СОЧ ТЖБ Жаратылыстану 6 сынып

ПРОЕКТ
«Жаратылыстану» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы
6-сынып
0
ПРОЕКТ
1
ПРОЕКТ
Мазмұны
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты Ошибка! Закладка не определена.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар………3
3. Күтілетін нәтижелер………………….Ошибка! Закладка не определена.
4. Ойлау дағдыларының деңгейі………………………………………3
5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты Тексерілетін оқу мақсатытарды бөлу…………………………………………………………….4
6. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері………………….4
7. Модерация және балл қою…………………………………………5
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ………………………6
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКаЦиЯСЫ……………………..13
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ……………………..19
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ……………………..28
2
ПРОЕКТ
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты білім алушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Жиынтық бағалау күтілетін нәтижелер жетістігін және тоқсанға жоспарланған оқу мақсаттарына жеткендігін тексереді.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
Жаратылыстану пәні бойынша қазақ тіліндегі негізгі орта білім деңгейіндегі (5-6 сынып) оқу бағдарламасы.
3. Күтілетін нәтижелер
Білу:
— заманауи өмірдегі жаратылыстану ғылымының рөлін;
— химиялық және физикалық құбылыстарды;
— заттардың жіктелуін біледі.
Түсіну:
— физикалық және химиялық құбылыстардың адам өміріндегі маңыздылығын түсінеді.
Қолдану:
— тірі және өлі табиғаттағы объектілерді, процестер мен құбылыстарды сипаттау үшін негізгі физикалық, химиялық, биологиялық, географиялық ұғымдар мен терминдерді;
— тәжірибелік-эксперименттік және зерттеу жұмыстарын қауіпсіз жүргізу әдістерін қолданады.
Талдау:
— ғылыми-жаратылыстану эксперименті нәтижесінде алынған деректерді талдайды.
Жинақтау:
— эксперимент және зерттеулер жүргізу жоспарын жинақтайды.
Бағалау:
— жасалған эксперименттің нәтижелерін бағалайды.
4. Ойлау дағдыларының деңгейі
Ойлау дағдыларының деңгейі Сипаттама Тапсырма түрлері
Білу және түсіну — қоршаған әлемнің көп қырлылығын, табиғи құбылыстар мен үдерістердің өзара байланысын біледі; — өлі және тірі табиғатта болып, жатқан кейбір табиғи құбылыстар мен үдерістердің себептерін; — көптүрлі табиғат құбылыстары мен нысандарын жүйелеу принциптерін; — жаратылыстану бағытындағы білімнің адамның көптеген іс-әрекет түрлері үшін маңыздылығын түсінеді. КДЖ — Көп дұрыс жауапты таңдауды қажет ететін тапсырмалар; ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Қолдану — қоршаған әлемнің түрлі құбылыстары мен нысандары жайлы білімнің жинақталуына ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін
3
ПРОЕКТ
және күнделікті өмірде алуан түрлі практикалық және зерттеу әрекеттері арқылы алынған білімнің байланысын қолданады. тапсырмалар; ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жоғары деңгей дағдылары — гипотеза құру және оларды тексерудің жолдарын ұсынады, эксперименттер арқылы алынған мәліметтер негізінде қорытынды жасайды; — зерттеу мәселелерін дұрыс алады, зерттеу жұмысының жоспарын құрады, бақылаулар мен эксперименттер нәтижелерін бағалайды және сипаттайды, қорытынды шығарады; — іздеу әдістерін игереді; — зерттеу қорытындыларын түрлі формада ұсынады. ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар; ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу
Тоқсан Білу және түсіну Қолдану Жоғары деңгей дағдылары
I 60% 35% 5%
II 55% 45% 0%
III 30% 45% 25%
IV 25% 40% 35%
Барлығы 43% 41% 16%
6. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы, сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз.
4
ПРОЕКТ
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз.
7. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
5
ПРОЕКТ
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Жиынтық бағалаудың өткізілу уақыты — 40 минут Балл саны — 20 Тапсырма түрлері:
КДЖ — Көп дұрыс жауапты таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа көп жауапты тест сұрақтары және қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 9 тапсырмадан тұрады.
Тест тапсырамаларынан білім алушылар берілген жауап нұсқаларының ішінен дұрыс бір жауапты таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы жоғарғы ұпай алу үшін, есепті шешудің толық тізбегін ашып көрсетуі қажет. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөлімдерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
6
ПРОЕКТ
1 — тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тексерілетін мақсат Ойлау дағдылары ның деңгейі Тапсыр ма саны* Тапс ырма № Тапсыр маның түрі Орынд алу уақыт ы, мин Балл * Бөлімг е берілет ін балл саны
Ғылым әлемі 6.1.11 Жаратылыстану ғылымдарының зерттеу нысандарын тізіп атау Білу және түсіну 2 1,2 КДЖ 2 2 7
6.1.5.1 Алынған деректерді графикалық түрде көрсету Қолдану 1 6 ҚЖ 4 2
6.1.6.1 Алынған қорытындыларды түрлі формада көрсету Жоғары деңгей дағдылары 1 4 ҚЖ/ ТЖ 7 3
Адам. Жер. Ғалам 6.2.2.2 Жердің қасиеттерін түсіндіру Қолдану 1 3 КДЖ 2 2 13
6.2.1.1 Макро-және микроәлем нысандарының параметрлерін атау Білу және түсіну 1 8 ТЖ 4 1
6.2.4.2 Жерде адамның өмір сүруінің қазіргі шарттарын бағалау Жоғары деңгей дағдылары 1 7 ТЖ 7 4
6.2.6.1 Жоспар бойынша материктер мен олардың физикалық- географиялық аймақтарының табиғат ерекшеліктерін анықтау Қолдану 1 9 ТЖ 6 2
6.2.7.1 Халықтың қоныстану заңдылықтарын анықтау Білу және түсіну 1 5 ҚЖ ТЖ 8 4
6.2.7.2 Халық тығыздығының көрсеткіштеріне баға беру Жоғары деңгей дағдылары
БАРЛЫҒЫ: 9 40 20 20
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
7
Мысал үлгілері және балл қою кестесі «Жаратылыстану» пәнінен 1-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Ғарыш әлемі туралы ғылым саласын анықтаңыз.
A) Астрономия
B) Физика
C) Математика Б) Химия
[1]
2. Биологияның зерттеу нысанын көрсетіңіз.
A) Табиғат құбылыстары
B) Тірі ағзалар
C) Ғарыш денелері Б) Заттардың құрамы
[1]
3. Суретке қарап, жер ғаламшарының қасиеттерін анықтаңыз
(а) Суреттегі жер қозғалысының түрін жазыңыз.
(Ъ) Жер қозғалысының әсерінен жер бетінде болатын өзгерісті анықтаңыз.
[2]
4. Кестеде берілген мәліметке қорытынды жасап, деректерді белгілі бір формада ұсыныңыз.
Орташа тығыздық
Еуропа 103 адам
Азия 207 адам
Африка 55 адам
Солтүстік Америка 16 адам
Оңтүстік Америка 40 адам
Әлем 48 адам
[3]
5. (а) Картадан халық тығыз орналасқан аймақтарды анықтаңыз.
8
ПРОЕКТ
[1]
(Ъ) Халық тығыздығының қоршаған ортаға тигізетін әсеріне 3 мысал жазыңыз.
____________________________________________________________________________________ [3]
6. Атмосфера қабаттарын биіктік бойынша орналастырыңыз. тропосфера, биіктігі 17 км дейін; стратосфера, биіктігі 55 км дейін; мезосфера, биіктігі 80 км дейін;
9
ПРОЕКТ
7. (а) Берілген суреттерден адам өзі қалыптастырған орта түрлерін анықтаңыз.
. . . . [3]
(Ъ) Адамзаттың жақсы өмір сүруі үшін өзі қалыптастырған ортаның табиғи ортамен байланысының маңыздылығына баға беріңіз.
[1]
8. Макро және микроәлем өлшемдерін жазыңыз.
макроәлем өлшемдері микроәлем өлшемдері

[1]
10
ПРОЕКТ
9. Африка құрлығы ең ыстық құрылық. Картаны қолданып құрлықтың ыстық болу себебін жазыңыз.
[2]
11
ПРОЕКТ
Балл қою кестесі
№ Жауабы Балл Қосымша ақпарат
1 А 1
2 В 1
3 a) орбиталық қозғалыс b) жыл мезгілдерінің ауысуы 1 1
4 Мәтін мысылы: Кестеде құрылықтардың және әлем бойынша халықтың орташа тығыздығы берілген. Еуропада 103 адам, Азияда 207 адам, Африкада 55адам, Солтүстік Америкада 16 адам, Оңтүстік Америкада 40 адам көрсетілген. Жалпы әлем бойынша халықтың тығыздығы 48 адам көрсетілген. 3 График, диаграмма,сыз ба т.б бірін таңдаса болады
5 (a) Оңтүстік Шығыс Азия, Батыс Еуропа (b) судың жетіспеушілігі; ауының ластануы; ланшафтың бузылуы. 1 1 1 1
6 80 ш 55 »м 17асм — \. Мезосс 1 Стратос ~\ Т ропосс *>ера фера Ғ«р* 2
7 a) өндірістік орта жасанды орта әлеуметтік орта b) адамның өз өміріндегі физикалық қажеттіліктердің негізінің қалануы, интеллектуалды, моральді, қоғамдық және рухани дамуының негізін табиғи ортасыз жасай алмайтындығы 3 1
8 Макроәлем өлшемдері: қашықтықтың өлшем бірліктері:м,км; салмақтың өлшем бірліктері: г, кг,фунт; уақыт өлшем бірліктері:секунд, минут, сағат,жыл. Микроәлем өлшемдері: микрограм, наносекунд,нанометр, фемтометр т.б 1
9 Африка материгі экватор сызығының бойында орналасқан; Африканы ең жылы мұхит шайып жатыр. (Африканың тропиктік белдеулер аралығында орналасқандығын жазса қабалданады) 1 1
Жалпы балл 20
12
ПРОЕКТ
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
2-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 20 Тапсырма түрлері:
КДЖ — Көп дұрыс жауапты таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әртүрлі тапсырмалар: көп жауапты таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушылар орындаушылық және шығармашылық дағдыларын көрсетеді.
Нұсқа: 10 тапсырмадан тұрады: соның ішінде 2 бірнеше жауап нұсқаларынан тұратын сұрақтар, 8 қысқаша жауапты қажет ететін тапсырмалар берілген. Тапсырмаларда суреттер, кестелер, сызбанұсқалар ұсынылған.
13
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалау сипаттамасы
Бөлім Тексерілетін оқу мақсаты Ойлау дағдылар ының деңгейі Тапс ырма саны* Тапс ырма №* Тапсыр ма түрі* Орында у уақыты, мин* Балл * Бөлім бойынша балл саны
Заттар және материал дар 6.3.1.1 Атом мен молекулаларды, қарапайым және күрделі заттарды айыра білу Білу және түсіну 1 4 ҚЖ 2 1 20
6.3.1.2 Атомның негізгі бөлшектерін және олардың орналасуын сипаттау Қолдану 1 5 ҚЖ 2 1
6.3.1.3 Заттардың қасиеттерін (балқу және қайнау температураларын) сипаттау Білу және түсіну 1 2 ҚЖ 2 1
6.3.2.1 Заттарды органикалық және бейорганикалық заттар күйінде жіктеу Білу және түсіну 1 1 ҚЖ 3 2
6.3.2.2 Тірі және өлі табиғатта қышқыл, сілтілі және бейтарап ортаны айыра біледі және әмбебап индикатор көмегімен ортаны анықтау Қолдану 1 8 КДЖ 3 3
6.3.2.3 Бейтараптандыру үдерісін түсіндіру Қолдану 1 9 ҚЖ 6 3
6.3.3.1 Жасанды материалдардың артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау Қолдану 1 6 ҚЖ 5 2
6.3.3.2 Тұрмыстық химия өнімдерін қолдану саласын және оларды қауіпсіз қолдану ережелерін түсіндіру Қолдану 1 10 ҚЖ 10 4
6.3.3.3 Қазақстандағы пайдалы қазбалардың орындарын және қолдану салаларын анықтау Қолдану 1 7 ҚЖ 2 2
6.3.3.5 Пайдалы қазбалардың өндірілуі мен өңделінуінің қоршаған ортаға әсерін түсіндіру Қолдану 1 3 КДЖ 5 1
БАРЛЫҒЫ: 10 10 40 минут 20 20
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
14
Мысал үлгілері және балл қою кестесі «Жаратылыстану» пәнінен 2-тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмалары
1. Төменде суретте берілген заттарды сәйкесінше заттар тобына жіктеңіз.

Заттар

Заттар

Заттар
1
5
3
4
6
2
Мына кестеге заттар мен заттар тобының сәйкестігін нөмірмен көрсетіңіз.
Бейорганикалық заттар Органикалық заттар

[2]
2. Процестің атауы мен заттың бір күйден екінші күйге ауысуы арасындағы сәйкестікті көрсетіңіз._______________________________________________________________________________________________
Процесс Заттың бір күйден екінші күйге ауысуы
А)Булану в) Қату С) Конденсация 1) сұйық газға ауысады 2) газ сұйыққа ауысады 3) сұйық қатты күйге ауысады
А В_____________________ С________
[1]
3. Тау-кен өндірісінің қоршаған ортаға зиянды әсерінен қорғану жолдарын көрсетіңіз:
A) Жабық әдіспен салыстырғанда ашық әдісті өндіру әдісін қолдану
B) Қалдықтарды жою, оны өңдеу, зиянсыздандыру
C) Ашық әдіспен салыстырғанда жабық әдісті өндіру әдісін қолдану Б) Тағам өндірісінде қолдану
[1]
4. Төменде берілген А, В, С, Б, Е, Ғ суреттерде берілген схемаларға назар аударыңыз.
Оттегі Сутегі Су
00 0г т ня н2о
А в с
Көмір кышкыл газы Аэот түз қышқьиы
ОО ®й) «Ө
сог М= нсі
О Ё Ғ
15
ПРОЕКТ
Берілген заттарды (схеманы әріптермен көрсете отырып) қарапайым және күрделі заттарға жіктеңіз.
Қарапайым заттар:__________________________________________
Күрделі заттар:____________________________________________
[1]
5. Атомның құрамына кіретін бөлшектерді анықтаңыз.
[1]
6. Күнделікті өмірде біз пластиктен жасалған бұйымдарды өте көп пайдаланамыз. Жасанды материал пластиктің артықшылығы мен кемшілігі де бар. Төменде кестеде пластик жайлы мәліметтер берілген. Әр мәліметтің тұсына пластиктің артықшылығын ( ✓ ) белгісімен, ал кемшілігін (X) белгісімен көрсетіңіз.
Пластик бұйымдар 450 жылдан кейін шіри бастайды X
Пластик бұйымдар жанғанда улы түтін шығады X
Пластиктен жасалған бұйымдар жеңіл болады ✓
Пластик бұйымдар таттанбайды ✓
Пластикті кез келген түске оңай бояуға болады ✓
Пластик бұйымдар тоқ өткізбейді ✓
Жыл сайын мұхитқа 150 тонна пластик қоқыс тасталады X
Әлемде жылына 13 миллиард пластик бөтелке өндіреледі ✓
… … ^2]
7. Қазақстандағы өндірілетін пайдалы қазбаларды олардың өндірілетін аймағы және
қолдану салаларын сәйкестендіріңіз:
Қолдану салалары Пайдалы қазбалар Өндірілетін аймағы
і.Құрылыс материалы 1. Тас көмір А. Маңғыстау
іі. Отын 2. Мұнай В. Солтүстік Қазақстан
ііі . Машина жасауда 3. Темір рудасы С. Жезқазған
4. Мыс рудасы Б. Орталық Қазақстан
Жауабы: 1 _____________ 2 3 4________
[2]
8. Колбаға екі белгісіз түссіз ерітінді (қышқыл, сілті) құйылған. Осы ерітінділерді анықтау үшін оқушы бірнеше тамшы индикатор тамызды. Сол кезде бірінші колбадағы ерітінді көк түске, ал екінші колбадағы ерітінді қызыл түске боялды.
(а) Оқушы қандай индикатор қолданды?
а Ь
16
ПРОЕКТ
[1]
(Ъ) Бірінші колбада қандай ерітінді болды?
[1]
(с) Екінші колбада қандай ерітінді болды?
[1]
9. Бос орынға сәйкес келетін сөзді қойып шығыңыз:
(a) Асқардың асқазаны ауырып, дәрігерге барды. Дәрігер Асқарға асқазандағы қыжылды басуға арналған «Антацид» дәрісін қабылдауды ұсынды. Себебі асқазан сөлінің құрамында
_________________________________ кездеседі. Осы зат антацид құрамындағы затпен
әрекеттескенде_________________________________ реакциясы жүреді.
[1]
(b) Сізге бірнеше тұрмыстық заттар: тіс пастасы, ас пісіру ұнтағы, сірке су, қызынақ шырыны, лимонад, сабын, жуғыш заттар, ағартқыш берілді.
і. Осы берілген заттардың қайсысы қышқылдар болып табылады?
іі. Осы берілген заттардың ішінен тек сілтілерді атаңыз.
[1]
[1]
10. Сурет бойынша тұрмыстық химия өнімдерін қауіпсіз қолдану ережелерін ұсыныңыз.
17
ПРОЕКТ
Балл қою кестесі
№ Жауабы Балл Қосымша ақпарат
1 А-бейорганикалық заттар: 1, 3,4,5 В-органикалық заттар: 2,6 1 1
2 С 1
3 В 1
4 Қарапайым заттар: А, В, Е Күрделі заттар: С, ^, Ғ 1
5 ПРОТОН НЕЙГРОН £88 V ЭЛЕКТРОН 1
6 Пластик бұйымдар 450 жылдан кейін шіри бастайды X 2 4 дұрыс жауапқа 1 балл
Пластик бұйымдар жанғанда улы түтін шығады X
Пластиктен жасалған бұйымдар жеңіл болады ✓
Пластик бұйымдар таттанбайды ✓
Пластикті кез келген түске оңай бояуға болады ✓
Пластик бұйымдар тоқ өткізбейді ✓
Жыл сайын мұхитқа 150 тонна пластик қоқыс тасталады X
Әлемде жылына 13 миллиард пластик бөтелке өндіреледі ✓
7 1- Б , іі 2- А, іі 3- В, і , ііі 4- С і , ііі 1 1
8 Лакмус ерітіндісі 1
Бірінші колбада қышқыл ерітіндісі болды. 1
Екінші колбада сілті ерітіндісі болды. 1
9 Тұз қышқылы Бейтараптану реакциясы 1
Қышқылдар: сірке су, сүт, қызанақ шырыны, лимонад 1
Сілтілер: тіс пастасы, ас пісіретін ұнтақ, ағартқыш, сабын, жуғыш зат 1
10 X ^ аэрозатьді о алл онд арды » * «кьіҮдыруғ а о олм»аадьі 2. Азгсксдьл &ш«адардьі сындырып ішін апгута ботманды. 3 түрмысгық химия өнімдерінің қасында ашык отты қотдануға болмайды. л боя\». желі^қ аэрозать қүйььтған м …..Н………*…п…… ыдыстарды қыздыруға ботмайды. 1 1 1 1
Барлығы 20
18
ПРОЕКТ
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦЯСЫ
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Жиынтық бағалаудың өткізілу уақыты — 40 минут Балл саны — 20 Тапсырма түрлері:
КДЖ — Көп дұрыс жауапты таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әртүрлі тапсырмалар: көп жауапты таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушылар орындаушылық және шығармашылық дағдыларын көрсетеді.
Нұсқа: 10 тапсырмадан тұрады: соның ішінде 2 бірнеше жауап нұсқаларынан тұратын сұрақтар, 6 қысқаша жауапты қажет ететін сұрақтар, 2 толық жауапты қажет ететін тапсырмалар берілген. Тапсырмаларда суреттер, кестелер, сызбанұсқалар ұсынылған.
19
ПРОЕКТ
-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тексерілетін оқу мақсаты Ойлау дағдылары ның деңгейі Тапсы рма саны* Тапс ырма №* Тапс ырма түрі* Орынд ау уақыты , мин* Бал л* Бөлім бойын ша балл саны
Тірі және өлі табиғаттағ ы үдерістер 6.4.2.1 Жасуша компоненттерін анықтау Білу және түсіну 1 1 ҚЖ 2 2 10
6.4.2.2 Тірі ағзаларға тән үрдістерді түсіндіру Білу және түсіну 1 2 ҚЖ 2 2
6.4.2.4 Толыққанды тамақтану рационын құру Қолдану 1 3 ҚЖ 3 1
6.4.2.7 Тыныс алғанда және тыныс шығарғандағы ауа құрамындағы айырмашылықты зерттеу Жоғары деңгей дағдылары 1 4 ТЖ 10 4
6.4.2.8 Ағзадан бөлініп шығатын өнімдерді атау Жоғары деңгей дағдылары 1 5 КДЖ 3 1
Энергия және қозғалыс 6.5.1.2 Энергияны шығарумен және оның жұтылуымен байланысты үдерістерді атау және мысалдар келтіру Білу және түсіну 1 9 ҚЖ 5 4 10
6.5.1.5 Энергияны алудың баламалы көздерін ұсыну Қолдану 1 10 ТЖ 6 2
6.5.1.3 Электр энергиясының бірлігін атау Білу және түсіну 1 7 ҚЖ 3 1
6.5.2.1 Қозғалыстың салыстырмалылығы на мысалдар келтіру және түсіндіру Қолдану 1 6 КДЖ 3 2
6.5.2.7 Тиісті құралдарды қолдана отырып, атмосфералық және артериялық қысымды өлшеу және қорытынды жасау Қолдану 1 8 ҚЖ 3 1
БАРЛЫҒЫ : 40 20 20
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
20
ПРОЕКТ
Мысал үлгілері және балл қою кестесі «Жаратылыстану» пәнінен 3-тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмалары
1. Жасушаның екі негізгі компонентін анықтаңыз. Оларды суретте белгілеп, атаңыз.
[2]
21
ПРОЕКТ
3. Сызбада ағзаның толыққанды тамақтануына қажетті қоректік заттар пирамдасы берілген. Сызбадан ^ әрпімен белгіленген қатарда ағзаның толыққанды тамақтануы үшін қандай азық түлік болатынын анықтаңыз. Жауабыңызды кестеге жазыңыз.
Азық түлік атауы Органикалық зат атауы Ағзадағы маңызы

[1]
4. Оқушы тәжірибе жасады. Ол 4 рет тыныс алып,тыныс шығарады. Одан кейін арнайы құралдың көмегімен тыныс алғандағы және тыныс шығарғандағы ауа көлемін өлшейді. Нәтижесінде тыныс шығарғандағы ауа құрамындағы мына газдардың пайыздық құрамын анықтады. Алынған мәліметтер кестеде көрсетілген._____________________________________
Тыныс шығарғандағы ауа құрамы Тыныс алғандағы ауа құрамы
Тыныс шығарғандағы жалпы ауа көлемі / см3 2 000
Бір рет тыныс алғандағы ауаның орташа көлемі/ см3 500
Оттегінің пайыздық мөлшері / % 17.2
Көмірқышқыл газының пайыздық мөлшері / % 3.8
Азоттың пайыздық мөлшері / % 74.9 75
a. Кестедегі «Тыныс алғандағы ауа құрамы» бағанына тыныс алғандағы оттегі мен көмірқышқыл газының пайыздық мөлшерін жазыңыз.
. [1]
b. Тыныс шығарғандағы ауа құрамы қалай өзгергенін сипаттаңыз және есептеудерді көрсетіңіз.
оттегінің мөлшері өзгерді _______________________________________________________________
көмірқышқыл газы мөлшері өзгерді
азоттың мөлшері
[3]
22
ПРОЕКТ
5. Ағзадан бөлініп шығатын өнімдер және оларды бөліп шығаратын мүшелердің дұрыс қатарын белгілеңіз.

дЦг
А көмірқышқыл газы несепнәр тұз және су
В несепнәр көмірқышқыл газы несепнәр
С көмірқышқыл газы тұз және су несепнәр
Б тұз және су несепнәр көмірқышқыл газы
6.
[1]
(а) Жер 365 күнде Күнді өз орбитасы бойымен бір айналып шығады. Мына тұжырымдардың қайсысы дұрыс ЕМЕС екенін анықтаңыз және себебін түсіндіріңіз:
A. Жер Күнге қатысты қозғалады
B. Қала Күнге қатысты қозғалады
C. Қала Жерге қатысты қозғалады Б. Қала Жерге қатысты қозғалмайды
[1]
(Ъ) Себебі:
[1]
7. Электр энергиясының өлшем бірліктерін жазыңыз.
[1]
8. Адамның артериялық жоғарғы қысымының атмосфералық қысымға тәуелділігін зерттеу кезінде төмендегідей диаграмма алынды.
Атмосфералық қысым, кПа
23
ПРОЕКТ
Зерттеу нәтижесі бойынша мынадай қорытынды жасалды. Қажетті сөзді таңдаңыз:
Атмосфералық қысым артқанда артериялық қысым ………………. ( көтеріледі, төмендейді).
Атмосфералық қысым төмендегенде адамның артериялық қысымы………………. (көтерілетіні,
төмендейтіні) анықталды.
[1]
[1]
(Ъ) Мына процестердің қайсында энергия бөлінеді немесе энергия жұтылады:
Мұздың суға айналуы
Будың суға айналуы
[2]
(с) Төменде берілген суреттерді және ұсынылған сөз тіркестерін пайдаланып, энергияны жұту және шығару процестерін түсіндіретін мәтін құрастырыңыз.
ОІаЙаес Щ
Күн
‘,Ц/ 1
9* Электр шамы

Күн панельдері
24
ПРОЕКТ
Ұсынылатын сөз тіркестері: жылу және жарық көзі, энергия шығару, жарық энергиясы, түрлендіру, энергия жұту
10. Күн энергиясын пайдаланудағы күн панельдерінің бір артықшылығы мен бір кемшілігін көрсетіңіз.
[1]
[2]
25
ПРОЕКТ
Балл қою кестесі

Жауабы
Балл
Қосымша
ақпарат
0
1 ядро
2 цитоплазма
3 мембрана (жасуша жарғақшасы)
Аталған компоненттер дің екеуін дұрыс атаса.
А- өсу В- даму С- қозғалу Б- қоректену
Сұрақтың
мағынасын
өзгертпейтін,
мағынасы
жағынан
жақын жауап
қабылданады.
^ қатарда -нан, көмірсулар берілген, әдетте оларды таңертең қабылдаған дұрыс, олар ағзаға үшін энергия көзі болып табылады
Тыныс шығарға ндағы ауа үлгісі Тыныс алғандағ ы ауа құрамы
Тыныс шығарғандағы ауа көлемі / см3 2 000
Бір рет тыныс алғандағы ауаның орташа көлемі / см3 500
Оттегінің пайыздык мөлшері / % 17.2 21,0
Көмірқышқыл газының пайыздық мөлшері / % 3.8 0,04
Азоттың пайыздық мөлшері / % 74.9 75.0
Егер толық жауап берілсе.
4
(а)
Екі мәнді дұрыс
анықтаса 1 балл
(сонымен қатар мынадай сандарды қабылдауға болады: О 2:
20,8-21,0;
СО2: 0,03-
0,04)
(Ь)
Оттегінің мөлшері 3,8% азайды 21,0 — 17.2 = 3.8
көмірқышқыл газы мөлшері 95 рет өсті немесе 3,36 %
3,8 / 0,04 = 95 немесе 3,8 — 0,04 = 3,36 азоттың мөлшері өзгерген жоқ___________________
А
(a) С
(b) Себебі: қаланың Жермен салыстырғанда орны
өзгермейді/ қала Жермен салыстырғанда орын ауыстырмайды________________________________________
7
8
Дж, кВт*сағ
Атмосфералық қысым артқанда артериялық қысым көтеріледі. Атмосфералық қысым төмендегенде
адамның артериялық қысымы_____________төмендейтіні
1
2
2
2
3
1
1
5
1
6
1
1
26
ПРОЕКТ
анықталды.
9 (а) балқу — қатаю, булану — конденсация 1
(Ъ) мұздан суға өткенде, жұтылады будан суға өткенде бөлінеді 1 1
(с) Күн — ең үлкен жылу және жарық көзі. Күн панельдері күн энергиясын жұтады және электр энергиясына айналдырады. Электр шамы электр энергиясын жарық энергиясына түрлендіреді. 1 Оқушының еркін ойы ескеріледі
10 Артықшылығы: осылардың бірі: қолжетімді/ сарқылмайды/экологиялық қауіпсіз; Кемшілігі: осылардың бірі: ауа-райына, тәулікке тәуелді/құралдары қымбат/ айналарды үнемі таза ұстау керек/ артық энергияны жинап отыру үшін қосымша құрылғы керек 1 1
Барлығы 20
27
ПРОЕКТ
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Жиынтық бағалаудың өткізілу уақыты — 40 минут Балл саны — 20 Тапсырма түрлері:
КДЖ- Көп дұрыс жауапты таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ- Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ -Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әртүрлі тапсырмалар: көп жауапты таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушылар орындаушылық және шығармашылық дағдыларын көрсетеді.
Нұсқа: 10 тапсырмадан тұрады: 5 қысқаша жауапты қажет ететін сұрақтар, 5 толық жауапты қажет ететін тапсырмалар берілген. Тапсырмаларда суреттер, кестелер, сызбанұсқалар ұсынылған.
28
ПРОЕКТ
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тексерілетін оқу мақсаты Ойлау дағдылар ының деңгейі Тапсыр ма саны* Тапс ырм а № * Тапсыр ма түрі * Орында уға кететін уақыт, мин* Бал л* Тарау бойын ша балл
Экологи я және тұрақты даму 6.6.1.1 Экожүйе құрамдас бөліктерінің өзара байланысын график түрінде көрсету және түсіндіру Қолдану 1 1 ҚЖ 2 2
6.6.1.2 Экожүйе ауысымдарының себептерін түсіндіру Жоғары деңгей дағдылар ы 1 2 ҚЖ 3 4 14
6.6.1.3 Экологиялық пирамидада энергия мен Қолдану 2 3 ҚЖ 3 1
заттардың ауысуын түсіндіру Қолдану 4 ТЖ 4 2
6.6.2.2 Әртүрлі экожүйедегі тірі ағзалардың көптүрлілігін зерттеу Жоғары деңгей дағдылар ы 1 5 ТЖ 3 3
6.6.3.1 Өзінің аймағындағы кейбір экологиялық мәселелердің себептерін талдау Жоғары деңгей дағдылар ы 2 6 ҚЖ 3 1
Жоғары деңгей дағдылар ы 7 ҚЖ 4 1
Әлемді өзгертет ін жаңалы 6.7.1.1 Әлемді өзгерткен жаңалықтардың маңызын талқылау Жоғары деңгей дағдылар ы 1 8 ТЖ 4 1 6
қтар 6.7.1.2 Жаратылыстану ғылымдарын дамытуда қазақстандық ғалымдардың үлесін талқылау Жоғары деңгей дағдылар ы 1 9 ТЖ 4 2
6.7.2.1 Ғылымның келешектегі зерттеулерінің бағыттарына болжам жасау Жоғары деңгей дағдылар ы 1 10 ТЖ 10 3
Барлығы: 8 40 20 20
Ескерту
29
ПРОЕКТ
Мысал үлгілері және балл қою кестесі «Жаратылыстану» пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмалары
(а) Экожүйенің құрамдас бөліктерінің өзара байланысын бағдаршаммен көрсетіңіз.
(Ъ) Экожүйенің құрамдас бөліктерінің өзара байланысын түсіндіріңіз.
2. Сызбада берілгендей бұрын көл болған жерде бірте-бірте орман экожүйесі қалыптасқан.
А-0 кезеңдерде экожүйенің ауысу себептерін сипаттаңыз.
[1]
[1]
в
А
30
ПРОЕКТ
в
с________________________________________________________________________________________
о________________________________________________________________________________________ [4]
3. Сызбада экожүйедегі энергия мен заттардың ауысуын көрсететін экологиялық пирамидада берілген.
Пирамиданың әр деңгейінде берілген сандар нені білдіретінін түсіндіріңіз.
[1]
4. Энергия пирамидасына назар аударыңыз.
(а) Бір трофикалық деңгейден екінші трофикалық деңгейге энергияның қанша пайызы өтеді? [1]
(Ь) Бұл заңдылық қалай аталады?
[1]
5. (а) Сызбада берілген (А,В) экожүйе тұрлерін анықтаңыз.
А
в
. . . . . . [1]
(Ь) Қай экожүйеде тірі ағзалардың көптүрлілігі басым екенін жазыңыз.
[1]
31
ПРОЕКТ
(с) Өз таңдауыңызды түсіндіріңіз.
. [1]
6. Қазіргі таңдағы экологиялық мәселелердің бірі-ауаның ластануы. Ауаның ластану себептерін атаңыз.
[1]
7. Ауаның ластануын азайту жолдарын ұсыныңыз.
[1]
8. Итальян физигі, астрономы Галилео Галилей 1609 жылы ең алғашқы телескопты құрастырды.
Телескоптың пайда болуының әлемнің даму үшін қандай маңыздылыққа ие болғанына баға беріңіз.
[1]
9. Қазақстандық ғалым Руслан Өтебаев электромобильдерді зарядтау технологиясын ойлап тапты. Оның аппараттары Алматы қаласында қолданыла бастаған. Қазақстандық өнімнің артықшылығы, ол шетелдік өнімдерге қарағанда әлдеқайда арзанға түсті. 100 км жолға орта есепппен электромобиль иесінің шығыны 100-ден 200 теңге аралығында болады.
Қазіргі кезде Қазақстанда шамамен 200-дей электромобильдер бар.
Басқа көлік түрлерімен салыстырғанда электромобильдерді пайдаланудың қандай артықшылығы бар? Екі дәлел келтіріңіз.
; [2]
10. Ғалымдар зерттеу жүргізу үшін қандай әдістер қолданады?
[1]
а) Егер сіз ғалым болсаңыз, болашақта……….
і. ғылымның қай саласында зерттеулер жүргізер едіңіз? Түсіндіріңіз, неліктен?
_ [1]
іі. Өзіңіз таңдаған ғылым саласына қандай өзгерістер енгізер едіңіз? Дәлелдемелер келтіріңіз.
[1]
32
ПРОЕКТ
Балл қою кестесі
№ Жауабы Балл Қосымша ақпарат
1 (a) сызбадағы кез келген продуцент пен консумент арасындағы графикалық байланысты көрсететін бағдарша сызады (b) өндірушілер,тұтынушылар,ыдыратушылардың байланысын түсіндіреді 1 1
2 А-Өсімдік жамылғысы жағалаудан судың ортасына жылжып келеді. В- бұл үрдіс жалғасып,көл бірте-бірте шымтезекке толып келеді. С-көлдің көлемі азайды. Б -одан кейін көл толығымен шымтезекпен толып, орнында орман пайда болады. 1 1 1 1
3 Бір трофикалық деңгейден екінші трофикалық деңгейге өтетін энергия 1
4 (а) 10% 1
(Ъ) 10% 1
А табиғи В жасанды 1
5 (Ъ) табиғи экожүйеде тірі ағзалардың көптүрлілігі басым 1
(с)жасанды экожүйеде көптүрлілік болмайды,себебі ол адамның еркіне байланысты 1
6 Ауаның ластану жолдарын ұсынады ластау көздері көрсетіледі 1 Зауыт фабрикалардан шығатын және көліктердегі бензин жанғанда түтін құрамындағы зиянды заттар.
7 Ауаның ластану жолдарын анықтайды 1 Сұрақтың мағынасын ашатын жауап қабылданады.
8 Аспан денелерін/ планеталарды/ Күн/ жұлдыздарды/ бақылап, зерттеуге мүмкіндік береді 1 Оқушының еркін ойы ескеріледі.
9 Қаржылық тиімділігі/ экономикалық тиімділік/ табиғи отындарды үнемдеу Атмосфераны ластамайды 1 1 Оқушының еркін ойы ескеріледі.
10 a) бақылау, нәтижелерді өңдеу, болжам құру b) I. мысалы, физика саласында, отын қалдықтарын қайта өңдеу жолдарын іздеу, себебі, табиғи отын қорлары азайып барады II. мысалы: бөлінетін энергия қоры көп отын түрлерін ойлап шығару 1 1 1 Ъ және с бөлімдерінде оқушының еркін ойы ескеріледі.
Барлығы 20
33

2 thoughts on “СОЧ ТЖБ Жаратылыстану 6 сынып

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *