СОЧ ТЖБ Физика 7 сынып

«Физика» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалаудың
спецификациясы
7-сынып
2
Мазмұны
1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты…………………………..4
2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмунын анықтайтын құжаттар………..4
3. Күтілетін нәтижелер………………………………………….4
4. Ойлау дағдыларының деңгейі……………………………………5
5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу 6
6. Жиынтық бағалауды өткізу ережелері…………………………….6
7. Модерация және балл қою………………………………………7
1-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ………………………8
2-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ……………………..16
3-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ……………………..21
4-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ……………………..28
3
1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты білім алушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Жиынтық бағалау күтілетін нәтижелер жетістігін және тоқсанға жоспарланған оқу мақсаттарына жеткендігін тексереді.
2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
Негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9-сыныптарына арналған «Физика» пәнінен жаңартылған мазмүндағы үлгілік оқу бағдарламасы.
3. Күтілетін нәтижелер Білу:
— бастапқы физикалық үғымдарды;
— практикалық және эксперименттік жүмыстарды орындау барысында қауіпсіздік техникасының ережелерін;
— физикалық шамалардың өлшем бірліктерін;
— механика (кинематика, динамика, сақталу заңдары), астрономия бөлімдеріндегі үғымдарды, формулаларды, заңдарды және физикалық түрақты шамаларды;
— физикалық қүбылыстарды;
Түсіну:
— шамалардың физикалық мағынасын, механика, астрономияның негізгі терминдері мен заңдарын;
— физикалық қүбылыстардың маңыздылығын;
Қолдану:
— процестер мен қүбылыстарды сипаттау үшін негізгі физикалық үғымдар мен терминдерді;
— тәжірибелік-эксперименттік және зерттеу жүмыстарын қауіпсіз жүргізу әдістерін;
— қолданбалы және оқу тапсырмаларын шешу, практикалық және зертханалық жүмыстарды орындау барысында физика заңдары мен формулаларын;
— нәтижелерді үсынуда графикалық тәсілдерді;
— өлшем бірліктердің Халықаралық жүйесін;
— алынған білімдерін физикалық қүбылыстардың жүру жағдайларын және процестерді түсіндіруге;
Талдау:
— эксперимент нәтижесінде алынған деректерді;
— графиктік және кестелік нысанда берілген ақпаратты;
— заттардың қасиетінің сапалық және сандық қүрамына және оның қүрылымына тәуелділігін;
Жинақтау:
— кесте, сызбанүсқа, хабарлама, баяндама, таныстырылым түрінде көрсету үшін жинақталған және өңделген деректерді, ақпараттарды;
— гипотеза, дәлел және түсініктеме жасауға арналған ғылыми моделдерді және дәлелдемелерді;
— эксперимент және зерттеулер жүргізу жоспарын;
Бағалау:
— жасалған эксперименттің нәтижелерін бағалайды.
4
4. Ойлау дағдыларының деңгейі
Ойлау дағдыларының деңгейі Сипаттама Ұсынылатын тапсырмалар түрлері
Білу және түсіну Білу: — материялық нүкте, жол, жылдамдық, тығыздық, күш, қысым, жүмыс, қуат, потенциалдық және кинетикалық энергия, күш моменті, геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйе үғымдарын; — физикалық шамалардың өлшем бірліктерін; — жылдамдықты, тығыздықты, күшті, қысымды, жүмыс пен қуатты анықтау формулаларын, Гук, Архимед заңдарын, «Механиканың алтын ережесін» және физикалық түрақты шаманы(д); Түсіну: — физикалық қүбылыстарды; — жылдамдықтың, тығыздықтың, күштің, қысымның, жүмыс пен қуаттың физикалық мағынасын, механика заңдарын; — физикалық қүбылыстардың маңыздылығын; Деңгейді тексеру үшін Көп таңдауы бар тапсырмалар (КТБ)және/немесе Қысқа жауапты (ҚЖ)қажет ететін тапсырмаларды пайдалану үсынылады
Қолдану Қолдану: — процестер мен қүбылыстарды сипаттау үшін негізгі физикалық үғымдар мен терминдерді; — қолданбалы және оқу тапсырмаларын шешу, практикалық және зертханалық жүмыстарды орындау барысында Гук, Архимед заңдарын, «Механиканың алтын ережесін» және «Механика» бөлімінің формулаларын; — нәтижелерді үсынуда графикалық тәсілдерді; — өлшем бірліктердің Халықаралық жүйесін; — алынған білімдерін физикалық қүбылыстардың жүру жағдайларын және процестерді түсіндіруге; Деңгейді тексеру үшін Қысқа жауапты (ҚЖ)қажет ететін тапсырмаларды және/немесе толық жауапты (ТЖ) қажет ететін тапсырмаларды пайдалану ұсынылады
Жоғары деңгей дағдылары (талдау, жинақтау, Талдау: — эксперимент нәтижесінде алынған деректерді, Деңгейді тексеру үшін Қысқа жауапты (ҚЖ)қажет ететін тапсырмалардыжәне/немесеТолық
5
— графиктік және кестелік нысанда берілген ақпаратты,
— заттардың қасиетінің сапалық және сандық құрамына және оның құрылымына тәуелділігін; Жинақтау:
— кесте, сызбанұсқа, хабарлама, баяндама, таныстырылым түрінде көрсету үшін жинақталған және өңделген деректерді, ақпараттарды,
— гипотеза, дәлел және түсініктеме жасауға арналған ғылыми модельдерді және дәлелдемелерді,
— эксперимент және зерттеулер жүргізу жоспарын;
Бағалау:
— жасалған эксперименттің нәтижелерін.________________________
жауапты (ТЖ)қажет ететін тапсырмаларды пайдалануүсынылады
5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу
Тоқсан Білу және түсіну Қолдану Жоғары деңгей дағдылары
I 50% 30% 20%
II 63% 25% 13%
III 25% 63% 13%
IV 25% 63% 13%
Барлығы 41% 45% 14%
6. Жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі қүралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дүрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бүрын нүсқаулық оқылып, білім алушыларға жүмыстың орындалу үзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жүмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нүсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сүрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жүмысты өздігінен орындап жатқандығына, жүмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе
калькуляторлар (спецификацияда рүқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жүмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дүрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою үсынылады.
Жүмыс барысында нүсқаулыққа немесе жүмыстың үзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сүрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
6
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жүмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
7. Модерация және балл қою
Барлық мүғалімдер балл қою кестесінің бірдей нүсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жүмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
7
1-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
1-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 20
Тапсырма түрлері:
КТБ — көп таңдауы бар тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нүсқа көп таңдауы бар тапсырмаларды, қысқа және толық жауапты сүрақтарды қамтитын 9 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар тапсырмаларға оқушылар үсынылған жауап нүсқаларынан дүрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа жауапты қажет ететін сүрақтарға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сүрақтарда оқушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Оқушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше қүрылымдық бөліктерден/сүрақтардан түруы мүмкін.
8
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тексерілетін мақсат Ойлау дағдыларын ың деңгейі Тапсы рма саны* № тапсыр ма* Тапсырма түрі* Орында у уақыты, мин* Балл* Бөлім бойынша балл
Физика -табиғат 7.1.1.1 — физикалық қүбылыстарға мысалдар келтіру Білу және түсіну 2 КТБ 1 1
туралы ғылым Физикалық 7.1.2.1 — физикалық шамаларды олардың 81 (Халықаралық бірліктер жүйесі) жүйесіндегі өлшем бірліктерімен сәйкестендіру Білу және түсіну 3 КТБ 1 1
шамалар мен өлшеулер 7.1.2.2 — скаляр және векторлық шамаларды ажырату және мысалдар келтіру; Білу және түсіну 1 КТБ 1 1
7.1.2.3 — үлкен және кіші сандарды жазған кезде еселік және үлестік қосымшаларды білу және қолдану, санды: стандартты түрде жазу Қолдану 5 4 КТБ 2 1 9
7.1.3.1 — дененің үзындығын, көлемін, температурасын және уақытты өлшеу, өлшеу нәтижелерін аспаптардың қателіктерін есепке ала отырып жазу; 7.1.3.2 — кішкентай денелердің өлшемін қатарлау әдісі арқылы анықтау; Қолдану 7 ТЖ 5 5
7.2.1.1 — келесі терминдердің физикалық мағынасын түсіндіру — материялық нүкте, санақ жүйесі, қозғалыстың салыстырмалылығы, траектория, жол, орын ауыстыру Білу және түсіну 6 ҚЖ 4 2
7.2.1.3 — түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс пен бірқалыпсыз қозғалысты ажырата білу Білу және түсіну 5 КТБ 1 1
Механикалық қозғалыс 7.2.1.4 — қозғалыстағы дененің жылдамдығы мен орташа жылдамдығын есептеу Қолдану 4 8 ҚЖ 10 3 11
7.2.1.6 — дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен келесі жағдайларды анықтау: (1) дененің тыныштық күйін, (2) түрақты жылдамдықпен қозғалысын 7.2.1.7 — бірқалыпты қозғалған дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен жылдамдығын анықтау Жоғарғы деңгей дағдылары 9 ҚЖ 15 5
Барлығы: 9 40 20 20
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Физика» пәнінені-тоқсанғаарналған жиынтық бағалаудыңтапсырмалары
1. Скаляр мен векторлық шамалар туралы төменде көрсетілген түжырымдардың қайсысы дүрыс?
A) Скаляр шаманың тек бағыты ғана бар
B) Скаляр шаманың сандық мәні және бағыты бар
C) Векторлық шама тек арақашықтыққа ғана тәуелді Б) Векторлық шаманың сандық мәні және бағыты бар
[1]
2. Төменде көрсетілген суреттердің қайсысы жылу қүбылысына жатады?
А В С Б
[1]
3. Жылдамдықтың өлшем бірлігін көрсетіңіз.
A) с
B) м с) м/с Б) м/с2
[1]
4. Үзындықтың 0,00025 м және 75000 м шамалары жазылған нүсқаны таңдаңыз.
A) 25см, 75км
B) 25мм, 75мм
C) 0,25 мм, 75км Б) 0,25км, 75мм
[1]
5. Төменде көрсетілген суреттер арасынан бірқалыпты түзу сызықты қозғалысты анықтаңыз.
А)

0 «б м «Юм «ібм
В)
0 м/с г 3 м/с 6 м/с 9 м/с
0

10
С)
О)
[1]
6. Суретте автобустың АВСӘ жүрген жолы көрсетілген.
а) Траектория дегеніміз
Ь) Автобустың А пунктінен ^ пунктіне орын ауыстыруын суретке салып көрсетіңіз.
[1]
[1]
7. Оқушыға жіптің ұзындығын анықтауға тапсырма берілді. Берілген тапсырманы орындау барысында оқушы суретте көрсетілгендей сызғыштың екі нүктесі аралығына жіпті орналастырады.
а) Сызғыштың бөлік құнын анықтаңыз.
бөлік құны
[1]
Ь) Жіптің ұзындығын өлшеу қателігін ескере отырып жазыңыз.
ұзындық=__________________±
[2]
11
Оқушыға берілген келесі тапсырма жіптің диаметрін анықтау болды. Бұл тапсырманы орындау үшін оқушы өз қарындашына жіпті орады.
с) орам санын анықтаңыз
орам саны=
[1]
Ъ) жіп диаметрін ХБЖ бойынша өлшем бірлігін ескере отырып анықтаңыз
жіптің диаметрі=
[1]
Велосипедші А пунктінен В пунктіне қарай жүрген суреті көрсетілген.
a) Велосипедші бастапқы 120 секундты 5 м/с жылдамдықпен жүріп өтті. Осы уақытта жүрілген жолды анықтаңыз.
8^=_____________________________________________м
[1]
b) Велосипедші соңғы 40 секундты 8 м/с жылдамдықпен жүрді. Жүрген жол аралығын анықтаңыз.
82=______________________________________________м
[1]
______________________м/с
[1]
с) Велосипедшінің орташа жылдамдығын есептеңіз.
орташа жылдамдық=
9. Суретте жаяу адамның жүргенкоординатасының уақытқа тәуелді графигі берілген.
а) соңғы 20-25 секунд интервалындағы қозғалыстың түрін анықтаңыз
12
Ъ) 0-5 секунд интервалындағы жаяу адамның жылдамдығын анықтаңыз
[1]
[1]
с) 0-5 секунд интервалындағы қозғалыс теңдеуін жазыңыз
[2]
Ъ) адамның демалуға кеткен уақытын анықтаңыз
[ 1]
Жалпы: [20]
13
Балл қоюкестесі
№ Жауап Бал л Қосымша ақпарат
1 Б 1 Жауап дұрыс берілсе ғана 1 баллқойылады
2 А 1
3 С 1
4 С 1
5 А 1
6 Траектория — материялықнүктешңөзқозғалысыкезіндесызатын біртұтасс ызығы. 1 Келесі жауаптарды да ескеруге болады: 1. Берілген санақ жүйесінде қозғалыстағы дененің немесе материялықнүкте нің басып өткен нүктелерінің жиыны; 2. Дене қозғалысы кезінде артында қалдырған үздіксіз ізі; 3. Денеқозғалып бара жатқансызық
1
7 а) 0,1 см 1
Ь) 13,2 ±0,1 см 2 Жіп ұзындығын дәл өлшесе 1 балл; Абсолют қателікті дәл анықтап жазса, 1 балл қойылады
с) 6 1
б) 0,114 см немесе 0,11 см 1
8 а) 600 м 1
Ь)320 м 1
с) 5,75 м/с немесе 6 м/с 1
9 а) бірқалыпты түзусызықты кемімелі қозғалыс 1
Ь) 4 м/с 1
с) х0 бастапқы координатаның 0-ге тең екендігін ескерсе х=4і 1
14
1
б) 10 с 1 Жауапты дұрыс деп қабылдауға болады егер 5-15 сек интервалы деп жазса
Жалпы балл 20
15
2-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
2-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 20
Тапсырма түрлері:
КТБ — көп таңдауы бар тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нүсқа көп таңдауы бар тапсырмаларды, қысқа және толық жауапты сүрақтарды қамтитын 8 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар тапсырмаларға оқушылар үсынылған жауап нүсқаларынан дұрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа жауапты қажет ететін сүрақтарға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сүрақтарда оқушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Оқушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше қүрылымдық бөліктерден/сүрақтардан түруы мүмкін.
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тексерілетін мақсат Ойлау дағдыларыны ң деңгейі Тапсыр ма саны* № тапсырм а* Тапсы рма түрі* Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлім бойын ша балл
Тығыздық 7.2.2.13- тығыздықтың физикалық мағынасын түсіндіру Білу және түсіну 2 2 КТБ 3 1 7
7.2.2.12 — әртүрлі пішіндегі қатты дененің немесе сүйықтың көлемін өлшеу үшін өлшеуіш цилиндрді (мензурка) қолдану 7.2.2.15 — тығыздықтың формуласын есептер шығаруда қолдану Қолдану Жоғары деңгей дағдылары 6 ТЖ 12 6
Денелердің өзара әрекеттесуі 7.2.2.1 — инерция қүбылысын түсіндіру және мысалдар келтіру Білу және түсіну 6 3 КТБ 2 1 13
4 ҚЖ 4 2
7.2.2.10 — масса, салмақ және ауырлық күші үғымдарын ажырату Білу және түсіну 1 КТБ 3 1
7.2.2.4 — серпімділік күшінің серіппенің үзаруына тәуелділік графигінен қатаңдық коэффициентін анықтау Қолдану 8 ҚЖ 6 2
7.2.2.5 — Гук заңының формуласы бойыншасерпімділік күшін есептеу Қолдану 7 ҚЖ 6 5
7.2.2.6 — тыныштық, домалау және сырғанау үйкелістерін сипаттау Білу және түсіну 5 ҚЖ 4 2
Барлығы: 8 40 20 20
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
Тапсырмаүлгілері және балл қою кестесі
«Физика» пәнінен2-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудыңтапсырмалары
1. Қай суретте ауырлық күшінің векторы дұрыскескінделген?
A) 1
B) 2
C) 3 Б) 4
Ш
2. Суретте әр түрлі заттардан жасалған көлемдері бірдей үш дене көрсетілген. Олардың тығыздықтары р^етон = 2200 ^,рГранит = 2600 ^, ркварц = 2650 ^. Ең кіші массаға ие денені табыңыз.
12 3
бетон гранит кварц
A) 1 дене
B) 2 дене
C)3 дене
Б) Денелердің массалары бірдей
ш
3. Жүріп келе жатқан адам жолдың ернеуіне сүрінген кезде …
A) Артқа қарай қозғалады
B) Тыныштықта қалады
C) Алға қарай қозғалады Б) Оңға қарай қозғалады
ш
4. Күнделікті өмірден инерция қүбылысына екі мысал келтіріңіз.
[2]
5. Неліктен жолға мұз қатқан кезде автокөліктің тежелу жолы өте үлкен болады? Жол апатынан қалай құтылуға болады?
[2]
6. Суретте бос мензурка, сүйық кұйылған мензурка және мензуркадағы сұйыққа бірдей шарлар салынған сурет көрсетілген.
18
a) Суретте берілген мәліметтер бойынша сүйықтың тығыздығын анықтаңыз.
[2]
b) Бір шардың көлемін, массасын және шар жасалған материалдың тығыздығын табыңыз.
[4]
7. Суретте серіппенің қатаңдығын анықтау жолы көрсетілген.
а) Серіппенің үзаруын анықтаңыз.
[1]
Ъ) Жүк салмағын анықтаңыз.
с) Серіппе қатаңдығын анықтаңыз.
[2]
[2] —
8. Графикте серпімділік күшінің серіппенің үзаруына тәуелділігі көрсетілген.
Серіппенің к қатаңдық коэффициентін анықтаңыз.[2]
Жалпы: [20]
19
Балл қою кестесі
№ Ответ Балл Дополнительная информация
1 А 1
2 В 1
3 С 1
4 Көліктің жедел тежелуі кезінде жолаушылардың алға қарай үмтылуы және т.б. мысалдар 2 Әрмысалүшін 1 баллқойылады
5 Үйкеліс аз болғандықтан Үйкелісті көбейту керек 1 1
6 а) У=40 см3, т=40 г р=т/Ұ=1 г/см3 1 1
Ъ) У=30 см3, т=234 г Уу=6 см3 т^=46,8 г р=т/У=7,8 г/см3 1 1 1 1
7 2 см 1
т=2 кг Р=тд=20 Н 1 1
к=ҒШ к=20/0,02=1000 Н/м 1 1
8 Графиктен күш пен серіппенің үзаруының мәндерін алады к=Ғ/АІ=5 Н/м 1 1
Жалпы балл 20
20
3-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
3-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны -20
Тапсырма түрлері:
КТБ — көп таңдауы бар тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нүсқа көп таңдауы бар тапсырмаларды, қысқа және толық жауапты сүрақтарды қамтитын 9 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар тапсырмаларға оқушылар үсынылған жауап нүсқаларынан дұрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа жауапты қажет ететін сүрақтарға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сүрақтарда оқушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Оқушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше қүрылымдық бөліктерден/сүрақтардан түруы мүмкін.
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тексерілетін мақсат Ойлау дағдыларын ың деңгейі Тапсыр ма саны* № тапсырма * Тапсырма түрі* Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлім бойынш а балл
Қысым 7.3.1.2 — қысымныңфизикалықмағынасынтүсіндір ужәнеөзгертуәдістерінсипаттау Білу және түсіну 6 1 КТБ 2 1 16
7.3.1.3 — есептершығарудакаттыденешңқысымын ыңформуласынқолдану Қолдану 8 (а) ҚЖ 5 2
7.3.1.4 — газ қысымын молекулалық құрылым негізінде түсіндіру Білу және түсіну 6 ҚЖ 5 2
7.3.1.5 — сұйықтардағы гидростатикалық қысымның формуласын шығару және оны есептер шығаруда қолдану Қолдану 9 ТЖ 10 5
7.3.1.8 — гидравликалық машиналарды қолдану кезіндегі күштен ұтысты есептеу Қолдану 8 (В) ҚЖ 5 1
7.3.1.13 — есептер шығаруда Архимед заңын қолдану Қолдану 4 КТБ 2 1
7.3.1.14 — дененің сұйықта жүзу шарттарын зерттеу Жоғары деңгей дағдылары 7 ҚЖ 4 4
Жұмыс және қуат 7.2.3.1 — механикалық жұмыс ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру Білу және түсіну 3 2 КТБ 2 1 4
7.2.3.7 — қуат ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру Білу және түсіну 3 КТБ 1 1
7.2.3.8 — механикалық жұмыс пен қуаттың формулаларын есептер шығаруда қолдану Қолдану 5 ҚЖ 4 2
Барлығы: 9 40 20 20
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
23
Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Физика» пәніненЗ-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудыңтапсырмалары
1. Үш кірпішті үстел бетіне суретте көрсетілгендей әр түрлі тәсілдермен орналастырады. Әр түрлі жағдайлардағы кірпіштің үстел бетіне түсіретін қысымдары туралы не айтуға болады?
I 2 3
A) 1 жағдайда көп қысым түсіріледі
B) 2, 3 жағдайларда көп қысым түсіріледі
C) 1, 2 жағдайда көп қысым түсіріледі
Б) Барлық жағдайда бірдейқысым түсіріледі
[1]
2. Көрсетілген мысалдардың қайсысында механикалық жүмыс атқарылмайды?
A)қыз бала баспалдақпен төмен қарай түседі
B)су ыдыс қабырғаларына қысым түсіреді
C)адам иығында ауыр қапты тасиды Б)жаңбыр тамшысы төмен қүлайды
[1]
3. Қуаттың өлшем бірлігі.
А) Вт
в) Н
С) Дж Б) Па[1]
4. Дененің ауадағы салмағы 6 Н, судағы салмағы 5,5 Н. Кері итеруші күшті анықтаңыз.
A) 11,5 Н
B) 6 Н
C) 5,5 Н Б) 0,5 Н
[1]
5. 200 Н күш әсерінен денені 50 см-ге қозғады. Жасалған жүмысты есептеңіз.
[2]
6. Цилиндрде поршень үйкеліссіз төмен қарай жылжиды.
а) Цилиндрішіндегігазқысымықалайөзгереді? [1]
24
Ъ)Газ молекулалары цилиндрдің ішкі бетіне қалай әсер етеді? [1]
7. Суы бар ыдысқа сұйықтықтар құйылған үш бірдей түтікше салынған. Бірінші түтікше жоғары қарай қозғалады, екінші түтікше су ішінде қалқып тұр, ал үшінші түтікше төмен қарай қозғалады. (Судың тығыздығы барлық тереңдікте бірдей деп есептеңіз).
а) Бірінші түтікшеге әсер ететін күштерді белгілеңіз
Ъ)Түтікшелердің қайсысына ең аз кері итеруші күш әсер етеді? Жауабыңызды түсіндіріңіз.
[2]
[2]
22
8. Егер кіші поршеннің ауданы 12 см , үлкен поршеннің ауданы 144 см , кіші поршеньге
әсер ететін күш 1000 Н.
Гидравликалық көтергіштің көмегімен көтеруге болатын дене массасын есептеңіз.
[2]
9. Суретте тереңдік артқан сайын қысымның да артатыны көрсетілген тәжірибе берілген.
a)гидростатикалық қысымның тереңдікке тәуелділік формуласын жазыңыз.
b) Кестені толтырыңыз. д = 10 Н/кг.
[1]
һ, м 0 5 10 15 20
Рсу, кПа
[1]
с) Судың астындағы ^өлшенген қысымның Лтереңдікке тәуелділік графигін (атмосфералық қысымды ескермей)құрыңыз.
25
[4]
Жалпы: [20]
26
Балл қою кестесі
Тапсырма Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 Б 1
2 В 1
3 А 1
4 Б 1
5 Л=Ғ8 1
100 Дж 1
6 а) Газды қысқан кезде оның көлемі азаяды, тығыздығы және газдағы қысым артады 1
Ъ) Қысым газ молекулаларының ыдыс қабырғаларына соқтығысудың нәтижесі болып табылады/ молекулалар бей-берекетсіз қозғалады, сығылу нәтижесінде соқтығысулар саны артып, қысым да артады 1
7 а) Ауырлық күшін дұрыс белгілейді Архимед күшін дұрыс белгілейді 1 1
Ъ) Ең аз кері итеруші күш 1-түтікшесіне әсер етеді Екінші және үшінші түтікшеге шамасы ығыстырылған судың салмағына тең болатын ығыстырушы күш әсер етеді. Бірінші түтікшеге әсер ететін ығыстырушы күш азырақ, себебі оның ығыстырған суының салмағы екінші және үшінші түтікшелердің ығыстырған суының салмағынан аз. 1 1
8 а) Ғ2=р^2 12000Н 1 1
9 а) Р=Р8Һ 1
Ъ) 1
һ, м 0 5 10 15 20
рводы> кПа 0 50 100 150 200

с) Координат өстерін және оның өлшем бірліктерін дүрыс белгілейді Координат жазықтығында нүктелерді белгілейді Масштабты дүрыс таңдайды Графикті дұрыс түрғызады 1 1 1 1
Жалпы балл 20
27
4-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
4-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны -20
Тапсырма түрлері:
КТБ — көп таңдауы бар тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа көп таңдауы бар тапсырмаларды, қысқа және толық жауапты сұрақтарды қамтитын 8 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар тапсырмаларға оқушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда оқушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Оқушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
28
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тексерілетін мақсат Ойлау дағдыларының деңгейі Тапс ырма саны* № тапсырма* Тапсырма түрі* Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлім бойынша балл
Энергия 7.2.3.2 — механикалық энергияның екі түрін ажырату Білу және түсіну 2 4 ҚЖ 3 2 8
7.2.3.3 — кинетикалық энергия формуласын есептер шығаруда қолдану Қолдану 7 ТЖ 13 6
7.2.3.4 — жоғарыкөтерілгенденеүшінпотенциалдықэн ергиясының және серпімді дененің формуласынқолдану Қолдану
7.2.3.6 — механикалықэнергияныңсақталузаңынесепт ершығарудақолдану Білу және түсіну; Қолдану
Күш моменті 7.2.4.1 — «Механиканың алтын ережесін» тұжырымдау және қарапайым механизмдердің қолданылуына мысалдар келтіру Білу және түсіну 3 1 КТБ 1 1 8
7.2.4.4 — тепе-теңдікте тұрған денелер үшін күш моменттер ережесін тұжырымдау және есептер шығаруда қолдану Қолдану 5 ҚЖ 5 3
7.2.4.6 — көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін тәжірибеде анықтау Жоғары деңгей дағдылары 8 ТЖ 13 4
Жер және Ғарыш 7.7.1.1 — геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелерді салыстыру Білу және түсіну 3 2 КТБ 1 1 4
7.7.1.3 — жыл мезгілдерінің ендіктерге байланысты ауысуы және күн мен түннің ұзақтығын түсіндіру Білу және түсіну 3 КТБ 1 1
Қолдану 6 ҚЖ 3 2
Барлығы: 8 40 20 20
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Физика» пәнінен4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудыңтапсырмалары
1. Көлбеу жазықтық күштен 3 есе үтыс береді. Осы көлбеу жазықтық қашықтықта
A) 3 есе үтылыс береді
B) 3 есе үтыс береді
C) үтыс та, ұтылыс да бермейді
Б) ұтыс пен үтылыс қозғалыс жылдамдығына тәуелді
[1]
2. Әлемнің геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелерінің центрінде қандай денелер орналасқан?
А) Жер, Жер; в) Жер, Күн;
С) Күн, Жер;
Б) Күн, Күн.
[1]
3. Төмендегі диаграммада көлбеу жазықтықтағы Жердің орналасуы және Күннің орны келтірілген.
Солтүстік
полюс
ЖЕР / \ \ в
«—1 Кун
сәулесі
экватор \ \ /
Диаграммада С нүктесінде қандай маусым көрсетілген?
А) жаз в) күз
С) қыс Б) көктем
[1]
4. Суретте желбіршектің (бадминтонға арналған қауырсынды не жиекшелі кішкене шар) потенциалдық энергиясы максималды жэне минималды болатын нүктелерді белгілеңіз.
[2]
5. Қатты қағазды қайшымен кеседі. Қайшының осінен қағазға дейінгі қашықтық 2 см, ал қайшы ұшынан күш түсіру нүктесіне дейін 16 см. Қайшыны 200 Н күшпен қысса, қайшы қағазға қандай күшпен әсер етеді?
[3]
6. Жыл мезгілдерінің ауысуының екі себебін жазыңыз.
[2]
7. Массасы 0,4 кг допты вертикаль жоғары қарай 20 м/с жылдамдықпен лақтырады. Ауаның кедергісі ескерілмейді. §=10 Н/кг.
a) Лақтыру уақытындағы доптың кинетикалық энергиясын анықтаңыз.
[2]
b) Механикалық энергияның сақталу заңының формуласын жазыңыз.
[1]
c) Доптың ұшу траекторияның жоғарғы нүктесіндегі потенциалдық энергиясын анықтаңыз.
[1]
Ъ) Доптың көтерілу биіктігін анықтаңыз.
[2]
8. Тәжірибе нәтижесінде оқушы кестеде көрсетілген мәліметтерді алды.
һ,, см 1, см Ғауырлық, Н Ғтарту, Н Апайдалы, Дж Ажасалған^ Дж ПӘК, %
20 50 3 2
а) Механикалық жұмыстың формуласын жазыңыз.
[1]
b) Тәжірибе нәтижесінде алыңған мәліметтерді пайдаланып денені һ биіктікке көтеруге жұмсалған пайдалы жұмысты.
[1]
c) Көлбеу жазықтықпен қозғалған кездегі жасалған жұмыстыесептеңіз.
[1]
Ъ) Көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін анықтаңыз.
[1]
Жалпы: [20]
31
Балл қою кестесі
Тапсырма Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 А 1
2 В 1
3 В 1
4 потенциалдық энергиясы максималды болатын нүктені дүрыс белгіледі (ең жоғары нүктеде) 1
потенциалдық энергиясы минималды болатын нүктені дүрыс белгіледі (ең төмен нүктеде) 1
5 Иіндіктің тепе-теңдік шартын жазады: Ғг 11= Ғг І2 1
\»,й £ II 1
Ғг=1600 Н немесе 1,6 кН 1
6 Жердің Күнді айнала қозғалуы 1
Жер осінің көлбеулігі 1
7 а) Ек=тю2/2 80 Дж 1 1
Ь) Екі+ЕРі= Ек2+ЕР2 1
с) Екі= Ер2=80 Дж 1
б) Ер=тдһ һ=20 м 1 1
8 а) Жүмыстың формуласын қолданады 1
Ь) Апайд Ғтяж һ 0,6 Дж 1
с) Ажасал Ғтарту 1=^ Дж 1
б) ПӘК: п=60% 1
Жалпы балл 20
32

One thought on “СОЧ ТЖБ Физика 7 сынып

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *