СОЧ ТЖБ Дүниежүзі тарихы 5 сынып

«Дүниежүзі тарихы» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалау
спецификациясы
5-сынып
Мазмұны
1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты……………………………3
2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар…………3
3. «Дүниежүзі тарихы» пәнінен күтілетін нәтижелер, 5-сынып…………..3
4. Ойлау дағдыларының деңгейі…………………………………….4
5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу .. 4
6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі……………………………….5
7. Модерация және балл қою……………………………………….5
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ…………………..6
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ………………….11
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ………………….16
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ………………….21
2
1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсандық жиынтық бағалау оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының мазмұнына сәйкес, оқушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларды анықтауға бағытталған.
Тоқсандық жиынтық бағалау оқу жоспарындағы тоқсан ішінде меңгеруге тиісті оқу мақсаттарына жету деңгейін тексереді.
2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Дүниежүзі тарихы» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
3. «Дүниежүзі тарихы» пәнінен күтілетін нәтижелер, 5-сынып Білім алушы:
Білу
-тарихи тұлғаларды білу;
-тарихи ұғымдарды білу;
Түсіну
-мемлекеттердің қоғамдық-саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени дамуына тән ерекшеліктерді түсіну;
— тарихи картаны қолдану арқылы саяси-экономикалық және әлеуметтік үдерістерді түсіну; Қолдану
— әр түрлі тарихи дереккөздерді қолдану;
— мемлекеттердің аумағын саяси картада көрсетеді;
— тайпалардың миграциялық бағыттарын көрсетеді;
Талдау
— этноәлеуметтік құрылымын талдайды;
— тарихи оқиғалардың байланысын талдайды;
— дереккөздегі маңызды ақпаратты талдайды;
— тарихи оқиғалардың, құбылыстардың және үдерістердің себеп-салдарын және сабақтастығын талдайды;
Жинақтау
— тарихи оқиғалар, құбылыстар және үдерістердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын топтастырады;
— тарихи фактілердің маңыздылығын ашады;
— тарихи оқиғалардың себеп-салдарын жинақтайды;
Бағалау
— тарихи оқиғалардың, құбылыстардың және үдерістердің заңдылықтарын бағалайды;
— тарихи тұлғалардың қызметін бағалайды;
— тарихи үдерістердің маңызын бағалайды.
3
4. Ойлау дағдыларының деңгейі
Ойлау дағдыларының деңгейі Сипаттама Тапсырмалар түрлері
Білу және түсіну Тарихи үдерістердің тұтастығы мен ерекшеліктерін сипаттайтын тарихи фактілерді, құбылыстарды, үдерістерді, ұғымдарды білу. Маңызды тарихи оқиғаларға қатысты қазіргі зерттеулер мен көзқарастарды білу. КТБ — Көп таңдауы бар тапсырмалар ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар
Қолдану Тарихи картаны қолдану арқылы саяси-экономикалық және әлеуметтік үдерістерді түсіндіреді. Әр түрлі тарихи дереккөздерді қолдану. Этноәлеуметтік құрылымын жіктейді. Тарихи оқиғалардың байланысын анықтайды. Берілген дереккөзге сұрақ құрастырады. ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
Жоғары деңгей дағдылары Тарихи құбылыс, оқиға немесе үдерісті басқа ұқсас тарихи құбылыстармен уақыт пен кеңістікте байланыстырады және бағалайды; Тарихи дереккөздерді талдау және бағалау негізінде дәйекті қорытынды жасайды; қоғамның дамуы үшін тарихи оқиғаның, құбылыстың, үдерістің маңыздылығын анықтайды; Тарихи оқиғалардың сабақтастығы мен өзгерістерін уақыт пен кеңістік шеңберінде талдайды және бағалайды. ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу_____________________________________________________________________
Тоқсан Білу және түсіну, % Қолдану, % Жоғары деңгей дағдылары, %
I 25 75 0
II 0 100 0
III 33 67 0
IV 33 67 0
Барлығы 23 77 0
4
6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз.
7. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
5
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
1-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Жиынтық бағалаудың өткізілу уақыты: 40 минут Балл саны: 20 Тапсырмалар түрлері
КТБ — көп таңдауы бар тапсырмалар
ҚЖ — қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар
ТЖ — толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Нұсқада: 3 қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар берілген. 1-тапсырма ұғымдарға қатысты сипаттама жазу үшін, 2-тапсырма кескін картамен жұмыс жасауға және 3-тапсырма берілген ұғымдарды сипаттамаларымен сәйкестендіруге құрылған.
Көп таңдауы бар тапсырмаларда берілген жауап нұсқаларының ішінен дұрыс бір жауапты таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөлімдерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
6
Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тексерілетін мақсат Ойлау дағдыларының деңгейі Тапсырма саны* № тапсырма * Тапсырма түрі* Орындау уақыты, мин* Балл * Бөлім бойын ша балл
5.1А бөлімі -Терімшілер-аңшылардан бастап егіншілер мен мал өсірушілерге дейін 5.1.1.2 Адамдар тобыры, ру, қауым, тайпа секілді алғашқы бірлестік формаларын және олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын түсіндіру Қолдану 1 1 ҚЖ 16 8 8
5.2.1.2 Тотемизм, анимизм, фетишизм, магия сияқты ежелгі діни наным-сенімдерді білу Білу және түсіну
5.1 В бөлімі -Өзен алқаптары өркениеттері 5.4.1.3 Ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін сипаттау Қолдану 1 2 ҚЖ 10 4 4
1 С бөлімі -Ежелгі Египет 5.2.2.2 Ежелгі Мысыр ғибадатханалары мен пирамидаларын сипаттау Қолдану 1 3 ҚЖ 14 8 8
Барлығы: — 3 — — 40 20 20
Ескерту: *-өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
7
Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
1. Алғашқы адамдардың сенімі мен алғашқы бірлестік формаларына сипаттама беріңіз.
р/с Ұғымдар Сипаттамасы
1 Тотемизм
2 Анимизм
3 Фетишизм
4 Магия
5 Тобыр
6 Ру
7 Қауым
8 Тайпа
[8]
2. Кескін картаға өзен алқаптары аймақтарын белгілеңіз.
Ніл өзені алқабы, Месопотамия, Үнді өзені алқабы, Хуанхэ өзені алқабы
[4]
8
3. Кестедегі ұғымдарды сипаттамасымен сәйкестендіріп, арнайы кестеге жауабын толтырыңыз.
р/с Ұғым р/с Сипаттамасы
1 Сфинкс А қайтыс болған адамның денесін ұзақ уақытқа сақтау үшін өңдеу
2 Мумия В мумияланған адамды салатын табыт
3 Сакрофаг С басы — адам, денесі — арыстан мүсіні
4 Тутанхамон Б ежелгі Египеттің әйгілі әйел билеушісі
5 Хатшепсут Е «Амонның жанды бейнесі» атанған билеуші
6 Хеопс Ғ Египеттің ең құпия және зор құрылысы
7 Амон-Ра О Египеттегі ең биік пирамида
8 Пирамида Н Египеттегі күн құдайы
[8]
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8-
9
Балл қою кестесі
Тапсыр ма №
Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
1
1.тотемизм — әрбір ру белгісі бір қасиетті жануардан не өсімдіктен таралған деген сенім;
мазмұнына сай жауап басқа сөзбен жазылса қабылданады;
2. анимизм — табиғат құбылыстарын дәріптеу және олардың жаны бар деп есептеу;_________________________
мазмұнына сай жауап басқа сөзбен жазылса қабылданады;
3.фетишизм — әртүрлі заттарға сену, жыртқыш аңдардың тістерін бойтұмар ретінде тағу;_______________________
мазмұнына сай жауап басқа сөзбен жазылса қабылданады;
4.магия — құдайлардың мейіріміне бөлену мақсатында атқарылатын түрлі іс-әрекеттер;____________________________
мазмұнына сай жауап басқа сөзбен жазылса қабылданады;
5. тобыр — белгілі бір ортақ мүддемен уақытша топтасқан адамдар жиыны;
мазмұнына сай жауап басқа сөзбен жазылса қабылданады;
6. ру — алғашқы қауымның экономикалық, әлеуметтік негізгі ұясы; арғы тегі бір әкеден немесе бір шешеден тараған туыстар тобы;
мазмұнына сай жауап басқа сөзбен жазылса қабылданады;
7. қауым-рулық-туыстық байланыстар негізінде пайда болған әлеуметтік ұйымдастық. Қауым ортақ мүдделер, ортақ құқықтар мен міндеттерді біріктірген әрі бірыңғай заңдарға бағынатын адамдардан құралады;
мазмұнына сай жауап басқа сөзбен жазылса қабылданады;
8. тайпа — қандас туыстардан тұратын әлеуметтік және этникалық бірлестік. Ол рулар мен аталарға бөлінеді. Көшпелі халықтарда тайпалық бірлестіктері ұзақ уақытқа дейін сақталады;
мазмұнына сай жауап басқа фразамен жазылса қабылданады;
кескін картадан Ніл өзені алқабын көрсетеді;___________
кескін картадан Месопотамия аймағын көрсетеді;__________
кескін картадан Үнді өзені аймағын көрсетеді;____________
кескін картадан Хуанхэ өзені аймағын көрсетеді;
1-С
2-А
3-В
4-Е
5-Б
6-0
7-Н
8-Ғ
Жалпы балл:
20
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
10
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
Жиынтық бағалаудың өткізілу уақыты: 40 минут Балл саны: 20 Тапсырмалар түрлері
КТБ — көп таңдауы бар тапсырмалар
ҚЖ — қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар
ТЖ — толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Нұсқада: 3 қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар берілген. 1-тапсырма кестені толықтыруға арналған, 2-тапсырма мәтін бойынша сұрақтарға жауап беруге арналған,3-тапсырма кестені толтыруға арналған.
Көп таңдауы бар тапсырмаларда берілген жауап нұсқаларының ішінен дұрыс бір жауапты таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы жоғары балл жинау үшін берілген алгоритм негізінде, толық жауап жазады.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөлімдерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
11
Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тексерілетін мақсат Ойлау дағдыларының деңгейі Тапсырма саны* № тапсырма* Тапсырма түрі* Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлім бойынша балл
5.2 А бөлімі — Қос дөңгелекті арбалар және империялар 5.3.1.1 Ежелгі мемлекеттердің саяси құрылымының ерекшеліктерін сипаттау Қолдану 1 1 ҚЖ 8 9 9
5.2 В бөлімі -Ежелгі Үндістан: буддизмнің гүлденуі мен 5.4.1.3 Ежелгі өркениеттердің шаруашылық жүйесін сипаттау Қолдану 1 2 ҚЖ 10 4
индуизмнің триумфі 5.2.4.2 Ғылымдардың (арифметика, геометрия, астрономия, медицина) пайда болып, дамуына шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын сипаттау Қолдану 1 3 ТЖ 22 7 11
Барл ығы: — 3 — — 40 20 20
Ескерту: *-өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
12
Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
1. Вавилон патшалығындағы басқару органдары мен қоғам топтарының иерархиясын анықтап, берілген ұяшықтарға жазыңыз.
Патша
Заң шығарушы билік 1 Әскери билік 2 1 1
3 Шенеуніктер 4 Дін өкілдері

5 Патша әкімшілігі 6 у 8

Шіркеу соты Қауымдық сот Аймақтық сот Қауымдық кеңес Қауым ақсақалы
[9]
2. Мәтінде берілген Ежелгі Үндістан халқының шаруашылығын анықтаңыз.
Суландыру жүйелерін салу, су шығаратын шеңберлі шығырлар жасау тәсілдері пайдаланылды. Ондай әрекеттерді үкімет қолдап отырды. Мысалы, жаңа суландыру жүйелерін жасағандар немесе ескіріп, бұзылғандарын калпына келтіргендер салықтан босатылды. Ал өз бетімен суландыру жүйелерін — арықтарды, каналдарды иемденіп алғандар айып төледі.
[1]
Ежелгі Үндістандықтар қандай мемлекеттермен сауда-саттық жасады?
1 .Батыста-____________________________________________________________
2. Шығыста-____________________________________________________________
3.Солтүстікте -________________________________________________________
[3]
3. Алған білімдеріңізді және берілген суреттерді пайдалана отырып, Үндістанда ғылымның математика, астрономия және медицина салаларындағы жетістіктерін кестедегі сұрақтарға жауап беріп анықтаңыз.
13
р/с Ғ ылым саласы Үндістанда қалай дамыды? Қоғамның дамуына әсері қандай болды?
1 Астрономия
2 Математика
3 Медицина
Қорытынды
[7]
14
Балл қою кестесі
Тапсыр ма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
1. атқарушы билік 1
2. діни билік 1
3. заңдар 1
4. әскер 1
1 5. патша соты 1
6. жергілікті билеуші органдар 1
7. ауыр және жеңіл әскери құрылымдар 1
8. абыздар 1
9. уәзір, әскербасы, қаржы басшысы, әскербасы 1 біреуін жазсада қабылданады;
Егіншілік 1
2 батыста — Египет және Месопотамия 1
шығыста — Қытай және оңтүстік шығыс Азия 1
солтүстікте — Иран, Орта Азия 1
астрономия ғылымының дамуы туралы жазады 1
3 астрономия ғылымының қоғам дамуына әсерін көрсетеді 1
математика ғылымының дамуы туралы жазады; 1
математика ғылымының қоғам дамуына әсерін көрсетеді 1
медицина ғылымының дамуы туралы жазады 1
медицина ғылымының қоғамның дамуына әсерін көрсетеді 1
қорытынды ой жазады. 1
Жалпы балл: 20
15
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
3- тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Жиынтық бағалаудың өткізілу уақыты: 40 минут Балл саны: 20 Тапсырмалар түрлері
КТБ — көп таңдауы бар тапсырмалар
ҚЖ — қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар
ТЖ — толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Нұсқада: 2 қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар мен 1 толық жауапты қажет ететін тапсырмалар берілген. 1-тапсырма философтардың пікіріне сәйкес философтарды анықтауға арналған, 2-тапсырма кестені толтыруға арналған, 3-тапсырма кілт сөздерді пайдалана отырып, шағын әңгіме жазуға арналған.
Көп таңдауы бар тапсырмаларда берілген жауап нұсқаларының ішінен дұрыс бір жауапты таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы жоғары балл жинау үшін берілген алгоритм негізінде, толық жауап жазады.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөлімдерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
16
Бөлім Тексерілетін мақсат Ойлау дағдыларының деңгейі Тапсырма саны* № тапсырма* Тапсырма түрі* Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлім бойынша балл
5.3А бөлімі Ежелгі Қытай 5.2.3.1 Ежелгі философтардың көзқарастарына қарапайым түсіндірме беру Білу және түсіну 1 1 ҚЖ 10 6 6
5.3 С бөлімі -Е*желгі Грекия мәдениеті 5.2.2.3 Ежелгі дүниенің өнеріне сипаттама беру Қолдану 1 2 ҚЖ 20 8 8
5. 3 В бөлімі Ежелгі Грекия 5.3.2.2 Басқыншылық соғыстар мен империялардың пайда болуы мемлекеттердің шекараларын қалай өзгерткенін талдау Қолдану 1 3 ТЖ 10 6 6
Барлығы: — 3 — — 40 20 20
Ескерту: *-өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
17
Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
1. Ежелгі философтардың көзқарастарымен танысып, олардың авторларын ұяшықтарға жазыңыз.
1
4
. [6]
2. Кестені толтырыңыз.
р/с Өнер туындысы Сипаттамасы Ерекшелігі
1 Театр
2 Акрополь
3 Амфора
4 Зевс мүсіні
[8]
18
3. «Александр Македонскийдің жаулаушылық соғыстары» тақырыбында 50-60 сөзден
тұратын шағын әңгіме жазыңыз. Әңгіменің құрылымын сақтаңыз. Кіріспе
Логикалық байланыс
Салыстыру
Сипаттау
Шынайылық
Қорытынды
[6]
19
Балл қою кестесі
Тапсыр ма №
Жауап
Балл
Қосымша
ақпарат
1
1. Конфуций
2. Лао Цзы
3. Шан Ян
4. Платон
5. Сократ
6. Аристотель
р/с Мәдени мұра Сипаттамасы Ерекшелігі
1 Театр Грек тілінен аударғанда көрініс деген мағына береді Грек театрларында ер адамдар ғана рөлдерді сомдаған
2 Акрополь Афина орталығында орналасқан, берік қамалмен қоршалған ғибатхана Афины құдайының құрметіне салынған ғибадатхана
3 Амфора Ежелгі гректердің қолөнер туындысы Ежелгі грек қыш құмырасы
4 Зевс мүсіні Мүсін Олимпиа қаласында орналасқан. Мүсінді ежелгі шебер Фидий жасаған Әлемнің жеті кереметінің бірі
әрбір жауапқа 1 балл
мағынасы сұрақтың жауабына сәйкес жауаптар қабылданады
Александр Македонский көрнекті қолбасшы болған. Александр Македонский 13 жасқа толғанда әкесі ІІ Филипп атақты Аристотельді шақыртып, оны тәрбиелеуге берген. Әкесімен бірге соғыстарға қатысып, тәжірибе жинаған. Билікке келген кезде Грекиядағы көтерілістерді басып тастап отырған. Александр Македонский өмірінің 10 жылын соғыста өткізген. Ол Египетке, Алдыңғы Азияға, Орта Азияға, Солтүстік Үндістанға жорықтар жасаған.
оқушының тақырыптың мазмұнына сәйкес жазылған жұмысы қабылданады.
Кіріспе-1 балл; Логикалық байлан ыс-1балл, Салыстыру-1 балл;
Сипаттау-Ібалл;
Шынайылық-
Ібалл;
Қорытынды -1 балл;
Жалпы балл:
20
8
2
6
3
20
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
4- тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Жиынтық бағалаудың өткізілу уақыты: 40 минут Балл саны: 20 Тапсырмалар түрлері
КТБ — көп таңдауы бар тапсырмалар
ҚЖ — қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар
ТЖ — толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Нұсқада: 3 қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар берілген. 1-тапсырма кестедегі бос орындарды тиісті сөздермен толтыруға арналған; 2-тапсырма ұғымдар мен анықтамаларды сәйкестендіруге арналған; 3-тапсырма кестедегі берілген ұғымдарға сәйкес сипаттама жазуға арналған.
Көп таңдауы бар тапсырмаларда берілген жауап нұсқаларының ішінен дұрыс бір жауапты таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы жоғары балл жинау үшін берілген алгоритм негізінде, толық жауап жазады.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөлімдерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
21
Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тексерілетін мақсат Ойлау дағдыларының деңгейі Тапсырма саны* № тапсырма* Тапсырма түрі* Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлім бойынша балл
5.4А бөлімі -Рим империясының гүлденуі 5.3.2.1 Ежелгі заман тарихындағы мемлекетаралық қатынастарды түсіндіру үшін «империя» ұғымын білу және пайдалану Білу және түсіну 1 1 ҚЖ 15 9 15
5.1.2.1 Ежелгі қоғамның әлеуметтік ұйымдасуын сипаттау Қолдану 1 2 ҚЖ 12 6
5.4В бөлімі -Дәуірлер тоғысындағы Рим 5.2.4.1 Ежелгі қоғамның дамуындағы жазудың рөлін сипаттау Қолдану 1 3 ҚЖ 13 5 5
Барлығы: — 3 — — 40 20 20
Ескерту: *-өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
22
Мысал үлгілері және балл қою кестесі
1. Берілген суреттердегі тұлғаларды анықтап, кестені толтырыңыз.
1 2
Римнің билеушілері
1 2
Билікке келу уақыты 3 4

Жаулап алған елдері 5 6

Елдің есінде қалай сақталды? 7 8

Қорытынды ой 9
[9]
2. Берілген ұғымдарды анықтамасымен сәйкестендіріп, арнайы жауап кестесіне толтырыңыз.
р/с Ұғымдар р/с Анықтамасы
1 Республика А Римнің жергілікті халқы, көптеген құқықтарға ие адамдар тобы
2 Патрицийлер В Римге сырттан келгендер, құқықтары шектеулі болған адамдар тобы
3 Плебейлер С лауазымды тұлғалар сайланатын басқару жүйесі
4 Халық трибуналары Б ешқандай құқығы жоқ адамдар тобы
5 Құлдар Е плебейлердің құқығын жақтайтын, сенат пен магистрлердің қаулысына шек қоятын қызмет түрі
6 Колондар Ғ жерді жалға алған шаруалар
Жауаптары:
1- 2- 3- 4- 5- 6-
[6]
23
3. Ежелгі жазудың рөлін сипаттаңыз.
Жазудың түрлері Сипаттамасы
Пиктограмма
Иероглиф
Сына жазуы
Финикия әліпбиі
Қорытынды
[5]
24
Балл қою кестесі
Тапсыр ма № Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 1 .Цезарь 1
2.Октавиан 1
З.б.з.б. 59 жыл 1
4.б.з.б. 29 жыл 1
5.Галия мен Британия 1 кез келген біреуін жазса да қабылданады;
б.қазіргі Венгрия, Албания, Хорватия, Болгария, Босния, Г ерцоговина, Британия аймақтары 1 кез келген біреуін жазса да қабылданады;
7. «Жеребе тасталды! Рубикон арқылы өту» деген жалынды ұран тастаушы 1 сұрақтың мағынасына сай жауаптар қабылданады;
8. Тұңғыш Рим императоры атанушы 1 сұрақтың мағынасына сай жауаптар қабылданады;
9. Императорлар туралы қорытынды ой жазады 1 кез келген мағыналас жауаптар қабылданады
2 1-С 1
2-А 1
3-В 1
4-Е 1
5-Б 1
6- Ғ 1
3 Пиктограмма — суретті жазу 1 мағыналас жазылған сипаттамалары, мысалмен келтірілген дәлелдері қабылданады
Иероглиф — Ежелгі Египет пен Қытай жазуы 1
Сына жазуы — Алдыңғы Азияда таралған жазудың түрі 1
Финикия әліпбиі — қазіргі әліпбидің негізі осының негізінде қаланды 1
Жазудың маңызы мен тарихы туралы қысқаша қорытынды жазады. 1
Жалпы балл: 20
25

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *