КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР Қазақ әдебиеті 11-сынып (жаратылыстану-математика бағыты)

КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

Қазақ әдебиеті 11-сынып
(жаратылыстану-математика бағыты)

«Қазақ әдебиеті» (жаратылыстану-математикалық бағыт) пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес оқу бағдарламасы негізінде әзірленді. Мұғалім тоқсан бойынша белгіленген сағат сандарын тарауларға жіктей алады және оқу мақсатына кететін уақытты (сағатты) өзі белгілей алады. Мұғалім белгілі бір тарауда ұсынылған оқу мақсаттарын жүзеге асыру үшін олардың ретін ауыстыра алады, тарау барысында бірнеше рет қайталап ұсына алады және оқушылардың қажеттілігіне сай қосымша оқу мақсаттарын таңдай алады. Бір сабақта кемінде 1-2 оқу мақсатын қамтыған дұрыс.
Мұғалім оқу бағдарламасында көрсетілген тарау атауларына сәйкес шығарма үзінділерін оқытуда белгіленген оқулыққа сүйене алады. Көркем шығармаға байланысты сағат санын өзі белгілей алады. Ұсынылып отырған күнтізбелік-тақырыптық жоспардағы тақырыптар үлгі ретінде беріліп отыр.
Жылдық жүктеме 68 сағат, аптасына 2 сағат.

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Тақырыптар Дағды Оқу мақсаттары Сағат саны

I тоқсан 16 сағат
1-бөлім Кеңістік пен
уақыт Оралхан Бөкей
«Атау кере» повесі
• Таған
• Ерік
• Айна Түсіну және жауап беру 11.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау арқылы жанрлық ерекшелігін түсіну;
11.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету; 2
Түсіну және жауап беру 11.1.2.1 әдеби шығарманың жанрлық ерекшелігін өзге жанрлармен салыстыра отырып талдау; 2

• Адам және ара
• Неге біз осы?
• Шығармадағы уақыт пен кеңістік Анализ және интерпретация 11.2.1.1 әдеби шығарманың жанрына қарай композициялық ерекшеліктерін айқындау;
11.2.2.1 шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтау; 2
Анализ және интерпретация 11.2.3.1 шығарма идеясы мен көркемдегіш құралдардың байланысын талдау; 2
Бағалау және салыстыру 11.3.1.1 шығарманы әлем әдебиеті үлгілерімен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау; 2
Бағалау және салыстыру 11.3.4.1 шығарманы идеялық жағынан мазмұндас туындылармен салыстыра отырып, әдеби сын жазу 1
Жарасқан Әбдірашев
«Дала, сенің ұлыңмын» өлеңі
• Ұлы дала перзенттері
• Туған дала
• Туған жерге тағзым Түсіну және жауап беру 11.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді, қанатты сөздер, дәйексөздерді шығармашылық жұмыстарда қолдану;
11.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету; 1
Түсіну және жауап беру 11.1.5.1 ұлттық құндылықтардың маңыздылығын ғаламдық тақырыптағы контекстермен байланыстыру 1
Анализ және интерпретация 11.2.4.1 әдеби туындыдағы көтерілген мәселелерге өзіндік көзқарас тұрғысынан шығармашылық жұмыс (әңгіме, өлең) жазу;
11.2.5.1 әлем және қазақ әдебиетіндегі ортақ құндылықтардың үндестігін талдау 1
Бағалау және салыстыру 11.3.2.1 көркем шығармадағы заман көрінісі мен қазіргі заман көрінісін салыстырып бағалау;
11.3.3.1 шығарманы көркемдік-эстетикалық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу; 1
Тоқсандық жиынтық бақылау Түсіну және жауап беру Анализ және интерпретация
Бағалау және салыстыру 1

II тоқсан 16 сағат

2-бөлім Заман
шындығы Баққожа Мұқай
«Өмірзая» романы
• Құрылыста
• Асылхан
• Алдиярдың әңгімесі
• Тасжүрек
• Өмір – зая
• Бостандық Түсіну және жауап беру 11.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау арқылы жанрлық ерекшелігін түсіну;
11.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету; 2
Түсіну және жауап беру 11.1.2.1 әдеби шығарманың жанрлық ерекшелігін өзге жанрлармен салыстыра отырып талдау;
11.1.5.1 ұлттық құндылықтардың маңыздылығын ғаламдық тақырыптағы контекстермен байланыстыру 2
Анализ және интерпретация 11.2.1.1 әдеби шығарманың жанрына қарай композициялық ерекшеліктерін айқындау; 1
Анализ және интерпретация 11.2.2.1 шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтау;
11.2.5.1 әлем және қазақ әдебиетіндегі ортақ құндылықтардың үндестігін талдау 2
Анализ және интерпретация 11.2.3.1 шығарма идеясы мен көркемдегіш құралдардың байланысын талдау; 1
Бағалау және салыстыру 11.3.1.1 шығарманы әлем әдебиеті үлгілерімен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау; 1
Бағалау және салыстыру 11.3.4.1 шығарманы идеялық жағынан мазмұндас туындылармен салыстыра отырып, әдеби сын жазу 1
Бағалау және салыстыру 11.3.2.1 көркем шығармадағы заман көрінісі мен қазіргі заман
көрінісін салыстырып бағалау; 1
Ерболат Әбікен
«Пәтер іздеп жүр едік» әңгімесі
• Жетімбұрыш
• Терезесіз лашық
• Қайынаға
• Жарнама Түсіну және жауап беру 11.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету;
11.1.5.1 ұлттық құндылықтардың маңыздылығын ғаламдық тақырыптағы контекстермен байланыстыру 1
Анализ және интерпретация 11.2.4.1 әдеби туындыдағы көтерілген мәселелерге өзіндік көзқарас тұрғысынан шығармашылық жұмыс (эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма) жазу;
11.2.5.1 әлем және қазақ әдебиетіндегі ортақ құндылықтардың үндестігін талдау 2

Бағалау және салыстыру 11.3.2.1 көркем шығармадағы заман көрінісі мен қазіргі заман көрінісін салыстырып бағалау; 1
Тоқсандық жиынтық бағалау Түсіну және жауап беру Анализ және интерпретация
Бағалау және салыстыру 1

III тоқсан 20 сағат
3-бөлім Ғасырлық туынды Мұхтар Әуезов Абай жолы» роман- эпопеясы
(1-кітап, 2-кітап)
• Қайтқанда
• Қодар мен Қамқа
• Білімге құштарлық
• Шытырманда
• Өрде
• Тайғақта
• Эпилог Түсіну және жауап беру 11.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау арқылы жанрлық ерекшелігін түсіну; 1
Түсіну және жауап беру 11.1.2.1 әдеби шығарманың жанрлық ерекшелігін өзге жанрлармен салыстыра отырып талдау; 1
Түсіну және жауап беру 11.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету; 1
Түсіну және жауап беру 11.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді, қанатты сөздер,
дәйексөздерді шығармашылық жұмыстарда қолдану; 1
Түсіну және жауап беру 11.1.5.1 ұлттық құндылықтардың маңыздылығын ғаламдық тақырыптағы контекстермен байланыстыру 1
Анализ және интерпретация 11.2.1.1 әдеби шығарманың жанрына қарай композициялық ерекшеліктерін айқындау; 1
Анализ және
интерпретация 11.2.2.1 шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтау; 1
Анализ және интерпретация 11.2.3.1 шығарма идеясы мен көркемдегіш құралдардың байланысын талдау; 1
Анализ және интерпретация 11.2.4.1 әдеби туындыдағы көтерілген мәселелерге өзіндік көзқарас тұрғысынан шығармашылық жұмыс (әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма) жазу; 2
Анализ және интерпретация 11.2.5.1 әлем және қазақ әдебиетіндегі құндылықтардың үндесуін талдау 2

Бағалау және салыстыру 11.3.1.1 шығарманы әлем әдебиеті үлгілерімен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау; 2
Бағалау және салыстыру 11.3.3.1 шығарманы көркемдік-эстетикалық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу; 2
Бағалау және салыстыру 11.3.2.1 көркем шығармадағы заман көрінісі мен қазіргі заман
көрінісін салыстырып бағалау; 1
Бағалау және салыстыру 11.3.4.1 шығарманы идеялық жағынан мазмұндас туындылармен салыстыра отырып, әдеби сын жазу 2
Тоқсандық жиынтық
бағалау Түсіну және жауап беру 1

IV тоқсан 16 сағат
4-бөлім Табиғат және адам Қадыр Мырзалиев
«Қызыл кітап» поэмасы
• Қатігездік
• Жер-Ана
• Жоғалтқанды жоқтау Түсіну және жауап беру 11.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау арқылы жанрлық ерекшелігін түсіну; 1
Түсіну және жауап беру 11.1.2.1 әдеби шығарманың жанрлық ерекшелігін өзге жанрлармен салыстыра отырып талдау; 1
Анализ және
интерпретация 11.2.1.1 әдеби шығарманың жанрына қарай композициялық
ерекшеліктерін айқындау; 1
Анализ және интерпретация 11.2.2.1 шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтау; 1
Анализ және интерпретация 11.2.3.1 шығарма идеясы мен көркемдегіш құралдардың байланысын талдау; 1
Бағалау және салыстыру 11.3.2.1 көркем шығармадағы заман көрінісі мен қазіргі заман көрінісін салыстырып бағалау; 1
Бағалау және салыстыру 11.3.4.1 шығарманы идеялық жағынан мазмұндас туындылармен салыстыра отырып, әдеби сын жазу 2
Сұлтанәлі Балғабаев
«Тойдан қайтқан қазақтар» комедиялық драмасы Түсіну және жауап беру 11.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету; 1
Түсіну және жауап беру 11.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді, қанатты сөздер,
дәйексөздерді шығармашылық жұмыстарда қолдану 1

• «Қазақстан» пойызы
• Академия президенті
• Билетсіз жолаушы Анализ және интерпретация 11.2.4.1 әдеби туындыдағы көтерілген мәселелерге өзіндік көзқарас тұрғысынан шығармашылық жұмыс (эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма) жазу; 1
Анализ және
интерпретация 11.2.5.1 әлем және қазақ әдебиетіндегі ортақ құндылықтардың
үндестігін талдау 1
Бағалау және салыстыру 11.3.2.1 көркем шығармадағы заман көрінісі мен қазіргі заман көрінісін салыстырып бағалау; 1
Бағалау және салыстыру 11.3.4.1 шығарманы идеялық жағынан мазмұндас туындылармен салыстыра отырып, әдеби сын жазу 2
Тоқсандық жиынтық бағалау Түсіну және жауап беру Анализ және интерпретация
Бағалау және салыстыру 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *