СОЧ ТЖБ Информатика 10 сынып ҚГБ

«Информатика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған спецификация 10-сынып
(қоғамдық-гуманитарлық бағыты)

Мазмұны
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты…………………………………..3
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар………………..3
3. «Информатика», 10 сынып бойынша күтілетін нәтижелер………………………….3
4. Ойлау дағдыларының деңгейі………………………………………………..4
5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу.5
6. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері……………………………5
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ…………………….6
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ……………………13
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ……………………20
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ……………………26
2
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты білім алушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Жиынтық бағалау күтілетін нәтижелер жетістігін және тоқсанға жоспарланған оқу мақсаттарына жеткендігін тексереді.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
Негізгі орта білім беру деңгейінің 10-11 сыныптарына арналған «Информатика» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы.
3. «Информатика», 10 сынып бойынша күтілетін нәтижелер Білім және түсіну
— деректер қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін әзірленген қауіпсіздік шаралары;
— компьютерлік жүйенің қауіпсіздік шаралары;
— деректерді резервтік көшіру қажеттілігін түсінеді;
— «Ыңғайлы дизайн», «Көрнекі дизайн» ұғымдарын түсінеді;
— дизайн түрлерінің қолдану аймақтарын біледі;
— графикалық файлдарды түрлендіру қажеттілігін түсінеді;
— машиналық оқыту принциптерін, нейрондық желілерді, жасанды интеллектті қолдану саласын түсінеді;
— Віосксһаіп технологиясының мақсаты мен жұмысын түсінеді.
Қолдану
— бейне клиптерді өз сценарийіне сәйкес өңдеу үшін дыбыстарды, суреттерді, әсерлерді, өтулерді және мәтінді;
— веб-беттерді құру үшін мамандандырылған редакторлар;
— веб-беттерді құру үшін суреттер, анимация, бейнелерді пайдалану;
— құжаттарды өңдеу және сақтау үшін бұлтты сервистер.
Талдау
-веб-сайт эргономикасының ерекшеліктерін ескере отырып, графикалық редакторды қолдану арқылы сайт үлгісін жасау;
— әртүрлі сәйкестендіру әдістерін қолдануды дәйектеу Салыстыру
— бағдарламалардың бейне-редакциялау мүмкіндіктерін;
— сайт кұру конструкторының мүмкіндіктерін;
— веб-сайтты насихаттау әдістерін;
3
4. Ойлау дағдыларының деңгейі
Ойлау дағдыларының деңгейі Сипаттама Ұсынылатын тапсырмалар түрлері
Білу және түсіну — «ақпараттық қауіпсіздік», «кұпиялылық» және «деректердің тұтастығы» терминдерін түсіндіреді; — қауіпсіздік шараларын сипаттайды, соның ішінде: деректерді резервтік көшіру және шифрлау; — «Ыңғайлы дизайн», «Көрнекі дизайн» ұғымдарын түсінеді; — дизайн түрлерінің қолдану аймактарын біледі; — графикалық файлдарды түрлендіру қажеттілігін түсінеді; — машиналык окыту принциптерін, нейрондык желілерді, жасанды интеллектті колдану саласын түсінеді; — Віосксһаіп технологиясының мақсаты мен жұмысын түсінеді. Деңгейін тексеру үшін қысқа жауапты (ҚЖ) немесе толык жауапты (ТЖ) қажет ететін тапсырмалар колдану ұсынылады
Қолдану — бейне клиптерді өз сценарийіне сәйкес өңдеу үшін дыбыстарды, суреттерді, әсерлерді, өтулерді және мәтінді қолданады; — веб-беттерді кұру үшін мамандандырылған редакторлар колданады; — веб-беттерді кұру үшін суреттер, анимация, бейнелерді пайдаланады; — құжаттарды өңдеу және сақтау үшін бұлтты сервистер қолданады. Деңгейін тексеру үшін кыска жауапты (ҚЖ) немесе толык жауапты (ТЖ) қажет ететін тапсырмалар колдану ұсынылады
Жоғары деңгей дағдылары — веб-сайт эргономикасының ерекшеліктерін ескере отырып, графикалык редакторды колдану арқылы сайт үлгісін жасайды; — әртүрлі сәйкестендіру әдістерін колдануды дәйектейді; — бағдарламалардың бейне-редакциялау мүмкіндіктерін салыстырады; — сайт кұру конструкторының мүмкіндіктерін салыстырады; — веб-сайтты насихаттау әдістерін салыстырады. Деңгейін тексеру үшін кыска жауапты (ҚЖ) немесе толык жауапты (ТЖ) қажет ететін тапсырмалар колдану ұсынылады
4
5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу
Тоқсан Білу және түсіну Қолдану Жоғары деңгей дағдылары
I 25% 50% 25%
II 50% 25% 25%
III 20% 80% 0%
IV 100% 0% 0%
6. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып койған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын нұсқаулық оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрактарын коюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жаткандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып кою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұскаулыкка немесе жұмыстың ұзактығына катысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Токсандык жиынтык бағалаудың аякталуына 5 минут уакыт калғандығын хабарлап отыру
қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
7. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
5
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 25 балл
Тапсырма түрлері:
КТЖ — Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты қажет ететін 10 тапсырма бар.
Бірнеше жауабы бар тапсырмада оқушы берілген жауаптар нұсқасынан тек біреуін таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін тапсырмадағы тізекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше кұрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.
6
1-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тақырыбы Тексерілетін мақсат Ойлау дағдыларының деңгейі Тапсы рма саны* Тапсы рма №* Тапсырм а түрі* Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлім бойынш а балл
10.1А Ақпаратт ық қауіпсіздік Ақпараттық қауіпсіздік 10.1.2.1 «Ақпарат қауіпсіздігі», «құпиялылық» және «тұтастық» терминдерінің мағынасын түсіндіру Білу және түсіну 3 1,2,3 ҚЖ ТЖ 12 7 12
Жеке тұлғаны идентификацияла у әдістері 10.1.2.3 Әртүрлі сәйкестендіру әдістерін қолдануды дәйектеу Жоғары деңгей дағдылары 2 4,5 ҚЖ ТЖ 8 5
10.1В Бейне контент құру Бейнемен жұмыс істеуге арналған программалар 10.2.2.3 Бейнемен жұмыс істеу үшін бағдарламалардың мүмкіндіктерін салыстыру Жоғары деңгей дағдылары 2 6,7 ТЖ 12 6 13
Бейнені монтаждау 10.2.2.2 Бейне клиптерді өз сценарийіңізге сәйкес өңдеп, дыбыстарды, суреттерді, әсерлерді, өтулерді және мәтінді қосу Қолдану 3 8,9,10 ҚЖ ТЖ 8 7
Жобаны әзірлеу және қорғау
Барлығы: 10 40 минут 25 25
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
7
Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Информатика» пәні бойынша
1-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары
1. Берілген ұғымдар мен олардың анықтамасы арасында бағыттауыш арқылы сәйкестік орнатыңыз.
Ақпараттық қауіпсіздік
Құпиялылық
Мәліметтердің біртұтастығы
[3]
2. Ақпараттың құпиялылығына келетін қауіп түрлеріне екі мысал келтіріңіз.
[2]
3. Ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі қауіптерінің бірі — аппараттық жабдықтама. Аппараттық жабдықтаманың ақпарат қауіпсіздігіне келтіретін кері әсерін сипаттаңыз.
1.
2.
[2]
4. Айдар құпия қобдишаның есігін саусағының ізтаңбасы арқылы ашты. Айдардың деректерді қорғаудың қандай тәсілін қолданғанын анықтаңыз және басқа әдістерден айырмашылығын дәйектеңіз.
[2]
5. Кілттік сөздерді пайдаланып, берілген суретте орындалып жатқан үдерістерді
анықтаңыз.__________________________________________________________________________
_____________________Авторизация, идентификация, аутентификация_____________________
Кез-келген ақпараттың жариялануын болдырмау Мәліметтердің сәйкестігін қамтамасыз ету үшін оларға енгізілген шарттар Мәліметтердің оларға қолданылған қандай да бір амалдар нәтижесінде өзгеріске ұшырамағанын
білдіреді__________________
Ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу, пайдалануды, жария етуді, бұрмалауды, өзгертуді, тергеуді, жазба немесе жоюды болдырмау
8
[3]
6. Бейне монтаждауға арналған бағдарламалар бастауыш деңгейде және кәсіби деңгейде болып бөлінеді.
Бастауыш деңгейдегі бағдарламаның артықшылығы:
Кемшілігі:
Кәсіби деңгейдегі бағдарламаның артықшылығы:
Кемшілігі:
[4]
7. Алия «Күз аруы-2019» байқауының талабы бойынша «Менің өмірім» тақырыбында бейнежазба дайындау қажет болды. Алияға тапсырманы орындау үшін бағдарлама ұсыныңыз және таңдауыңызды түсіндіріңіз.
[2]
8. ‘МІпбот Мо^іе Макег бағдарламасында жоба құрудың дұрыс алгоритмін көрсетіңіз.
Раскадровка және уақыт шкаласында орындалатын әрекеттерді орындау (бейне эффектілер, ауысымдар, дыбыс қосу т.б)
1 ‘МІпбот Мо^іе Макег бағдарламасын іске қосу
Жобаны сақтау
Клип жинақтары импорттау (кескіндер, бейне және дыбыстар т.б.)
9. Бейнежазба атауын қосу алгоритмін толықтырыңыз
1. Фильмді монтаждау блогын таңдау;
2 .____________________________________________
3. Атауы және титрмен жұмыс жасау блогында фильмнің атауын жазу;
[2]
э
9
5. Дайын батырмасын басу.
10. Келесі әрекеттер мен орындалатын блоктар арасында сәйкестік орнатыңыз.
[2]
Расскадровка блогы
Уақыт
блогы
шкаласы
Кадрлар арасында алмасу орнату
Дыбыстық сүйемелдеу орнату
Фильмнің соңына титр қосу
Кардлар көрсетілімін реттеу
[3]
10
Балл қою кестесі

Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
Акпараттык
кауіпсіздік
Кұпнялылык
Мәліметтердің
біртүтастып»!
Кез-келген акпараттың жарпялануын болдырмау
Мәлімеггердің сәйкестігіи камтамасьп ету үінін оларга енгізілген шарттар
Мәліметтердің оларга қолдаиылган қапдай да бір амалдар нәтпжесінде өзгсріске үшырамағанын білдіреді__________________
Акпаратка рұксатсыз кол жсткізу, пайдалануды, жария етуді, бүрмалауды, өзгертуді, тергеуді, жазба нсмссс жоюды болдырмау
Әрбір дұрыс
сәйкестік үшін 1 балл
Хакерлердің құпия сөзді бұзуы Қызметкерлердің қасақана таратуы Қызметкерлердің абайсыздар құпия
ақпаратты
ашық түрде қалдыруы
Хакердердің құпия ақпараттар базасын бұзуы *Басқа да дұрыс аргументтер цабылданады
1
1
Макс
2
Кез келген дұрыс аргумент үшін 1 балл
Қатты дискінің зақымдануы
Ақпарат тасымалдауыштардың сынуы немесе зақымдануы
Процессордың істен шығуы Кабелдердің істен шығуы
*Басқа да дұрыс аргументтер қабылданады_______
1
1
Макс
2
Кез келген дұрыс аргумент үшін 1 балл
Биометрикалық әдіс Қауіпсіздігі жоғары, орындалуы жылдам
2
Идсмітмфикация
Лутешификация
Авторизация
Бастауыш деңгейдегі бағдарламаның
артықшылығы:
— Монтаждау жұмысында тәжірибесі жоқ қолданушыға жұмыс жасауға жеңіл.
— Көпшілігі тегін болып келеді.
Кемшілігі:
— Мүмкіндіктері шектеулі;
Кәсіби деңгейдегі бағдарламаның артықшылығы:
— Кәсіби, сапалы фильмдер құруға арналған;
— Көп функционалды, мулти-платформалы; Кемшілігі:
— Ақылы лицензия;
— Тек кәсіби мамандар жұмыс жасау алады.
Әрбір дұрыс
жауапқа 1 балл
1
3
2
3
4
5
3
6
4
11
Бейнежазба монтаждауға арналған бағдарлама ұсынады
Ұсынған бағдарламасының мүмкіндіктерін сипаттайды
Әрбір дұрыс жауап үшін 1 балл
3
Раскадровка немесе уақыт шкаласында орындалатын әрекеттерді орындау (бейне эффектілер, ауысымдар, дыбыс қосу т.б)
‘МІпёот Мо^іе Макег бағдарламасын іске қосу___________________________
Бейнежазбаны сақтау
Клип жинақтары импорттау (кескіндер, бейне және дыбыстар т.б.)
2-ші қадамы үшін 1 балл
3-ші қадамы үшін 1 балл
1. Фильмді монтаждау блогын таңдау;
2. Атауын және титр құру қатарын таңдау;
3. Атауы және титрмен жұмыс жасау блогында фильмнің атауын жазу;
4. Фильм атауының анимациясын, қаріп және түсін баптау;
5. Дайын батырмасын басу.
Әрбір дұрыс қатарға
10
Дұрыс 3 сәйкестікке 3 балл
7
1
1
8
2
1
4
2
9
2
3
12
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 25 балл
Тапсырма түрлері:
КТЖ — Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты қажет ететін 10 тапсырма бар.
Бірнеше жауабы бар тапсырмада оқушы берілген жауаптар нұсқасынан тек біреуін таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін тапсырмадағы тізекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.
13
2-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тақырыбы Тексерілетін мақсат Ойлау дағдылары ның деңгейі Тапс ырма саны* Тапсыр ма №* Тапсыр ма түрі* Орында у уақыты, мин* Балл* Бөлім бойынш а балл
Дизайн теориясы Біздің өміріміздегі дизайн 10.2.1.1 «Дизайн», «қолдану» ұғымдардың түсіндіру Білу және түсіну 2 1,2 ТЖ 6 4 20
10.2.1.2 Түрлер бойынша көрнекі дизайнды жіктеу Жоғары деңгей дағдылары 2 3,4 ТЖ 8 6
Веб-бетке арналған графика 10.2.1.6 Графикалық файлдарды түрлендіру қажеттілігін түсіндіру Білу және түсіну 2 5,6 ҚЖ 4 2
Сайт дизайнын әзірлеу 10.2.1.7 Веб-эргономиканың ерекшеліктерін ескере отырып, графикалық редактор арқылы сайттың дизайн-макетін жасау Қолдану 4 7,8,9,10 ТЖ 22 13
Барлығы: 10 40 минут 20 20
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
14
Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Информатика» пәні бойынша
2-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары
1. «Ыңғайлы дизайн» критерийлеріне мысал келтіріңіз.
a )___________________________________________________________
b) ~
2. «Көрнекі дизайн» ұғымына екі аргумент келтіріңіз. а)_______________________________________________________________
Ь)_
3. Кестені толтырыңыз.
[2]
[2]
Дизайн түрлері
Қолдану аймағы
[3]
4. Асхат «ЮГ-СИТИ» дүкеніне арнап интернет дүкенінің дизайнын құрды.
Асхаттың мамандығы:
Дизайнға қойылатын екі талапты ұсыныңыз.
1.________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________
[3]
5. Асхат векторлы графикалық редакторында сайт логотипін салды және оны *.еёг форматында сақтады. Суретті веб-бетке қою үшін *0ре§ форматына түрлендіру қажет болды. Себебін түсіндіріңіз.
[1]
6. Түрлі графикалық редакторларда файлды ашу үшін түрлендіру қажеттілігінің себебін түсіндіріңіз.
[1]
15
7. ЮГ-СИТИ интернет дүкенінің басты бетін берілген үлгі бетке салыңыз.
[3]
8. ЮГ-СИТИ интернет-дүкенінің «Тапсырыс беру» бетінің дизайнын құрыңыз.
16
[3]
9. Төмендегі сайттың басты бетін қарастырыңыз.
Сайт картасы | Нашар көретіндерге арналған нұсқа Мобильді версия
КОНТАКТ-ЦЕҺТР
27-08-12
Нормативтік техникалық қүжаттардың мемлекеттік бірыңқай қоры
Бірынгай қор жайлы
Қызметтер
Байланыс деректері
і я
Жеке кабинет
Быстрый поиск стандартов по интернет-магазину
Гіоиск по названию
Категории
-барлы&#і179; категориялар —
Разделы/группы по МКС
Сайт үшін қолданылған веб-беттерді атаңыз.
1.________________________________________________
2.______________________________________________
Беттердің қолдану мақсатын сипаттаңыз.
1.______________________________________________
2.
[4]
10. Алдыңғы тапсырмада берілген суретте «Жеке кабинет» мәзірі көрсетілген. Жеке кабинетке ену веб-бетінің дизайн-макетін құрыңыз.
17
Балл қою кестесі
№ Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 Функционалды талапқа сай; Ақпараттар түсінікті; Қарапайым құрылған және басқару жеңіл; 2 Кез келген дұрыс жауапқа 1 балл
2 Дизайны визуалды есте қалады; Веб-эргонономиканы сақтай отырып жасалған сайт; Түстер үйлестігі сақталған. 2 Кез келген дұрыс жауапқа 1 балл
3 Г рафикалық дизайн — Визуалды коммуникациялармен жұмыс; — Жарнамалармен жұмыс; — Ақпараттық графика; Өндірістік дизайн — Техникалық заттар макеті; — Тұрмыстық заттар дизайны; — Киім, аяқ киім т.б дизайны. Орталық — Интерьер дизайны; — Түрлі ашық алаңдардың дизайны. 3
4 Мамандығы: веб-дизайнер Интернет дүкенге қойылатын талаптар: Клиентпен кері байланыс орнату мүмкіндігі; Клиенттің онлайн тапсырыс бере алуы. 1 1 1
5 *.сёг форматы Согеі ^га^ бағдарламасының өзіндік форматы, басқа орталар қолдамайды. 1
6 Түрлі графикалық редакторлар шыққаннан бастап түрлі графикалық файл форматтары шыға бастады. Түрлі орталарда файлдармен жұмыс жасау үшін сол орта қолдайтын форматқа түрлендіру қажеттілігі туындады. 1
7 Тақырып жолы — Логотип, сайт атауы, байланыс телефондары Мазмұны — Толық ақпараттар, суреттер Сілтемелер — Қысқа ақпараттар, басқа дереккөздерге сітемелер 3
8 Тауар түрі блогы Тапсырыс берушінің логині, құпия сөзі Байланыс телефоны Төлем түрі блогы «тапсырыс» батырмасы 3 Кез келген дұрыс ақпарат үшін 1 балл
9 Тақырыбы 1
18
Әдетте веб-беттің жоғарғы жағында үлкен тақырып және логотипі бар таспа. Бұл сондай-ақ, әдетте веб-сайт туралы негізгі жалпы ақпарат болып қалады, мұндай сайт навигациясы және негізгі Байланыс ақпараты. Мазмұны (Дене) Бұл орталықтағы үлкен аймақ, ол бірегей веб-беттер мазмұнының көп бөлігін қамтиды, мысалы, сіз көрсеткіңіз келетін фотогалерея, немесе сіз келушілердің оқығыңыз келетін мақала. Бұл беттің бетіне өзгеретін аймақ. 1 1 1
10 Клиентің аты-жөні 3
Логині, құпия сөзі
«ену» батырмасы
Барлығы 25
19
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 25 балл
Тапсырма түрлері:
КТЖ — Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты қажет ететін 10 тапсырма бар.
Бірнеше жауабы бар тапсырмада оқушы берілген жауаптар нұсқасынан тек біреуін таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін тапсырмадағы тізекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.
20
3-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тақырыбы Тексерілетін мақсат Ойлау дағдыларын ың деңгейі Тапсырм а саны* Тапсы рма №* Тапсыр ма түрі* Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлім бойынш а балл
Сайттың картасы 10.2.1.7 Веб-эргономиканың ерекшеліктерін ескере отырып, графикалық редактор арқылы сайттың дизайн-макетін жасау Қолдану 2 1,2 ТЖ 8 4
Веб- жобалау Сайттың басты беті 10.2.3.1 Сайттар конструкторын қолданып веб-сайт жасау Қолдану 3 3,4,5 ҚЖ ТЖ 10 8
Веб-беттегі мультимедия 10.2.3.2 Мультимедианы веб-бетте орналастыру (дыбыс және бейне) Қолдану 2 6,7 ҚЖ ТЖ 8 6 25
Сайтты жариялау 10.2.3.4 Сайтты жариялау үшін файлды алмастырғышты пайдалану Қолдану 2 8,9 ҚЖ 8 4
Сайтты насихаттау 10.2.3.3 Веб-сайтты насихаттау әдістерін сипаттау Жоғары деңгей дағдылары 1 10 ТЖ 6 3
Барлығы: 10 40 минут 25 25
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
21
Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Информатика» пәні бойынша
3-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары
1. «Сеіихе» әйелдер киімі дүкені сіеіихезһор.кг бір веб-бетін құрыңыз. Веб-бетте «каталогтар» және «тіркелу» батырмасы болуы міндетті.
[2]
2. сіеһіхехһор.кг клиенттермен байланыс блогы «сұрақ-жауап» батырмасы бар. Байланыс блогының дизайн-макетін құрыңыз. Веб-бет аты-жөнін енгізуді, сұрақ-жауап бөлігі,
«жіберу» батырмасын қамтуы тиіс.
[2]
3. Сайттың «Ену» бетінде келесі компоненттер көрсетілген.
22
А
В
С
Іод Іп Баұе
Компоненттердің атауын және маңыздылығын сипаттаңыз. А
В
С
4. ‘шх.сош конструкторында жаңа бет қосу әрекетінің батырмаларының дұрыс ретін нөмірлеп көрсетіңіз.
[3]
За^есІ
] Мепиз & Радез
.4

+ АсИ Раде
5. шх.сош конструкторында «8а^её» және «РиЫізһ» айырмашылығын көрсетіңіз.
[3]
6. Төмендегі веб-бетке дыбыс файлын қосу кодын толықтырыңыз.
< >
< >
<8оигсе 8гс="ти2а/аёаі.">
<р>Ваш браузер не поддерживает прослушивание
<а һгеГ="________________________">Жүктеу

[2]
[3]
7. Сайттың бастапқы бетінде «Клип» бумасындағы уіёео. тр4 файлын ені=500, биіктігі=380 болатындай <уіёео> тегін қолданып код жазыңыз. Автоматты түрде орындалатындай етіп параметрін орнатыңыз.
8. Ооо§1е ^гЫе арқылы жоба нәтижелерін бөлісу қадамдарын дұрыс ретімен көрсетіңіз. Әрбір пайдаланушының сілтемені көруге рұқсаты болуы тиіс.
[3]
Қосымша мәзірден «рұқсат ашу» командасын таңдау
23

«Дайын» батырмасын басу
ОоодІе дискті ашу
Сілтемені көшіріп алу
«Сілтемеге рұқсаты бар әрбір пайдаланушы көре алады» параметрін таңдау
Жоба бумасына тышқанның оң жақ батырмасын басу
[3]
9. Сілтемені санаулы пайдаланушылар көруі үшін орындалатын іс-әрекетті түсіндіріңіз.
[1]
10. Сайтты насихаттаудың әдістеріне мысал келтіріңіз. [1]
Әдістің артықшылығын және кемшілігін сипаттаңыз.
[2]
Балл қою кестесі

Жауап
Балл
Қосымша
ақпарат
Веб-бетке талап бойынша
— Каталогтар батырмасын қосады;
— Тіркелу батырмасын қосады
Талап бойынша
— Аты-жөні, сұрақ-жауап үшін мәтіндік блок құрады
— «жіберу» батырмасын құрады
A. Мәтіндік блок. Құпия сөздің жасырындылығы қауіпсіздікті күшейтеді
B. Батырма. Ену батырмасы жеке кабинетке сілтеме жасайды
C. Таңдау батырмасы. Деректерді Соокіе файлда сақтайды
3 Заүесі
1 ^ Мепиз & Радез
4 1 РиЫізһ
1 1
2 + АсісІ Раде
1 -ші қадамын дұрыс көрсетеді
2-ші қадамын дұрыс көрсетеді
3-ші қадамын дұрыс көрсетеді
«8а^еб» батырмасы сайттың атын беруге мүмкіндік береді
«РиЫіаһ» интернетте жариялауга мүмкіндік береді
<аибіо соп!гоІ8>
Әрбір
дұрыс
1
2
3
4
3
5
1
1
6
3
24
<8оигсе 8гс="рарка/пате.тр3"> <8оигсе 8гс="рарка/пате."> <8оигсе 8гс="рарка/пате.^ау"> <р>Ваш браузер не поддерживает прослушивание <а һгек="рарка/пате.тр3">Скачать аудио қатарға 1 балл
7 <уіёео 8ГС="Клип/ту^іёео. тр4" шёіһ="500" һеі§һ1=380" СОПІШІ8 аиІор1ау>Қысқаша мәлімет<Мёео> Сілтемені көрсетеді — 1 балл Ені, биіктігі параметрін көрсетеді — 1 балл Автоматты орындалу параметрі — 1 балл 3
8 1 Ооо§1е дискті ашу 3 Әрбір 2 дұрыс жауапқа 1 балл
2 Жоба бумасына тышқанның оң жақ батырмасын басу
3 Қосымша мәзірден «рұқсат ашу» командасын таңдау
4 «Сілтемеге рұқсаты бар әрбір пайдаланушы көре алады» параметрін таңдау
5 Сілтемені көшіріп алу
6 «Дайын» батырмасын басу
9 Ортақ қолжетімді қосымша терезеде «Адамдар» бөлігінде қажетті қолданушылардың электронды пошта адрестерін көрсетеді. «Дайын» батырмасын басу. 1
10 Кез келген сайтты насихаттау әдісі көрсетеді — 1 балл Көрсеткен әдістің артықшылығы — 1 балл Көрсеткен әдістің кемшілігі — 1 балл 3
Барлығы: 25
25
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 25 балл
Тапсырма түрлері:
КТЖ — Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты қажет ететін 10 тапсырма бар.
Бірнеше жауабы бар тапсырмада оқушы берілген жауаптар нұсқасынан тек біреуін таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін тапсырмадағы тізекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.
26
4-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тақырыбы Тексерілетін мақсат Ойлау дағдыларын ың деңгейі Тапсы рма саны* Тапсы рма №* Тапсы рма түрі* Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлім бойынша балл
Жасанды интеллект және Віосксһаіп технологияс ы Машиналық оқыту принциптері Нейронды желілердің жұмысы және ұйымдастыру принциптері 10.3.1.1 Машиналық оқыту принциптерін, нейрондық желілерді (нейрондық және синапстар) түсіндіру Білу және түсіну 4 1,2,3,4 ҚЖ ТЖ 16 10 25
Жасанды интеллектіні қолдану саласы 10.3.1.2 Өнеркәсіпте, білім беруде, ойын индустриясында, қоғамда жасанды интеллект қолдану саласын сипаттау Білу және түсіну 3 5,6,7 ҚЖ ТЖ 10 6
Віосксһаіп технологиясы 10.3.1.3 Віосксһаіп технологиясының мақсаты мен жұмысын түсіндіру Білу және түсіну 3 8,9,10 ҚЖ ТЖ 14 9
Барлығы: 10 40 минут 25 25
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
27
Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Информатика» пәні бойынша
4-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары
1. Құрамдас бөліктеріне орай жасанды интеллект құрылымын диаграммада көрсетіңіз.
[3]
2. Ұғымдарға түсінік беріңіз.
«Нейрон»
«Синапс»
[2]
3. Төменде берілген сызба бойынша нейронды желінің жұмыс жасау принципін түсіндіріңіз.
[3]
4. Машиналық оқыту принципін сипаттаңыз және мысал келтіріңіз.
28
5. Жасанды интеллекттің қоғамдағы орнын түсіндіріңіз.
[2]
[2]
6. Яндекс интернет сервисінің жасанды интеллекттеріне мысал келтіріңіз және сипаттаңыз.
7. Жол қауіпсіздігін сақтау жүйелерінде қолданылатын жасанды интеллекттеріне мысал келтіріңіз және жұмысына сипаттама беріңіз.
[2]
8. «ВІоск» және «сһаіп» ұғымдарының арасындағы байланысты түсіндіріңіз.
2.
3.
[2]
9. ВІосксһаіп технологиясының үш жұмыс істеу ерекшелігін анықтаңыз. 1.
[1]
10. ВІосксһаіп технологиясының ұғымдарын сызба арқылы сәйкестендіріңіз.
Транзакция
Әмиян
Бөлінген тізбек
Майнер
Блок
Адамдардың бір-біріне активтерді беруі
Көшірмелері бір уақытта интернет арқылы біріктірілген көптеген тәуелсіз компьютерлерде жаңартылады.
Ақпаратты жоғалудан немесе қолдан жасаудан қорғайды; транзакцияларды растайды______________________________
Нақты қатысушының транзакцияларының барлық тарихын білуге мүмкіндік береді
[3]
Бірнеше транзакциялар туралы таратылған тізілімдегі жазба
Блокта жазылған транзакциялардың барлық қатысушыларынан алынатын комиссия және желінің өзінен алынатын сыйақы
[5]
29
Балл қою кестесі
№ Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 1. _Жасанды интеллект 2. Машиналық оқыту 3. Нейронды желі 3
2 Нейрон-мидағы биологиялық нейронның мінез-құлқын модельдеуге ұмтылатын сандық құрылым Синапс — кіру нейрондарының бірігетін орны, олардан келген сигналдар салмағы десе де болады, әрбір синапс ерекше қасиетке ие, олар сигналды күшейтуі немесе бәсеңдетуі мүмкін. 1 1
3 Нейрон-бұл ақпаратты алатын, оның үстінде қарапайым есептеулерді орындайтын және оны одан әрі тарататын есептеу бірлігі. Олар үш негізгі түрге бөлінеді: кіру , жасырын және шығу. әрбір нейрон сигналды өзінше түрлендіреді, себебі мұндай нейрондар көп (миллиардтар) болғандықтан, кіріс сигналы шығуда дұрыс сигналға түрлендіріледі. 3 Жауабында кіру нейронын қолданса — 1 балл, жасырын нейрон -1 балл, шығу нейроны -1 балл
4 Машиналық оқыту — ол әр мәселеге арнайы код жазуды қажет етпейтін, деректер жиынтығына қарап сізге қызықты ақпаратты қорытып бере алатын жалпы алгоритм идеясы. Код жазудың орнына сіз сол жалпы алгоритмге мәліметтерді бересіз, ал ол болса сол деректерге сүйене отырып өзінің жұмыс істеу логикасын құрады. Мысалы Фейсбук мессенжер қосымшасының жеке тұлғаны анықтайтын, психологиялық ойындары. 2 Анықтама үшін — балл Келтірілген мысал үшін — 1 балл
5 Кез келген салада жұмыс өндірісін жеңілдетеді және шығынды азайтады. Мысалы мұнай өндіру кезінде бірінші жасанды интеллект көмегімен қазба орталығын зерттейді, бұрғылау тереңдігін, мұнай сапасын анықтап болған соң іске кіріседі. Бұл уақытты, шығынды азайтады. 2 Анықтама үшін — балл Келтірілген мысал үшін — 1 балл
6 * Яндекс.Аудармашы, нейрондық желінің арқасында мәтінмәнді ескере отырып, мәтіндерді аударады. Ол бөліктер бойынша емес, қайнар көзді толық қарайды, сондықтан нақты синонимдерді таңдап, ұсыныстар жасайды. • «Алиса» — өздігінен оқитын және адамның астына бейімделген дауыстық көмекші. «Алиса» өзінің өткен жауаптарын ескереді және тәжірибе алады. Әзірлеушілер ол адам тілінің 89-95% түсінетінін айтады. Адамдар үшін 96-98% нормасы 2 Кез келген мысал үшін 1 балл Сипаттамасы — 1 балл
30
болып саналады. «Алиса» тарихты айтып, ойын ойнап, жай ғана пайдаланушымен сөйлесе алады. * Яндекс 2015 жылы ауа-райы ауа-райын болжауды үйренді (кем дегенде, компания өз блогында осылай жазды). Меіеит бірегей технологиясы машиналық оқытуды және классикалық метеорологиялық үлгілерді аудан мен үйге дейінгі дәлдікпен ауа-райын болжау үшін пайдаланады. * Яндекс кептелістер деректерді пайдаланушы құрылғыларынан жинайды, талдайды, содан кейін жол жағдайын болжайды, сапарларға арналған оңтайлы маршруттарды құрайды.
7 «Сергек камералары», «КРИС П камерасы», антирадар қосымшалары және т.б Жұмыс жасау принципіне сипаттама береді 1 1
8 «Віоск» бөлігі — блоктар, «сһаіп» — бұл «тізбек». Віосксһаіп- қатаң бірізділік сақталған блоктар тізбегі. 1
9 1. Блоктағы барлық деректер жинақталып, үнемі толықтырылатын деректер базасын қалыптастырады. 2. Деректер базасынан ештеңе жойылмайды немесе блокты ауыстыру/ауыстыру мүмкін емес. 3. » шексіз » — транзакциялардың шексіз саны жазылуы мүмкін. 3
10 Майнер — Ақпаратты жоғалудан немесе қолдан жасаудан қорғайды; транзакцияларды растайды Транзакция — Адамдардың бір-біріне активтерді беруі. Әмиян — Нақты қатысушының транзакцияларының барлық тарихын білуге мүмкіндік береді. Бөлінген тізбек — Көшірмелері бір уақытта интернет арқылы біріктірілген көптеген тәуелсіз компьютерлерде жаңартылады Блок — Бірнеше транзакциялар туралы таратылған тізілімдегі жазба 1 1 1 1 1
Барлығы: 25
31

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *