СОЧ ТЖБ Қазақ тілі мен әдебиеті Т2 орыс 8 сынып

ЖОБА
Тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы «Қазақ тілі (екінші тіл)»
8-сынып
1
ЖОБА
2
ЖОБА
МАЗМҰНЫ
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты Ошибка! Закладка не определена.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар…Ошибка!
Закладка не определена.
3. Күтілетін нәтижелер………………….Ошибка! Закладка не определена.
4. Ойлау дағдыларының деңгейі………………………………………4
5. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі…………………………………5
6. Модерация және балл қою………………Ошибка! Закладка не определена.
7. 1 -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 9
8. 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ Ошибка! Закладка не определена.
9. 3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ Ошибка! Закладка не определена.
10. 4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 29
3
ЖОБА
1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсандық жиынтық бағалау оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының мазмұнына сәйкес, оқушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Тоқсандық жиынтық бағалау оқу жоспарындағы тоқсан ішінде меңгеруге тиісті оқу мақсаттарына жету деңгейін тексереді.
2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Қазақ тілі мен әдебиеті Т2» пәні бойынша кіріктірілген білім беру бағдарламасы, оқыту орыс тілінде жүретін негізгі мектепке арналған оқу бағдарламасы (6-10 сыныптар)
3. Күтілетін нәтижелер
— Ауызша және жазбаша сөзді меңгерген, қойылған мақсаттарға сәйкес немесе проблемаларды шешу үшін қажетті ақпаратты алу, іріктеу, өңдеу және беру үшін сөйлеу әрекетінің тәсілдерін (тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым) қолданады;
— оқу процесінде де күнделікті өмірде берілген контекске сәйкес үш тілде ауызша және жазбаша түрде өз ойын, идеяларын шығармашылықпен жеткізеді;
— кез келген өмірлік жағдайда қарым-қатынасқа түсе білу үшін, өзінің қоршаған болмысқа эмоционалдық-құндылықты көзқарасын білдіру үшін коммуникативтік дағдыларын дамытады;
— қоршаған болмысты танып-білу, түрлі проблемаларды шешу кезінде өз ұстанымын негіздеу құралы ретінде тілдің құндылығын жете түсінеді;
— әлемнің мәдени мұрасының ажырамас бөлігі ретінде ұлттық және әлем әдебиетін бағалай алады және оларды өзінің дамуы мен жетілуіне негіз деп біледі.
4. Ойлау дағдыларының деңгейі
Дағдылар тобы Ойлау дағдылары ның деңгейі Тапсырмалар сипаттамасы Сұрақтар түрі
Тыңдалым Білу және түсіну Қолдану Жоғары деңгей дағдылары — мәтіннің негізгі мазмұнын, маңызды ақпаратты түсінеді; — мәтіннен арнайы ақпаратты алады; — терминдерді, әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени мәтіннің негізгі бөліктерін түсінеді; — фактілер мен пікірлерді ажыратады; — мәтіннің мазмұнын бағалайды; — әртүрлі стильдегі және жанрдағы мәтіндердің негізгі проблемаларын айқындайды; — мәтінде айтылған деректер мен құбылыстар, оқиғалар арасындағы байланыстар мен қарым-қатынастарды анықтайды; — иллюстрациялар/ негізгі сөздер/ тақырыбы/ басталуы бойынша айтылған ойдың мазмұнын болжайды. Таңдауды және қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар
Оқылым — тақырыптар бойынша мәтіндердің мазмұнын түсінеді; Оқылым негізінде
4
ЖОБА
— әртүрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алады; — мәтінге сыни тұрғыдан баға береді; — мәтіннің мазмұнын талдайды және жинақтайды; — шығарманың тақырыбын, идеясын, проблемасын, автордың көзқарасын салыстырады; — оқу стратегияларын пайдаланады. таңдауды, қысқа жауапты, толық жауапты қажет ететін сұрақтар
Жазылым және тілдік бағдар — тілдік құралдарды пайдаланады; — әртүрлі типтегі, жанрдағы және стильдегі мәтіндерді жазады; — ақпараттар арқылы проблемалық сипаттағы мәтіндер жазады; — мәтін негізінде сызбалар, кестелер, диаграммалар жасайды; — белгілі бір тақырып бойынша жоспар жасайды; — әртүрлі типтегі, стильдегі мәтіндердің мазмұнын салыстырады талдайды және бағалайды; — орфографиялық және грамматикалық нормаларды сақтайды. Жазбаша толық жауапты қажет ететін сұрақтар
Айтылым — талқылайды, өзінің пікірін білдіреді, — тақырыптар аясында диалогке қатысады; — мақсатты аудиторияға арнап монолог құрады; — тақырып бойынша ақпаратты талдайды және жинақтайды; — айтылған ойды бағалайды; — сөйлеу нормаларын сақтайды, тілдің лексикалық және грамматикалық құралдарын пайдаланады. Ауызша толық жауапты қажет ететін сұрақтар
5. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына қарындашпен сызып қою ұсынылады.
5
ЖОБА
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/ қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
6
ЖОБА
1-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
1-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы — 40 минут
Тыңдалым — 10 минут Оқылым — 10 минут Жазылым — 20 минут
Айтылым сабақтан тыс тексеріледі (әр білім алушыға 2 минут беріледі).
Балл саны — 30 Тапсырмалар түрлері
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар
Көп таңдауы бар сұрақтар
Толық жауапты қажет ететін сұрақтар
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсандық жиынтық бағалаудың нұсқасы 4 компоненттен тұрады. Бірінші компонент тыңдалым, екінші компонент оқылым, үшінші компонент жазылым және тілдік бағдар, төртінші компонент айтылым дағдыларын тексеруге арналған.
Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
*Тап сырма Қамтыла тын мақсаттар *Тапсырмаларға сипаттама *Тапсырма лар түрлері *Орын дау уақыты, мин Балл
1 8.1.21 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді ақпараттарды анықтау 8.1.1.1 — мәтін тақырыбы, тірек сөздер, иллюстрация лар арқылы көтерілетін мәселені болжау Тапсырма жеке орындалады. Оқушылар тақырыпқа қатысты 140-170 сөзден тұратын тыңдалым мәтінін 2 рет тыңдайды. Мәтінді тыңдау барысында мазмұнды түсінуге бағытталған төрт нұсқаның ішінен дұрыс бір жауапты белгілейді. Үшінші тапсырмада тірек сөздер мен иллюстрациялар арқылы мәселені болжайды. Мұғалім оқушының мәтін мазмұнын түсінгенін бағалайды. Төртінші тапсырмада тұжырымды сөйлемдегі бос орынға 2 сөзді қояды. Бесінші тапсырмада берілген сұраққа жауап береді. Көп таңдауы бар сұрақтар Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар Толық жауапты қажет ететін сұрақтар 2 1
2 2 1
3 2 1
4 2 1
5 2 1

6 8.3.61 тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген Тапсырма жеке орындалады. Оқушылар тақырыпқа қатысты 180-200 сөзден тұратын мәтінді оқиды. Бірінші тапсырмада мәтін бойынша шын, жалған ақпаратты анықтайды. Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар Көп таңдауы бар сұрақтар Толық жауапты қажет ететін 2 1
7 2 1
8 2 1
9 2 1
10 2 1
7
ЖОБА
мәселелерді салыстыра отырып, баға беру 8.3.21- публицистика лық стильдің (мақала, интервью, қысқа очерк, жолдаулар) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау Екінші, үшінші тапсырмада мәтіннен берілген сөздердің синонимін, антонимін табады. Төртінші тапсырмада берілген сөйлемді өз сөзімен қайта жазады. Бесінші тапсырмада оқушы берілген сұраққа жауап береді. Мұғалім оқушының мәтін мазмұнын түсінгенін, сөздік қорын орынды пайдалана алуын, өмірдегі жағдаяттарға өз көзқарасын білдіре алуын бағалайды. сұрақтар
11 8.4.11 — мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын мақала, пікір, интервью жазу 8.5.11 — болжалдық және бөлшектік сан есімдерді жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану Тапсырма жеке орындалады. Оқушылар берілген екі тапсырманың бірін таңдап, жазба жұмысын орындайды. Мұғалім оқушының жазба жұмысында стильді сақтауын, қосымшаларды дұрыс жалғауын, сөйлем соңындағы тыныс белгілерді орынды қолдануын бағалайды. Жазбаша толық жауапты қажет ететін сұрақтар 20 10
12 8.2.11 — тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау 8.5.12 — еліктеу сөздерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану Тапсырма жұпта орындалады. Екі оқушыға бөлімдерге қатысты ортақ тақырып беріледі (тақырып жазылған қағаздар теріс қаратылады). Жұптағы оқушылар берілген тақырып бойынша диалогке түседі (әр оқушы диалогте 8-10 сөйлем айтуы керек). Мұғалім оқушының берілген тақырыпты түсініп, сұрақтарға лайық жауап беруін, талқылап, баға беруін бағалайды. Екі оқушының балы бір-біріне тәуелді емес. Ауызша толық жауапты қажет ететін сұрақтар Айтылым сабақтан тыс тексеріле ді, әр білім алушыға 2 минут беріледі. 10
Барлығы 30
8
ЖОБА
Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Қазақ тілі мен әдебиеті Т2» пәнінен 1-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары
Тыңдалым
1-мәтін
Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі — білім қазынасы. Ол ұрпақтан ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде немесе көркем әдебиет арқылы да жеткен. Кітап таңдап талғап оқи білу, түсіну мен түйсіну, алған әсеріңді өмір қажетіңе жарата білу әрбір адамның білігі мен білімін, пайымы мен парасатын айқындайды. «Кітап маған тақтан да қымбат», -деп атап көрсеткен Шекспир.
Білім адам өміріне өте қажет. Онсыз адам оқуға түсе алмайды. Ал оқуға түсе алмаса, өзінің мақсатына жетпейді, оны жұмысқа алмайды. Жұмыс істемесе, ол ақша тауып, өзін-өзі қамтамасыз етпейді. Қазіргі заманда білімді болмау мүмкін емес, өйткені ғалымдар әртүрлі техникалық заттар, мысалы, телефон, планшет, компьютер ойлап тапты. Егер мұның бәрін сатып алып, оған ғаламтор қоссақ, мектепте болып жатқан тақырыптарды алдын ала қарастырып, есептерін шығарып тастауға болады. Әр адамның әртүрлі білімділік қасиеті бар, бірі математикадан шебер, ал бірі ойына бір оқығаннан-ақ есіне бәрін сақтап қалады. Адам көбірек оқыса, білімді болады, ал білімді болмаса, өмір сүру қиын болады. Мінекей, осыдан «Оқу — білім бұлағы, білім — өмір шырағы» деген мақал шыққан.
1. Адамның қол жеткізген ұлы игіліктері қалай аталады?
A) Парасат, білім, білік
B) Білім, ғылым, инновация
C) Оқулық, кітап, математика Б) Техника, әдебиет, есте сақтау
[1]
2. Шекспир кітапты неден жоғары қояды?
A) тастан
B) таудан
C) талдан Б) тақтан
[1]
3. Берілген ақпараттарды мәтін мазмұнына сай сәйкестендіріңіз. Тірек сөздер мен иллюстрациялар арқылы болжаңыз.
р/с
Ақпараттар
р/с
Ақпараттар
Сәйкестендіру
жауабы
А
Кітап маған тақтан да қымбат
В
Техника заманында білімді болмау мүмкін емес.
1
2
9
ЖОБА
С
Мектептегі тақырыптарды алдын ала қарастыруға болады.
3
[1]
4. Бос орынға қажетті сөзді қойыңыз. 2 сөзден артық жазбаңыз.
Адамдардың бірі___________________________________болса, ал кейбіреулері бір оқығаннан-ақ
есіне бәрін сақтап қалады. [1]
5. Берілген сұраққа жауап беріңіз.
«Оқу — білім бұлағы, білім — өмір шырағы» деген мақалды қалай түсінесіз? [1]
Оқылым Энергетикалық дағдарыс
Қытай ғалымдарының айтуынша, Айдан табылған Г елий-3 элементі Жердегі энергетикалық дағдарыстың алдын алуға көмектеседі. Егер адам баласы Айдан бұл элементті өндіріп алатын болса, одан алынатын энергия он мың жылға жетеді, — деп хабарлайды Нийтпдіоп Розі.
Қытай ғалымдары осылай әлемге жар салудан бұрын Айды мұқият зерттеген. Жер серігінің беткі қатпарында термоядролық реакторға шикі өнім бола алатын пайдалы қазбалардың көп екендігі белгілі болды. Гелий-3 — Жерде өте сирек кездесетін элемент, себебі Күн сәулесінің атмосфера қабаттарынан өтуі кезінде аталған элементтің изотоптары тыста қалып қояды. Ал Айда ешқандай ауа қабаты болмағандықтан, Гелий-3 ол жақта өте көп. Қытай ғалымдары Г елий-3 элементін Ай бетін 600 градусқа ысыту арқылы бөліп алуды жоспарлап отыр. Содан соң шикі материалдар Жерге жіберілетін болады. Маіі Опііпе газетінің сараптамалық жұмысында небары 40 тонна Гелий-3 элементі бүкіл АҚШ территориясын бір жыл энергиямен қамтамасыз ете алады делінген. Ал Айда бұл элементтің 10 миллион тонна қоры бар екені анықталды.
Әзірге Қытай Айдағы табиғи байлықты игеру мақсатындағы қазба жұмыстарын бастау уақыты туралы ештеңе айтқан жоқ. Ал америкалық зерттеушілер бұл жобаның қанша қаржыны қажет етеніні туралы сараптамалық талдау жасауда. НиШпдІоп Розі газеті Айдан қазып алынған әрбір тонна Гелий-3 элементінің құны орташа есеппен 3 миллиард АҚШ долларына тең болатынын жазады. Бұл — Жердегі мұнайды қолданғаннан әлдеқайда арзан әрі Жер үшін өте пайдалы болады.
1. Сөйлемдердің «шын, жалған» екенін белгілеңіз.
Тұжырымды сөйлемдер Ш/Ж
Аталған элемент біздің планетамызда өте аз кездеседі.
Қытай ғалымдары Айдан Гелий-3 элементін тапқандығын айтып, дүние жүзіне жар салған.
[1]
2. Мәтіннен мына сөздің синонимін табыңыз.
Жария ету -________________________________________________ [1]
3. Мәтіннен мына сөздің антонимін табыңыз.
Қымбат -_____________________________________________________ [ 1]
10
ЖОБА
4. Берілген сөйлемді өз сөзіңізбен қайта жазыңыз (перифраза).
40 тонна Гелий-3 элементі бүкіл АҚШ-ты бір жыл энергиямен қамтамасыз етеді.
АҚШ_
_[1]
5. Берілген сұраққа өз ойыңызды білдіріп, жауап беріңіз. Г елий-3 элементінің артықшылығы неде?
_[1]
Жазылым
Екі сұрақтың біреуін таңдап, жауап жазыңыз. Өз жауабыңызды тиісті стильге келтіріңіз. Қай сұраққа жауап беретініңізді көрсетіңіз. Тиісті шаршыға қанат белгісін (У) қойыңыз.
1 2
1. Білім. Ғылым. Инновация
Ақпараттық технологиялар, медицина, ауыл шаруашылық, сауда, өнеркәсіп саласында ғылым бар екенін дәлелдеп, бірнеше жобаларда жұмыс істеп, халықаралық патенттер алып үлгерген жастар бар. «Қазақстанның жас ғалымдары» жайында мақала жазыңыз. Тәуелдік жалғауды (оңаша және ортақ тәуелдеу) және көптік мәнді есімдер мен көптік жалғауларды дұрыс қолданыңыз.
2. Сауда жасай білесіз бе?
Сіздің мектебіңізде 16 қараша күні ҚР тәуелсіздігіне орай қайырымдылық жәрмеңкесі өткізілетінін елестетіңіз. Жергілікті газетке осы жәрмеңке туралы пікір жазыңыз. Көрген, алған әсеріңізді сипаттап жазыңыз. Тәуелдік жалғауды (оңаша және ортақ тәуелдеу) және көптік мәнді есімдер мен көптік жалғауларды дұрыс қолданыңыз.
[10]
Айтылым
Бір тақырыпқа таңдау жасап, сол тақырып бойынша жұбыңызбен диалогке түсіңіз (8-10 сөйлем). Диалог құрауда сөз әдебі мен сөйлеу этикетін ескеріңіз.
Ұсынылатын тақырыптар:
• Білім беру саласындағы инновация туралы ойыңызды айтыңыз.
• Қазақстандағы сауданың оң және теріс әсерлері қандай?
• Энергетикалық дағдарыс деген не? Жаһандық ауқымда жарты күн электр энергиясы болмай қалса, не болады?
• Қандай тауарды экспорттауға болады деп ойлайсыз? Мысал келтіріңіз. Дәлел немесе факт ұсыныңыз. [10]
11
ЖОБА
Балл қою кестесі
Тыңдалым
Сұрақ Жауап Балл Жалпы балл
1 В 1 5
2 Д 1
3 Ғалымдар техникалық заттарды, мысалы: компьютерді ойлап тапты. Ғаламтор көмегімен есептерді шығаруға болады. 1
4 Математикадан шебер 1
5 Адам көбірек оқыса, білімді болады, ал білімді болмаса, өмір сүру қиын болады. 1
Оқылым
Әр дұрыс жауап үшін 1 балл қойылады.
Сұрақ Жауап Балл Жалпы балл
1 Аталған элемент біздің планетамызда өте аз кездеседі. 1 5
2 Жар салу 1
3 Арзан 1
4 АҚШ Гелий-3 элементі арқылы энергиямен қамтамасыз етіледі. 1
5 Элементтің кішкентай бөлшегінің синтезі біршама энергия бере алады. 1
Жазылым
Балл Мазмұны мен дұрыс жазылуы (5 балл) Тілі (5 балл)
5 Өте жақсы Жауап толық, нақты негізделген және өте жақсы суреттелген, қарапайым және күрделі идеяларды тиімді ашады. Эссенің құрылымы мен жазылуы жоғары деңгейде, негізгі және қорытынды бөлімдері нақты жазылған, келтірілген аргументтері байланысқан және мазмұнын ашады. Өте жақсы Сабақтас құрмалас сөйлемдерді дұрыс және сәйкес келтіріп жазған, сөздік қоры мол, стильдік қолданысы өте дұрыс. Нақты және жүйелі, елеусіз қателері бар.
4 Жақсы Көптеген түрлі мысалдар мен сілтемелерді қолданған жауап, қарапайым және кейбір күрделі идеяларды ашады. Жалпы эссенің идеясында логикалық дамуы жақсы жазылған, аргументтерді қолдануы мен қорытынды жасау қабілеті көрінеді. Жақсы Грамматикалық формаларды көбіне сәйкесінше жақсы қолданады. Түрлі лексикалық минимумды қолдануға тырысады, сөздік қоры жеткілікті, стильдік қолданысы дұрыс. Жалпы нақты, елеусіз қателері ақпарат беруге кедергі келтірмейді.
3 Қанағаттанарлық Жауапта бірнеше мысалдар келтірілген, бірақ барлық жағдайда негізді емес, Қанағаттанарлық Қарапайым грамматикалық формалар мен күнделікті лексикалық минимумды
12
ЖОБА
қарапайым идеяларды ашқанымен, суреттеуі аз. Эссе дұрыс жазылған, бірақ кей кезде аргументтері логикалық жағынан дамытылмаған. қолданады, сөздік қоры жеткілікті, стильдік қолданысы көп жағдайда дұрыс. Көбіне нақты, қателері бар, бірақ ақпарат беруге кедергі келтірмейді.
2 Төмен Негізгі тақырыпты ашуға тырысады, бірақ көптеген қателіктер мен сәйкессіздіктер кетіреді, тек қарапайым идеяларды ашады. Эссенің құрылымы шектеулі, аргументтері дамымаған. Төмен Сөздік қоры шектеулі, жай сөйлемдерді қолданады, қайталаулар көп, сөздік қоры мен стильдік қолданысы жеткіліксіз. Орфография мен негізгі грамматикалық формалар қате қолданылған, мағынасы кейде түсініксіз.
1 Өте төмен Жауап түсініксіз, тақырыпқа байланысты сілтемелер аз, сұраққа жауап бермеді. Эссенің құрылымы мен аргументтерді қолдануы төмен деңгейде, идеялары жүйесіз. Өте төмен Тек қарапайым сөйлемдер мен шектеулі сөздік қорды қолданады, көп құрылымдары аяқталмаған және қате. Көптеген қателіктер кетірген, түсінуге қиындық келтіреді.
0 Жауап жоқ Жауап жоқ
Айтылым
Балл Негізгі ойды ашуы (5 балл) Сөз қолданысы (5 балл)
5 Күрделі идеялар мен тұжырымдамаларды өте жақсы түсіндіреді және ашады. Өз көзқарасын жүйелі және нақты дәлелдермен көрсетеді. Қажетті ақпаратқа дұрыс талдау жасайды және бағалайды. Жауабы нақты және орынды. Кездейсоқ немесе кішігірім қателіктер кетіреді. Кішігірім қателіктер түсінуге кедергі келтірмейді.
4 Қүрделі идеялар мен тұжырымдамаларды нақты тауып ашады және түсіндіреді. Өз көзқарасын көбіне жақсы дәлелдермен келтіреді. Қажетті ақпаратты жалпы алғанда талдайды және бағалайды Жауабы көбіне нақты, тіл қолданысында кездейсоқ қателіктер кетіреді. Қателіктер түсінуге кедергі келтірмейді.
3 Қарапайым идеяларды ашады және түсіндіреді. Өз көзқарасын дәлелдеуге негіз шамалы. Қажетті ақпаратты талдау мен бағалауы қанағатсыз. Жауабы нақты, тіл қолданысында қателіктер кетіреді. Жалпы қателіктер түсінуге кедергі келтірмейді.
2 Қарапайым ойларды түсіндіреді, негізгі ойды ашуы шектеулі. Өз көзқарасын бірнеше дәлелмен немесе дәлелсіз жеткізеді. Қажетті ақпаратты талдауға және бағалауға тырысады, бірақ көбіне сәтсіз. Қарапайым сөз қолданысында анық қателіктер кетіреді. Қателіктер түсінуге біршама кедергі келтіреді.
1 Өте аз ой жеткізеді, түсініксіз немесе негізгі ойлар ашылмаған. Тек негізгі ақпаратты береді. Көбіне ақпарат қажетсіз. Жиі қате кетіреді. Қателіктер түсінуге кедергі келтіреді.
0 Идеясын, ойын жеткізе алмайды. Сөз қолданысы сәйкес емес.
13
ЖОБА
2-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
2-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы — 40 минут
Тыңдалым — 1 0 минут Оқылым — 1 0 минут Жазылым — 20 минут
Айтылым сабақтан тыс тексеріледі (әр білім алушыға 2 минут беріледі)
Балл саны — 30 Тапсырмалар түрлері
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар
Көп таңдауы бар сұрақтар
Толық жауапты қажет ететін сұрақтар
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсандық жиынтық бағалаудың нұсқасы 4 компоненттен тұрады. Бірінші компонент тыңдалым, екінші компонент оқылым, үшінші компонент жазылым және тілдік бағдар, төртінші компонент айтылым дағдыларын тексеруге арналған.
Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
*Тап сырма Қамтыла тын мақсаттар *Тапсырмаларға сипаттама *Тапсырма лар түрлері *Орын дау уақыты, мин Балл
1 8.1.5.1 — тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтау 8.1.3.1 — оқу-еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздердің мағынасын түсіну Тапсырма жеке орындалады. Оқушылар тақырыпқа қатысты 140-170 сөзден тұратын тыңдалым мәтінін 2 рет тыңдайды. Бірінші тапсырмада дұрыс мәліметті анықтайды, екінші тапсырмада тест сұрағына жауап береді. Үшінші тапсырмада бос орынға қажетті сөзді қояды. Төртінші тапсырмада мақалдың мағынасын ашып жазады. Бесінші тапсырмада автордың ойын анықтайды. Мұғалім оқушының мәтін мазмұнын түсінгенін бағалайды. Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар 2 1
2 2 1
3
4
5
Көп таңдауы бар сұрақтар 2 1
Толық жауапты қажет ететін сұрақтар 2 1
2 1

6 8.3.3.1 прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық құрылымын анықтау, кейіпкердің іс-әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің Тапсырма жеке орындалады. Оқушылар тақырыпқа қатысты 180-200 сөзден тұратын мәтінді оқиды. Бірінші тапсырмада тест сұрағына жауап береді. Екінші тапсырмада мәтін бойынша шын, жалған ақпаратты анықтайды. Үшінші тапсырмада сөздердің мағынасын анықтайды. Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар 2 1
7
8 2 1
9 Көп таңдауы бар сұрақтар 2 1
10
Толық жауапты қажет ететін 2 1
2 1
14
ЖОБА
образына баға беру 8.3.3.1 — прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық құрылымын анықтау, кейіпкердің іс-әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образына баға беру Төртінші тапсырмада сұраққа жауап береді. Соңғы тапсырмада кейіпкерлердің іс-әрекеттеріне баға береді. Мұғалім оқушының мәтін мазмұнын түсінгенін, сөздік қорын орынды пайдалана алуын, өмірдегі жағдаяттарға өз көзқарасын білдіре алуын бағалайды. сұрақтар
10 8.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсыну; 8.4.3.1 — жазба жұмыстарында символ мен кейіптеу түрлерін қолданып жазу 8.5.1.3 — етістіктің шартты рай және бұйрық рай қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану Тапсырма жеке орындалады. Оқушылар берілген екі тапсырманың бірін таңдап, жазба жұмысын орындайды. Мұғалім оқушының жазба жұмысында стильді сақтауын, қосымшаларды дұрыс жалғауын, сөйлем соңындағы тыныс белгілерді орынды қолдануын, етістіктің шартты және бұйрық рай қызметін білетіндігін, орынды қолданатынын бағалайды. Жазбаша толық жауапты қажет ететін сұрақтар 20 10
11 8.2.4.1 — идеялық жағынан ұқсас мәтіндердегі оқиғалар желісіне бақылау жасай отырып, мазмұнның дамуын салыстыру және талдау 8.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарын ескеріп айту Тапсырма жеке орындалады. Оқушыға бөлімдерге қатысты тақырып беріледі (тақырып жазылған қағаздар теріс қаратылады). Оқушы берілген тақырып бойынша 1 минут дайындалып, 2 минут сөйлейді. Монолог 8-10 сөйлемнен тұруы керек. 3 минут мұғаліммен талқылайды. Мұғалім оқушының берілген тақырыпты түсініп, тақырыпқа, сұрақтарға лайық жауап беруі, сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарын ескеруі бағаланады. Ауызша толық жауапты қажет ететін сұрақтар Айтылым сабақтан тыс тексеріле ді. 10
Барлығы 30
15
ЖОБА
Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Қазақ тілі мен әдебиеті Т2» пәнінен 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары
Тыңдалым
Достық туралы ойлар
Дүниедегі ең ұлы сезімдердің бірі — достық. Әр адам дүниеге келгеннен кейін өміріндегі сырын, мұң-шерін тарқатып, қуанышы мен қайғысын бөлісетін дос іздейді. Қиындыққа тап болсаң, оны досыңмен бөлісіп, ақылын тыңдап, шешім таба аласың. Басқаға жақсы да адал дос болу үшін, ең алдымен, адамды тыңдай білу, ақыл бере білу қабілеті жоғары болуы тиіс. Достық алдымен адамдардың бір-біріне сенуінен басталады. Сенім артқан сайын, достық та қатаяды. «Достық» туралы нақты ой айтқан философ
А.Шопенгауэр өзінің «Өмірлік данышпандықтың афоризмдері» деген еңбегінде: «Нағыз шынайы достық адамдардың бір-бірімен терең, таза және адал қарым-қатынасын қажет етеді. Бұл — досыңыздың қайғысына, қуанышына ортақтаса білу. Осының бәрі адамның табиғи өзімшілдік, өркөкіректік қасиеттерін жояды», — деген. Бір данышпаннан: «Дос пен ағайынның қайсысы жақсы?» — деп сұрапты. Данышпан «Дос жақсы», — депті. Сол үшін достарыңның ісі жайында ойла, қамқор бол. Себебі, әркім өз досын жадында тұтпаса, достары да оны есінде сақтамайды, ақырында ол доссыз қалады». Халықта «Алтын берген -дос емес, ақыл берген — дос» деген мақал бар. Сенім мен жарқын көңіл — достықты берік ететін тірек. Өзі шынайы дос бола білген адамның достары көп болады, жер бетінде өзін жалғыз сезінбейді.
1. Мәтінде айтылған 1 дұрыс мәліметті анықтаңыз. [V] белгісін қойыңыз.
Достық адамдардың сенімінен басталады. [ ]
Достық өркөкіректік қасиеттерді жоймайды. [ ]
Данышпан: «Ағайын жақсы», — деп жауап береді. [ ]
…. [1]
2. Адам не себепті өзіне дос іздейді?
A) Мұң-шерін тарқатып, мал-дүние, ақша алу үшін
B) Қиын сәттерде өзіне сенімді болу үшін
C) Сырын айтып, қуаныш-қайғысымен бөлісу үшін Д) Өзімшілдік, еріншектік қасиеттерді жою үшін
3. Бос орындарға қажетті сөзді қойыңыз. 2 сөзден артық жазбаңыз.
Адамдардың бір-бірімен терең, таза және адал қарым-қатынасы арқылы ________________________________көрі неді. [1]
4. Мәтінде қандай мақал айтылды? Мағынасын ашып жазыңыз.
Мақал Мағынасы

5. Берілген сұраққа тыңдалым мәтіні бойынша жауап беріңіз.
6. Автордың достық туралы негізгі ойын түйіндеп жазыңыз. [1]
16
ЖОБА
Оқылым
Еламан теңізге тартты. Түнде жел тұрған ба, таяуда жауға үлпілдек қардың бет жағы борап, жағалаудың мұзы қай көктайғақтанып қалыпты. Сонан бұл ақ қар, көк мұз үстінде күні бойы жалғыз. Мұз ояды. Ау қарайды. Теңізге шыққанда, маңындағы кісілерді байқамайтын. Төбеде көк аспан. Табан асты көк теңіз. Екі дүние арасында жабырқау ойды жанына серік қып, күні бойы күйбеңдеп жүріп өмір туралы, өзі жөнінде ойлайды. Теңіз үстінде ғана емес, өмірде де жалғыз екенін ойлайды. Әке-шешеден ерте айырылды. Әкесімен бірге туған ағасы — Есбол бұл арадан бір күншілік жерде тұрады. Баласыз, жалғыз жетім шалдан қайыр шамалы. Ендігі жанашырдан — немере іні — Рай. Бірақ ол жас. Өзі сияқты о да әке-шешеден жастай жетім қалды. Қазір қарт әжесі екеуі өз алдына түтін түтетіп отыр.
Еламан күрсінді. Аяғы астында жатқан бір-екі балықты етігінің тұмсығымен теуіп, өзінен әрегірек ысырып тастады да, аудың арқалығын ұстады. Күтпеген жерден қайын атасы есіне түсіп кетті. Тікбақай тентек шал ел ішіне сыйымсыз. Отбасына да мазасыз. Еламанды «балықшы» деп атап, бұған айтқан қай сөзді де әзілге айналдырып отырады. Оған бұл үйренген. Кеше де қатынаған біреуден «балықшыға сәлем айт, ауыз ашқасын барам», — деп хабар жіберіпті.
1. Балықпен тіршілік етіп жатқан балықшылардың күнделікті күйбең тіршілігі қай жерде өтуде?
A) Балқаш көлінің жағасында
B) Арал теңізі жағасында
C) Каспий теңізі жағасында
Д) Қарасор көлінің жағасында [1]
2. Сөйлемдердің «шын, жалған» екенін анықтаңыз.
Тұжырымды сөйлемдер Ш/Ж
Еламан теңіз жағасында жүріп, тікбақай қайынатасын кездестірді.
Рай қазір қарт әжесімен бірге өмір сүреді.
[1]
3. Төмендегі сөздердің мағынасын түсіндіріп жазыңыз.
Мұз ояды____________________________________________________ [ 1]
4. Мәтіннің 1-абзацында қандай мәселе көтеріледі? 1 сөйлеммен жауап беріңіз. [1]
5. Әңгімедегі кейіпкердің іс-әрекетіне баға беріңіз.
Кейіпкер Іс-әрекеті Бағалаңыз
Еламан
[1]
17
ЖОБА
Жазылым
Берілген 1-2 сұрақтардың біреуіне жауап жазыңыз. Жауапты тиісті стильге келтіріңіз. Қай сұраққа жауап беретініңізді көрсетіңіз. Тиісті шаршыға қанат белгісін (V) қойыңыз.
1 2
1. Қазақстанның су ресурстары. Ә.Нұрпейісов «Қан мен тер» романы (үзінді).
Шығармадағы оқиға болған жер — Арал теңізінің жағалауы. Аралдың шығармадағы және қазіргі жағдайы туралы не ойлайсыз? Эссе жазыңыз. Жазба жұмысында етістіктің бұйрық рай қызметін және шартты рай жұрнақтарын орынды қолданыңыз.
2. Достық пен татулық — таптырмас бақыт
Арада аз күн өтсе де сыйлас, сырлас бола біліп, жазғы демалысты бірге өткізген досыңыз есіңізге түсті. Жылы лебіздеріңізді білдіре отырып, «Дос және достық мақсаты» тақырыбында мәтін жазыңыз. Жазба жұмысында етістіктің бұйрық рай қызметін және шартты рай жұрнақтарын орынды қолданыңыз.
[10]
Айтылым
Бір тақырыпқа таңдау жасап, сол тақырып бойынша монолог дайындаңыз (8-10 сөйлем). Монолог барысында сөз ішінде және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және
тоғыспалы ықпал заңдылықтар
Ұсынылатын тақырыптар:
^ Салыстырып, талдаңыз. Досыңа әзілді асырып айтсаң да, басынып айтпа.
ескеріңіз.
Дос пен досты есеп бұзады не өсек бұзады.
Нағыз дос уақыт өте келе айқындалады.
> Кәсібін таңдауда қателескен адам жетістікке жете ала ма? Пікір білдіріңіз.
> Қазақстан аймақтарындағы тұщы су көздерінің мәселесі қалай шешілуде?
^ Жаңа мамандық меңгергіңіз келсе… ХХІ ғасырдан кейін пайда болатын жаңа мамандықтар туралы не ойлайсыз?
[10]
18
ЖОБА
Балл қою кестесі
Тыңдалым
Сұрақ Жауап Балл Жалпы балл
1 Достық адамдардың сенімінен басталады. 1 5
2 С 1
3 Шынайы достық 1
4 Шынайы дос бола білген адамның достары да көп болады 1
5 Оқушы жауабы бағаланады 1
Оқылым
Әр дұрыс жауап үшін 1 балл қойылады.
Сұрақ Жауап Балл Жалпы балл
1 В 1 5
2 Рай қазір қарт әжесімен бірге өмір сүреді 1
3 Мұзды құралмен теседі 1
4 Еламанның өмірі, себебі ол теңізде емес, өмірде жалғыз екенін ойлайды 1
5 Оқушы жауабы бағаланады 1
Жазылым
Балл Мазмұны мен дұрыс жазылуы (5 балл) Тілі (5 балл)
5 Өте жақсы Жауап толық, нақты негізделген және өте жақсы суреттелген, қарапайым және күрделі идеяларды тиімді ашады. Эссенің құрылымы мен жазылуы жоғары деңгейде, негізгі және қорытынды бөлімдері нақты жазылған, келтірілген аргументтері байланысқан және мазмұнын ашады. Өте жақсы Сабақтас құрмалас сөйлемдерді дұрыс және сәйкес келтіріп жазған, сөздік қоры мол, стильдік қолданысы өте дұрыс. Нақты және жүйелі, елеусіз қателері бар.
4 Жақсы Көптеген түрлі мысалдар мен сілтемелерді қолданған жауап, қарапайым және кейбір күрделі идеяларды ашады. Жалпы эссенің идеясында логикалық дамуы жақсы жазылған, аргументтерді қолдануы мен қорытынды жасау қабілеті көрінеді. Жақсы Грамматикалық формаларды көбіне сәйкесінше жақсы қолданады. Түрлі лексикалық минимумды қолдануға тырысады, сөздік қоры жеткілікті, стильдік қолданысы дұрыс. Жалпы нақты, елеусіз қателері ақпарат беруге кедергі келтірмейді.
3 Қанағаттанарлық Жауапта бірнеше мысалдар келтірілген, бірақ барлық жағдайда негізді емес, қарапайым идеяларды ашқанымен, суреттеуі аз. Эссе дұрыс жазылған, бірақ кей кезде аргументтері логикалық жағынан Қанағаттанарлық Қарапайым грамматикалық формалар мен күнделікті лексикалық минимумды қолданады, сөздік қоры жеткілікті, стильдік қолданысы көп жағдайда дұрыс. Көбіне нақты, қателері бар, бірақ ақпарат беруге кедергі келтірмейді.
19
ЖОБА
дамытылмаған.
2 Төмен Негізгі тақырыпты ашуға тырысады, бірақ көптеген қателіктер мен сәйкессіздіктер кетіреді, тек қарапайым идеяларды ашады. Эссенің құрылымы шектеулі, аргументтері дамымаған. Төмен Сөздік қоры шектеулі, жай сөйлемдерді қолданады, қайталаулар көп, сөздік қоры мен стильдік қолданысы жеткіліксіз. Орфография мен негізгі грамматикалық формалар қате қолданылған, мағынасы кейде түсініксіз.
1 Өте төмен Жауап түсініксіз, тақырыпқа байланысты сілтемелер аз, сұраққа жауап бермеді. Эссенің құрылымы мен аргументтерді қолдануы төмен деңгейде, идеялары жүйесіз. Өте төмен Тек қарапайым сөйлемдер мен шектеулі сөздік қорды қолданады, көп құрылымдары аяқталмаған және қате. Көптеген қателіктер кетірген, түсінуге қиындық келтіреді.
0 Жауап жоқ Жауап жоқ
Айтылым
Балл Негізгі ойды ашуы (5 балл) Сөз қолданысы (5 балл)
5 Күрделі идеялар мен тұжырымдамаларды өте жақсы түсіндіреді және ашады. Өз көзқарасын жүйелі және нақты дәлелдермен көрсетеді. Қажетті ақпаратқа дұрыс талдау жасайды және бағалайды. Жауабы нақты және орынды. Кездейсоқ немесе кішігірім қателіктер кетіреді. Кішігірім қателіктер түсінуге кедергі келтірмейді.
4 Қүрделі идеялар мен тұжырымдамаларды нақты тауып ашады және түсіндіреді. Өз көзқарасын көбіне жақсы дәлелдермен келтіреді. Қажетті ақпаратты жалпы алғанда талдайды және бағалайды Жауабы көбіне нақты, тіл қолданысында кездейсоқ қателіктер кетіреді. Қателіктер түсінуге кедергі келтірмейді.
3 Қарапайым идеяларды ашады және түсіндіреді. Өз көзқарасын дәлелдеуге негіз шамалы. Қажетті ақпаратты талдау мен бағалауы қанағатсыз. Жауабы нақты, тіл қолданысында қателіктер кетіреді. Жалпы қателіктер түсінуге кедергі келтірмейді.
2 Қарапайым ойларды түсіндіреді, негізгі ойды ашуы шектеулі. Өз көзқарасын бірнеше дәлелмен немесе дәлелсіз жеткізеді. Қажетті ақпаратты талдауға және бағалауға тырысады, бірақ көбіне сәтсіз. Қарапайым сөз қолданысында анық қателіктер кетіреді. Қателіктер түсінуге біршама кедергі келтіреді.
1 Өте аз ой жеткізеді, түсініксіз немесе негізгі ойлар ашылмаған. Тек негізгі ақпаратты береді. Көбіне ақпарат қажетсіз. Жиі қате кетіреді. Қателіктер түсінуге кедергі келтіреді.
0 Идеясын, ойын жеткізе алмайды. Сөз қолданысы сәйкес емес.
20
ЖОБА
3-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
3-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы — 40 минут
Тыңдалым — 10 минут Оқылым — 10 минут Жазылым — 20 минут
Айтылым сабақтан тыс тексеріледі (әр білім алушыға 2 минут беріледі)
Балл саны — 30 Тапсырмалар түрлері
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар
Көп таңдауы бар сұрақтар
Толық жауапты қажет ететін сұрақтар
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсандық жиынтық бағалаудың нұсқасы 4 компоненттен тұрады. Бірінші компонент -тыңдалым, екінші компонент — оқылым, үшінші компонент — жазылым және тілдік бағдар, төртінші компонент — айтылым дағдыларын тексеруге арналған.
Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
*Тап сыр ма Қамтылатын мақсаттар *Тапсырмаларға сипаттама *Тапсырма лар түрлері *Орындау уақыты, мин Балл
1 8.1.4.1 — орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау 8.1.6.1 — тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап беру Тапсырма жеке орындалады. Оқушылар тақырыпқа қатысты 140-170 сөзден тұратын тыңдалым мәтінін 2 рет тыңдайды. Мәтінді тыңдау барысында мазмұнды түсінуге бағытталған бірінші тапсырмада үш дұрыс жауапты анықтайды. Екінші тапсырмада шын, жалған ақпаратты анықтайды. Үшінші тапсырмада бос орындарға тиісті сөздерді жазады. Төртінші тапсырмада мәтіннің тақырыбы мен идеясын анықтайды. Мұғалім оқушының мәтін мазмұнын түсінгенін бағалайды. Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар 2 1
2 2 1
3
4
5 Көп таңдауы бар сұрақтар 2 1
2 1

2 1
Толық жауапты қажет ететін сұрақтар
6 8.3.4.1- мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып, талдау жасау 8.3.5.1- қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолдана отырып, мәтінге өзгеріс Тапсырма жеке орындалады. Оқушылар тақырыпқа қатысты 200-230 сөзден тұратын әңгіме оқиды. Бірінші тапсырмада мәтін бойынша 1-ден 4-ке дейінгі сөйлемдерді А-дан О-ге дейінгі сөйлем соңымен байланыстырып, тиісті нұсқаны Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар 2 1
7
Көп таңдауы бар сұрақтар 2 1
2 1
21
ЖОБА
енгізу, ерекшеліктерді бақылау қояды. Екінші тапсырмада төрт жауабы бар бір жабық сұраққа жауап береді. Үшінші тапсырмада мәтіннен берілген сөздердің синонимін табады. Төртінші тапсырмада блум сұрақтарына жауап береді. Мұғалім оқушының мәтін мазмұнын түсінгенін, сөздік қорын орынды пайдалана алуын, өмірдегі жағдаяттарға өз көзқарасын білдіре алуын бағалайды. 2 1
8
9
Толық жауапты қажет ететін сұрақтар 2 1
10
11 8.4.2.1 — эссе құрылымы мен дамуын сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсыну 8.4.5.1 — тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазу (жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер); сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану 8.5.1.5 демеулік шылаулардың (сұраулық, күшейткіш) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану Тапсырма жеке орындалады. Оқушылар берілген екі тапсырманың бірін таңдап, жазба жұмысын орындайды. Мұғалім оқушының жазба жұмысында стильді сақтауын, күшейткіш, себеп-салдар үстеулерін, қосымшаларды дұрыс жалғауын, сөйлем ішіндегі, соңындағы тыныс белгілерді орынды қолдануын бағалайды. Жазбаша толық жауапты қажет ететін сұрақтар 20 10
12 8.2.5.1 — пікірталасқа қатысушылар берілген тақырып бойынша өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру 8.2.2.1 — түрлі жанрдағы көркем мәтіндерге сүйене отырып, көңіл күйді білдіруде ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу 8.5.1.5. — демеулік шылаулардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану Тапсырма жұпта орындалады. Екі оқушыға бөлімдерге қатысты ортақ тақырып беріледі (тақырып жазылған қағаздар теріс қаратылады). Жұптағы оқушылар берілген тақырып бойынша диалогке түседі (әр оқушы диалогте 8-10 сөйлем айту керек). Мұғалім оқушының берілген тақырыпты түсініп, соған қатысты жұбына сұрақтар қоюын, сұрақтарға лайық жауап беруін бағалайды. Екі оқушының балы бір-біріне тәуелді емес. Ауызша толық жауапты қажет ететін сұрақтар Айтылым сабақтан тыс тексеріледі, әр білім алушыға 2 минут беріледі. 10
22
ЖОБА
Барлығы
40 минут 30
Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Қазақ тілі мен әдебиеті Т2» пәнінен 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары
Тыңдалым
Қызым — жағадағы құндызым, ұлым — аспандағы жұлдызым …
Қазақ ауылында бала тәрбиесіне бүкіл ауылдың үлкендері, әсіресе қарттары араласқан. Ата-бабамыз ұлды өздеріндей еңбексүйгіш, жауынгер, әнші, күйші, аңшы, құсбегі — бесаспап азамат етіп, тәрбиелеуді мақсат еткен. Жігіттің бойына өнер мен еңбекті, ізгі адамгершілік қасиеттерді қатар сіңірген. Ер баланы бес жасынан бастап, ат жалын тартып, азамат болғанға дейін мал бағу мен аң аулауға, отын шабуға, қора салуға, ағаштан, теріден, темірден түрлі тұрмысқа қажетті бұйымдар жасауға, яғни қолөнер шеберлігіне баулыған. Әсіресе әкелері мен аталары ұлдарға мал жаюдан бастап, шаруаның алуан тәсілдерін үйретіп баққан.
Қонақ күту, үлкенге иіліп сәлем беру, ән айтқызу, домбыра тартып, күй шерткізу, өлең-жыр жаттату, жаңылтпаш, жұмбақ үйрету немесе теңге алу, жамбы ату, аударыспақ, сайыс, көкпар, күрес сияқты ұлт ойындарын үйрету тәрбиенің басты шарты болып есептелген.
Қай ата-ананы алсақ та, қызының ертең барған жерінде «балдай батып, судай сіңіп» кетуін, жақсы жар, әдепті келін, аяулы ана болуын армандайды. Қасиетті ана қызының тәрбиелі жан болып өсуі үшін жасынан-ақ қарияның алдынан аттатпай өсіреді. Халқымыз «келіннің — аяғынан, қойшының таяғынан» дегенде, жаңа отаудың береке-құтын, ағайын-туыс, ауыл арасындағы беделін, болашақ ұрпағына дұрыс тәлім-тәрбие беруін келіннің жақсы-жаман қасиеттерімен өлшеген.
1. 3 дұрыс жауапты анықтаңыз, қоршаңыз.
Ер баланы бес жасынан бастап … баулыған.
A) отын шабуға
B) аң аулауға
C) ат жалын тартуға Б) мал бағуға
Е) кеш жатуға Ғ) киіз басуға________
[1]
2. Сөйлемдердің «шын, жалған» екенін анықтаңыз.
Тұжырымды сөйлемдер Ш/Ж
Қазақ халқы жігіттің бойына адамгершілік қасиеттерді сіңірген.
Халқымыз «келіннің — таяғынан, қойшының аяғынан» — дейді.
[1]
3. Мәтінді мұқият тыңдап отырып, бос орындарға тиісті сөздерді жазыңыз.
Ұлттық ойын атаулары
[1]
4. Сұрақтарға жауапты 5 сөзден артық жазбаңыз.
Мәтіннің идеясы
[1]
23
ЖОБА
5. Сұрақтарға мысалдармен жауап беріңіз.
Қазақ халқы ұл баланы қалай тәрбиелеген? Қыз баланы қалай өсірген?

[1]
Оқылым
1-мәтін
Қыс қатты. Қар қалың. Қасқырды қар көтереді. Атты көтере алмайды. Мұның бәрі екі қасқыр жайындағы Қараадыр елінің аңыз-әңгімесі еді. Жиын болып көпшілік бас қосса, көп әңгімелері екі қасқыр жайында болатын. Көксерек семіргенде, ірілеп өскенде — осындай даңқ, атақ ішінде семіріп, өсіп келе жатыр еді. Осы күйлердің бәрімен қатар, Көксерек оңашада елсізде қатты ойыншы болатын. Түс кезінде, я таңертең бір малды тасада аунатып жеп алып, елсіздегі қашандау жатақтарына қайтады. Сондайда ақ қасқыр жүрістен талып келіп тынығып жатса, Көксерек айналасында қар боратады. Жүгіріп екпіндеп кеп тістеп өтеді. Басынан асып аунап түседі, кейде ақ қасқыр ырылдап тісін сақылдатып, құлағын жымитып, ашумен тап береді. Ондайда Көксерек те қатты қорылдап гүр-гүр етеді. Кейде секіріп кеп ақ қасқырдың желкесінен қапсыра тістеп алып, қысып тұрып-тұрып барып қоя береді. Екеуі осыдан әрі ұзасып барып таласпайды. Артынан Көксерек қайта ойнайды.
2-мәтін
Мұхтар Әуезовтің «Көксерек» әңгімесінде ауыл баласы Құрмаштың қасқырдың күшігін асырап алуы жайында. Қаламгер туындысында табиғаттағы тағылық заңы, адам мен жан-жануар арасындағы шекараны шебер суреттейді. Көксеректі күшік кезінен қамқорлықпен құшағына алып, мәпелеп өсірген Құрмаш сүйкімді бөлтірігін кімнен де болсын қорғаштағанымен, ауыл ақсақалдары қасқырдың бөлтірігінен секемденіп, тағылық заңның өзгермейтінін бала Құрмашқа түсіндіруге тырысады. Әйткенмен, өсе келе далаға қашып, бірнеше күн қатарынан бой көрсетпеуге дағдылана бастаған Көксерек арада біраз уақыт өткен соң бір топ қасқырды бастап, өзге ауылдармен қатар Құрмаш ауылының қойларына да шабуыл жасай бастайды. Мұның арты Көксеректің қой бағып жүрген Құрмашқа шауып, қамқор болған иесін өлтіруіне ұласады. Адамзат пен жануар әлемінің заңы басқа және ол тоғыспайды да. Тоғысқан жағдайда, артының жақсылыққа апармасын әңгімеден ұғынғандаймыз.
1. Қай тақырып екі мәтінге де ортақ?
A) Тазыны асырап алу
B) Қараадыр қасқыры
C) Ауылдың аңыз-әңгімесі Д) Қасқырлардың қырылуы
[1]
2. Екі мәтіннен мына сөздердің синонимін табыңыз.
а. тойынып -_______________________________________________________________________________
б. жабайы -___________________________________________________________________________ [1]
24
ЖОБА
3-4. Мәтіндерді салыстырып, ұқсастығы мен айырмашылығын анықтаңыз, кестені толтырыңыз.
1-мәтін 2-мәтін
Түрі, жанры

Стилі

Тілі

[2]
5. Сұраққа жауап беріңіз. Егер сіз автор болсаңыз, әңгіме мазмұнына қандай өзгеріс енгізер едіңіз?
[1]
Жазылым
Бұл бөлімде 2 сұрақтың біреуіне жауап жазыңыз. Жауапты тиісті стильге келтіріңіз.
Қай сұраққа жауап беретініңізді көрсетіңіз. Тиісті шаршыға қанат белгісін (V) қойыңыз.
1 2
1. Табиғатқа, жануарларға, құстарға адам қолынан қастандықтар көптеп жасалуда деген пікір айтылады. Бұған кім кінәлі? Осы көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқындап, эссе жазыңыз. Жазба жұмысында күшейткіш, себеп-салдар үстеулерін тиімді пайдаланып, сөздерді орфографиялық нормаға сай жазып, қосымшаларды дұрыс жалғауға мән беріңіз, сөйлем ішінде, соңында қойылатын тыныс белгілерін орынды қолданыңыз.
2. Халқымыз бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. Бала — өте нәзік те сезімтал адам. Баланы қалайша тәуелсіз, бірегей, мақсатты етіп тәрбиелеуге болады? Өз позицияңызды ұстанып, аргументтер келтіре отырып, эссе жазыңыз. Жазба жұмысында күшейткіш, себеп-салдар үстеулерін тиімді пайдаланып, сөздерді орфографиялық нормаға сай жазып, қосымшаларды дұрыс жалғауға мән беріңіз, сөйлем ішінде, соңында қойылатын тыныс белгілерін орынды қолданыңыз.
[10]
25
ЖОБА
Айтылым
Бір тақырыпқа таңдау жасап, сол тақырып бойынша жұбыңызбен диалог құрастырыңыз (8-10 сөйлем). [10]
Ұсынылатын тақырыптар:
^ Өзіңіз білетін тарихи тұлғалардың тағылымы жайында сөз қозғаңыз.
> Өзге ұлт өкілдері Наурызда қандай ас әзірлейді? Ұлттық тағамдардың мәні, құрамы, ерекшеліктері жайында айтып беріңіз. Б.Ж.Бопайұлы «Қазақы наурызнама» кітабынан мысалдар келтіріңіз.
> Төмендегі мақалдарды талқылаңыз. «Қызым — жағадағы құндызым, ұлым — аспандағы жұлдызым» тақырыбымен байланыстырыңыз.
Балапанды торғайлар,
Өрт болмасын тілейді.
Балаларға аналар,
Дерт қонбасын тілейді.
Атадан жақсы ұл туса,
Елінің қамын жейді.
Атадан жаман ұл туса,
Елінің малын жейді.
> Қазақстан биоалуантүрлілікті сақтау ассоциациясы (ҚБСА) Қазақстан құстар қорғау одағымен бірге 2017 жылдың құсын таңдады. Бұл — үкі. Үкіні сипаттаңыз. Таңдау себебін түсіндіріңіз.
26
ЖОБА
Балл қою кестесі
Тыңдалым
Сұрақ Жауап Балл Жалпы балл
1 А, С, Д 1 5
2 Қазақ халқы жігіттің бойына адамгершілік қасиеттерді сіңірген. 1
3 теңге алу, жамбы ату, аударыспақ, сайыс, көкпар, күрес (оқушы 2-3 ойын атауын жазса жеткілікті) 1
4 Оқушы жауабы бағаланады 1
5 Оқушы жауабы бағаланады 1
Оқылым
Әр дұрыс жауап үшін 1 балл қойылады.
Сұрақ Жауап Балл Жалпы балл
1 В 1 5
2 Семіріп 1
3 Тағы 1
4 Оқушы жауабы бағаланады 1
5 Оқушы жауабы бағаланады 1
Жазылым
Балл Мазмұны мен дұрыс жазылуы (5 балл) Тілі (5 балл)
5 Өте жақсы Жауап толық, нақты негізделген және өте жақсы суреттелген, қарапайым және күрделі идеяларды тиімді ашады. Эссенің құрылымы мен жазылуы жоғары деңгейде, негізгі және қорытынды бөлімдері нақты жазылған, келтірілген аргументтері байланысқан және мазмұнын ашады. Өте жақсы Сабақтас құрмалас сөйлемдерді дұрыс және сәйкес келтіріп жазған, сөздік қоры мол, стильдік қолданысы өте дұрыс. Нақты және жүйелі, елеусіз қателері бар.
4 Жақсы Көптеген түрлі мысалдар мен сілтемелерді қолданған жауап, қарапайым және кейбір күрделі идеяларды ашады. Жалпы эссенің идеясында логикалық дамуы жақсы жазылған, аргументтерді қолдануы мен қорытынды жасау қабілеті көрінеді. Жақсы Грамматикалық формаларды көбіне сәйкесінше жақсы қолданады. Түрлі лексикалық минимумды қолдануға тырысады, сөздік қоры жеткілікті, стильдік қолданысы дұрыс. Жалпы нақты, елеусіз қателері ақпарат беруге кедергі келтірмейді.
3 Қанағаттанарлық Жауапта бірнеше мысалдар келтірілген, бірақ барлық жағдайда негізді емес, қарапайым идеяларды ашқанымен, Қанағаттанарлық Қарапайым грамматикалық формалар мен күнделікті лексикалық минимумды қолданады, сөздік қоры жеткілікті, стильдік қолданысы
27
ЖОБА
суреттеуі аз. Эссе дұрыс жазылған, бірақ кей кезде аргументтері логикалық жағынан дамытылмаған. көп жағдайда дұрыс. Көбіне нақты, қателері бар, бірақ ақпарат беруге кедергі келтірмейді.
2 Төмен Негізгі тақырыпты ашуға тырысады, бірақ көптеген қателіктер мен сәйкессіздіктер кетіреді, тек қарапайым идеяларды ашады. Эссенің құрылымы шектеулі, аргументтері дамымаған. Төмен Сөздік қоры шектеулі, жай сөйлемдерді қолданады, қайталаулар көп, сөздік қоры мен стильдік қолданысы жеткіліксіз. Орфография мен негізгі грамматикалық формалар қате қолданылған, мағынасы кейде түсініксіз.
1 Өте төмен Жауап түсініксіз, тақырыпқа байланысты сілтемелер аз, сұраққа жауап бермеді. Эссенің құрылымы мен аргументтерді қолдануы төмен деңгейде, идеялары жүйесіз. Өте төмен Тек қарапайым сөйлемдер мен шектеулі сөздік қорды қолданады, көп құрылымдары аяқталмаған және қате. Көптеген қателіктер кетірген, түсінуге қиындық келтіреді.
0 Жауап жоқ Жауап жоқ
Айтылым
Балл Негізгі ойды ашуы (5 балл) Сөз қолданысы (5 балл)
5 Күрделі идеялар мен тұжырымдамаларды өте жақсы түсіндіреді және ашады. Өз көзқарасын жүйелі және нақты дәлелдермен көрсетеді. Қажетті ақпаратқа дұрыс талдау жасайды және бағалайды. Жауабы нақты және орынды. Кездейсоқ немесе кішігірім қателіктер кетіреді. Кішігірім қателіктер түсінуге кедергі келтірмейді.
4 Қүрделі идеялар мен тұжырымдамаларды нақты тауып ашады және түсіндіреді. Өз көзқарасын көбіне жақсы дәлелдермен келтіреді. Қажетті ақпаратты жалпы алғанда талдайды және бағалайды Жауабы көбіне нақты, тіл қолданысында кездейсоқ қателіктер кетіреді. Қателіктер түсінуге кедергі келтірмейді.
3 Қарапайым идеяларды ашады және түсіндіреді. Өз көзқарасын дәлелдеуге негіз шамалы. Қажетті ақпаратты талдау мен бағалауы қанағатсыз. Жауабы нақты, тіл қолданысында қателіктер кетіреді. Жалпы қателіктер түсінуге кедергі келтірмейді.
2 Қарапайым ойларды түсіндіреді, негізгі ойды ашуы шектеулі. Өз көзқарасын бірнеше дәлелмен немесе дәлелсіз жеткізеді. Қажетті ақпаратты талдауға және бағалауға тырысады, бірақ көбіне сәтсіз. Қарапайым сөз қолданысында анық қателіктер кетіреді. Қателіктер түсінуге біршама кедергі келтіреді.
1 Өте аз ой жеткізеді, түсініксіз немесе негізгі ойлар ашылмаған. Тек негізгі ақпаратты береді. Көбіне ақпарат қажетсіз. Жиі қате кетіреді. Қателіктер түсінуге кедергі келтіреді.
0 Идеясын, ойын жеткізе алмайды. Сөз қолданысы сәйкес емес.
28
ЖОБА
4-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
4-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы — 40 минут
Тыңдалым — 10 минут Оқылым — 10 минут Жазылым — 20 минут
Айтылым сабақтан тыс тексеріледі (әр білім алушыға 2 минут беріледі)
Балл саны — 30 Тапсырмалар түрлері
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар
Көп таңдауы бар сұрақтар
Толық жауапты қажет ететін сұрақтар
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсандық жиынтық бағалаудың нұсқасы 4 компоненттен тұрады. Бірінші компонент -тыңдалым, екінші компонент — оқылым, үшінші компонент — жазылым және тілдік бағдар, төртінші компонент — айтылым дағдыларын тексеруге арналған.
Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
*Тапс ырма Қамтылатын мақсаттар *Тапсырмаларға сипаттама *Тапсырма лар түрлері *Орындау уақыты, мин Балл
1 8.1.2.1 -тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді ақпараттарды анықтау 8.1.6.1 — тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап беру Тапсырма жеке орындалады. Оқушылар тақырыпқа қатысты 140-170 сөзден тұратын тыңдалым мәтінін 2 рет тыңдайды. Мәтінді тыңдау барысында оқушы бірінші тапсырмада тест, екінші тапсырмада сәйкестендіру, үшінші тапсырмада ақпараттарды ретімен орналастыру, төртінші тапсырмада бос орынға қажетті сөзді қою, бесінші тапсырмада сұраққа жауап беру сұрақтарын орындайды. Мұғалім оқушының мәтін мазмұнын түсінгенін бағалайды. Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар 2 1
2 2 1
3
4
5
Көп таңдауы бар сұрақтар 2 1
2 1
Толық жауапты қажет ететін сұрақтар 2 1

6 8.3.1.1- перифраз түрінде берілген сұрақ арқылы қажетті ақпаратты анықтау 8.3.6.1 тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра Тапсырма жеке орындалады. Оқушылар тақырыпқа қатысты 180-200 сөзден тұратын мәтінді оқиды. Бірінші тапсырмада дұрыс жауапты анықтайды. Екінші тапсырмада сөздердің мағынасын анықтап жазады. Үшінші тапсырмада бір шумақты қара сөзбен қайта жазады. Төртінші тапсырмада ақындардың сөз қолданысын Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар 2 1
29
ЖОБА
7 отырып, баға беру бағалайды. Соңғы тапсырмада сұраққа жауап береді. Мұғалім оқушының мәтін мазмұнын түсінгенін, сөздік қорын орынды пайдалана алуын, өмірдегі жағдаяттарға өз көзқарасын білдіре алуын бағалайды.
8 Көп таңдауы бар сұрақтар 2 1
9
10 Толық жауапты қажет ететін сұрақтар 2 1
2 1
2 1
11 8.4.11 -мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын мақала, пікір, интервью жазу 8.5.2.1 — жазба жұмыстарында себеп-салдар, талғаулы, кезектес салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру Тапсырма жеке орындалады. Оқушылар берілген екі тапсырманың бірін таңдап, жазба жұмысын орындайды. Мұғалім оқушының жазба жұмысында стильді сақтауын, қосымшаларды дұрыс жалғауын, сөйлем соңындағы тыныс белгілерді, салалас құрмалас сөйлемдерді орынды қолдануын бағалайды. Жазбаша толық жауапты қажет ететін сұрақтар 20 10
12 8.2.1.1 — тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау 8.2.6.1 — кесте, диаграмма, нұсқаулық шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпаратты талдау, баға беру Тапсырма жеке орындалады. Оқушыға бөлімдерге қатысты тақырып беріледі Монолог 8-10 сөйлемнен тұруы керек. Мұғалім оқушының берілген тақырыпты түсініп, тақырыпқа, сұрақтарға лайық жауап беруі, сыни ойлауы, сөздік қор, грамматикалық құрылымдарды ескеруі бағаланады. Ауызша толық жауапты қажет ететін сұрақтар Айтылым сабақтан тыс тексеріледі. 10
Барлығы 40 минут 30
30
ЖОБА
Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Қазақ тілі мен әдебиеті Т2» пәнінен 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары
Тыңдалым
Мен еліміздің 2050 жылға дейінгі дамуының жаңа саяси бағдарын жария еттім. Басты мақсат — Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы.
Біздер, қазақстандықтар — бір халықпыз! Біз үшін ортақ тағдыр — бұл біздің Мәңгілік Ел, лайықты әрі ұлы Қазақстан! Мәңгілік Ел — жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы. Бабаларымыздың арманы. Егеменді дамудың 22 жылында барша қазақстандықтарды біріктіретін, ел болашағының іргетасын қалаған басты құндылықтар жасалды. Олар көктен түскен жоқ. Бұл құндылықтар — уақыт сынынан өткен Қазақстандық жол тәжірибесі.
Бірінші — Қазақстанның тәуелсіздігі және Астанасы.
Екінші — бірлік, бейбітшілік пен келісім.
Үшінші — зайырлы қоғам.
Төртінші — экономикалық өсім.
Бесінші — жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы.
Алтыншы — тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы.
Жетінші — еліміздің ұлттық қауіпсіздігі және бүкіләлемдік, өңірлік мәселелерді шешуге жаһандық тұрғыдан қатысу. Осы құндылықтар арқасында біз әрдайым жеңіске жеттік, елімізді нығайттық, ұлы жетістіктерімізді еселедік. Жаңа Қазақстандық Патриотизмнің идеялық негізі осы мемлекет құраушы, жалпыұлттық құндылықтарда жатыр. Біз өз халқымыздың игілігі жолында ұлы мақсаттарды алға қоямыз, сондықтан мен барлығыңызды белсене қатысуға шақырамын! Әсіресе, стратегия жастарымызға арналады.
1. Ел болашағы кімді толғандырады?
A) жастарды
B) ұстаздарды
C) президентті
Д) қоғамды [1]
2. Берілген ақпараттарды мәтін мазмұнына сай сәйкестендіріңіз.
р/с Ақпараттар р/с Ақпараттар Сәйкестендіру жауабы
А Мәңгілік ел 1 Стратегия мақсатына жетуге шақырады.
В Президент 2 Басты құндылықтар жасалды.
С 22 жылда 3 ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы.
[1]
3. Мәтіндегі ақпараттарды ретімен орналастырыңыз.
Мәтіндегі ақпараттар Реті
Еліміздің ұлттық қауіпсіздігі
Зайырлы қоғам
Бірлік, бейбітшілік пен келісім
Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы
Экономикалық өсім
Қазақстанның тәуелсіздігі және Астанасы
Тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы
[1]
31
ЖОБА
4. Бос орындарға тыңдалған мәтін мағынасына қарай қажетті сөздермен толықтырыңыз.
Осы құндылықтар арқасында біз әрдайым жеңіске жеттік,___________________________, ұлы
жетістіктерімізді еселедік.
5. Берілген сұрақтарға тыңдалым мәтіні бойынша жауап беріңіз.
«Қазақстан жолы — 2050» стратегиясының басты мақсаты қандай? [1]
Оқылым
Қатаған ақын: Сүйінбай ақын:
Ау, Сүйінбай, Сүйінбай, Қашырма төрем, қаныңды,
Тоқтат енді сөзіңді. Кіргізейін жаныңды.
Ояйын ба көзіңді! Қатағаннан жеңілсем,
Ақынмын деп ойлайсың, Талап алғын малымды.
Мен тұрғанда өзіңді. Іздегенім осы еді,
Көптігімді-ау айтайын, Іздегенім табылды.
Байлығымды-ау айтайын, Қатаған сөзден жаңылып,
Менің атым Қатаған, Өзіне-өзі қағынды.
Қоңыр Бөрік асында, Мақтанып жүрсің, Қатаған,
Бес жүз жылқы матағам! Бес-алты біткен танаға.
Кенесары төреңнің, Кенесары, Наурызбай,
Басын кесіп алғанмын. Қырғызды келіп бес шауып,
Наурызбайдай бегіңді, Келтірген ауызын тобаға.
Итіме сүйреп салғанмын. Манаптарын кергілеп,
Заты жаман Сүйінбай, Апарып тыққан молаға.
Қане кегіңді алғаның? Бұл Құдайдың қазасы,
Кек алам деп жүргенде, Қазаға қарсы бола ма?
Ішіңде кетер арманың. Байлығың сенің белгілі,
Көптігімді айтайын, Жаздай егін айдайсың,
Қазақтың шауып жылқысын, Жалғыз бұзау байлайсың.
Алдына салып айдаған! Түлкілікті қоймайсың,
Байлық десең, бізде бар, Сүйінбай сынды ақынды,
Батырлық десең, бізде бар! Жеңемін деп ойлайсың.
Құлақ сап, тыңда, Сүйінбай! Аз қонаққа ақ сұрап,
Сүйінбай ақын байқадым, Көп қонаққа ет сұрап,
Қағылып қалды сайтаның. Қазақ жақын қонғанда,
Кезегіңді алып сөйлеші, Келуші едің мал сұрап.
Сыртыңнан байқап қарайын?! Топ бастаған бұлбұлмын, Сөз бастаған жүйрікпін, Судан шыққан сүйрікпін, Бәйгеден озған дүлділмін. Шығарма Қатаған үніңді, Есіңе сақта бүгінгі, Қанатың сынған күніңді.
32
ЖОБА
1. Кенесары мен Наурызбайдың ерлігі қалай сипатталады?
A. әскер бастаған жүйріктер
B. манаптарды бағындырған батырлар
C. топ бастаған дүлдүлдер
Д. бәйгеден озып шыққан батырлар [1]
2. Төмендегі сөздердің мағынасын түсіндіріп жазыңыз.
а. Бөрік -__________________________________________________________________________________
б. Манаптар -___________________________________________________________________________ [1]
3. Төменде берілген шумақты, өз сөзіңізбен (қара сөзбен) қайта жазыңыз.
Аз қонаққа ақ сұрап,
Көп қонаққа ет сұрап,
Қазақ жақын қонғанда,
Келуші едің мал сұрап.
[1]
4. Айтыскер ақындардың тапқырлығына баға беріңіз.______________________________________
Бағалаңыз
Қатаған
Сүйінбай
[1]
5. Қазіргі айтыскер ақындарға өз пікіріңізді білдіріп, жауап жазыңыз. [1]
Жазылым
Берілген сұрақтардың біреуіне жауап беріңіз. Жауапты тиісті стильге келтіріп жазыңыз.
Қай сұраққа жауап беретініңізді көрсетіңіз. Таңдаған шаршыға қанат белгісін (■/) қойыңыз.
1 2
1. Қазақстан — Байқоңыр — Ғарыш
Сіз жақында ҚР Халық қаһарманы Т. Мұсабаевпен кездестіңіз. Сізбен болған сұхбатта ғарышкер сіздің, жас жеткіншектердің көкейіндегі сауалдарына жауап берді. Жалпы, нақты, альтернативті, жабық сұрақ түрлерін көрсете отырып, сұхбатты жазыңыз. Жазылымда орфографиялық, пунктуациялық норманы, салалас құрмалас сөйлемдерді орынды қолданыңыз.
Нүсцаулыц:
Кіріспе жазу: журналистің алдына цойган мақсаты;
Сұхбатты жөнге келтіру, таза цагазга барлыц сұрацтар мен жауаптарды жазу; Редакциялау: сұрацтар мен жауаптардың барлығы цаншалыцты цызыцты, маңызды екендігін царап шығу, мәтінді тексеру.
2. «Мәңгілік елдің нұрлы жолы!»
33
ЖОБА
Елбасының кітабы Қазақстанның қазіргі жарқын сәттерін баяндайды. Кітап Президенттің ел жастарына арнаған үндеуі түрінде ойластырылған. «Мәңгілік ел» идеясы бізді ұлы мақсаттарға жетелейді. Мақсатқа жетудің жолында ойыңызды дамыта отырып, «Мәңгілік ел — менің елім» тақырыбында мақала жазыңыз. Жазылымда орфографиялық, пунктуациялық норманы орынды қолданыңыз.
[10]
Айтылым
Бір тақырыпқа таңдау жасап, сол тақырып бойынша монолог дайындаңыз (8-10 сөйлем). Тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданыңыз. Төмендегі ақпаратты пайдаланыңыз.
Ұсынылатын тақырыптар:
ҚАЗАКСТАН ЖОЛЫ-2050: БІР МАҚСАТ, БІР МҮДЛСЫР БОЛАШАҚ
Каіақстан Республнкасының Прсзнденті Н.Ә, НазарбаевтыцҚазақстан ха.ткына Жолдауы ЖаТДАУДАҒЫҚАІАҚСТАІІ ТАРИХЬПІА ЕНЕТІП ІОКҒЕЛІТІВТТ ІІДЕЯ
-плтриогтм
11 НН( )ВАГ ЦІЯЛЛРДЛ
-ГЕаіІОПІЯДА -ЛМ.Г. І ІІІЛІЛЛІІІІ.І. ІЫГЫІ I, гл
-ГЫТЫМДА -АУМЛҚТЫҚДАМУДА -КӨЛІКТЕ ШЕРГЕТПКАДА -ШОБ
-ЭКОНОЛПІКАДА
1.Бір саланы таңдап, әрі қарай дамытудың жолдарын ұсыныңыз.
2.Айтыс өнері туралы не білеміз? Түрлері, ерекшелігі жайында айтып беріңіз.
3. Қазіргі уақыттағы қандай айтыскерлерді білесіз?
4.Тәуелсіз Қазақстанның ғарыш қызметіндегі жетістіктері және «Байқоңыр» ғарыш айлағы жайында не ойлайсыз?
ҚАЗАҚСТАН Э ПП КА2АКН5ТАМ ЭУи
[10]
34
ЖОБА
Балл қою кестесі
Тыңдалым
Сұрақ Жауап Балл Жалпы балл
1 С 1 5
2 3-А, 2-С, 1-В 1
3 1-7, 2-3, 3-2, 4-5, 5-4, 6-1, 7-6 1
4 Елімізді нығайттық 1
5 Басты мақсат — Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы. 1
Оқылым
Әр дұрыс жауап үшін 1 балл қойылады.
Сұрақ Жауап Балл Жалпы балл
1 В 1 5
2 Бөрік — жасы үлкен ақсақалдар киетін бас киімнің түрі. Манап — қырғыздардың руларының ақсүйектері 1
3 Қонақ келгенде айран-сүт, етті қазақтан сұрап келуші едің. 1
4 Оқушы жауабы бағаланады 1
5 Оқушы жауабы бағаланады 1
Жазылым
Балл Мазмұны мен дұрыс жазылуы (5 балл) Тілі (5 балл)
5 Өте жақсы Жауап толық, нақты негізделген және өте жақсы суреттелген, қарапайым және күрделі идеяларды тиімді ашады. Эссенің құрылымы мен жазылуы жоғары деңгейде, негізгі және қорытынды бөлімдері нақты жазылған, келтірілген аргументтері байланысқан және мазмұнын ашады. Өте жақсы Сабақтас құрмалас сөйлемдерді дұрыс және сәйкес келтіріп жазған, сөздік қоры мол, стильдік қолданысы өте дұрыс. Нақты және жүйелі, елеусіз қателері бар.
4 Жақсы Көптеген түрлі мысалдар мен сілтемелерді қолданған жауап, қарапайым және кейбір күрделі идеяларды ашады. Жалпы эссенің идеясында логикалық дамуы жақсы жазылған, аргументтерді қолдануы мен қорытынды жасау қабілеті көрінеді. Жақсы Грамматикалық формаларды көбіне сәйкесінше жақсы қолданады. Түрлі лексикалық минимумды қолдануға тырысады, сөздік қоры жеткілікті, стильдік қолданысы дұрыс. Жалпы нақты, елеусіз қателері ақпарат беруге кедергі келтірмейді.
Қанағаттанарлық Жауапта бірнеше мысалдар келтірілген, Қанағаттанарлық Қарапайым грамматикалық формалар мен
35
ЖОБА
3 бірақ барлық жағдайда негізді емес, қарапайым идеяларды ашқанымен, суреттеуі аз. Эссе дұрыс жазылған, бірақ кей кезде аргументтері логикалық жағынан дамытылмаған. күнделікті лексикалық минимумды қолданады, сөздік қоры жеткілікті, стильдік қолданысы көп жағдайда дұрыс. Көбіне нақты, қателері бар, бірақ ақпарат беруге кедергі келтірмейді.
2 Төмен Негізгі тақырыпты ашуға тырысады, бірақ көптеген қателіктер мен сәйкессіздіктер кетіреді, тек қарапайым идеяларды ашады. Эссенің құрылымы шектеулі, аргументтері дамымаған. Төмен Сөздік қоры шектеулі, жай сөйлемдерді қолданады, қайталаулар көп, сөздік қоры мен стильдік қолданысы жеткіліксіз. Орфография мен негізгі грамматикалық формалар қате қолданылған, мағынасы кейде түсініксіз.
1 Өте төмен Жауап түсініксіз, тақырыпқа байланысты сілтемелер аз, сұраққа жауап бермеді. Эссенің құрылымы мен аргументтерді қолдануы төмен деңгейде, идеялары жүйесіз. Өте төмен Тек қарапайым сөйлемдер мен шектеулі сөздік қорды қолданады, көп құрылымдары аяқталмаған және қате. Көптеген қателіктер кетірген, түсінуге қиындық келтіреді.
0 Жауап жоқ Жауап жоқ
Айтылым
Балл Негізгі ойды ашуы (5 балл) Сөз қолданысы (5 балл)
5 Күрделі идеялар мен тұжырымдамаларды өте жақсы түсіндіреді және ашады. Өз көзқарасын жүйелі және нақты дәлелдермен көрсетеді. Қажетті ақпаратқа дұрыс талдау жасайды және бағалайды. Жауабы нақты және орынды. Кездейсоқ немесе кішігірім қателіктер кетіреді. Кішігірім қателіктер түсінуге кедергі келтірмейді.
4 Қүрделі идеялар мен тұжырымдамаларды нақты тауып ашады және түсіндіреді. Өз көзқарасын көбіне жақсы дәлелдермен келтіреді. Қажетті ақпаратты жалпы алғанда талдайды және бағалайды Жауабы көбіне нақты, тіл қолданысында кездейсоқ қателіктер кетіреді. Қателіктер түсінуге кедергі келтірмейді.
3 Қарапайым идеяларды ашады және түсіндіреді. Өз көзқарасын дәлелдеуге негіз шамалы. Қажетті ақпаратты талдау мен бағалауы қанағатсыз. Жауабы нақты, тіл қолданысында қателіктер кетіреді. Жалпы қателіктер түсінуге кедергі келтірмейді.
2 Қарапайым ойларды түсіндіреді, негізгі ойды ашуы шектеулі. Өз көзқарасын бірнеше дәлелмен немесе дәлелсіз жеткізеді. Қажетті ақпаратты талдауға және бағалауға тырысады, бірақ көбіне сәтсіз. Қарапайым сөз қолданысында анық қателіктер кетіреді. Қателіктер түсінуге біршама кедергі келтіреді.
1 Өте аз ой жеткізеді, түсініксіз немесе негізгі ойлар ашылмаған. Тек негізгі ақпаратты береді. Көбіне ақпарат қажетсіз. Жиі қате кетіреді. Қателіктер түсінуге кедергі келтіреді.
0 Идеясын, ойын жеткізе алмайды. Сөз қолданысы сәйкес емес.
36

2 thoughts on “СОЧ ТЖБ Қазақ тілі мен әдебиеті Т2 орыс 8 сынып

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *