегімен қарапайым және нақтылау сұрақтарын қою және оның жауабын шығармадан таба білу
2.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен орфографиялық, пунктуациялық, стилистикалық қателерді табу және түзету
Білім алушы
• Мәтін бойынша қарапайым және нақтылау сұрақтарын қояды
• Мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді
• Мәтінде жіберілген қателерді анықтайды және түзетеді
Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Мәтінді оқы. Тапсырмаларды орында.
Алматының әсемдігіне сөз жетпейді. Қала Алатаудың баурайында орналасқан. Қаланың орталығында Үлкен Алматы, Кіші Алматы өзендері бар. Көшелері оқтай түзу. Зәулім үйлер, театрлар мен жоғарғы оқу орындары көп. Алматы — ғылым мен мәдениеттің орталығы. Халқымыздың мақтанышы болып саналатын «Медеу» мұз айдыны да Алматыда. Алматыда дүниежүзіне әйгілі апорт алмасы өседі.
1) Жауабын мәтіннен тап және астын сыз.
• Алматы қаласы қайда орналасқан?
• Қалада қандай өзендер бар?
2) Сұрақтың жауабын белгілеп көрсет:
3) Мәтін бойынша «иә» немесе «жоқ» деп жауап беретіндей сұрақ құрастырып жаз.
Дүниежүзіне эйгілі апорт алмасы Алматыда өсе ме?
Иә Ю
Жоқ (х)
Сөйлеу әрекетінің түрлері
Оқу мақсаты Бағалау критерийі
18
2. Мәтінде жіберілген қателерді тап. Мәтінді қатесіз көшіріп жаз.
Мен қазір астанада тұрамын. Өзім алыстағы бал-ықшы
ауылында туып өстім. Мен туған жерімді сағынып жүрмін.
V____________________________________)
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Білім алушы Балл
Мәтін бойынша қарапайым және нақтылау сұрақтарын қояды. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді. 1 мәтіннен бірінші сұрақтың жауабын тауып, көрсетеді; 1
мәтіннен екінші сұрақтың жауабын тауып, көрсетеді; 1
нақтылау сұрағының жауабын анықтайды; 1
мәтін бойынша нақтылау сұрағын құрастырады; 1
Мәтінде жіберілген қателерді анықтайды және түзетеді 2 мәтінде жіберілген бірінші қатені тауып, түзетеді (бас әріппен жазылатын сөздер); 1
мәтінде жіберілген екінші қатені тауып, түзетеді (тасымал). 1
Барлығы 6
19
«Менің туған өлкем » ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні:
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Мэтін бойынша қарапайым жэне нақтылау сұрақтарын қояды. Мэтін бойынша сұрақтарға жауап береді 1 Мэтіннің мазмүны бойынша сүрақ қоюда жэне жауап бер қиналады уде Мэтіннің мазмүны бойынш сүрақ қоюда / сүрақтарға жауап беруде қателіктер жібереді а Мэтіннің мазмүны бойынша сүрақтарды д қояды жэне жауап бере ұрь ді с
Мэтінде жіберілген қателерді анықтайды жэне түзетеді 2 Мэтінде жіберілген орфографиялық қателерді анықтауда жэне түзетіп жаз} қиналады ща Мәтіндегі жіберілген бірінші/екінші қатені аның түзетуде қателеседі гап, Мэтінде жіберілген орфографиялық қателер тауып, түзетіп жазады >ді
20
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта «Әдебиеттік оқу» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Әдебиеттік оқу» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында), Бастауыш білім беру (2-4 сыныптар).
3. 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 15
Тыңдалым мен айтылым бөлек тексеріледі.
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар сұрақтарды, қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 4 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар мәтінді түсінуге, өз ойын ауызша және жазбаша түрде толық, жүйелі, түсінікті етіп жеткізуге бағытталған.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/ сұрақтардан тұруы мүмкін.
Алғашқы екі тапсырма тыңдалым және айтылым дағдысын, үшіншісі оқылым дағдысын, төртіншісі жазылым дағдысын тексеруге бағытталған.
21
№ Сөйлеу әрекетінің түрлері Ортақ тақырып Оқу мақсаты Т апсырманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
1 Тыңдалым жэне айтылым Менің мектебім Менің туған өлкем 2.1.3.1 Шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне (бастапқы бөліміне) сүйеніп оқиғаның соңын болжау 2.1.5.1 Өз ойы мен сезімін тірек сөздерді пайдалана отырып жеткізу Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 2 5
2 Оқылым 2.2.4.1 Мақал-мәтел, жүмбақ, ертегі, тұрмыс-салт жырлары, эңгіме, өлеңнің жанрлық ерекшеліктерін анықтау. 2.2.1.2 Шығарманы іштей оқып, ондағы қажетті ақпараттарды белгілеп оқу. 2.2.6.1 Кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез-қүлқы мен іс-эрекетін бағалау Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар жэне ашық түрдегі қысқа жауаптарды қажет ететін тапсырмаларды орындайды 1 5
Жазылым 2.3.2.1 Мүғалім көмегімен үлгі бойынша шағын ертегілер/ жүмбақтар жазу немесе дайын үйқастарды қатыстырып шумақтар мен санамақтар қүрастыру Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 5
22
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Әдебиеттік оқу» пәнінен
2-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
Тыңдалым және айтылым
1. Мәтінді мұқият тыңда. Ары қарай не болуы мүмкін? Әңгімеле.
Бейбіт бақша ішінде жерді қопарып ойнап жүр еді. Қасынан өтіп бара жатқан бір қария:
— Әй, балам, Жерді неге қорлайсың? Ол сенің анаң ғой, — деді.
Қарияның сөзіне таң қалған Бейбіт:
— Менің анам үйде, аты Зейнеп, — деді.
— Балам, онда сол Зейнеп анаңнан сұра, түсіндіреді, — деп кете берді қария.
Бейбіт ештеңе түсінбей қалды. Ол ….
2. Сұрақтарға жауап бер.
• Анасы Бейбітке не айтады деп ойлайсың?
• Жерді қорлау дегенді қалай түсінесің?
• Адамдар жерді неліктен анаға теңейді?
• Мәтіннен өзіңе қандай сабақ алдың?
[5]
Балл қою кестесі
Тапсырма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 Білім алушының ықтимал жауабы: Бейбіт үйіне жүгіріп келді. Ол анасынан сұрады. Анасы қарияның сөзін түсіндіріп берді. Бейбіт енді жерді қазып ойнамайтын болды. 1 Сұрақтың мазмұнына сәйкес болатын басқа да жауаптар қабылданады. Мазмұнын сақтай отырып, мәтіннің соңын болжап айтады — 1 балл; Тақырыпқа сәйкес мәтін құрастырады — 1 балл; Сұрақтарға дұрыс жауап береді — 1 балл; Сөйлеу барысында грамматикалық нормаларды сақтайды -1 балл; Сөйлеу барысында лексикалық нормаларды сақтайды — 1 балл қойылады.
2 Білім алушының ықтимал жауабы: Иә, қария дұрыс айтады. Жерді біздің анамыз деуге болады. Жерді бостан босқа қорлауға болмайды. 1
Білім алушының ықтимал жауабы: Жерді бостан босқа қазу/ топырақты шашу/ топырақты ластау 1
Білім алушының ықтимал жауабы: Жер де ана сияқты адамдарға барын береді. Адамдарға қамқорлық жасайды 1
Білім алушының ықтимал жауабы: Топырақтың пайдасы көп. Оны бостан босқа шашуға, ластауға болмайды. Жерді қорламау керек. 1
Барлығы 5
23
Оцылым
3. Мәтінді оқы. Тапсырмаларды орында.
Ерлік жасаған екеу
Бақыт пен Қазбек есік алдында әңгімелесіп отыр еді. Бір кезде түтіннің иісін сезді. Орындарынан тұрып, жан-жағына қарады. Қазбек көрші үйдің ескі қорасы өртене бастағанын байқады. Екеуі солай қарай жүгірді.
Өртке кінәлі кішкентай балалар болып шықты. Екі бала өртті сөндіруге кірісті. Үлкендер Бақыт пен Қазбектің ісіне риза болды.
1) Мәтін қай жанрда жазылған? Белгіле (^)
2) Мәтінге қатысты 3 дұрыс ақпаратты анықтап, белгіле (^).
3) Мәтіннен кейіпкерлердің жасаған ерлігін сипаттайтын сөйлемді тауып, көшіріп жаз. ______________________________________________________________________________________
[5]
Балл қою кестесі
Тапсырма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
3 Әңгіме 1
Үлкендер балалардың ісіне риза болды. 1
Көрші үйдің қорасы өртене бастады. 1
Өрттің шығуына кішкентай балалар кінәлі. 1
Екі бала өртті сөндіруге кірісті. 1
Барлығы 5
24
Жазылым
4. Сызықшаның орнына тиісті сөздерді қойып, өлеңді толықтырып жаз. Керекті сөздер :
паида
ал
орамал
қоима
бар
Бөбектерім, оқы, оИна! Оқу-білім саған_________
Кітабыңның шетін жыртып, Сияменен бояп
Қолыңды жу, тырнағыңды Болсын таза бет
Мұнтаздай боп мектепке
[5]
Балл қою кестесі
Тапсырма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
4 Оқу-білім саған (пайда) 1
Сияменен бояп (қойма) 1
Қолыңды жу, тырнағыңды (ал) 1
Болсын таза бет (орамал) 1
Мұнтаздай боп мектепке (бар) 1
Барлығы 5
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
25
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
26
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Дені саудың — жаны сау» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Сөйлеу әрекетінің Тыңдалым және айтылым
түрлері
Оқу мақсаты 2.1.1.1 Шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға
жауап беру
2.1.3.1 Шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне (бастапқы бөліміне) сүйеніп оқиғаның соңын болжау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді
• Берілген тақырып пен үзіндіге сүйеніп, оқиғаның соңын болжайды
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20-минут
Тапсырма
1. Берілген үзіндіні мұқият тыңда.
Самат ұйқысынан кеш оянды. Таңертеңгі асын апыл-ғұпыл ішті де, мектепке жинала бастады. Баласының бұл ісін көрген анасы:
— Денсаулығыңды бұзасың ғой. Отырып, дұрыс тамақтансаң қайтер еді? — деді.
— Тамақтанудың денсаулыққа қандай қатысы бар? — деп, Самат анасына таңдана қарады.
Сұрақтарға жауап бер.
• Самат неліктен асықты?
• Анасы не деді?
• Самат анасына қандай сұрақ қойды?
• Қай кейіпкердің ойымен келісесің? Неліктен?
2. Анасы Саматқа қалай жауап береді деп ойлайсың? Оқиға қалай аяқталуы мүмкін? Осы сұрақтарды басшылыққа алып, әңгімені ары қарай жалғастыр.
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді 1 мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді; 1
кейіпкерлердің ойына қатысты дәлелді пікір айтады; 1
Берілген тақырып пен үзіндіге сүйеніп, оқиғаның соңын болжайды 2 мәтіндегі оқиғаның соңын болжап айтады; 1
оқиғаны тақырыпқа сай жалғастырады; 1
оқиғаның логикалық жүйесін сақтайды. 1
Барлығы 5
27
«Дені саудың — жаны сау» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні______________________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Мэтіннің мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап береді 1 Мэтіннің мазмүны бойын сүрақтарға жауап беруде қиналады ша Мэтіннің мазмүны бойынғш сүрақтарға жауап беруде/ кейіпкерлердің ойына қатыс пікір айтуда қателеседі і ;ты Мэтіннің мазмүны бойын сүрақтарга жауап береді ж өз көзқарасын айтады ша эне
Берілген тақырып пен үзіндіге сүйеніп, оқиғаның соңын болжайды 2 Тақырыбы мен үзіндісі бойынша оқиғаның соңығ болжауда қиналады Берілген тақырып пен үзіщ бойынша оқиғаның соңын болжауда/оқиғаның логика сақтай отырып жалғастыруг қателіктер жібереді й сын (а Берілген тақырып пен үзіғ бойынша оқиғаның соңын болжайды жэне оқиғаны сөзімен жалғастырып айта ЩІ эз ды
28
«Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Сөйлеу әрекетінің түрлері
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Оқылым
Жазылым
2.2.9.1 Сұраққа жауапты анықтамалық кітаптардан/ жинақтардан/ сөздіктерден табу және ақпаратты берілген үлгі кестеге салу
2.3.3.1 Шығармашылық жұмысын мұғалімнің көмегімен сурет/ калиграмма/ аппликация/ фотосуреттер арқылы ұсыну
Білім алушы
• Әр түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты анықтайды
• Ақпаратты кестеге түсіреді
• Тақырып бойынша шығармашылық жұмыс жасайды
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Әр түрлі дереккөздерден Наурыз туралы ақпарат жинақтап, кестені толтыр.
НАУРЫЗ — парсынын «нау*» жана. «руз»- күн. ягнн жана күн деген сөзінен шыккан. Бул казіргі күн есеоі бойынша наурыздың 22 жүлдызына сэйкес келеді. Қазактар бүл күнді жана жыл. ырыс. оереке. жыл басы мерекесі деп есептейді. Бүлкүні жүрт жүмыс істемейді. сапарга шыкпайды. ешкізиі ренжітпейді.
Наурыз теңдік күні: күн мен гүн теңеледі.
Түсіндірме сөздік
НАУРЫЗ
НАУРЫЗ Жыл басы, жаца жыл. Жыл қүсы мүвда наурыздан кейін келеді (Аймауытов). 0 Нау-рыз кеже — жаца жылдыц қурметіне арналган дәстцрлі таеам.
НАУРЫЗДАМА: наурыздама қылу — жаңа жьіл да болатын мерекені мейрамдау, тойлау.
«Наурыз» сөзі қандай мағына береді? Наурыз қандай мереке? Адамдар бұл мерекені қалай өткізеді?

2. «Наурыз мерекесі» тақырыбында сурет сал. Суретке қатысты 1-2 сөйлем жаз.
29
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Әр түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты анықтайды. Ақпаратты кестеге түсіреді 1 бірінші сұраққа қатысты ақпаратты анықтайды және кестеге жазады; 1
екінші сұраққа қатысты ақпаратты анықтайды және кестеге жазады; 1
үшінші сұраққа қатысты ақпаратты анықтайды және кестеге жазады; 1
Тақырып бойынша шығармашылық жұмыс жасайды 2 тақырыпқа сәйкес сурет салады; 1
суретті тақырыпқа қатысты сөйлеммен толықтырады. 1
Барлығы 5
30
«Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат
үсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні______________________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Әр түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты анықтайды 1 Берілген тақырып бойынша эр түрлі дереккөздерден ақпарат жинауда қиналады □ Берілген тақырып бойынша түрлі дереккөздерден қажетті ақпарат жинауда/ жинаған ақпаратты кестеге түсіруде қателіктер жібереді |—| Берілген тақырып бойынша түрлі дереккөздерден қажетті ақпарат жинап, кестеге түсіреді □
Тақырып бойынша шығармашылық жүмыс жасайды 2 Тақырып бойынша шығармашылық жүмыс жасауда жэне сөйлем қүрастыруда қиналады |—| Шығармашылық жүмысты тақырыппен сәйкестендіруде / сөйлем қүрастыруда қателеседі □ Тақырыпқа сәйкес шығармашылық жүмыс жасайды жэне сөйлем қүрастырады |—|
31
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта «Әдебиеттік оқу» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Әдебиеттік оқу» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында), Бастауыш білім беру (2-4 сыныптар).
3. 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 15
Тыңдалым мен айтылым бөлек тексеріледі.
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар және қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 4 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардын тұруы мүмкін.
Бірінші тапсырма тыңдалым және айтылым дағдысын, екіншісі оқылым дағдысын, үшінші және төртінші тапсырмалар жазылым дағдысын тексеруге бағытталған.
32
№ Ортақ тақырып Сөйлеу әрекетінің түрлері Оқу мақсаты Тапсырманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
1 Дені саудың -жаны сау Салт-дәстүр жэне ауыз әдебиеті Тыңдалым жэне айтылым 2.1.1.1 Шығарманың мазмүны бойынша сүрақтарға жауап беру Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 5
2 Оқылым 2.2.3.1 Мүғалімнің көмегімен мэтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау 2.2.6.1 Кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез-қүлқы мен іс-әрекетін бағалау Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар жэне ашық түрдегі қысқа жауаптарды қажет ететін тапсырманы орындайды 1 5
3 Жазылым 2.3.1.1 Мүғалім көмегімен оқылған шығарманы бөліктерге бөліп, жоспар құру 2.3.4.1 Мүғалімнің көмегімен орфографиялық, пунктуациялық, стилистикалық қателерді табу жэне түзету Білім алушы ашық түрдегі қысқа жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 2 5
33
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Әдебиеттік оқу» пәнінен 3-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
Тыңдалым және айтылым
1. Мәтінді мұқият тыңда.
Спортшы Бейбіт
Бейбіт — сыныптағы балалардың ең кішісі, әрі нәзігі. Бұл дене шынықтыру сабағында байқалатын. Сапқа тұрғанда оқушылардың ең соңында қалатын. Оған өзі де намыстанатын. Тез өсіп, үлкен болу оның арманы еді.
Ағасы аулаға турник орнатып берді. Бейбіт күн сайын турникке тартылып жүрді. Денесін шынықтыру, спортпен айналысу Бейбіттің бұлжымас әдетіне айналды. Үшінші сыныпқа келгенде бойы өсіп, қайраттана түсті.
Жазда ол ауыл балаларымен бірге бокс үйірмесіне барып жүрді. Бокстасамын деп жүріп өзінен үлкен балалардан таяқ жеп қалған кездері де болды. Бірақ Бейбіт алған бетінен қайтпады. Бокс өнеріне деген ынтасы арта түсті.
Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер.
• Бейбіт не үшін намыстанды?
• Оның арманы не еді?
• Бейбіт нені бұлжымас әдетке айналдырды?
• Ол қай спорт түрімен әуестенді?
• Спортпен айналысу Бейбітке қалай әсер етті?
[5]
Балл қою кестесі
Тапсырма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 Білім алушының ықтимал жауабы: Саптың соңғы жағында тұратыны үшін намыстанатын/денесі балалардан кіші болғаны үшін/өзінің басқалардан кіші болғанына/ ең кішкентай, ең нәзік болғанына 1 Білім алушылардың сұрақтың мазмұнына сәйкес кез келген дұрыс жауабы қабылданады.
Тез өсу/ Үлкен болу/Тез өсіп, үлкен болу/Басқа балалар сияқты үлкен болу 1
Дене шынықтыруды/ Спортпен айналысуды/Турникке тартылуды 1
Бокспен/Бокс спортымен/Бокс өнерімен 1
Денесі өсті/қайраттана түсті/турникке жақсы тартылатын болды/бойы өсті 1
Барлығы 5
34
Оқылым
2. Мәтінді түсініп оқы.
Аңшы артынан естілген сыбдырға жалт қарайды. Өзіне қарай келе жатқан сары ала жолақты, сойдақ тістері ақсиған жолбарысты көріп, қорқып кетеді.
Ал жолбарыс аңшыға тиіспей, алдыңғы аяғын созыпты. Аяғы ісіп кеткен екен.
Аңшы пышағымен жолбарыстың аяғын тіліп, іріңін шығарады. Белбеуімен мықтап таңады. Сөйтеді де орнынан тұрады.
Жолбарыс аңшыны жібермейді. Аңшы оның соңынан ереді. Жолбарыс аңшыны қазынасы бар жартасқа ертіп әкеледі де, бір ақырып алып, жөніне кетіпті.
1) Мәтін не туралы? Мәтінге ат қой
2) Аңшының бұл әрекетін қалай бағалайсың? 2 тұжырымды белгіле (У) .
Қорқақтық
о
Батылдық
Жанашырлық
Аңқаулық
3) Мәтіннен жолбарысты сипаттайтын сөздерді теріп жаз.
4) Мәтіннен қандай ой түйдің? Жаз._________________________________________________________
[5]
Балл қою кестесі
Тапсырма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
2 1) Аңшы/Аңшы мен жолбарыс/Мейірімді аңшы/Жаралы жолбарыс/Жақсылыққа жақсылық/… 1 Білім алушының мәтіннің мазмұнына сәйкес басқа да дұрыс нұсқалары қабылданады.
2 Әр дұрыс жауапқа 1балл
| Қоркақтык^ ] | Батылдық^Д | ЖамашырлықД^ | АңцауяықД^
-о -о -ө -о қойылады.
сары ала жолақты, сойдақ тістері ақсиған 1
Жақсылыққа жақсылықпен жауап беру қажет/ Біреуге жақсылық жасасаң қор болмайсың/Әлсізге көмектесу керек. 1 Білім алушының сұрақтың мазмұнына сәйкес кез келген дұрыс жауабы қабылданады.
Барлығы 5
35
Жазылым
3. Сұрақтардың көмегімен оқыған мәтінге жоспар құрастыр.
1) Оқиға неден басталды? Аңшы қандай аңға кезікті?
2) Ары қарай не болды? Аңшы жолбарысқа қалай көмектесті?
3) Оқиға немен аяқталды? Жаралы аң қандай жақсылық жасады?
Жоспар:
1) ________________________________________
2)
3)
[3]
4. Сөйлемдегі қатені тауып, дұрыс жаз.
1) Қамыс арасынан үлкен шыға келді жолбарыс.
2) Жолбарыс жөніне кетті бір ақырып алып.
[2]
Балл қою кестесі
Тапсырма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
3 Күтпеген кездесу/Жолбарыспен кездесу/Кездесу/Қорқыныш 1 Жоспардың әр бөлігіне 1 балл қойылады. Басқа да дұрыс нұсқалар қабылданады.
Жаралы жолбарыс/Жолбарысқа көмек/Көмек көрсету/Көмек 1
Жақсылыққа жақсылық/ Жолбарыстың алғысы/Алғыс 1
4 Қамыс арасынан үлкен жолбарыс шыға келді. 1
Жолбарыс бір ақырып алып, .жөніне кетті. 1
Барлығы 5
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
36
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
37
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Қоршаған орта» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Сөйлеу әрекетінің Тыңдалым және айтылым
түрлері
Оқу мақсаты 2.1.2.1 Шығарманың мазмұнын дайын жоспар бойынша
немесе өз сөзімен мазмұндау/ үзіндісін мазмұндау/сахналау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Мәтіннің мазмұнын дайын жоспар бойынша баяндайды
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Мәтінді мұқият тыңда.
Қуаныш
Көктем шығысымен Анар есігінің алдына гүл егіп, ағаш көшеттерін отырғызды. Оларға күнделікті су құйып, күтіп-баптап жүрді.
Бір күні Анар әжесімен бірге ауылға кетті. Таңертең гүлдері мен ағаштарына су құю керек екені есіне түсті. Анасына тапсырып кетпегеніне өкінді. Өзі барғанша гүлдері солып қалатын шығар деп уайымдаумен болды. Әжесінің үйінде ұзақ жата алмай, төрт-бес күннен соң қайтып келді.
Келсе гүлі де, көшеттері де жайқалып өсіп қалыпты. Сөйтсе, анасы су құйып, күтімге алып жүріпті. Оны көрген Анар қатты қуанды.
Берілген жоспар бойынша мәтіннің мазмұнын айт.
Жоспар:
1. Көктемгі еңбек
2. Анардың уайымы
3. Анардың қуанышы
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Мәтіннің мазмұнын дайын жоспар бойынша баяндайды 1 мәтінді жоспар бойынша жүйелі мазмұндайды; 1
оқиғаның әр бөлігін толық сипаттайды; 1
жеткілікті сөздік қорын көрсетеді; 1
сөздер мен сөйлемдерді мағынасына қарай қолданады; 1
сөйлемнің құрылымын сақтайды; 1
ойын еркін жеткізеді. 1
Барлығы 6
38
«Қоршаған орта» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Мэтіннің мазмұнын дайын жоспар бойынша баяндайды 1 Мэтінді жоспар бойынша мазмұндауда қиналады □ Мэтіннің мазмұнын жоспар бойынша айтуда/ сөздерді қолдануда/ сөйлем курылымын сақтауда қателіктер жібереді □ Жоспарға сүйеніп, мэтіннің мазмүнын дүрыс баяндайды □
39
«Саяхат» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Сөйлеу әрекетінің түрлері
Оқылым
Жазылым
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау дағдыларының деңгейі
Орындау уақыты
2.2.2.1 Мұғалім көмегімен қарапайым және нақтылау сұрақтарын қою және оның жауабын шығармадан таба білу
2.3.2.1 Мұғалім көмегімен үлгі бойынша шағын ертегілер/ жұмбақтар жазу немесе дайын ұйқастарды қатыстырып шумақтар мен санамақтар құрастыру
Білім алушы
• Мәтін бойынша сұрақтар қояды
• Мәтіннен сұрақтардың жауабын табады
• Берілген ұйқастардан қарапайым шумақтар құрастырады
Қолдану
20 минут
Тапсырма
1. Мәтінді оқы. Тапсырмаларды орында.
Біз өлкетану мұражайына саяхатқа бардық. Мұражайдағы көне заттар қойылған бөлмеге кірдік. Мұражай қызметкері бізге көне қазанды көрсетті. Ол туралы әңгімелеп берді.
— Қазақ халқының өмірінде қазанның алатын орны ерекше. Өйткені ол — ең басты тіршілік құралы. Халық оны жай ғана қазан демей, «қара қазан» деп қастерлеп айтады. Бұл жерде қара сөзі «қасиетті, киелі, берекелі» деген ұғымды білдіреді. Сондықтан да қазақ халқы қазанды сыйға бермеген, — деді.
1) Мәтіннен берілген сұрақтардың жауабын тап. Қоршап сыз.
• «Қара қазан» деген сөз қандай мағынаны білдіреді?
• Халық қара қазанды неліктен қастерлеген?
2) Мәтіннің мазмұны бойынша «иә» немесе «жоқ» деп жауап беретіндей етіп сұрақ құрастыр.
2. Өлеңді оқы. Сызықшаның орнына ұйқасқа сәйкес келетін төлдің атауын қойып, өлеңді толықтырып жаз.
Жайқалады қыраттар,
Ән салады бұлақтар.
Жағасында тұманың
Ойнақтайды_____________________________.
Дүбірлетіп даланы,
шабады.
40
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Мәтін бойынша сұрақтар қояды. Мәтіннен сұрақтардың жауабын табады 1 берілген сөздің мағынасын анықтайды; 1
мәтіннен сұрақтың жауабын тауып, көрсетеді; 1
мәтін бойынша нақтылау сұрағын құрастырады; 1
Берілген ұйқастардан қарапайым шумақтар құрастырады 2 бірінші жолға сәйкес ұйқасты жазады (лақтар); 1
екінші жолға сәйкес ұйқасты тауып жазады (құлыншақтар/құлындар). 1
Барлығы 5
41
«Саяхат» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика
Білім алушының аты-жөні______________________________________________________________
Бағалау критерийі Тапсырма № Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Мэтін бойынша сұрақтар қояды. Мәтіннен сұрақтардың жауабын табады 1 Мэтіннің мазмуны бойынша сурақтар қоюда жэне жауап беруде қиналады □ Мәтіннен қажетті ақпаратты белгілеп көрсетуде/ мэтіннің мазмуны бойынша нақтылау сурағын қурастыруда қателіктер жібереді ^ Мэтіннің мазмуны бойынша сурақтар қояды жэне жауап береді □
Берілген ұйқастардан қарапайым шумақтар курастырады 2 Өлең жолдарына сәйкес уйқастар қурастыруда қиналады □ Берілген өлеңнің бірінші/екінші жолына сәйкес уйқас қурастыруда қателіктер жібереді □ Берілген өлең жолдарына сәйкес уйқастар қурастырады □
42
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 2-сыныпта «Әдебиеттік оқу» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Әдебиеттік оқу» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында), Бастауыш білім беру (2-4 сыныптар).
3. 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 15
Тыңдалым мен айтылым бөлек жүргізіледі.
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 3 тапсырмадан тұрады.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар мәтінді түсінуге, өз ойын ауызша және жазбаша түрде толық, жүйелі, түсінікті етіп жеткізуге бағытталған.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
Бірінші тапсырма тыңдалым және айтылым дағдысын, екіншісі оқылым, үшіншісі жазылым дағдысын тексеруге бағытталған.
43
№ Ортақ тақырып Сөйлеу әрекетінің түрлері Оқу мақсаты Т апсырманың сипаттамасы Тапсырма саны Жалпы балл
1 Қоршаған орта Саяхат Тыңдалым жэне айтылым 2.1.3.1 Шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне (бастапқы бөліміне) сүйеніп оқиғаның соңын болжау Білім алушы ашық түрдегі толық жауапты қажет ететін тапсырманы орындайды 1 5
2 Оқылым 2.2.5.1 Мүғалімнің көмегімен көркем шығармадағы оқиғаның басталуын, дамуы мен аяқталуын анықтау. 2.2.6.1 Кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез-қүлқы мен іс-әрекетін бағалау Білім алушы жабық түрдегі көп таңдауы бар жэне ашық түрдегі қысқа жауаптарды қажет ететін тапсырманы орындайды 1 5
3 Жазылым 2.3.2.1 Мүғалім көмегімен үлгі бойынша шағын ертегілер/ жүмбақтар жазу немесе дайын үйқастарды қатыстырып шумақтар мен санамақтар қүрастыру Білім алушы ашық түрдегі толық жэне қысқа жауаптарды қажет ететін тапсырманы орындайды 1 5
44
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Әдебиеттік оқу» пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
Тыңдалым және айтылым
1. «Бозша торғай» әңгімесінің үзіндісін мұқият тыңда. Оқиға қалай аяқталады деп ойлайсың? Жалғастырып айт.
Бозша торғай
Ерте тұрған Омар атай үй сыртындағы бақшаны аралап келе жатты. Түні бойы жаңбыр жауған. Жер сыз. Омар атай бір топ жусанның ығында бүрісіп отырған кішкентай құсты көрді. Ұшуға жарап қалған бозторғайдың балапаны екен. Өзіне әбден жаңбыр өткен. Екі қанаты салбырап, дір-дір етеді.
Балапан Омар атайға жасқана қарады. Салбыраған қанатын сүйретіп қашпақ болды. Бірақ …
[5]
Балл қою кестесі
Тапсырма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 Білім алушының ықтимал жауабы: Бірақ ұшуға әлі келмеді. Омар атай балапанды үйіне алып келді. Оған жем, су берді. Балапанның үстінің суы кепкен соң далаға алып шығып, ұшырып жіберді. 1 Берілген үзіндінің негізінде оқиғаның мазмұнын болжайды. Оқиғаның мазмұнына сәйкес болатын басқа да дұрыс жауап қабылданады.
1 Оқиғаны берілген тақырып пен негізгі ойға сәйкес жалғастырады
1 Оқиғаның бірізділігін сақтай (ортасы, соңы) отырып, жүйелі баяндайды.
1 Лексикалық бірліктер мен грамматикалық құрылымдарды орынды қолданады.
1 Сөйлеу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды. Дыбыстар мен сөздерді анық, түсінікті айтады.
Барлығы 5
Оқылым
2. Мәтінді түсініп оқы. Тапсырмаларды орында.
Бұлбұлдан ұят болар
Жексенбі күні Марал мен Айжан орманға барды. Орманды тамашалап, біраз серуендеді. Олар демалуға отырды. Дорбаларынан нан, май, жұмыртқа шығарып, тамақтана бастады.
Кенет жақын маңнан бұлбұл сайрады. Қыздар бұлбұлдың әнін қызыға тыңдады. Кетер кезде Марал тамақ қалдықтарын бұтаның астына тастай салды. Айжан нанның қоқымы мен жұмыртқаның қабығын қағазға орап, дорбасына салды.
45
— Сен қоқысты неге дорбаңа салдың? Тастай сал, ешкім көрмейді ғой, — деді Марал.
— Бұлбұлдан ұят болар, — деді Айжан.
1) Мәтінге сүйеніп, берілген сөйлемдердің ретін анықта және нөмірле (1,2,3, 4).
Сөйлемдер
Реті
Жақын маңнан бұлбұл сайрады.
Марал мен Айжан орманға келді.
Қыздар бұлбұлдың энін қызыға тыңдады.
Олар әкелген тамақтарын жей бастады.
) ) и □
) □
) □
2) Маралдың іс-әрекетіне қалай қарайсың? Неліктен?
Балл қою кестесі
[5]
Тапсырма №
Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
Барлығы
Сөйлемдер Реті (1,2,3,4…)
Жақын маңнан бұлбул сайрәды. 3
Марал мен Айжан орманға келді. 1
Қыздар бұлбулдың әнін қызыға тыңдәды. 4
Олар әкелген тамақтарын жей бастады. 2
Маралдың жасаған әрекеті дұрыс емес. Өйткені, ол табиғатты ластады/ Құрбысын жаман әдетке итермеледі.
Сұрақтың мазмұнына сәйкес болатын басқа да дәлелді жауаптар қабылданады.
2
1
5
Жазылым
3. Мәтінге сай келмейтін сөйлемдерді алып тастап, мәтінді қайта құрастырып жаз. Қарамен жазылған сөздердегі жіберілген қателерді тауып, дұрыс жаз.
Атпен көрші ауылға бара жатқанмын. Кенет атым үрікті. Ат — ер қанаты. Ат үріккен жаққа қарадым. Бір үйрек тұзақа түсіп қалыпты. Үйректі қолда өсіру тиімді. Үйректі босатып жібердім. Атам іннің аузына тұзақ құрды. Тұзақтан босаған үйрек ұйасынан ұзамай, суда жүзіп жүрді.
[5]
46
Балл қою кестесі
Тапсырма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
3 Атпен көрші ауылға бара жатқанмын. Кенет атым үрікті. Ат үріккен жаққа қарадым. Бір үйрек тұзаққа түсіп қалыпты.Үйректі босатып жібердім. Тұзақтан босаған үйрек ұясынан ұзамай, суда жүзіп жүрді. 1 Мәтінді дұрыс құрастырып жазады.
1 Орфографиялық және пунктуациялық нормаларды сақтап көшіріп жазады (3түзетуден артық емес)
1 Каллиграфиялық нормаларды (әріптердің биіктігі мен мөлшерін сақтау, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу) сақтап жазады
Тұзақа- тұзаққа 1 Екі дауыссыздың қатар келуінен жіберілген қатені түзетеді.
Ұйасынан- ұясынан 1 Я әрпінің жазылу емлесіне қатысты жіберілген қатені түзетеді.
Барлығы 5
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
47
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
48

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *